مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Sun, 25 Mar 2018 09:34:55 GMT پارسي بلاگ والعصر http://nafacebadesaba.ParsiBlog.com/Posts/60/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1/ <p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">بسم الله الرحمن الرحيم </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">حول حالنا مي خوانم و متحول مي شوم &nbsp;در هيايو و شلوغي&nbsp;اطرافم گم مي شوم ، چشمانم را مي بندم و روحم را از زندان تنگ زمين&nbsp;به ملکوت اعلاء آزاد مي کنم پر مي کشم و ديگر هيچ نمي شنوم ، هيچ نمي بينم . خود را بر بلنداي ابر ها مي يابم و آري اين منم در آسمان با قلبي که با هرتپشش نويد گذر زمان را مي دهد.دلم را يکدست مي کنم با کسي که بي همتاي روزگار او را پيشوا و قائد ما خواند . زمانم را با زمانش تطبيق مي دهم و آري اين ديگر من نيستم مني نو در وجودم متولد مي شود.جوانه مي زند و رشد مي کند و من همه هستي ام را به او به مولايم امام صاحب الزمان عج الله تعالي فرجه الشريف سپرده ام . به روي زمين بر مي گردم و اينک مي دانم چرا در اين شلوغي من اينقدر آرامم . آرامشي از جنس او.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">اگر مي خواهيد هميشه کيفتان کوک باشد ساعت قلبتان را با قلب امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف که قلبش منزلگاه پروردگار است کوک کنيد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">اين لحظه که تغيير زمان است و زمين است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">معني همان سوره و العصر همين است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">سال نو، زماني نو را از درگاه خداوند منان برايتان خواستارم.</span></p> <p style="text-align: center;"><img src="https://bayanbox.ir/view/2875179506603843781/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1.jpg" alt="" width="351" height="351" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </p> Thu, 22 Mar 2018 11:31:00 GMT حال خوب http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/575/%d8%ad%d8%a7%d9%84+%d8%ae%d9%88%d8%a8/ <p><br />اي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دگرگون&nbsp;&nbsp;&nbsp; کننده ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />نام&nbsp; نيک &nbsp; &nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شمع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محفلها<br /><br />نوربخش&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; جمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي چوني<br />ديده ها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دگرگوني<br /><br />اي&nbsp; که&nbsp;&nbsp; تدبير مي کني &nbsp;&nbsp; شب وروز<br />نور&nbsp;&nbsp; نام&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp; جان&nbsp;&nbsp; و&nbsp; دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افروز<br /><br />زير و&nbsp;&nbsp; رو&nbsp; از&nbsp; تو&nbsp; حال و&nbsp;&nbsp; سال همه<br />نظر&nbsp; از&nbsp;&nbsp; لطف&nbsp; کن&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; حال&nbsp; همه<br /><br />خود&nbsp; بگردان&nbsp; به&nbsp;&nbsp; مرحمت &nbsp; امسال<br />حال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; بهترين&nbsp;&nbsp;&nbsp; احوال<br />***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***<br />روسياه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمديم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرمنده<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سراغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوازنده<br /><br />همگي&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; به&nbsp; لطف&nbsp;&nbsp;&nbsp; رحماني<br />بنواز&nbsp;&nbsp;&nbsp; آنچنان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي داني<br /><br />عفو&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرما&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; خطا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرديم<br />مثلآ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نابجا&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرديم<br /><br />گامها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسير&nbsp;&nbsp; قول&nbsp;&nbsp; زديم<br />قول&nbsp;&nbsp;&nbsp; داديم&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; زير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قول&nbsp; زديم<br /><br />يا&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; داديم&nbsp;&nbsp; طيّ&nbsp; سال&nbsp;&nbsp; کهن<br />خلق&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; وعده ي&nbsp; سر&nbsp;&nbsp; خرمن<br /><br />مستمندان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز&nbsp; خويش&nbsp; آزرديم<br />نانشان&nbsp; خورده&nbsp;&nbsp;&nbsp; آبشان&nbsp;&nbsp; برديم<br /><br />تندخو&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp; محلّ&nbsp;&nbsp; کار&nbsp;&nbsp;&nbsp; شديم<br />بنز هم بيش&nbsp; و کم&nbsp; سوارشديم<br /><br />نيز&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرديم&nbsp;&nbsp; ضمن&nbsp;&nbsp;&nbsp; کم&nbsp;&nbsp;&nbsp; کاري<br />ديگر&nbsp;&nbsp; آزاري&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزاري<br /><br />چه&nbsp; بگويم&nbsp; چنان&nbsp; چنين&nbsp; کرديم<br />جورها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مراجعين&nbsp;&nbsp; کرديم<br /><br />شاد&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; پستهاي&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوراجور<br />دوسه فرسخ&nbsp; شديم ازحق دور<br /><br />همه&nbsp; گفتيم&nbsp; بي غم&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; اکراه<br />کار&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; هست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خالصآ&nbsp;&nbsp; لله<br /><br />گه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp; توريه&nbsp;&nbsp; گاه&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp; تقيه<br />راههامان&nbsp;&nbsp; جدا&nbsp;&nbsp; شد&nbsp;&nbsp; از بقيه<br /><br />همه کرديم&nbsp; نقش&nbsp;&nbsp; خود&nbsp; انکار<br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالعشيّ والابکار<br /><br />عمل&nbsp; البته&nbsp; از&nbsp;&nbsp; شقوق&nbsp;&nbsp; بدش<br />که لشوشندجمله در صددش<br />***&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***<br />اي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهار&nbsp; آفرين&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرور<br />لطف کن&nbsp;&nbsp; از&nbsp; گناه&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگذر<br /><br />بکش اي&nbsp; مهربان&nbsp;&nbsp; دائم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما<br />قلم&nbsp;&nbsp;&nbsp; عفو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جرائم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما<br /><br />کاسه بشقاب جمله رافي الحال<br />پر&nbsp;&nbsp; و&nbsp; پيمان کن ازغذاي حلال<br /><br />ضعفا&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp; توان&nbsp;&nbsp;&nbsp; مالي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ده<br />نمره ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انضباط&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالي&nbsp; ده<br /><br />مرحمت&nbsp; کن به&nbsp;&nbsp;&nbsp; اغنيا قدري<br />کف بخشنده سعّه ي صدري<br />***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***<br />من و ياران&nbsp; شاعرم&nbsp; دربست<br />کرتيم&nbsp;&nbsp; اي&nbsp;&nbsp; کريم&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالادست<br /><br />انبيائند پيش&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; پس&nbsp; مائيم؟<br />با شما قوم و خويش پس مائيم<br /><br />خويش خود&nbsp; را&nbsp; نواز&nbsp;&nbsp; با&nbsp; انعام<br />که نبوده ست و نيست کالانعام<br /><br />گرچه&nbsp;&nbsp; فرموده اي&nbsp; تو اي معبود<br />&laquo;انّ الانسان&nbsp;&nbsp;&nbsp; لربّه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لکنود &raquo;*<br /><br />ما&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه&nbsp; از&nbsp;&nbsp; خيل&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناسپاسانيم<br />گوش&nbsp;&nbsp; ابليس&nbsp; کر&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز خاصانيم<br /><br />ما&nbsp; کجا &laquo;عن صلواتهم ساهون&raquo;**<br />در&nbsp; صف&nbsp;&nbsp; &laquo;&nbsp; يتّبعهم&nbsp; الغاوون &raquo;***<br /><br />مپسند&nbsp;&nbsp;&nbsp; اي&nbsp;&nbsp; عزيز&nbsp; دل&nbsp;&nbsp; ما&nbsp; را<br />رانده&nbsp;&nbsp; يا&nbsp; مانده پا به گل ما را<br /><br />از&nbsp; تو&nbsp;&nbsp; خواهيم&nbsp;&nbsp;&nbsp; عمرطولاني<br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp; مزاياي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فوق&nbsp;&nbsp;&nbsp; انساني<br /><br />هريکي صدنه بل صدوسي سال<br />شادمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالغدّو&nbsp;&nbsp;&nbsp; والآصال<br /><br />بعدهم چون که زين سرارفتيم<br />کلّنا&nbsp;&nbsp; در&nbsp; بهشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جا&nbsp;&nbsp; رفتيم<br /><br />دوست داريم تا&nbsp;&nbsp; به خوشحالي<br />&laquo;فادخلي في عبادي****&raquo;ازعالي<br /><br />بشنويم و&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهشت مست شويم<br />بي خيال&nbsp;&nbsp; هر آنچه&nbsp; هست شويم<br />***&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***<br />بارالها به&nbsp;&nbsp;&nbsp; حق&nbsp;&nbsp; هشت&nbsp; و&nbsp; چهار<br />جمع&nbsp;&nbsp; ما را&nbsp;&nbsp; به خويش&nbsp;&nbsp;&nbsp; وا نگذار<br /><br />ملت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرفراز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ايران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را<br />وکلا&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزيران&nbsp;&nbsp; را<br /><br />دانش&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بينش&nbsp; دو چندان&nbsp;&nbsp; ده<br />دل&nbsp; مسرور&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; لعل&nbsp;&nbsp; خندان&nbsp; ده<br /><br />لطف کن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي نياز&nbsp; غير&nbsp;&nbsp; شويم<br />همگي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاقبت بخير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شويم<br /><br />زير لب&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي کنيم&nbsp;&nbsp;&nbsp; هي&nbsp; تکرار<br />و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ربّنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عذاب النّار.<br />ـــــــــــــــــــــــــــــــ<br />*عاديات:6<br />**ماعون:6<br />***شعراء:224</p> Thu, 22 Mar 2018 11:31:00 GMT آغاز بهار http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1715/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2+%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/ <p>آغاز بهار ماه فروردين است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بردامن باغ سنبل ونسرين است&nbsp;</p> <p>سرشار هواهم از شميم گلها &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دروجدو سرور خوشه پروين است&nbsp;</p> <p>گشتست بپا قيامت از محشر گل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رخساره لاله خيز ،داغ آجين است&nbsp;</p> <p>ميلاد بهار در تب رويش سبز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پر نقش نگار سفره رنگين است&nbsp;</p> <p>آويخته برگردن خود قوس وقزح &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زيبا و دل انگيز وشکوه آيين است&nbsp;</p> <p>بربستر نو بهار &nbsp; برطرف چمن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پروانه بگرد گل پيامش اين &nbsp;است&nbsp;</p> <p>هربار نسيم مي وزد ازيم خويش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; صدها گل نو شگفته رنگين است&nbsp;&nbsp;</p> <p>خرم توبزي وشادمان شيدا باش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پر فر ، شکوه ماه فروردين است</p> <p><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">ديوان گلشن سحر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"> &nbsp; &nbsp; مدير وبلاک شيداي اصفهاني&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> Thu, 22 Mar 2018 11:30:00 GMT تولد! http://andishehayam.ParsiBlog.com/Posts/134/%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af!/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">به نام هستي بخش احساس</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چون قول دادم که ديگر مخاطبش نکنم اين بار جوري ديگر تولد مي گيرم. هرچند که روز به پايان رسيد و تولد بيات يافت!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تولد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">واژه اي آشنا اما غريب! هم آشنا براي اويي که تولد ميابد و هم آشنا براي او که تولدها مي بيند</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هم غريب براي اويي که تولد مي يابد و هم غريب براي او که تولد ها مي بيند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قبلش را تصوري موهوم از #عالم_ذر دارند و مي گويند آن هايي که تولد مي يابند از آن عالم وفات يافته و در رحم تولد مي يابند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">قبلش شايد در وحدت وجود با رب العالمين بوده اند. چه اويي که اکنون پاک ترين هاي جهانيان است و چه آن يکي که زمين ناله مي کند از ظلم بيشمارش. همه و همه در وحدت وجودي با رب العالمين بودند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تا نوبت به مربي گري رحمِ مادر، مي رسد. اينجا ديگر ماده مخلوطش مي شود. ماده و کثافات و ظلمات آن. حتي رحمِ پاک ترين ها هم کثافات نداشته باشد، ظلمات را خواهد داشت. و اگر رحمِ انساني معمولي باشد، محيطِ مملو از اصوات ناپاک، بر پاکي آن از #عالم_ذر سفر کرده، اثر گذاشته و آلوده شدن، آغاز مي شود.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">پس شايد جايز نباشد که مولودِ رحِم را معصوم بدانيم وقتي والد او علاوه بر ظلمت رحم، او را با آلودگي هايي بسيار از صوت گرفته تا لقمه شبهه ناک، ناپاک گردانده.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين است تولد غريب</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اما تولد آشنا</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">او ديده که خيلي ها آمدند و سعادت ها يافتند. خيلي ها هم آمدند و بدبختي نصيبشان شد. اما... اما ارزش سعادت ها آن قدر بالاست که عاشق تولدش مي شود و داوطلب بعدي سفر به دنيايِ رحم و دنياي پسِ آن</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">ما نيز که همواره نظاره گر بخشي از اين سيرِ از ملکوت به ناسوتشان هستيم، برايمان اين سفر، عادي و آشنا مي آيد. وگرنه بس غريب مي نمايد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين مقدمه را گفتم تا امروزي که گذشت را بگويم. امروزي و شايد مثل امروزي، بنده اي ديگر از بندگان خداوند، داوطلب اين سير و خروج از وحدت و انتخاب کثرت شده و البته مي شود</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فکرش را بکن از اين ميلياردها انساني که از ابتداي هبوت آدم تا انتهاي خروجِ آخرين نفر از دنيا، مي آيند و مي روند، تو هم يکي از آن هايي باشي که اجازه مي خواهي در اين سِير، همراهي اش کني و باز هم در اين بين به زعم خود، تو باشي که متفاوت ترين جواب رد را شنيده اي. پس از آن که متفاوت ترين عشق را بروز داده اي.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فکر مي کردي متولد کمانگير (قوس) هستي مي تواني قزل آلاي رنگين کمانت را شکار کني؟ اما شب بود و قزل آلاي خود را به اشتباه در آسمان ديدي و خلاف جهت نشانه رفتي. آرش کمانگير هم بوده باشي به اندازه وسعت ايران تير تو ادامه داده حتي به اندازه درصدي از راه مدار ژئو را نيز طي نکرده! تا بتواني در تصورت تيرَت را هر شب در قلبِ ماهي قزل آلاي رنگين کمان، بالاي سَرَت ببيني.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آخر تو کمان گير را چه به متولد حوت متعلق به لاهوت.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تو را نهايت به فراشيِ فرشِ خدا بگمارند. چون ظرف تو را در همين حد وسعت دادند و لاهوت و عرش در وهم تو هم نيايد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همين قدر، قدر بدان که باز هم مي نويسي و اجازه خالي شدن از غم باد سال هاي انتظار و سال هاي فراق و سال هاي سرديِ روح به تو داده شده</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">همين قدر، قدر بدان که تو باز هم توانستي تبريکَش بگويي و او هنوز هم عذاب وجدان ندارد.</span></p> Wed, 21 Mar 2018 15:16:00 GMT روز سيزدهم http://zendegiaram.ParsiBlog.com/Posts/477/%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%b3%d9%8a%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ <p>سلام بر روز سيزدهم. خدايا شکرت يک روز ديگر را شروع مي کنم. کمکم کن امروز يکي از بهترين روزهاي زندگي من باشه.</p> <p>مي خوام بر شکهام غلبه کنم. مي خوام اطمينان و آرامش را جايگزينش کنم براي اين کار اول لازمه که تصميم جدي بگيرم. يک تصميمي که هر لحظه مواظبش باشم و نذارم خدشه اي بهش وارد بشه.</p> <p>سال جديد را بايد خيلي خوب شروع کنم و بسيار خوب به پايان ببرم. و فکر مي کنم چه چيزي بهتر از اينکه با اطمينان کامل به خدا باشه. به اينکه خودم و همه چيزهاي که دارم و برام ارزشمند هستند را به دستهاي گرم و مهربانش بسپرم با اطمينان کامل. زندگي لذت بخشي ميشه که اميدوار و مطمئن باشي و هييييييييچ ترس و اضطرابي نباشه. من همچين زندگي را مي خوام لبريز آرامش.</p> <p>لازمه اش اينه که به ظاهر اتفاقها اصلا وقعي نگذارم و با اطمينان و يقين بدونم که همه چي خوب و خوش و خير خواهد بود.</p> <p>خداوند را به اندازه ذهن کوچک و محدودم کوچک نکنم، تکرار کنم خداوند نعمت، فراواني، برکت، شادي، آرامش، سلامتي، صلح ، عشق و آشتي است پس من هم مي خواهم که تجلي خواسته هاي خداوند باشم. سرشار از سلامتي و صلح و عشق و آرامش و آشتي.</p> <p>براي همه کساني که اينجا را مي خوانند همه اين خوبي ها را آرزو مي کنم. انشالله امسال سال خبرهاي خوش، موفقيتهاي بزرگ، سلامتي جسم و روح و ثروت و فراواني باشه براي هممون.</p> <p>انشالله باران به اندازه کافي بباره، زمينهاي ما سبز باشه، محصولات ما از گزند آفات در امان. انشالله درختها رودخانه ها کوهها و دشت ها و درياهاي ما از آسيب در امان باشند و خداوند اونها را حفظ کنه.</p> <p>اميدوارم کشورمون باز هم در صلح و آرامش باشه و همين رو براي کشورهاي همسايه آرزو مي کنم. انشالله که با هم مهربونتر بشيم به فقيرا و ناتوانها بيشتر کمک کنيم. کينه ها را از ياد ببريم. بيشتر به فکر آباداني کشورمون باشيم.</p> <p>سال نو پيشاپيش بر همه مبارک</p> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT سليمان گل http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/574/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86+%da%af%d9%84/ <p><br />نوبهار&nbsp;&nbsp; آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; بلبل&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نويد<br />که&nbsp;&nbsp; سليمان&nbsp; گل&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; طرف&nbsp;&nbsp; سبا&nbsp;&nbsp; باز &nbsp;&nbsp; رسيد<br />نيست&nbsp; در&nbsp; خانه&nbsp; خزيدن&nbsp; چو&nbsp;&nbsp; روا &nbsp;&nbsp; موسم&nbsp; عيد<br />به&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; خانه&nbsp;&nbsp; بياييد&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; گلزار&nbsp;&nbsp;&nbsp; رويد<br />*<br />باد&nbsp; گلريز&nbsp;&nbsp; شد&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp; سر&nbsp;&nbsp; گل&nbsp;&nbsp; ژاله&nbsp; چکيد<br />آب&nbsp; در&nbsp; جوي&nbsp; و&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp; پيرامن&nbsp; جو&nbsp; ،&nbsp; سبزه&nbsp; دميد<br />*<br />خَد&nbsp; بر افروخت&nbsp; چو حورا&nbsp; به&nbsp; چمن لاله ي&nbsp; شاد<br />قَد&nbsp; بر افراخت&nbsp;&nbsp; همانند&nbsp;&nbsp; &nbsp; نکويان &nbsp; ، &nbsp; شمشاد<br />شبنم &nbsp; از&nbsp; دست نشاطش&nbsp; به&nbsp; دهان نقل نهاد<br />شور&nbsp; خواندن&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; سر&nbsp;&nbsp; قمري&nbsp; و&nbsp; بلبل &nbsp; افتاد<br />*<br />گل ز&nbsp; رخ پرده و نرگس سوي گل چشم گشاد<br />سرو&nbsp; شمشاد قد&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; مرغ&nbsp; چمن&nbsp; ناله کشيد<br />*<br />بشتابيد&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; بستان&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; بشتابيد &nbsp; به&nbsp;&nbsp; راغ<br />بشتابيد&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; طرف&nbsp; چمن&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp; روضه ي&nbsp;&nbsp; باغ<br />از&nbsp;&nbsp; گل&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; سبزه&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; شمشاد بگيريد سراغ<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp; کف&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; باده ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; انگور&nbsp; گذاريد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اياغ<br />*<br />خرّم&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل که&nbsp;&nbsp; بهاران&nbsp; پي ترتيب دماغ<br />بانگ&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرغ&nbsp;&nbsp; چمن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بوي&nbsp; گل تازه شنيد<br />*<br />بلبل&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; سر&nbsp; گل&nbsp; که&nbsp; کند&nbsp; راز و نياز<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp; هواخواهي&nbsp;&nbsp;&nbsp; معشوقه&nbsp; غزل&nbsp; سازد ساز<br />هم&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر او&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوانَد&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp;&nbsp; تازه&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل&nbsp; با&nbsp; آواز<br />تا&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; اين&nbsp;&nbsp;&nbsp; راه&nbsp;&nbsp;&nbsp; کند عشق کهن&nbsp;&nbsp; را ابراز<br />*<br />باد&nbsp; ، سوي چمن&nbsp;&nbsp; آمد&nbsp; که&nbsp; دهد مژده که باز<br />گل به بستان و&nbsp; به گل&nbsp; ميوه ي مقصود رسيد<br />*<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چمنزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روانند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزالان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوان<br />ديده ي دلشدگانشان&nbsp;&nbsp; عقب&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگران<br />عاشقانشان همه از خويش به در&nbsp; جامه دران<br />چمن&nbsp;&nbsp;&nbsp; آراسته اند&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; قد&nbsp;&nbsp; چون&nbsp; سرو روان<br />*<br />هر&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp; ديد&nbsp; آن قد و خد را&nbsp; ز&nbsp; چمن آرايان<br />اول&nbsp;&nbsp; از&nbsp; جان و سر، آن گه&nbsp; ز گل و سرو بريد<br />*<br />اي نگاري&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; چو من&nbsp;&nbsp; با دل جوياي شراب<br />صبحدم&nbsp;&nbsp; جانب&nbsp;&nbsp; ميخانه&nbsp;&nbsp;&nbsp; رواني&nbsp;&nbsp; به شتاب<br />نوگل&nbsp; باغ &nbsp; اميدي&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp; راه&nbsp; صواب<br />پا&nbsp; نهادي&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp; شود زهد&nbsp; ريا&nbsp; خانه&nbsp;&nbsp; خراب<br />*<br />باتو گل دفتر خود خواست که گيردبه حساب<br />باغبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp;&nbsp; ورق&nbsp;&nbsp; از شرم &nbsp; به گل درپيچيد<br />*<br />دست حق&nbsp;&nbsp; پشت وپناه&nbsp; تو بود در همه حال<br />خدمت&nbsp;&nbsp; پيرمغان&nbsp;&nbsp; چون که&nbsp; رسيدي سرِحال<br />جام اول&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرفتي&nbsp; به&nbsp;&nbsp; تمناي&nbsp;&nbsp;&nbsp; وصال<br />گو که&nbsp;&nbsp; ما را و تو را نيست نه مرگ و نه زوال<br />*<br />مرده&nbsp;&nbsp; آن است&nbsp;&nbsp; که در موسم نوروز ، مجال<br />داد&nbsp;&nbsp; از&nbsp; دست و به گلشن گل مقصود نچيد.</p> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT متفاوت تر از هر سال http://rosesorati.ParsiBlog.com/Posts/2290/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa+%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d8%b2+%d9%87%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84/ <p>بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>هميشه سعي کرده بوديم مناسب هاي پيش رو را با اندک تواني که در قلممان نهفته است با واژه واژه ي خلق شده فقط بخاطر عزيزانمان ، خاص تر و صميمي تر از هر جاي ديگر و هر متن ديگري تبريک بگوييم . حال ، پيش رو بزگترين مناسبت باستاني ايراني است و ما مانده ايم و نيمه شب و يک لب تاب که کور سويي نور دارد و کتاب زيستي که روي تختمان باز افتاده ... هميشه گفته اند سالي که با سال ديگر تفاوت نکند را جزو عمر به حساب مياور و اصلا روزي که نسبت به روز بعدش تغيير نکرده باشي و بهتر نشده باشي را از حساب روز هاي سنت کم کن و به حالش ماتم بگير فلذا در راستاي ايجاد تغيير و تحول بنيادين امسال بر آن شديم تا جاي قلم و کاغذ گرديده بر طبع شعر ، همان قلم و کاغذ را بر طبع کنکور بگردانيم و فعلا زير اين ديگ صور خيال را کم نموده تا جوشش ننمايد در عين حال يک قل ريزي در تمام اين مدت بزند که سرد نشود ! در راستاي همين جان کندن هاي دور از جانمان شبيه اسب - که تا بيست و هشت اسفند ادامه داشت و با اجازه ي بزرگتر ها فرداي سال نو هم با مدرسه اي سخت کوش شروع خواهد شد - نيز امسال هفت سينمان خلاصه شد به همان سين تحت فشار و گير افتاده ي ميان دو ترم و سفره مان خلاصه شد در يک کلام ، تست ! همان يک سينش هم از سرمان زيادي است که بلا به دور باشد همين چند دقيقه اي را که سر سفره مي نشينيم تا توپ سال نو بزند بترکاند امسال را نيز هم همه اش به سنجد خيره ميشويم و در ذهنمان گياه نهان دانه ي فاقد سانتريول به گمانمان دو لپه اي مي آيد و مي آييم از اين هجمه ي زيستي جان سالم به در ببريم که چشممان به سرکه مي خورد و آخ از استيک اسيد :/ همينطور که شبيه مرغ سر کنده داريم مي چرخيم تا خودمان را نجان دهيم ، موفق ترين مهره دار زنده از تنگ ، سلامي عرض مي کنند و با حفظ حفره ي گلويي و قلب داراي خون تيره در بيشترين ترکيب بدن انسان که آلي هم نيست ، باله ي موثر بر سرعت خود را تکان مي دهند و با باله ي سمت چپ سينه اي و انقباض عضلات يک سمت ستون مهره ، تغيير جهت به همان سمت انقباض را مي دهند ! سيب از آن گوشه دستي تکان مي دهد و واکوئل هاي داراي رنگيزه هاي سرخش لبخندي مي زنند &nbsp;... &nbsp;بعد مي گويند چرا با چشم خيس و وحشت زده و فرياد کشان از سفره ي هفت سين گريخت ! خلاصه اش کنيم که امسال دستي بر قلم مانده و محدود شده به آرايه هاي کتاب فارسي و قرابت هاي الگو و هامون سبطي گرام و منتظر است تا نود و هفت ، تيرش هر چه زودتر برسد تا ببيند اين به هدف خوردن را که نفس راحت بکشد از تمام گوشه نشيني ها و گنج عزلت اختيار کردن هاي امسال ... نشد تبريک امسال ، همانقدر خاص که هرسال اما خب اين هم خودش يک مدلي است و دست کم حداقل خاصيتش اين است که چشم سوم ما را باز کرده و در وراي هر چيزي يک استيک اسيدي ، اتيل بوتانوآتي ، مايکرو باکتريوم ديفتريايي ، اتوتروفي ، کلانشيمي چيزي مي بينيم !&nbsp;رحمت بر پدر و مادر آنکه پيشنهاد کنکور را داد تا چشم جوانان مملکت را باز و باز تر کند آنقدر که از حدقه بيرون بزند و تمام لايه هاي صلبيه ، مشيميه ، شبکيه اش متلاشي شده از حفره ي منتهي به حلق در آيد ! ما هم که صله رحممان محدود ميشود به خاله جان شيمي و عمه فيزيک که اي تو روحش &nbsp;و خان دايي زيست و عمو جان رياضي . به گمانم عربي هم شوهر عمه باشد که خدا در و تخته را خوب با عمه جور کرده که اي تو روح جفتتان :/ ادبيات نيز طفل نو پاي خاله جان است ، همانقدر شيرين ... همانقدر دوست داشتني ... &nbsp;عيديمان نيز مي شود بودجه تست هاي دوران مطالعاتي طلايي ( ! ) نوروز !&nbsp;</p> <p>در نهايت آنکه عيدتان به همان گرمي سال هاي قبل و حتي گرمتر مبارک . راستي ! مبارک از ريشه ي برکت مي آيد و چه با اصل و نسب است که بهترين واژه بود براي شروع يک سال تمام که بشود آغاز سال هاي بعد و بعدترش ، برکت !&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ــــــ</p> <p>تبريک امسال از نوع صد روز مانده به کنکور بود :/&nbsp;</p> <p>خلاصه آنکه مرداد ساجده اي نبود بدانيد نتايج آمده و يا از خوشحالي سکته کرده مرده يا از قبول نشدن خودش را از بالاي پل هوايي به پايين پرت کرده :/ !&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سالتون قشنگ و پر از اتفاقاي خوب</p> <p>#س_شيرين_فرد</p> <p>التماس دعا&nbsp;</p> <p>ياعلي ...&nbsp;</p> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT اتوبوس http://mosa38.ParsiBlog.com/Posts/37/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3/ <div class="CenterPost"> <div class="CenterPost2"> <div class="description"> <div style="text-align: center;"><strong>دوباره مي رسد از راه، نغمه خوان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>پر است از هيجانِ مسافران، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>تمام پنجره هايش ستاره دارد و ماه</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>شبانه آمده انگار از آسمان، اتوبوس!</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>براي ديدن رؤياي جاده ها دارد؛</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>دو تا چراغ، دو تا چشم مهربان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>تمام مردم اين شهر نيز مي گويند؛</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>هميشه داشته لبخند بر دهان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>غروب، پلک به هم مي گذارد و آرام؛</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>به خواب مي رود از ديدنِ جهان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و از تصور يک خواب، اشک مي ريزد</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و سرفه مي کند و مي خورد تکان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>که پير مي شوم و جَرثقيل مي خُورَدَم</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و لاشه اي لب جاده ست، بعد از آن، اتوبوس...</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>سپيده چشم که وا مي کند، هوا سرد است؛</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و مي شود پيِ پروانه ها روان، اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>چراغ هاي خطر را نديد، يک لحظه؛</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و پرت شد تهِ يک درّه ناگهان اتوبوس</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>و زير يک پل متروک، با تني خزه پوش</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>شده ست لانه براي پرندگان، اتوبوس...</strong></div> </div> <div style="text-align: center;"><strong>محمد سع</strong>يد ميرزايي</div> </div> </div> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT طلسم http://mosa38.ParsiBlog.com/Posts/36/%d8%b7%d9%84%d8%b3%d9%85/ <div class="CenterPost"> <div class="CenterPost2"> <p style="text-align: center;"><strong>چشم وا کن ! تا طلسم هرچه جادو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>لب گشاي از هم که بازار هياهو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>گيسوانت را بيفشان دختر دريا ! که موج </strong><strong>&ndash;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>عرشه را همراه با سکان و پارو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>خوُد را بردار از سر ! باز کن از تن زره!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>تا صف جنگاوران بازو به بازو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>هر چه محکم باشم اما يک نگاهت کافي است</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>تا که کوه طاقتم از هر دو زانو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>تا سلامت رد شوم يک دم بخوابان تيغ را!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>بيم دارم در عبورم طاق ابرو بشکند!</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>احتمالش ميرود روز قيامت ناگهان-</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>موقع وزن گناهانم ترازو بشکند !</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>اصغر عظيمي مهر<br /></strong></p> </div> </div> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT آيه ي الله نور http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/573/%d8%a2%d9%8a%d9%87+%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d9%86%d9%88%d8%b1/ <p><br />به مناسبت ميلادفرخنده ي امام محمدباقر (ع)<br />ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br />در ظلمت شب،گل سپيده ست رجب<br />بر&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهل زمين چو نور ديده ست رجب<br />بر&nbsp;&nbsp; گوش دل&nbsp;&nbsp; آيد&nbsp;&nbsp;&nbsp; اين ندا&nbsp;&nbsp; از ملکوت:<br />&laquo;اين الرّجبيّون&raquo; که رسيده ست رجب<br />***<br />پيک&nbsp;&nbsp; رحمت&nbsp;&nbsp;&nbsp; آيه ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; الله نور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آورده&nbsp; است<br />جزء جزء&nbsp;&nbsp; عالم&nbsp;&nbsp; امکان&nbsp;&nbsp;&nbsp; به شور&nbsp; آورده است<br /><br />در&nbsp;&nbsp; گذار&nbsp; از&nbsp; کوچه هاي&nbsp; خلوت&nbsp; يثرب&nbsp; نسيم<br />بال&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp; بال&nbsp;&nbsp; ملک&nbsp;&nbsp;&nbsp; نور&nbsp; سرور&nbsp; آورده است<br /><br />آسمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبز شولاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولايت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بار<br />پنجمين خورشيدخود را درظهور آورده است<br /><br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خمار آلودگان&nbsp;&nbsp;&nbsp; بزم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشتاقي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگو<br />ساقي کوثر نسب&nbsp; شرب طهور&nbsp; آورده است<br /><br />پير&nbsp;&nbsp; دانشگاه&nbsp;&nbsp; قرآن&nbsp;&nbsp; کودکي&nbsp; صاحب&nbsp; علوم<br />شارح&nbsp; تورات&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; انجيل&nbsp; و&nbsp;&nbsp; زبور&nbsp; آورده است<br /><br />حکمفرمايي&nbsp;&nbsp; ز&nbsp; دارالعلم حق&nbsp;&nbsp; دانش سپاه<br />حمله&nbsp; بر بتخانه ي&nbsp; جهل و غرور آورده است<br /><br />با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبارکباد&nbsp;&nbsp; ميلادش&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبي&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; جبرئيل<br />بهترين&nbsp; خوبان&nbsp; جنت&nbsp; در&nbsp; حضور&nbsp; آورده است<br /><br />باقر آن&nbsp; سرچشمه ي&nbsp; سيّال فيض سرمدي<br />با طلوعي طرفه&nbsp; طغراي شعور&nbsp; آورده است.</p> Wed, 21 Mar 2018 15:15:00 GMT روز يازدهم http://zendegiaram.ParsiBlog.com/Posts/475/%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ <p>روز يازدهم هم تمام شد. خدايا شکرت</p> <p>خوب با خودم قرار گذاشته بودم که کاري را انجام بدهم. بعد از مراقبه. انجام دادم اما نه بعد از مراقبه ....... خيلي بعدتر و ديدم که نتيجه دلخواه را ندارد. هر چيزي وقتي دارد. خوب باز هم از فردا تمرين مي کنم. حتما بعد از مراقبه انجامش بدهم.</p> <p>پشتکار، پشتکار، پشتکار در هر کاري در ايجاد هر تغيير مثبتي در انجام هر کار سخت و آساني فقط پشتکار راه گشاست. شايد به نظر بياد که بيشتر براي کارهاي عملي پشتکار لازمه اما تجربه من مي گه خير. حتي براي داشتن ذهني منظم، آرام هم پشتکار لازمه. مثل ورزشکاري که هر روز و هر روز روي عضلاتش کار مي کنه و حتي سالها سعي مي کنه ريتمش را حفظ کنه. براي شاد بودن هم پشتکار لازمه قبلا فکر کنم نوشته بودم عادتها چه فکري باشن چه عملي مثل کش مي مونن هر چقدر که بخواي ازشون دور بشي همين که رهاشون کني با سرعت بيشتر به سمتت بر مي گردن تنها راه اينه که اونقدر مداوم پيش بري که ديگه از اون حالت بياد بيرون.</p> <p>شايد عجيب باشه اما براي داشتن زندگي شاد هم بايد تمرين کرد. هر روز هر ساعت و هر دقيقه. براي رسيدن به درجه يقين هم بايد تمرين کرد. هر روز و هر ساعت و هر دقيقه.</p> <p>من صبحها مراقبه مي کنم. مراقبه به من نشون داد که ذهنم خيلي شلوغ بود. فهميدم افکار منفي و ترسهام زياد بودن. اما خودم آگاه نبودم از حضورشون. يک بار براي کسي تعريف کردم که فلان اتفاق افتاد و من خييييييلي ترسيدم. با تعجب نگاهم کرد و گفت واقعا! اين که ترس نداشت. به خودم اومدم و ديدم که حتي من در خيلي چيزها بزرگنماييهاي غير واقع بينانه دارم. مراقبه را ادامه دادم. دارم ادامه مي دم. هر روز تمرين مي کنم ذهنم را آرام کنم. افکار پراکنده را منظم کنم. هر ساعت روز همين که مي بينم ذهنم به سمت فکرهاي ناخوشايند مي ره برش مي گردونم و اين خيلي لذت بخشه.</p> <p>خيليها و از جمله خودم خيلي آرزوهاي دور و دراز داريم با رسيدن سال نو براي برآورده شدنشون دعامي کنيم. اما به اين آگاهي رسيدم که هـــــــــــــــــــــــــــــــيچ آرزويي بهتر از داشتن شادي عميق و پايدار نيست. هــــــــــــــــــــــــــــــــــــيچ خوشبختي بالاتر از زندگي در آرامش و اطمينان کامل به خداوند نيست و هــــــــــــــــــــــــــــــيچ دستاوردي بهتر از زندگي کردن به دور از ترس و افکار منفي نيست.</p> <p>براي خودم و براي همه آدمها اين خوشبختي هاي واقعي را آرزو مي کنم.</p> Wed, 21 Mar 2018 15:14:00 GMT زندگي زيباست http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1714/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a+%d8%b2%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ <p>زندگي زيباست وقتي با علي معنا شود &nbsp; &nbsp; &nbsp;با علي قرآن حق پويا شود&nbsp;</p> <p>شير يزدان روضه رضوان علي &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با علي هر قفل بسته وا شود</p> <p>در &nbsp;تمام &nbsp;هستي و کو ن و مکان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مهر او تابنده بر دلها شود &nbsp;</p> <p>با طن قرآن علي مرتضي است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با علي هرفتنه اي خنثي شود</p> <p>با علي يعني حقيقت خواستن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از غم ورنج وبلا &nbsp; ها کاستن&nbsp;</p> <p>با علي دل را به حق بسپردن است &nbsp; &nbsp; &nbsp;ريشه ظلم وستم برکندن است&nbsp;</p> <p>با علي شام يتيمان را بدوش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گوش جان آماده بانگ سروش&nbsp;</p> <p>با علي همگام &nbsp;هنگام &nbsp; &nbsp; نماز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با علي همراه در راز &nbsp; &nbsp; ونياز&nbsp;</p> <p>شيوه آل علي کارو تلاش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شيوه آل علي عقل معاش&nbsp;</p> <p>شيوه آل علي عدل است وداد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شيوه ال علي عقل معاد&nbsp;</p> <p>شيوه آل علي عزمي &nbsp; بزرگ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شيوه ي آل علي رزمي سترگ &nbsp;</p> <p>شيوه آل علي حق باوري &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شيوه ي آل علي روشنگري&nbsp;</p> <p>شيوه آل علي مهر ووفا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;جسته بيزاري ز، هر جورو جفا</p> <p>اثر صديقه اژ ه اي&nbsp;</p> <p>راز، ني&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 21 Mar 2018 15:14:00 GMT بهار سالکان http://mahdimeshkaat.ParsiBlog.com/Posts/285/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86/ Wed, 21 Mar 2018 15:14:00 GMT دنيا و قفس... http://golsoo.ParsiBlog.com/Posts/94/%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7+%d9%88+%d9%82%d9%81%d8%b3.../ <p>&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; همه ي ما بر اين باوريم که دنيا و هر آنچه در آن است مخلوق است و از روزي شروع به خلق شده است. اما خالقي که اين جهان و هر آنچه در آن است را ساخت به زيباترين شکل آن را آراست. جهان و هر آنچه در آن است زيباست چون خدا زيباست اما اين جهان براي آدمي قفسي بيش نيست. </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; افلاطون به گونه اي ديگر به جهان مي نگرد، او جهان را به مانند غاري مي بيند و انسان را زنداني اين غار مي داند. او غاري را توصيف مي کند عجيب، و زندانياني عجيب تر. غاري طولاني و عريض و زندانياني که از ابتداي تولد در اين غار به بند کشيده شده اند. آتشي در اين غار روشن است و تصاوير با روشنايي آتش بر روي ديوار غار مي افتد و رندانيان تنها و تنها همين تصاوير را مي بينند و مي شناسند. به نظر او وضع ما در اين جهان شبيه اين زندانيان است.</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; شايد اين جهان را بتوان به قفس نيز تشبيه کرد. آدم و حوا به زمين تبعيد شدند و ما نسل در نسل در اين زمين متولد شده ايم و در اين خاک رشد کرده ايم و جز اين زمين کجا را مي شناسيم و چه ديده ايم؟ حال ما، شبيه حال پرندگان قفسي است که در قفس به دنيا مي آيند، در قفس رشد مي کنند، در قفس فروخته مي شوند و در قفس مي ميرند. پرندگان قفسي جز قفس چيزي نمي شناسند و نمي دانند؛ آنها هرگز پرواز را تجربه نکرده اند, آنها چيزي از دنياي بيرون از قفس نمي دانند. پرنده چگونه مي تواند از قفس رها شود و پرواز کند وقتي به قفس خو گرفته باشد؟ نمي دانم ديده ايد يا نه گاهي در قفس هم باز مي شود اما پرندگاني که به قفس عادت کرده اند هرگز آن را ترک نمي کنند؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">چه خوش است حال مرغي که قفس نديده باشد</span></p> <p><span style="font-size: small;">چه نکوتر آنکه مرغي ز قفس پريده باشد</span></p> <p><span style="font-size: small;">پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند</span></p> <p><span style="font-size: small;">چه رها چه بسته مرغي که پرش شکسته باشد(صادق سرمد)</span></p> <p><span style="font-size: small;"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1053500x500_1431062607146368.jpg" alt="" width="500" height="500" /><br /></span></p> Tue, 20 Mar 2018 00:05:00 GMT تريبون مقدس را ملوّث نسازيد http://m12s14.ParsiBlog.com/Posts/861/%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3++%d8%b1%d8%a7+%d9%85%d9%84%d9%88%d9%91%d8%ab+%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%af/ <p>&nbsp;</p> <p>ازجمله رنجهايي که مدتهاست جامعه فرهنگي وسياسي ما&nbsp; به نوعي درگير آن است خطبه ها وخطابه هاي تريبونهاي&nbsp; نماز هاي جمعه است جايگاهي که زماني با حضور بزرگان علم وفرهنگ وسياست مثل آ يت الله طالقاني و آيت الله خامنه اي و آيت الله&nbsp; منتظري و آيت الله جوادي آملي و&nbsp; آيت الله هاشمي وامثال اين بزرگان جايگاه مکين در پيوند سياست ودين وفرهنگ بود</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;به گونه اي که برخي از خطبه ها&nbsp; به حدي پر محتوا بود که بعدها باتبديل شدن&nbsp; به کتاب جزو آثار ماندگار شدند مثل مجموعه خطبه هاي آيت الله هاشمي&nbsp; است که محصول سلسله مباحث ايشان در دهه شصت وهفتاد دراين ترييون است اما سوگمندانه چند دهه است اين مکان متعالي عرصه حضور افرادي شده که بيش از انديشه خشونت بيش از معرفت تعصب وبيش از دين وفرهنگ&nbsp; محمدي وعلوي عقايد وسلايق تند وتنگ نظرانه را به جامعه عرضه مي کنندکه اثرش کم وکم تر شدن حضور مردم خصوصا نخبگان در نمازجمعه هاست</p> <p>&nbsp; وبه روشني پيداست که اين تربيون ها بيشتر از ناحيه اي خاص وبا تحليل هايي کاناليزه شده و از&nbsp; بولتن هاي نهادها ي غير فرهنگي تغذيه مي شود&nbsp; که بيش از جذب ، رد وطرد&nbsp; وبيش از ايجاد وحدت وتفاهم ملي تشطط وتفرقه افکني و بيش از ارتقاي معارف ناب د يني&nbsp; انباشت کينه هاي جناحي وسياسي در آنها جريان دارد وبدتر از همه اين خطبه ها گاه محل ترويج وتبليغ افراد بدنام مي شود</p> <p><br /></p> <p>&nbsp;نمونه اخير آن نام بردن باحرارت از هنرپيشه اي زن در خطبه نماز جمعه مشهد است که در فضاي مجازي باز نشر شد که نتيجه آن طبق اعلام خبرگزاري ها رشد فزاينده جستجوي&nbsp; نام ونشاني اين هنرپيشه زن&nbsp; بعد از اين خطبه در اينترنت از جانب ايرانيان است ،به اين خطيب&nbsp; که مدعي پيروي از رهبري است روش رهبري را گوشزد مي کنيم که ايشان در سخنراني هاي خود حتي از&nbsp; ذکر نام بزرگان علم و فلسفه وسياست غربي نيز پرهيز مي کنند مبادا تبليغي براي آن افراد&nbsp; باشد واما اين خطبه خوان&nbsp; نام کامل هنرپيشه معلوم الحال زن خارجي را که بسياري&nbsp; تا قبل از اين سخن نام اورا هم نشنديده بودند&nbsp; با آب وتاب در تريبوني مقدس مي آورند!</p> <p><br /></p> <p>&nbsp; اين درحالي است که&nbsp; از سوي ديگر مطالبي ضد شخصيت هاي ملي&nbsp; از جانب&nbsp; همين خطيب درنماز جمعه بيان مي شود چندي پيش در کلاس دانشگاه به مناسبتي از اميرکبير وخدمات او تجليل کردم دانشجويي گفت ولي استاد، نظر امام جمعه مشهد درباره امير کبير منفي است واو را مروج سکولاريسم مي داند جوابي به اين دانشجو نداشتم غير ازاين که بگويم&nbsp; نظر آن فرد براي خودش محترم است نه براي ما&nbsp;</p> <p>آري عملکرد نا اگاهانه وناشيانه و ناپخته يک صاحب تريبوني مهم ومقدس&nbsp; نتيجه مستقيمش نفي شخصيت هاي ملي ونتيجه غير مستقيم و ناخواسته&nbsp; آن ترويج افراد بدنام خارجي&nbsp; از تربيوني مقدس مي شود&nbsp; با اين احوال آيا بهتر نيست شوراي ائمه جمعه تجديد نظر اساسي در انتخاب برخي از&nbsp; امامان جمعه و ادامه همکاري با آنان داشته باشد؟</p> Tue, 20 Mar 2018 00:05:00 GMT وطن ايماني http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1423/%d9%88%d8%b7%d9%86+%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/ <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، حقيقت انسان، نفس و روان اوست که همان روح دميده در کالبد خاکي است؛ از اين رو، ارزش انسان به همان حقيقت نفس روحاني اوست، نه کالبد خاکي او. در حالي که ابليس بر اين گمان است که ارزش هر چيزي همان ظاهر اوست که کالبد خاکي يا ناري اوست. به نظر ابليس چون خود از عصاره و مارج آتش است، از عصاره خاک و گل برتر است.(ص، آيه 76؛ اعراف، آيه 12؛ الرحمن، آيات 14 و 15)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">به سخن ديگر، قرآن به ملکوت و باطن انسان و چيزهاي ديگر نظر دارد و بر اساس آن ارزش گذاري مي کند چنان که در ميان انسان ها نيز ملاک و معيار ارزش گذاري و برتري را تقواي الهي مي داند(حجرات، آيه 13) اما از نظر ابليس و شياطين هم فکر و هم نظرش، اين ملک و جنبه هاي ملکي است که ارزش هر چيزي را مشخص مي کند. از اين روست که يهوديان ظاهرگرا و ملکي نگر در مقام داوري و سنجش به مال و قدرت و ثروت توجه داشتند و ارزش هاي ملکوتي طالوت را نمي پذيرفتند.(بقره، آيه 247)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">از آن جايي که حقيقت انسان همان نفس روحاني اوست، پس بايد به اين ديد که وطن اين نفس روحاني کجاست؟ از نظر قرآن &laquo;</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ به راستي که ما از خدا و به سوي او باز مي گرديم.&raquo;(بقره، آيه 156) پس با اين نگرش قرآني، موطن انسان و وطن او همان &laquo;عندالله&raquo; &laquo;لله&raquo; است و انسان به آن موطن علاقه مند است و دوست دارد به سوي آن بازگردد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">به قول مولوي : هر کسي کو دور ماند از اصل خويش/ باز جويد روزگار وصل خويش.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">امام حسين(ع) مي فرمايد: مَنْ کانَ باذِلا فينا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنَّنِي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى؛</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">هر کس آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقاى خداوند سازد، با ما رهسپار شود، چرا که من ـ به خواست خداوند ـ فردا صبح حرکت خواهم کرد.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ملهوف (لهوف)، ص 126 و بحارالانوار، ج 46، ص 366 و 367.)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در اين عبارت &laquo;توطين&raquo; به معناي &laquo;مهيا کردن و آماده کردن براي سکونت و وطن سازي است.&raquo; از آن جايي که وطن انسان همان عندالله است بايد خود را به لقاء الله برساند و آن جا وطن کند. از اين رو، بايد براي وطن کردن در آن منزل از اين جا رحلت و کوچ کرد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بنابراين، وقتي پيامبر(ص) مي فرمايد: حُبّ الوطن مِن الإيمان؛ محبت وطن جزيي از ايمان است يا محبت وطن خاستگاه آن ايمان است.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نمازى شاهرودى، على، مستدرک سفينه البحار، ج 10، ص 375؛ امين، سيد محسن، أعيان الشيعة، ج 1، ص 301؛ نراقى، ملا احمد، خزائن، محقق و مصحح: حسن زاده آملي، حسن، ص 487 و 528؛ مرزبان نامه، تعريب: عرب شاه، شهاب الدين أحمد بن محمد، ص 178) با اين که اين سند از نظر اعتبار روايي از سند قطعي برخوردار نيست؛ زيرا قديمي ترين نقل به قرن چهارم هجري مي رسد، با اين همه مراد از وطن، اين سرزمين خاکي نيست، بلکه همان وطن نفس آدمي است که از خدا با نفخ روح به اين کالبد و زمين خاکي آمده است. از همين روست که شيخ بهايي مي سرايد:</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;">&nbsp;<span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">گنج علم &laquo;ما ظهر مع ما بطن&raquo;/ گفت: از ايمان بود حب الوطن</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اين وطن، مصر و عراق و شام نيست/ اين وطن، شهريست کان را نام نيست</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">زانکه از دنياست، اين اوطان تمام/ مدح دنيا کي کند &laquo;خير الانام&raquo;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">حب دنيا هست رأس هر خطا/ از خطا کي مي&zwnj;شود ايمان عطا</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اي خوش آنکو يابد از توفيق بهر/ کاورد رو سوي آن بي&zwnj;نام شهر</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تو در اين اوطان، غريبي اي پسر!/ خو به غربت کرده&zwnj;اي، خاکت به سر!</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">آنقدر در شهر تن ماندي اسير/ کان وطن، يکباره رفتت از ضمير</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">رو بتاب از جسم و، جان را شاد کن/ موطن اصلي خود را ياد کن</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">زين جهان تا آن جهان بسيار نيست/ در ميان، جز يک نفس در کار نيست</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تا به چند اي شاهباز پر فتوح/ باز ماني دور، از اقليم روح؟</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">حيف باشد از تو، اي صاحب هنر!/ کاندرين ويرانه ريزي بال و پر</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تا به کي اي هدهد شهر سبا/ در غريبي مانده باشي، بسته پا؟</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">جهد کن! اين بند از پا باز کن/ بر فراز لامکان پرواز کن</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تا به کي در چاه طبعي سرنگون؟/ يوسفي، يوسف، بيا از چه برون</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تا عزيز مصر رباني شوي/ وا رهي از جسم و روحاني شوي</span></span></p> Tue, 20 Mar 2018 00:05:00 GMT نغمه ي انتظار http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1713/%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87+%d9%8a+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1/ <p>راز هستي بخش ،هستي ساز ما &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نقطه پرگار عشق آغاز ما&nbsp;</p> <p>اي خمارت نرگس شهلاي مست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از تودارد بس نشان جام الست&nbsp;</p> <p>جرعه اي نوشان به ما دلدادگان &nbsp; &nbsp;جمله سر مستان عشقت بي امان&nbsp;</p> <p>سر بسر در خون خود غلتان شده &nbsp; &nbsp; هم شقايقها ز، تو &nbsp;خندان شده&nbsp;</p> <p>يا سها فرياد عصر بي کسي &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عطر دل انگيزشان دلواپسي&nbsp;</p> <p>عطر باران عطر گل بوي بهار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هم تو بردي ازدل وجانها قرار&nbsp;</p> <p>قله قد قامت &nbsp;تو کوي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp; من چه گويم اي گل خوشبوي عشق&nbsp;</p> <p>جلوه ي حسن تو غوغا مي کند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عالمي را مست وشيدا مي کند&nbsp;</p> <p>لاله دارد داغ هجرانت به دل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از تو دارد خط وخال وهم نشان</p> <p>هست شيدا مرغ باغ انتظار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نغمه &nbsp;مي خواند ز، هجران بي قرار&nbsp;</p> <p>نغمه خوان دشت گلهاي سپيد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مي سرايد نغمه با &nbsp; شور اميد&nbsp;</p> <p>&nbsp;گلشن سحر&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني</p> Mon, 19 Mar 2018 23:35:00 GMT ريش ميرزاعلي http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/571/%d8%b1%d9%8a%d8%b4+%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a/ <p><br /><br />رجب ! ايام بيضت را بنازم<br />فضاي بي مريضت را بنازم<br />سر سجاده با اخذ المحاسن<br />دعاهاي عريضت را بنازم<br />***<br />همانطور که دوستان مي دانند يکي از ادعيه ي متواتر و يوميه ي ماه رجب دعاي &laquo; يا من ارجوه... &raquo; است که در عبارت آخرش دعا کننده با دست چپ محاسنش را مي گيرد و انگشت سبابه ي دست راست را به چپ و راست تکان مي دهد.<br />پدر مرحومم مي گفت خاله اي داشتم خيلي مقيد به تعقيبات. در ماه رجب براي خواندن عبارت آخر دعاي مذکور مانده بود که چه کند ! بالاخره مي رود به بيت آيت الله العظمي ميرسيد علي يثربي - مرجع تقليد بزرگوار و از اساتيد حضرت امام - و مي پرسد: آقا ! ما خانم ها که ريش نداريم چه کار کنيم ؟ آيا مي توانيم مقداري از گيس مان را نيابتا بگيريم؟<br />آقا به مزاح مي گويد: خانم ها مي توانند شوهران شان را کنار دستشان بنشانند و موقع خواندن آخر دعا از ريش آنها بگيرند.<br />پدرم مي گفت اين خاله ي ساده دل ما باورش شده بود . لذا هر وقت مي خواست دعاي مذکور را بخواند شوهرش را صدا مي کرد و مي گفت : &laquo;ميرزعلي يالا باش وخت داعاس ... &raquo; . ميرزاعلي ساده تر هم براي کسب فيض و ثواب اگر آب دستش بود مي گذاشت و وضو مي گرفت و دو زانو کنار سجاده ي زنش مي نشست تا او به آخر دعا برسد و ريشش را بچسبد !<br />خوشا به سعادت قديمي ها با اين همه صداقت و دل پاکي شان .</p> Mon, 19 Mar 2018 23:32:00 GMT علم غيب http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1422/%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%ba%d9%8a%d8%a8/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن ، امور هستي يا مشهود انسان است يا غير مشهود. بر اين اساس مي توان هستي و عالم را به دو بخش مشهود و غير مشهود تقسيم کرد. غير مشهود را در اصطلاح غيب مي گويند. بنابراين وقتي سخن از عالم غيب و جهان غيب مي شود، مراد همان جهان غير مشهود براي انسان است.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته آناني که به قرآن و ديگر کتب آسماني اعتقادي ندارند، عالم و هستي را تنها محدود به همين عالم مشهود حسي مي دانند؛ بنابراين، از نظر آنان عالم غيب يعني همان عالم مشهود و حسي است که با ابزارهاي موجود در شرايط خاص براي انسان مشهود نيست؛ وگرنه چيزي به نام عالم غيب و جهاني ديگر نداريم که بيرون از عالم ماده و حس باشد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما از نظر قرآن و ديگر کتب آسماني، غير از عالم حسي&nbsp;و مادي دنيوي، عالم ديگري است که از آن به عالم آخرت ياد مي شود. البته عالم ميانه ديگري است که آن نيز به يک معنا عالم غيب است که در اصطلاح قرآني عالم برزخ است.(مومنون، آيه 100) هم چنين فرشتگان نيز از عالم غيب هستند؛ البته براي انسان عالم مثالي جنيان نيز عالم غيب است؛ زيرا با چشم عادي و معمولي قابل رويت براي انسان نيست(اعراف، آيه 27) در حالي که آنان نيز از همين ماده دنيوي ولي از عصاره آتش هستند چنان که بشر از عصاره خاک است که با آب و روح آميخته و انسان شده است.(الرحمن، آيات 14 و 15؛ انعام، آيه 2، ص، آيه 76)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">پس از نظر قرآن، انسان در شرايطي در دنيا است که برخي از عوالم براي او مشهود نيست، بلکه غيب است. بر اين اساس، عالم آخرت مثلا براي انسان عالم غيب است و هستي به دو جهان شهادت و غيب تقسيم مي شود.(توبه، آيات 94 و 105)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما اين براي خدا معنا ندارد؛ زيرا همه چيزي مشهود او است و علم احاطي خدا همان علم بصيرتي و ديدني است؛ پس معلوم خدا همان مشهود خدا است.(مائده، آيه 113) خدا مي فرمايد: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؛ خداست كه نهفته آسمانها و زمين را مى&rlm; داند و خدا است كه به آنچه مى &rlm;كنيد بيناست. (حجرات، آيه 18)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">سخن اين است که اگر خدا همه چيز را مي بيند و همه چيز مشهود اوست، ديگر اطلاق عالم الغيب و دانا به غيب يعني چه؟ در پاسخ بايد گفت: وقتي خدا مي فرمايد: عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ(مومنون، آيه 92؛ جن، آيه 26)؛ مراد ارشاد به نفي موضوع است؛ يعني براي خدا غيبي نيست ؛ زيرا علم آن همه علم شهودي و رويتي با غيب جمع نمي&zwnj;شود؛ زيرا علم خدا چنان که گفته شد به معناي شهود و حضور است، نه همانند علم حصولي انسان. بر اين اساس، خدا مي خواهد بگويد آن جهاني که براي شما غيب است، براي من مشهود است. همان طوري که اموري که شما علني مي کنيد يا مخفي مي کنيد (ممتحنه، آيه 1) و بلکه اسرار شما است يا حتي برخود شما دل شما به عنوان ضمير ناخودآگاه نيز مخفي و نهان است(طه، آيه 7) براي من خدا مشهود است و غيبي نيست. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته گاه گفته مي شود فلاني علم غيب دارد؛ مراد از آن اين است که ايشان چيزي که براي ما از عوالم برزخ و آخرت، بلکه حتي همين عالم شهود به سبب شرايطي چون ديوار و فقدان ابزار، غيب است براي او مشهود است. در قرآن بيان شده که بر جنيان نيز برخي از امور غيب است و آنان بر آن آگاه نمي شوند؛ زيرا آنان نسبت به عوالم ديگر از جمله عالم برزخ پس از مرگ و نيز عالم آخرت و ملکوت علمي ندارند و براي آنان نيز مشهود نيست؛ زيرا ابزار شهودي ندارند، بلکه از قرآن بر مي آيد که آنان همانند انسان ها درباره همين عالم شهادت به سبب فقدان ابزار مناسب از علم و آگاهي برخوردار نيستند و&nbsp;گرفتار نوعي غيب نسبي هستند؛ چنان که مرگ سليمان (ع) براي آنان غيب بود.(سبا، آيه 14)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته انسان و جن با رضايت و اذن الهي ممکن است نسبت به همين غيب نسبي عالم شهادت آگاه باشند؛ چنان که حضرت عيسي(ع) امور خانه مردم برايش معلوم و مشهود بود(آل عمران، آيه 49) و يا پيامبر(ص) از عوالم غيب برزخي و اخروي آگاه بود و آن عوالم مشهود ايشان بوده است.(جن، آيات 26 و 27؛ نجم، آيات 8 تا 18)</span></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:46:00 GMT قلب چشم سوم http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1421/%d9%82%d9%84%d8%a8+%da%86%d8%b4%d9%85+%d8%b3%d9%88%d9%85/ <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بر اساس آموزه هاي وحياني قرآن، انسان بايد مراتبي را بگذارند تا چشم قلب او باز شود و رويت و شهود تحقق يابد. از جمله مراتبي که به عنوان درجات صعود بايد بگذارند، عبارتند از:</span></span></p> <ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"> <li style="color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">غلبه عقل بر شهوت: در گام اول بايد عقل آدمي بر شهوت غلبه کند. بر اين اساس، بايد افکار و انديشه ها به جاي وهم و خيال در اختيار عقل نظري قرار گيرد و انسان جز به برهان سلطاني سخن نگويد نه اين که بر اساس ظنون و خيال و وهم عمل کند(بقره، آيه 111؛ قصص، آيه 75؛ يونس، آيه 36؛ نجم، آيه 28)؛ و بايد عقل عملي در اعمال و رفتار انسان نيز به جاي غضب و شهوت مديريت را در دست گيرد که انسان را به عبوديت خدا و جنات الهي برساند. در اين راه بايد نخست محرمات سپس مکروهات و در نهايت مباحات را کنار بگذارد.</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">غلبه قلب بر عقل: در گام دوم، آدمي بايد کاري کند که قلب بر عقل چيره شود؛ زيرا عقل محاسبه گر است و در حقيقت دنبال بده و بستان است. از اين روست که عبادتي که مي کند يا از روي طمع به بهشت است يا خوف از دوزخ. اما قلب سرشار از محبت ايمان است و مي خواهد عبادتش نه ترس از دوزخ باشد نه طمع بهشت؛ چنان که در دعاي کميل آمده و يا اميرمومنان امام علي(ع) در حديث معروف انواع سه گانه عبادت بيان کرده است. البته بايد توجه داشت که عبادت خوفي و طمعي مشکلي ندارد ولي مرحله اول است(سجده، آيه 16؛ اعراف، آيه 56) اما آن که به مرتبه عبادت محبتي مي رسد، از مصاديق احسان اکرامي و در مقام محسنان است.(اعراف، آيه 56) اين جا است که از همه چيز حتي بهشت به سوي خدا فرار مي کند(ذاريات، آيه 50) و همه انواع تعلقات از مادي و معنوي را از خود خارج مي کند(طه، آيه 12) و همان طوري که از حجاب هاي ظلماني عبور کرده از حجاب هاي نوري نيز مي گذرد و قلب او به يقين مي رسد و حقايق را چنان که هست رويت مي کند.(نجم، آيه 11؛ تکاثر، آيات 5 و 7؛ واقعه، آيه 95؛ حاقه ، آيه 1 و 2 و 51)</span></p> </li> </ol> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بنابراين، انسان داراي سه چشم است:</span></span></p> <ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"> <li style="color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">چشم مادي دنيوي که عالم شهادت و محسوس را با آن مي بيند؛</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">چشم عقلي که حقايق برهاني را با آن مي بيند و در اصطلاح همان تفکر و تعقل ناميده مي شود؛</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">چشم قلبي که با آن حقايق هستي را رويت مي کند.</span></p> </li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن کساني به اين چشم سوم دست مي يابند که فراتر از چشم محسوس و چشم عقلي به چشم قلب توجه يابند. براي رسيدن به چشم سوم، بايد سجده کرد؛ زيرا در سجدگاه است که انسان در گام اول چشم بر جهان مادي بسته است؛ و با سجده بر خاک در پيشگاه خدا، عقل محاسبه گر را به چالش مي کشد و اجازه نمي دهد تا همانند ابليس به قياس و محاسبه بپردازد؛ بلکه اجازه مي دهد تا چشم قلب باز شود.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">جالب اين که از نظر شيطان پرست و عرفان هاي کاذب چشم سوم دقيقا در سجده گاه آدمي در ميانه دو چشم است، در حالي که اين چشم سوم نيست، بلکه چشم قياس گر شيطاني است که انسان را به جهان جنيان مي برد و سرگرم خود مي کند؛ زيرا قياس حتي از نوعي تمثيلي آن که از سوي شيطان در باره برتري خود نسبت به آدم بيان شده است، خود نوعي عقل گرايي است که در بستر آن زاده مي شود.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از آن جايي که ابليس و شياطين از سجده اجتناب مي کنند و حاضر به آن نيستند تا سجده گاه خويش را بر خاک قرار دهند: قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ(اعراف، آيه 11) اين چشم شيطاني در سجده گاهي قرار دارد که حاضر به سجده نيست؛ اما کساني که اين چشم عقلي را با سجده مي بندند، به چشم سوم حقيقي دست مي يابند که شخص را قادر مي سازد تا نه تنها عالم برزخ جنيان بلکه عالم برزخ برتر را نيز ببيند و بلکه از حقايق فراتر نشئات و عوالم ديگر را ببيند و رويت کنند. اين همان چشم سوم حقيقي است که تنها با سجده بر اساس عبادت محبت تحقق مي يابد که برترين درجات ايمان و تقواي الهي است که حق اليقين را براي آدمي به دنبال دارد.</span></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:45:00 GMT فاطمه(س) محبوت ترين نزد پيامبر(ص) http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1420/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87(%d8%b3)+%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%aa+%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d9%86%d8%b2%d8%af+%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1(%d8%b5)/ <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در نزد پيامبر(ص) محبوب ترين افراد? همان&nbsp;اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام هستند؛ از اين روست که خدا در معراج با زبان اميرمومنان امام علي(ع) با پيامبرش سخن مي گويد. از پيامبر اكرم(ص) سؤال شد، در شب معراج، خداوند با چه زبانى با شما سخن گفت؟ حضرت فرمود: با زبان [و صداى] حضرت على(ع) و مى افزايند: به خداوند عرض كردم: يا رَبِّ أَنْتَ خَاطَبْتَنِي أَمْ عَلِي&rlm;؟ خدايا تو با من صحبت كردى يا حضرت على(ع) ؟ خداوند فرمود: من موجودى هستم نه مانند اشيا و موجودات ديگر، با مردم مقايسه نمى شوم. با صفات و ويژگى هاى اشيا توصيف نمى گردم. تو را از نورم و على(ع)را از نور تو آفريدم. از درون قلبت مطلع شدم، محبوب تر از على(ع)را نزدت نيافتم؛ پس با زبان حضرت على(ع)با تو صحبت كردم، تا قلبت مطمئن شود.(محسن فيض كاشانى، تفسير صافى، ج 3، ص 177؛ به نقل از موفق بن احمد خوارزمى از عبد الله بن عمر)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در حقيقت امام علي(ع) همانند شجره زيتون(قصص، آيه 30) ، واسطه و حجاب براي وحي قرار گرفته است.(شوري، آيه 51)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">البته تنها محبوب ترين شخص در ميان زنان، حضرت فاطمه(س) است که آن حضرت(س) هميشه به ديدار مي شتافت و او را مي بوييد و مي فرمود: &laquo;فاطمة حوراءٌ انسية فکلّما اشتقتُ الي رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة؛ فاطمه، حوريه اي در چهره انسان است. هر گاه مشتاق بوي بهشت مي شوم، بوي فاطمه را استشمام مي کنم.&raquo;(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بحارالانوار، ج43، ص 4)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">همچنين فرمود: &laquo;ابنتي فاطمة حوراءٌ آدمية؛ دخترم فاطمه، حوريه اي است در سيماي آدميان.&raquo; </span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">همواره دخترش را مي بوسيد و مي بوييد. عايشه نقل مي کند:&laquo;زماني که فاطمه بر پيامبر وارد مي شد، رسول خدا دست او را مي گرفت، پس او را مي بوسيد و در جاي خود مي نشاند.&raquo;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">روزي عايشه بر اين کار اشکال گرفت که چرا اين همه دخترت را مي بوسي؟ پيامبر فرمود: هر زمان، فاطمه را مي بوسم، بوي بهشت برين را از او استشمام مي کنم.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اين محبت پيامبر(ص) به حضرت فاطمه(س) استثنايي بود؛ زيرا فاطمه(س) بهشت پيامبر (ص) بود و هر گاه شور و شوق بهشت در دل او پديدار مي شد، گلوي فاطمه را مي بوسيد: &laquo;اذا اشتقتُ الي الجنّة قبّلتُ نحر فاطمة.&raquo; و بارها بر دهان دخترش بوسه زد: &laquo;کان کثيرا ما يقبّلها في فمها&raquo;.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">هم چنين رسول خدا صلي&zwnj;الله&zwnj;عليه&zwnj;و&zwnj;آله درباره دخترش فاطمه(س) فرمود: فاطمه بضعه منى و هى نور عينى و ثمره فوادى و روحى التى بين جنبى و هى الحوراء الانسيه ؛</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">فاطمه پاره وجود و نور دو چشم و ميوه قلب من است؛ او روح و جان من است که در ميان دو پهلويم قرار گرفته است؛ او حوريه اى است در سيماى انسان.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بحارالانوار, ج43, ص172.)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پيامبر مي فرمود: لو كان الحُسنُ شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم، إنّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً؛ اگر حسن و نيکويي تشخص مي يافت همانا آن فاطمه است؛ بلکه فاطمه اعظم و برتر از آن است؛ زيرا فاطمه دخترم برترين اهل زمين از نظر عنصر و شرف و کرامت است.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">فرائد السمطين 2: 68.)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از همين روست که وقتي فرمان مباهله با نصاراي نجران مطرح مي شود و خدا مي فرمايد: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ؛ پس هر كه در اين باره پس از دانشى كه تو را حاصل آمده با تو محاجه كند، بگو : پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و انفس خودمان و انفس خودتان را فرا خوانيم ، سپس مباهله كنيم و لعنت&rlm; خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. (آل عمران، آيه61) در تمام روايات تفسيري از اهل عامه و خاصه از شيعه و سني، آمده است که پيامبر(ص) حسنين(ع) را به عنوان فرزندان خويش، حضرت فاطمه(ص) به عنوان &laquo;نساء&raquo; و زنان خويش و اميرمومنان امام علي(ع) را به عنوان نفس خويش به مباهله مي برد؛ نه مردان و زنان ديگرش را.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">از همين روست که وقتي آن حضرت(ص) مي فرمايد: محبوب ترين چيز در دنيا يا آن دنيايي که براي شما ارزشي است، برايم ارزش هاي دنيا در محبت به فاطمه(س) و عطر خوش و نماز است نه چيزي ديگر. بنابراين، وقتي رسول اللّه صلي الله عليه و آله مي فرمايد : حُبّبَ اليَّ مِن دُنياکُم ثَلاثٌ: النّساءُ و الطِّيبُ و جُعِلَت قرّةُ عَينِي فِي الصَّلاةِ؛ رسول اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: از دنياي شما سه چيز مورد علاقه من قرار داده شده است: زنان، عطر و نور چشم من در نماز است.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">الغزّالي، احياء علوم الدين،</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ج 4، ص 255؛ بحارالانوار، ج 76، ص 141، روايت هاي 8 و 9، باب 19؛ فيض کاشاني، المحجة البيضاء، ج 3، ص 68؛ کنزالعمّال، ج 6، ص 673) مرادش از اين محبت به زنان، محبت به حضرت فاطمه(س) است که در آيه قرآن از آن به &laquo;نساء&raquo; تعبير شده است؛ زيرا از نظر قرآن، محبت هماره دو طرفه است: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ؛ خدا آنان را محبوب مي دارد و آنان نيز خدا را محبوب مي دارند.(مائده، آيه 54) از همين روست که محبوب حضرت فاطمه(س) نيز در وهله نخست رسول الله (ص) و ايشان مي فرمايد: حُبِّبَ إلي مِن دُنياکُم ثَلاثٌ: تِلاوَةٌ کِتابِ&zwnj;اللهِ، وَالنَّظَرُ في وَجهِ رَسولِ&zwnj;اللهِ، وَالإنفاقُ في سَبيلِ&zwnj;اللهِ؛ سه چيز از دنياي شما محبوب من است: اوّل خواندن قرآن، دوم نگاه کردن به چهره&zwnj;ي رسول&zwnj;الله و سوم انفاق در راه خدا.(صحيفةالزهرا، قول 19 ؛ نهج&zwnj;الحياة، زندگي نامه حضرت فاطمه سلام عليها ص 271؛ حديث 164؛ وقائع الايّام، حديث 295)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">البته درباره حديث پيامبر(ص) بايد توجه داشت که هيچ يک از ديگر منابع حديثي شيعه يا سنّي فرمايش حضرت را همراه با واژه &laquo;ثلاث&raquo; نقل نکرده اند(احمد بن حنبل، مسند، ج 3، ص 128، 199، 285 ؛ النسائي، السنن، ج 7، ص 61 و 62 ؛ شيخ صدوق، الخصال، ج 1، ص 154.) ؛ بلکه در برخي از نقل هاي ديگر اين روايت، تنها &laquo;نساء&raquo; و &laquo;طيب&raquo; همراه باهم آمده است: ما احببت من عيش الدنيا الاّ الطيب و النساء(المتقي، کنزالعمال، ج 60، ص 673) در برخي نيز آمده است: ما اطيب من دنياکم الاّ الطيب و النساء(محمد الحرّ العاملي، وسايل الشيعه، ج 7، ص 10 به نقل از: محمدبن يعقوب کليني، فروغ الکافي، ج 2، ص 2 ) و &laquo;صلاة&raquo; در فرازي جداگانه نقل شده است: انّ جبرئيل قال: للنبي صلي الله عليه و آله : انّه قد حبّب اليک الصلوة فخذ منها ما شئت؛ جبرئيل به پيامبر(ص) فرمود: به درستي نماز برايت محبوب قرار داده شده پس هر چه مي تواني به آن بچسب و از آن بهره بگير!(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">احمد بن حنبل، مسند، ج 1، ص 245، 255 و 296) يا در منابع شيعي آمده است: عن النبي صلي الله عليه و آله قال: يا اباذر، انّ اللّه تعالي جعل قرّة عيني في الصلاة و حببّها اليّ؛ از پيامبر(ص) اي اباذر! به راستي خدا تعالي در نماز چشم روشني برايم قرار داده و آن را محبوبم ساخته است.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">علامه طباطبايي، سنن النبي صلي الله عليه و آله ، ص 269؛ شيخ الطوسي، کتاب الأمالي، ج 2، ص 141)</span></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:45:00 GMT مراتب رشد کمالي انسان http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1419/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8+%d8%b1%d8%b4%d8%af+%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">انسان ها در مسير رشد کمالي فرآيندي را پشت سر مي گذارند؛ يعني همان طوري که از هدايت و تقواي تکويني و فطري(بقره، آيه 2؛ شمس، آيات 7 تا 10)، به تقوايي هدايت پاداشي مي رسند(بقره، آيات 2 و 3)، هم چنين از درجه اي به درجه بالاتر مي روند و از تقواي عام به خاص و از خاص به اخص بالا مي روند و از مقام عدل به احسان و از احسان به مقام اکرام دست مي يابند.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، مومنان را در مراتب آغازين درجه اي است، اما وقتي اهل علم و عمل بيش تر شد و ايمان و تقواهاي برتر را به دست آورد(مائده، آيه 93) به جايي مي رسد که خدا نخست علم اليقين سپس عين اليقين (تکاثر، آيات 5 و 7) و در نهايت حق اليقين را به او مي دهد تا خودش روح و ريحان و جنت نعيم شود.(واقعه، آيات 89 و 95)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">خدا مي فرمايد: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؛ خدا رتبه كسانى از شما را كه گرويده، درجه اي؛ و كسانى را كه دانشمند هستند درجاتي رفعت بخشد؛ و خدا به آنچه مى &rlm;كنيد آگاه است. (مجادله ، آيه 11)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته بايد توجه داشت که در برابر درجات، درکات سقوط است. هم چنين بايد توجه داشت که از نظر قرآن هر درجه اي به معناي صعود نيست؛ از اين روست که سخن از رفعت و صعود و نيل در آيات قرآني به ميان آمده است. رفعت به معناي بالا بردن است؛ کساني که بالا مي روند، برخي صعود مي کنند و به سمت قله بالا مي روند : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ؛ به سوي خدا کلمات طيب صعود مي کند.(فاطر، آيه 10) اين کلمات که صعود مي کنند همان حقيقت انسان ها است؛ زيرا خدا از حضرت عيسي(ع) به کلمه ياد کرده و فرموده است: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ؛ مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده است.(نساء، آيه 171) البته زمينه ساز اين صعود انسان، همان ايمان و عمل صالح است؛ چنان که خدا فرموده است: وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعُهُ؛ عمل صالح آن را رفعت مي دهد.(فاطر، آيه 10) </span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پس از نظر قرآن، انسان در گام اول درجه و سپس درجاتي را به دست مي آورد تا به مقام صعود برسد. البته عمل صالح نقش رفعت دهنده را بازي مي کند؛ زيرا امر ايماني را با عمل مي توان از حال به ملکه و سپس به مقوم ذات تبديل کرد؛ يعني حالت &laquo;عملوا الصالحات&raquo; را به &laquo;الصالحين&raquo; و سپس &laquo;اقامه الصالحين&raquo; تبديل کرد، هم چنان که در اول اقسطوا سپس مقسطين و در نهايت قوامين بالقسط مي شوند. پس اين امور نقش زيادت ايمان را بازي مي کنند: زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ( انفال، آيه 8) تا جايي که انسان از &laquo;</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">لَهُمْ دَرَجَاتٌ ؛ براي آنان درجاتي است(انفال، آيه 4) به جايي مي رسد تا خودش درجات و معيار سنجش مي شود:</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ.(آل عمران، آيه 163)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به سخن ديگر، انساني وقتي با بالابري چون عمل صالح &laquo;رفعت&laquo; يافت و &laquo;صعود&raquo; کرد و به قله نزديک شد، در زمان به مقصد رسيده و مقصود را به دست آورد که از آن به &laquo;نيل&raquo; تعبير مي شود؛ خدا مي فرمايد: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ؛ هرگز نه گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد؛ ولى اين تقواى شماست كه به او مى &rlm;رسد. اين گونه خداوند آنها را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و نيكوكاران را مژده ده. (حج، آيه 37) پس نيل و رسيدن به خدا تنها براي کساني است که اهل تکبير و محسنان باشند.</span></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:45:00 GMT نوربخشي اهل بيت(ع) http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1418/%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a+%d8%a7%d9%87%d9%84+%d8%a8%d9%8a%d8%aa(%d8%b9)/ <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، انسان بايد نوري را کسب کند تا از ظلمات بيرون رود. اين نور غير از نوري است که همه هستي به اعتبار تجليات اسما و صفات الهي از آن برخوردارند.(نور، آيه 35)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">نوري که انسان بايد کسب کند و به سخن ديگر نور اکتسابي است، نوري است که با اسلام و ايمان به دست مي آيد؛ زيرا اسلام و ايمان نوري است که درون آدمي را روشن مي کند و انسان را به جايگاهي مي رساند که مي تواند ديگران موجودات را به نورانيت خويش نورانيت بخشد. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">تاکيد قرآن بر نورانيت اسلام و ايمان يا اموري از اين دست از آن جهت است که اين ها خود بازتابي از حقيقتي ديگر است؛ زيرا از نظر قرآن، نور چيزي جز بازتاب حقيقت ضياء و منبع نوري سراج نيست. از اين روست که خدا خورشيد را ضياء(يونس، آيه 5) يا سراج(نوح، آيه 16) و قمر را بهره مند از نور دانسته و فرموده است: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا؛&nbsp;اوست كسى كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد.(يونس، آيه 5)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">بر اين اساس، منبع ضياء و روشنايي چيز ديگري است و آن چه ماه دارد، تابش و نور آن ضياء و روشنايي خورشيد است. بنابراين، الله به عنوان تجليات حقيقت اسمايي است که از هويت الهي ظهور يافته است؛ از اين روست که الله را نور دانسته نه ضياء.(نور، آيه 35) پس خورشيد حقيقت الله همان &laquo;هو&raquo; است: قل هو الله احد، بگو او همان الله يکتا است.(توحيد، آيه 1)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته خدا در قرآن، روشنايي که از حقيقت وجودي حضرت موسي(ع) تجلي مي کرد، ضياء دانسته است تا اين گونه نشان دهد که انسان نيز مي تواند منبع ضياء باشد که انوارش به ديگران مي رسد.(انبياء، آيه 48؛ قصص، آيه 32؛ نمل، آيه 12)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، تنها خداست که مي تواند به عنوان منبع روشنايي و ضياء ، نوري را بفرستد تا دلهاي مردمان نوراني شده و از ظلمات بيرون آيد. از همين رو، در قرآن مي فرمايد: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ او همان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى&rlm; فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى نور بيرون كشاند و در حقيقت &rlm;خدا نسبت به شما سخت رئوف و مهربان است.(حديد، آيه 9)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در جايي ديگر نيز مي فرمايد: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ؛ اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود و صلوات مى&rlm; فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى روشنايى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است. (احزاب، آيه 43)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اين نوري که خدا در اين آيات از آن سخن به ميان آورده، همان نور اسلام و قرآن و ايمان است. از اين رو، مي فرمايد: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ؛ هر آينه از سوي خدا براي شما نور و کتابي روشنگر آمده است.(مائده، آيه 15؛ و نيز : توبه، آيه 32؛ صف، آيات 7 و 8) در جايي ديگر نيز مي فرمايد: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ؛ پس آيا كسى كه خدا سينه&rlm; اش را براى پذيرش اسلام گشاده و در نتيجه برخوردار از نورى از جانب پروردگارش است.(زمر، آيه 22)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، خدا از طريق کلمات تامات و مظاهر تمامي اسماء و صفات خويش يعني پيامبر(ص) و اهل بيت عليهم السلام ايشان به اعتبار نفس آن حضرت(آل عمران، آيه 61) همه هستي را روشن کرده است؛ زيرا آن ها صادر نخست الهي هستند. بنابراين، آنان نه تنها خودشان نور بلکه &nbsp;ضياء و سراج و منبع نورانيت براي ديگران هستند. خدا براي پيامبر(ص) غير از روحي که به همگان داده، روحي خاص عنايت کرده که آنان را ضياء و سراج و منبع نور مي کند. خدا مي فرمايد: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ و همين گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم تو نمى&rlm; دانستى كتاب چيست و نه ايمان كدام است؛ ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى &rlm;نماييم و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدايت مى &rlm;كنى.(شوري، آيه 52) پس پيامبر(ص) از روحي از مقام امري به شکل خاص برخوردار است که مي تواند به ديگران نورانيت ببخشد. اين روح در تجليات خويش به شکل قرآن و ايمان و اسلام خودنمايي مي کند؛ زيرا بخشي از وجود پيامبر(ص) است.(همان)<span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">&nbsp;از نظر قرآن، انسان هاي مومن از همين روح خاص الهي از طريق تزکيه پيامبر(ص) بهره مند مي شوند.(مجادله، آيه 22)<span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt;">پس اين روح غير از روحي است که در همه انسان ها دميده مي شود.(حجر، آيه 29؛ ص ، آيه 72)</span></span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">&nbsp;بنابراين، اين پيامبر(ص) است که از روح خاصي برخوردار است که مي تواند نورانيتي را ايجاد کند تا ديگران از آن بهره گيرند. به سخن ديگر، پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) چنان که گفته شد مي توانند با بهره گيري از اموري از جمله آيات روشن قرآن، انسان را از ظلمات به نورانيت برسانند. از اين روست که خدا مي فرمايد: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ؛ به راستى كه خدا سوى شما ذکري پيامبرى فرو فرستاده است كه آيات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى &rlm;كند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده&rlm; اند از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون برد.(طلاق، آيات 10 و 11)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در اين آيات به صراحت بيان شده که خود پيامبر(ص) ذکر الهي و رسول خدايي است که همين رسول الله - نه آيات قرآني - است که &nbsp;انسان را از ظلمات به سوي نور بيرون مي برد.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">به سخن ديگر، خود پيامبر(ص) ذکر است و هم اوست که مي تواند نوربخشي کرده و انسان را به نور برساند. بنابراين، قرآني به تنهايي کاري نمي تواند بکند، و کساني که تنها به قرآن بسنده مي کنند و از الطاف پيامبر(ص) در قالب محبت اطاعت و اتباع(آل عمران، آيات 31 و 32) بهره نمي برند، هرگز با قرآن به نور و نورانيت نمي رسند و دست ايشان از نور و نورانيت کوتاه است؛ زيرا منبع نور و سراج منير الهي خود پيامبر(ص) است و نورانيت قرآن و اسلام و ايمان از اين منبع و سراج و ضياء تغذيه مي کند؛ چنان که خدا مي فرمايد: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا؛ اى پيامبر ما تو را به عنوان گواه و بشارتگر و هشداردهنده و دعوت&rlm; كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك فرستاديم. (احزاب، آيات 45 و 46)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بنابراين، همان طوري که تعليم و تزکيه الهي از طريق پيامبر(ص) است(بقره، آيات 129 و 151؛ آل عمران، آيه 164؛ جمعه، آيه 2) هم چنين نورانيت يابي انسان تنها با چراغ منير و ضياء شمس وجود پيامبر(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) است و هر کسي بخواهد امروز و ديروز از نور بهره مند شود بايد به آنان توسل و تمسک جويد و به عروه الوثقاي اهل بيت و مودت و محبت ايشان چنگ زند و بياويزد که حبل الله المتين هستند؛ به طوري که تار و پود اسلام چنان با قرآن و اهل بيت(ع) عجين شده که نمي تواند آنها را از هم جدا کرد؛ از همين روست که پيامبر(ص) مي فرمايد: اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتي ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي: کتاب الله فيه&zwnj;الهدي والنور حبل ممدود من السماء الي الارض وعترتي اهل بيتي وان اللطيف الخبير قد اخبرني&zwnj;انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض وانظروا کيف تخلفوني فيهما ؛ من در ميان شما دو امانت نفيس و گرانبها مي&zwnj;گذارم يکي کتاب خدا قرآن و ديگري عترتم اهل بيت را تا وقتي که از اين دو تمسک جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد و اين دو يادگار من هيچ&zwnj;گاه از هم جدا نمي&zwnj;شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.&raquo;(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مستدرک حاکم، ج 3، ص 124؛ کليني، کافي، ج 1، ص 294.)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 18pt 10pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از آن جايي که تنها چهارده معصوم(ع) معلم و مزکي حقيقي انسان هستند و فرشتگان شاگردان آن مکتب، حضرت آدم(ع) نتوانست در مقام تعليم حقيقي نوري قرار گيرد و تنها به تعليم انبايي و علم حصولي فرشتگان پرداخت.(بقره، آيات 30 تا 33)</span></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:45:00 GMT سستي ِ سَببيّت http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/675/%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%8a+%d9%90+%d8%b3%d9%8e%d8%a8%d8%a8%d9%8a%d9%91%d8%aa/ <p>&laquo;يادت نره وضو بگيري&raquo;<br />بعد از ظهري&zwnj;ست<br />معمولاً نماز مي&zwnj;روند<br />مدرسه كه برود<br />پاسخ داد:<br />&laquo;امروز وضو نمي&zwnj;گيرم&raquo;<br />اين را گفت و ادامه داد:<br />&laquo;آخه هر وقت وضو مي&zwnj;گيرم نمي&zwnj;رويم نماز&raquo;<br /><br /><img style="width: 500px; height: 337px;" src="http://movashah.id.ir/o/sasbi.jpg" alt="" width="500" height="337" /><br /><br />حق داشتم تعجب كنم<br />ولي مي&zwnj;خواستم راستي&zwnj;آزمايي نمايم<br />اين&zwnj;كه شوخي مي&zwnj;كند يا جدّي&zwnj;ست<br />پس :<br />- خب پسرم<br />يعني تو متوجه شدي يك رابطه&zwnj;اي وجود دارد<br />بين وضو گرفتن تو<br />و برگزار نشدن نماز جماعت در مدرسه<br />به همين خاطر وضو نگرفتي تا برويد نماز؟<br /><br />من جدّي گفتم<br />و همين&zwnj;طور كه به سوي مدرسه مي&zwnj;رفتيم<br />پياده<br />او تأييد كرد:<br />&laquo;آره، خيلي رابطه جالبيه!&raquo;<br /><br />وقت اين بود كه عمق فلسفي بدهم<br />كمي بيشتر شبهه بيافكنم<br />وقتي اين&zwnj;قدر آسان به رابطه سببيّت رسيده<br />با كمترين استقراء<br />پس پرسيدم:<br />- نگاه كن!<br />رابطه&zwnj;هاي عجيبي پيرامون ماست<br />كافيه كمي دقت كنيم<br />مثلاً<br />آيا تا به حال به اين رابطه دقت كرده بودي<br />اين&zwnj;كه وقتي به سمت جلو حركت مي&zwnj;كنيم<br />چيزهايي كه روبه&zwnj;روي ما هستند بزرگ مي&zwnj;شوند<br />آن درخت را نگاه كن<br />وقتي سمتش مي&zwnj;رويم مدام بزرگ&zwnj;تر مي&zwnj;شود<br />چرا به نظرت؟!<br />&laquo;خب چون داريم حركت مي&zwnj;كنيم<br />وقتي حركت مي&zwnj;كنيم چيزهاي ديگه بزرگ مي&zwnj;شن&raquo;<br />- وايستا<br />برگرد<br />پس چرا اشياء پشت سرمان دارند كوچك مي&zwnj;شوند؟!<br />&laquo;وقتي از چيزي دور مي&zwnj;شويم كوچك مي&zwnj;شود<br />وقتي نزديك مي&zwnj;شويم بزرگ&raquo;<br /><br />خب بايد كمي به اشتباه مي&zwnj;انداختم<br />- چقدر جالب!<br />يعني با راه رفتن، اشياء ديگر بزرگ و كوچك مي&zwnj;شوند؟!<br />&laquo;نه، واقعاً كه نه، توي ذهن ما بزرگ و كوچك مي&zwnj;شوند&raquo;<br /><br />و سؤال<br />- حالا چرا اين طوريه؟!<br />مي&zwnj;توني بررسي كني و بفهمي؟!<br />امروز توي مدرسه فكر كن<br />زنگ تفريح<br />هر وقت كه فرصت داشتي<br />ببين مي&zwnj;توني بفهمي چرا با راه رفتن ما اشياء به نظر كوچك و بزرگ مي&zwnj;رسند!<br /><br /><span style="color: #008000;">فكر كردن مهم است<br />ولي معمولاً انگيزه كافي برايش وجود ندارد<br />اين است كه كودكان<br />مشغول تخيّل مي&zwnj;شوند<br />بيشتر از تفكّر<br />اما وقتي انگيزه بدهيم<br />سؤالات مبهم كنيم<br />فرصتي&zwnj;ست كه به خود فشار بياورند<br />فكر كنند و راه بيابند<br />حتي اگر به پاسخ نرسند<br />نرمش و ورزشي كرده&zwnj;اند</span><br /><br /><span style="color: #ff0000;">پ.ن.</span><br /><span style="color: #999999;">از اين پرسش&zwnj;هاي فكري زياد داريم<br />قبل&zwnj;تر وقتي سيداحمد فوت كرد و شمع را خاموش<br />پرسيدم: چرا شمع با فوت خاموش مي&zwnj;شود؟<br />چند پاسخ داد:<br />&laquo;از دهان ما اكسيژن به شعله مي&zwnj;خورد&raquo;<br />- اكسيژن كه آتش را بيشتر مي&zwnj;كند<br />&laquo;پس اكسيژن ندارد فوت ما و باعث مي&zwnj;شود خاموش شود&raquo;<br />سيدمرتضي پاسخ داد:<br />&laquo;شعله گرم است و فوت ما سرد است!&raquo;<br />مريم گفت پاسخي ندارد<br />و احتمالي را طرح نكرد<br />شايد چون بيشتر مدرسه رفته<br />بيشتر خلاقيتش سركوب شده! </span><span style="color: #ff0000;">:(</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">پ.ن.<br /><span style="color: #999999;">از مدرسه كه بازگشت<br />خودش پيش&zwnj;قدم شد:<br />&laquo;درست بود، چون تو خونه وضو نگرفته بودم، رفتيم نماز جماعت!&raquo;<br />- پس الآن يقين كردي كه اين رابطه حقيقتاً وجود دارد؟!<br />&laquo;خيلي عجيبه،&zwnj; ولي آره، هميشه اتفاق مي&zwnj;افته آخه!&raquo;<br />و ادامه داد:<br />&laquo;به يكي از دوستانم گفتم، گفت اين&zwnj;ها خرافاته!&raquo;</span><br /></span></p> Sun, 18 Mar 2018 12:45:00 GMT انقلاب در ساختارها 1 http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/669/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+1/ <p>شكي نيست كه آدم&zwnj;هاي بهتري آمدند<br />وقتي انقلاب شد<br />تمام كشور زير و رو<br />بالايي&zwnj;ها پايين<br />پاييني&zwnj;ها بالا<br />مشابه آن&zwnj;چه حضرت امير (ع) فرمود:<br /><span style="color: #ff0000;">&laquo;همانا شما درهم آميخته و غربال خواهيد شد تا آن كه پايين است به رو آيد و آن كه بالاست به زير رود و آنان كه وا پس مانده&zwnj;اند پيش برانند و آنان كه پيش افتاده&zwnj;اند وا پس مانند&raquo;</span><br /><span style="color: #008000;">&laquo;لَتُبَلْبَلُنّ بَلْبَلةً ، و لَتُغربَلُنّ غَرْبَلةً ، حتّى يعودَ أسفلُكُم أعلاكم ، و أعلاكم أسفلَكُم ، و ليَسبقنّ سَبّاقونَ كانوا قَصَّروا، و ليُقَصِّرَنَّ سبّاقونَ كانوا سَبَقوا&raquo; </span><span style="color: #999999;">(نهج&zwnj;البلاغه، خطبه 16، بحارالأنوار، ج5، ص218)</span><br /><br />ساعت شني را مانَد<br />انقلاب همان لحظه نهايي&zwnj;ست<br />وقتي سر و ته مي&zwnj;كني<br />دوباره از اول<br /><br />آدم&zwnj;هاي خوب مسئول شدند<br />دانه&zwnj;درشت&zwnj;ها پايين<br />اما اگر مخلوط شن و ماسه را روي ويبره بگذاريم<br />صفحه&zwnj;اي كه بلرزاند...<br /><br />ساختار اين طور عمل مي&zwnj;كند<br />وقتي اين طور طراحي شده<br />كارش همين است<br />مدام جاها را عوض كند<br />اما اين&zwnj;بار نه به سرعت<br />نه با انقلاب<br />به آهستگي<br />آرام و يواش<br />شبيخون&zwnj;وار<br /><br />لرزشي كه بر پيكره نظام وارد مي&zwnj;شود<br />بسيار آرام است<br />اما در طول زمان<br />پيوسته و مرحله به مرحله<br />دوباره دانه&zwnj;درشت&zwnj;ها را به قدرت مي&zwnj;رساند<br />و ريزها<br />مستضعفين<br />باز هم به زير سازواره نظام فرومي&zwnj;ريزند<br />بدون اين&zwnj;كه متوجه شويم<br />بدون اين&zwnj;كه حساس شويم<br />همه چيز ناگهان ديده مي&zwnj;شود<br />وقتي سال&zwnj;ها مي&zwnj;گذرد<br />وقتي دوباره راهپيمايي مي&zwnj;كنيم<br />و تكرار آرمان&zwnj;ها را بانگ مي&zwnj;زنيم<br />ناهماهنگي را مي&zwnj;بينيم<br />لحظه&zwnj;اي كه همه درون خود مي&zwnj;گويند:<br />&laquo;چه مي&zwnj;خواستيم، چه شد!؟&raquo;<br /><br />ثروت همين است<br />وقتي انباشته شود<br />هميشه دانه&zwnj;هاي درشتي پديد مي&zwnj;آورد<br />در نظام اجتماعي<br />كه جايشان بالاست<br />حتي اگر ديده نشوند<br />در پشت مسئولين<br />طوري كه كار دست ثروت باشد<br />دست سرمايه<br />دست انسان&zwnj;ها نباشد<br />حتي مسئولين هم مقهور سرمايه&zwnj;دارها مي&zwnj;شوند<br />وقتي كشور سرمايه&zwnj;محور اداره شود<br /><br />پس چه كنيم؟!<br />اين&zwnj;كه مدام تكرار مي&zwnj;شود<br />به دليل لرزش آرام بنيان&zwnj;ها<br />اين&zwnj;كه دانه&zwnj;درشت&zwnj;ها قهراً بالا مي&zwnj;روند<br />اين&zwnj;كه نمي&zwnj;شود<br />يعني بايد هر چهل سال يك انقلاب كنيم؟!<br />با تمام هزينه&zwnj;هايش؟!<br />مگر مي&zwnj;شود؟!<br />مگر داريم؟!</p> <p><span style="color: #ff0000;">[ادامه دارد...]<br /></span><br /><span style="color: #ff0000;"><img src="http://rastan.parsiblog.com/IMGs/arr_left.gif" alt="" /> <a id="Note_-6526433" href="http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/670/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+2/">انقلاب در ساختارها 2</a><br /></span><img src="http://rastan.parsiblog.com/IMGs/arr_left.gif" alt="" /> <a id="Note_-6526436" href="http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/671/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+3/">انقلاب در ساختارها 3</a><br /><img src="http://rastan.parsiblog.com/IMGs/arr_left.gif" alt="" /> <a id="Note_-6526439" href="http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/672/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+4/">انقلاب در ساختارها 4</a><br /><img src="http://rastan.parsiblog.com/IMGs/arr_left.gif" alt="" /> <a id="Note_-6526450" href="http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/673/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+5/">انقلاب در ساختارها 5</a><br /><img src="http://rastan.parsiblog.com/IMGs/arr_left.gif" alt="" /> <a id="Note_6526454" href="http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/674/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7+6/">انقلاب در ساختارها 6</a></p> Sun, 18 Mar 2018 12:32:00 GMT حجّيّت کشف http://Rahekhorshidi.ParsiBlog.com/Posts/98/%d8%ad%d8%ac%d9%91%d9%8a%d9%91%d8%aa+%da%a9%d8%b4%d9%81/ <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;<span style="font-size: 18.0pt; font-family: &quot;B Arash&quot;;"><span style="font-family: andale\ mono, times;">&nbsp;همه مي دانيم که راهايي که بشر براي شناخت حقايق و رسيدن به معارف پيموده است، به طور کلّي، سه راه است: راه وحي و پيروي عقلاني از وحي آسماني؛ راه فلسفه که هر متفکّري به اتّکاي عقل و فهم و اندازه فهم خود، شناختي از واقع به دست آورَد؛ و راه رياضت عرفاني و فهم مبتني بر آن رياضت شخصي.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><strong><span style="font-size: 18pt;">راه وحي</span></strong><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">چنانکه اشاره کرديم- مبتني بر فهم عقلانيِ وحي است- &laquo;أفلا تَعقِلُون&raquo;هاي &laquo;قرآن کريم&raquo; معروف است. سخن امام علي&laquo;ع&raquo; درباره اينکه اين پيامبرانند که عقل را به ثمره هاي نهايي خود مي رسانند (ويُثيرُوا لَهُم دَفائنَ العُقول&raquo;<sup><span style="color: red;">1</span></sup> مشهور است. تأکيد عجيب و عميق ائمه طاهرين&laquo;ع&raquo; بر استفاده قطعي از عقل </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">در راه فهم وحي- و اينکه عقل و &laquo;حجّت باطني&raquo; خداوند است، مانند پيامبران که حجّت ظاهري هستند، مسلّم است.<sup><span style="color: red;">2</span></sup> حديث عظيم و باز هم عظيم &laquo;جُنُودُ العقلِ و الجهل&raquo;<sup><span style="color: red;">3</span></sup>، از افتخارآميزترين معارف تربيتي اهل بيت &laquo;ع&raquo; است.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;راه فلسفه، همان است که شماري از متفکّرين بشري، از حدود چهار هزار سال پيش آن را پديد آورده اند، و دهها مکتب فلسفي عرضه کرده اند، و اين مکتبها، هم با يکديگر مخالفتهاي بنيادين دارند، و هم در داخل هر فلسفه، کمتر مسئله اي مورد اتّفاق اهل آن فلسفه است </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">چنانکه خواجه نصيرالدّين طوسي، در آغاز &laquo;شرح اشارات&raquo;، بدان تصريح کرده است و ما به اين سخن ايشان </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">به دليل اهمّيّت آن- مکرّر اشاره کرديم. و گذشته از اينها همه، بزرگان فلسفه </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">از شرق و غرب- تصريح کرده اند که عقل بتنهايي براي فهم حقايق و رسيدن به معارف کافي نيست.<sup><span style="color: red;">4</span></sup></span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;<strong>و امّا راه سوم</strong>، عرفان، راهي است از اساس مبتني بر کشف و رياضت. به سخن ديگر، &laquo;عرفان نظري&raquo;، ذاتاً مبتني و متفرّع بر &laquo;عرفان عملي&raquo; است. و مايه اصلي عرفان عملي رياضت است که حاصل آن </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">پس از صحّت مقدّمات و شرايط، و ضرورت سلوک و رياضات ساليان- کشف برخي از حقايق است براي شخص مکاشف و مرتاض، در صورت صحّت کشف.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;در اينجا بايد يادآور شد، حاصل کشف مرتاض مکاشف، براي ديگري حجّت نيست. و استدلال به داده هاي کشفي و رياضتي اصولاً استدلال نيست. و هر مطلب فلسفي که در در مقام استدلال بر آن به کشف استدلال کنيم-چه استدلال صريحاً متضمّن استدلال به کشف باشد، يا مآلاً منتهي به کشف شود- از ماهيّت فلسفي خود خارج مي شود، زيرا استدلال فلسفي بايد عقلي باشد تا براي همه قابل قبول باشد. و کشف، حجّيّت عام ندارد، چنانکه روشن است. علّامه طباطبايي مي گويد: &laquo;فهم اين آقايان &laquo;مدّعي کشف&raquo;، هر چه باشد براي خودشان حجّت است، نه براي ديکران، و ادعّاي بدون دليل ارزشي ندارد&raquo;<sup><span style="color: red;">5</span></sup> از اين سخن بخوبي پيداست که کشف، دليل نيست، و ادعّاي کشف مطلبي، مثلاً &laquo;وحدت وجود&raquo; ادعّايي است فاقد دليل. و اگر کشف صحيح باشد، براي خود مکاشف حجّت است فقط، و ديگران اگر بپذيرند، تقليد محض از گوينده است. و تقليد در معارف جايز نيست.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 18pt;">يکي از معاصرن شيفته فلسفه نيز، ضمن چند نقد بر &laquo;حکمت متعاليه&raquo;، در نقد دوم مي گويد&raquo; &laquo;<span style="color: #948a54;">صدرالمتألّهين در بسياري از موارد <span style="color: #000000;">[بلکه بايد گفت در اصول اصلي فلسفه خويش: حکمت متعاليه]</span>، هم به مشاهدات دروني و مکاشفات قلبي استناد مي کند، و هم از براهين منطقي بهره مي جويد، سؤالي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که آيا مي شود در يک نظام منسجم فلسفي، به اين دو منبع در عرض يکديگر و بطور يکسان استناد کرد؟&raquo;</span><sup><span style="color: red;">6</span></sup></span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;در اينجا و در چنين مقامي، سخن نرم و مؤدّب ادا شده است؛ و در مقام بزرگان، اين رعايت، وظيفه است، چنانکه خود اينجانب همواره آن را رعايت کرده ام، و حتّي کتاب &laquo;معاد جسماني در حکمت متعاليه&raquo; را در دفاع از فيلسوف بزرگ، صدرالمتألّهين، نوشته ام. ليکن در مسائل علمي و فلسفي، که به شعور زبدگان جامعه و تعالي و پيشرفت فرهنگ مربوط مي شود، بايد تصريح به حقايق نيز در نظر باشد، بويژه در مقام نقد. و هيچگاه نقد آراء بزرگان، از بزرگيِ آنان نمي کاهد. بنابراين، پاسخ منفي است، يعني نه، نمي توان در يک نظام منسجم فلسفي، به مشاهدات دروني و کشفيّات شخصي استناد کرد.و چنين استنادي </span><span style="font-size: 18pt;">&ndash;</span><span style="font-size: 18pt;">بقطع- از انسجام نظام فکري و فلسفي خواهد کاست، و فلسفه را به عرفان بدل خواهد کرد، که برهاني نيست. </span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">1. &laquo;نهج البلاغه&raquo;، خطبه1.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">2. &laquo;تحف العقول&raquo;، حديث هِشام بن حَکُم، از حضرت امام موسي بن جعفر&laquo;ع&raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">3. اين حديث عظيم و معتبر در &laquo;اصول کافي&raquo; (ج1)، از امام موسي بن جعفر &laquo;ع&raquo;، و در &laquo;تحف العقول&raquo;، از امام صادق &laquo;ع&raquo; نقل شده است.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">4. رجوع کنيد به مقاله &laquo;حد گرايي در علم و فلسفه&raquo;، در کتاب &laquo;اجتهاد و تقليد در فلسفه&raquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">5. &laquo;مجموعه مقالات&raquo;، ج2، ص214؛ نيز &laquo;اجتهاد و تقليد در فلسفه&raquo;، ص218</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: 12pt;">6. &laquo;نيايش فليسوف&raquo;، ص451، از انتشارات &laquo;دانشگاه علوم اسلامي رضوي&raquo; مشهد (1377ش).</span></span></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; color: red;">عقل سرخ</span><span style="font-size: 12pt;">.ص 96-72</span></span></p> </p> Sun, 18 Mar 2018 12:32:00 GMT ناسپاسان http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/570/%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p><br />ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرغاني&nbsp; &nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; دست&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوردند<br />فراوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بي گاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp; دانه<br /><br />مشو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلگير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تخمي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گذارند<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غير آشيانه<br /><br />به&nbsp; &nbsp; &nbsp; زودي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي رساند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp; &nbsp; مشامت<br />نسيم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بامدادي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبانه<br /><br />همي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کباب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; خانه ي&nbsp;&nbsp; غير<br />که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرغکان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشانه<br /><br />دهد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پادافرهي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اينگونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; سنگين<br />تمام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناسپاسان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمانه!<br /><br />شنيدم&nbsp;&nbsp; رهروي&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي رفت&nbsp; &nbsp; و &nbsp;&nbsp; مي خواند<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آواي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حزين&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بيتي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يگانه<br /><br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; دستي دهي&nbsp;&nbsp; زان&nbsp; دست &nbsp; گيري<br />جزاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خويش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي&nbsp;&nbsp;&nbsp; عذر&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهانه.</p> Sun, 18 Mar 2018 12:10:00 GMT آتش پنهان http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1712/%d8%a2%d8%aa%d8%b4+%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86/ <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; آتش پنهان دل &nbsp; &nbsp;گلشن وبستان دل &nbsp; &nbsp;کفر وهم ايمان دل &nbsp; &nbsp;دردي ودرمان دل&nbsp;</p> <p>ازغم تو درتبم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سوخته جان وتنم &nbsp; &nbsp; شمع وشراب شبم &nbsp; &nbsp; &nbsp;ذکر تو هم بر لبم&nbsp;</p> <p>مهر توهم درنظر &nbsp; &nbsp; &nbsp; داغ تو هم بر جگر &nbsp; &nbsp; &nbsp;هيچ ندارم حذر &nbsp; &nbsp; &nbsp;پا بنهم در خطر&nbsp;</p> <p>نور مويد تويي &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سرور وسرمد تويي &nbsp; &nbsp; &nbsp; طالع امجد تويي &nbsp; &nbsp;مسجد ومعبد تويي&nbsp;</p> <p>سجده گهم روي تو &nbsp; &nbsp; &nbsp;خاک &nbsp;در کوي تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;جلوه ي جادوي تو &nbsp; &nbsp; روي تو وموي تو&nbsp;</p> <p>آتش سيناي دل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سرخي صهباي دل &nbsp; &nbsp; &nbsp;ماهي درياي دل &nbsp; &nbsp; &nbsp; مامن وماوي دل&nbsp;</p> <p>آه کشم بي امان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شعله زنم در جهان &nbsp; &nbsp; &nbsp;خانه دل کهکشان &nbsp; &nbsp;مهر تو بر دل عيان&nbsp;</p> <p>سرخي هر بامداد &nbsp; &nbsp; از تو دلم گشته شاد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مهر تو برجان فتاد &nbsp; &nbsp;هستي من شد به باد&nbsp;</p> <p>همره وهمراه من &nbsp; &nbsp;همنفس آه من &nbsp; &nbsp;همدم آگاه من &nbsp; &nbsp;روشني راه من &nbsp; &nbsp; محرم وناموس دل&nbsp;</p> <p>پرده ي قاموس دل &nbsp; &nbsp; &nbsp; مهر تو فانوس دل &nbsp; &nbsp; &nbsp;عشق تو سالوس دل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با تو چو آتش شوم&nbsp;</p> <p>شعله سر کش شوم &nbsp; &nbsp; &nbsp;خرم ودلکش شوم &nbsp; &nbsp; چون مي بيغش شوم &nbsp; &nbsp; سر بنهم پاي عشق</p> <p>بحر &nbsp;تمناي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سرو سمن ساي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp;قامت رعناي عشق &nbsp; &nbsp; &nbsp;مونس دلهاي زار</p> <p>زمزمه &nbsp;ي آبشار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; رايحه &nbsp; ي &nbsp; نوبهار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بردل وجانم ببار &nbsp; &nbsp; &nbsp; درد دلم بي دواست</p> <p><span style="font-size: 12px;">با تودلم آشناست &nbsp; از همه عالم جداست &nbsp; &nbsp; &nbsp;خالي ز،رنگ ورياست</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">اثر صديقه اژ ه اي </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">آتش مهر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 17 Mar 2018 19:34:00 GMT تيکه گاه http://Shinynight.ParsiBlog.com/Posts/348/%d8%aa%d9%8a%da%a9%d9%87+%da%af%d8%a7%d9%87/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://s8.picofile.com/file/8310420300/woh_na_aya_to_agyi_barish_1487587357_9462.jpg" alt="Image result for ?باران + خدا + عشق + نور?&lrm;" width="426" height="271" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">صدايت مي کنم جانا ميان خستگي هايم<br />تو تنها تکيه گه بودي به جان خستگي هايم <br /><br />شبم ويرانه گشت و من به تو گويم غم عشقم<br />چگونه با تو گويد دل بيان خستگي هايم <br /><br />چه ويران در خرابستان بنفشه نقش قلبم شد<br />به ياد نرگسش گويم جهان خستگي هايم <br /><br />چه پاک و ساده پيمودم ره مستانه عشقم<br />و در پايان نشينم با خزان خستگي هايم <br /><br />ببين شب بو به عشق تو سرايد از حضور من<br />بيا مرحم نما بر آسمان خستگي هايم <br /><br />شبانگه ياس معصومي سرايد از نظرگاهش<br />بيا جانا که ره يابد زبان خستگي هايم</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">شاعر: سيده زهرا رحماني<br /><span style="font-size: xx-small;">#سيده_زهرا_رحماني #زهرا # عشق #خدا #باران #تنهايي #نور #تکيه_گاه #غم # آرامش #نور #نور_خدا #باران_نور</span></span><br /></span></p> Sat, 17 Mar 2018 19:32:00 GMT بزم طرب http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/569/%d8%a8%d8%b2%d9%85+%d8%b7%d8%b1%d8%a8/ <h1><span style="color: #0000ff;">در بزم طرب که روز و شب ساقي اوست</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">سرچشمه ي عاشقي و مشتاقي اوست</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">گــــر متّهمم بــــه کفــــرگـــويـــــي نکنند</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">گويم که پس از خدا &laquo;هوالباقي&raquo; اوست!</span></h1> <p><span style="color: #0000ff;">***</span></p> <h1><span style="color: #0000ff;">از بس کــه بـــــود ظريـــف و زيبـــا يـارم</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">هنگام سفــــر کــه سخت از آن بيـــزارم</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">گـويـم : نکنـــد بــــراي خــــود بـــردارد؟</span></h1> <h1><span style="color: #0000ff;">مي ترسم او را بــــه خــــــدا بسپــارم!<br /></span></h1> Sat, 17 Mar 2018 19:30:00 GMT