مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 17 Dec 2018 19:13:42 GMT پارسي بلاگ کريمه‌ي اهل بيت(ع) http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/930/%da%a9%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%a7%d9%87%d9%84+%d8%a8%d9%8a%d8%aa(%d8%b9)/ <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">دوباره وقت عزا شد دوباره موسم غم شد<br />لباس غم به تن آسمان و لوح و قلم شد</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي کيست؟ عزاي اميد حضرت موسي(ع)</span><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;"><br />عزاي کيست؟ عزاي عزيز حضرت زهرا(س)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي دختر موسي(ع) عزاي خواهر قران <br />عزاي معني تقوا عزاي گوهر ايمان</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي وارث عز و شرافت است و کرامت<br />&nbsp;عزاي اسوه ي زهد و نجابت است و طهارت</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي آن که پدرهم به او سلام نموده است<br />امام رضا(ع) به بانو صد احترام نموده است </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي دخت پيمبر(ص) به پا شده است دوباره <br />لباس غم به تن انبيا شده است دوباره </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي آن که حريمش حريم شور و شعور است<br />همان که مرقد پاکش حريم نور و حضور است</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">حريم او حرم يازده امام شهيد است<br />براي ما حرم او حريم صبح اميد است</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي زينب ثاني عزاي دخت بتول(س) است<br />عزاي ميوه اي از ميوه هاي قلب رسول(ص) است</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي آنکه زيارت کنند انبيا حرمش را <br />خريده اند ملايک به جان خويش غمش را</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزا عزاست، عزاي تجلي&nbsp;گل زهرا ست <br />عزاي حضرت معصومه(س)است، ماتم عظماست</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">تمام اهل سماوات ز غصه سر به گريبان<br />تمام اهل زمين در غمش به ناله و افغان</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">به سر زنيد عزيزان ز داغ عمه ي سادات<br />همان که خاک مزارش هميشه قبله ي حاجات</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">زنند درغم او قدسيان به سينه و بر سر<br />نشسته است به غم در بهشت دخت پيمبر </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">به شام زينبيون راهيان بزم شرابند <br />ولي اهالي قم &nbsp;غصه دار و ديده پر آبند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 12pt;">عزاي حضرت معصومه(س) است، موسم غم شد<br />دلم دوباره روان سوي قم، کنار حرم شد </span></p> Mon, 17 Dec 2018 08:15:00 GMT آنچه ميان من و توست http://bonar.ParsiBlog.com/Posts/837/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%86+%d9%88+%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa/ <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp; بامداد روز 25 آذر 97 چند دوبيتي در گروه هاي مجازي نوشتم از جمله :</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>جهان سرمست از گلبرگ رويت</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>زمين سرگشته و حيران بويت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>موذّن را به شک انداخت ناگاه</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>طلوع صبح از زير گلويت</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;استاد بزرگوار سکينه کمالي ( سارا ) در پاسخ ، دوبيتي شيريني نوشت تا کمترين شاگرد خود را تشويق کند &nbsp;: </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>جهان سرمست از شعر و صفايت</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>نسيم مي آورد بوي وفايت</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>دوبيتي ها يکي از ديگري سر</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>چو برگ گل تمام واژه هايت</strong></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 17 Dec 2018 08:13:00 GMT مولودِ جليل http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/656/%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%d8%af%d9%90+%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84/ <p><br />(به مناسبت ميلاد فرخنده ي امام حسن عسکري عليه السلام)<br />___________<br />ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; برج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عصمت&nbsp;&nbsp; حق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آفتاب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي بديل&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br />امام عسکري&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرخنده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مولود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جليل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />مدينه&nbsp; سربه سر نوراست&nbsp; و شورو خنده وشادي<br />که&nbsp;&nbsp; هادي&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp; فرزانه&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرزند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبيل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />گلي خوش رنگ و بو درگلشن طاها شکوفا شد<br />بهاري&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلپذير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; دامن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سليل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />محمد&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; به&nbsp; تبريک&nbsp;&nbsp; چنين&nbsp;&nbsp; مولود&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp; جنت<br />کنار&nbsp;&nbsp; يوسف&nbsp; و&nbsp; يعقوب&nbsp;&nbsp; عيسي&nbsp; با&nbsp; خليل&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />نه&nbsp; تنها انس و جان&nbsp;&nbsp; تبريک مي گويند اين ميلاد<br />به&nbsp;&nbsp; شاباش&nbsp; نقي&nbsp; از&nbsp; عرش&nbsp; اعلي جبرييل&nbsp; آمد<br /><br />نواميس&nbsp;&nbsp; الهي&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمله&nbsp; در&nbsp;&nbsp; تهليل&nbsp; و&nbsp; در&nbsp;&nbsp; تکبير<br />که&nbsp;&nbsp; يک&nbsp;&nbsp; بار&nbsp;&nbsp; دگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوميد&nbsp;&nbsp; شيطان&nbsp; سفيل&nbsp; آمد<br /><br />امامي...پيشوايي&nbsp;&nbsp; ذوب&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp; اسلام و&nbsp; پيغمبر<br />دليلي ،حجتي&nbsp; در&nbsp;&nbsp; ذات&nbsp;&nbsp;&nbsp; باري&nbsp;&nbsp; مستحيل&nbsp; آمد<br /><br />به&nbsp; يک&nbsp;&nbsp; دستش&nbsp; کتاب&nbsp; از بهر&nbsp; احياي کلام الله<br />به دست ديگرش&nbsp; سرکوب دشمن&nbsp; راسليل آمد<br /><br />بهار&nbsp;&nbsp; معنويت&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; قرآن&nbsp;&nbsp; است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برهاني<br />وجود&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدويت&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp;&nbsp; روشن&nbsp;&nbsp; دليل&nbsp; آمد<br /><br />زکيّ العسکري&nbsp;&nbsp; روشنگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلهاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زهرايي<br />بهشت&nbsp;&nbsp; دوستاران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولايت&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; کفيل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />خلايق درشگفت ازطرفه مولودي بهشتي بو<br />که&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانند&nbsp;&nbsp; پدر&nbsp; در سيرت و صورت جميل آمد<br /><br />يکي مولود حکمت دان که در دانشگه&nbsp;&nbsp; امکان<br />به&nbsp;&nbsp; پيش&nbsp;&nbsp;&nbsp; نطق&nbsp; او صد&nbsp; منطق گويا عليل آمد<br /><br />عدالت&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp; کند&nbsp;&nbsp; تا&nbsp; در بلاد&nbsp;&nbsp; مسلمين&nbsp; جاري<br />امام&nbsp;&nbsp; عادلي&nbsp; در&nbsp;&nbsp; دادياري&nbsp; بي عديل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />اصول&nbsp;&nbsp; دين&nbsp;&nbsp; احمد&nbsp; تا شود&nbsp; تحکيم&nbsp; در دنيا<br />چو&nbsp;&nbsp; حيدر&nbsp;&nbsp; طرفه&nbsp; پشتيبان&nbsp; اسلام اصيل آمد<br /><br />کند تا&nbsp; عقده هاي مشکل دانش پژوهان حل<br />به&nbsp;&nbsp; دانشگاه&nbsp; دين&nbsp; فرزانه استادي&nbsp; عقيل آمد<br /><br />محمد&nbsp; را&nbsp; نظيري&nbsp;&nbsp;&nbsp; باعث&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پويايي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مکتب<br />خداي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قادر&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي مثل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; ظلّ ظليل&nbsp; آمد<br /><br />سيه پوش است اردوگاه شرک وکفرواستبداد<br />که&nbsp;&nbsp; عزتمند&nbsp;&nbsp; مردي&nbsp; تا کند دشمن&nbsp; ذليل آمد<br /><br />به هادي صف به صف خيل ملايک تهنيت گويان<br />که&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp; حکم&nbsp;&nbsp; ولايت&nbsp;&nbsp; هادي&nbsp;&nbsp;&nbsp; قوم&nbsp; ضليل آمد<br /><br />بگو&nbsp; با&nbsp;&nbsp; تشنگان&nbsp; وادي&nbsp; حيرت که&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; جنت<br />کنون تسنيم آمد&nbsp;&nbsp;&nbsp; کوثر آمد&nbsp;&nbsp; سلسبيل&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد<br /><br />به مدح زاده ي طه و ياسين&laquo;خوش عمل&raquo;طبعم<br />قصير&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمد...نارسا آمد... کليل آمد.</p> Mon, 17 Dec 2018 08:12:00 GMT دروغ قشنگ http://ersiyehayeatefi.ParsiBlog.com/Posts/43/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba+%d9%82%d8%b4%d9%86%da%af/ <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">ميان اين همه احساس واضح و مبهم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">ميان عشق و هوس هاي ساده و درهم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">ميان اين همه پچ پچ، ميان اين همه حرف</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">تو آن دروغ قشنگي که باورت کردم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />من از قبيله ي عشقم، تو از تبار هوس</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">که مي کشد به جدايي وصال ما با هم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />من از بهشت گذشتم براي گندم تو</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">به لحظه هاي تب آلود عاشقانه قسم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />و چشم هاي خمارت که سيب حوا بود</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">و داد ايل و تبارم به باد چون آدم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />قسم به ناله ي هابيل و اسم اقليما</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">قسم به داغ شقايق، زلالي شبنم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />که من گذشته ام از او، خدا تو هم بگذر</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">به حق جمله ي مظلوم دوستت دارم</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />اسماعيل ساساني&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> Sun, 16 Dec 2018 08:49:00 GMT دوبيتي‌هاي جواني http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/655/%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%8a%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a/ <h2><span style="color: #993366;">شلال گيســوانـــت را رهــــا کن</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">به خنديدن لب چون غنچـه وا کن</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">ســــري از پنجــــره بيـرون بيـاور</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">مــــرا بــا دوستت دارم صـدا کن</span></h2> <p><span style="color: #993366;">[[[[[[[[[[[[[[[</span></p> <h2><span style="color: #993366;">گلي دارم بــه دست خس نميدم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">به دست هر کس و ناکس نميدم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">خـــدا داد اين گلــــم را يــادگاري</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">خودش هم گربخواهد پس نميدم</span></h2> <p><span style="color: #993366;">[[[[[[[[[[[[[[[</span></p> <h2><span style="color: #993366;">چـــو شعـــر آشنايي سـاز کردم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">دري از بــــاغ پـــر گل بــــاز کردم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">نگاهم چون بـه چشمان تـو افتاد</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">هــــواي نـــــرگس شيــراز کردم</span></h2> <p><span style="color: #993366;">[[[[[[[[[[[[[[[</span></p> <h2><span style="color: #993366;">بزن بر تــــار اي مطرب که مستم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">بـــريـــدم از همه پيشت نشستم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">بـــده ســـاقي شــــراب ارغواني</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">خراباتي ني ام عاشق که هستم</span></h2> <p><span style="color: #993366;">[[[[[[[[[[[[[[</span></p> <h2><span style="color: #993366;">عـــروس چشمه ي نـوري عزيزم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">ز شهـــر رنگ هــــــا دوري عزيزم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">سليسي ، ساده اي،گيـرا و نابي</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">ســـراپــــا شعــر انگــوري عزيزم</span></h2> <p><span style="color: #993366;">[[[[[[[[[[[[[[[</span></p> <h2><span style="color: #993366;">اسيــــر دست توفانم تـــو کردي</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">چو موي خود پريشانم تـو کردي</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">چـو بـــرق آسمان خنديدي و باز</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">چـو ابـــر تيره گريانم تـــــوکردي.</span></h2> <p>*کاشان ـ دهه ي پنجاه.<span style="color: #993366;"><br /></span></p> Sun, 16 Dec 2018 08:49:00 GMT ابوالمهدي(عج) http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/929/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a(%d8%b9%d8%ac)/ <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">كبوتر دل ما باز هم هوايي شد<br />ز بيخودي بخود آمد سپس خدايي شد</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">رسيد مژده كه ميلاد عسكري (ع) آمد<br />به شوق ديدن دلدار سامرايي شد<br />---<br />هزار شكر كه مثل تو رهبري دارم<br />ميان لشكر دين چون تو افسري دارم</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">اگر كه آرزوي جنت است در سر من<br />هواي خوردن انگور عسكري دارم<br />---<br />شيعه از روز ازل مولا و رهبر داشته <br />بر سر خود آسماني پر ز اختر داشته</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">چهارده خورشيد تابان رهنماي راه اوست<br />از ازل شافع براي روز محشر داشته <br />---<br />شيعيان تبريك ميلاد امام عسكري است<br />هست دين انگشتر و او گوهر انگشتري است</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">اوست خورشيدي كه عالم از وجودش روشن است<br />معني نور علي نور است و تاج هر سري است <br />---<br />ملك هستي از قدوم او چراغاني شده<br />ورد لبهاي ملك آيات قراني شده</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">اهل عالم دست افشانند و پا كوبان همه<br />دل پر از شادي و چشم از شوق باراني شده<br />---<br />دوباره شمس درخشان ديگري آمد<br />به باغ دين گل خندان ديگري آمد</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">براي آنكه شناسيم حق و باطل را<br />هزار شكر كه فرقان ديگري آمد<br />---<br />كيست اين آقاي نوراني؟ ابوالمهدي(عج) است اين<br />چيست اين آيات قراني؟ ابوالمهدي(عج) است اين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" dir="rtl">اين كه از نور جمالش روز روشن شد جهان<br />مظهر انوار رحماني ابوالمهدي(عج) است اين<br /><br /></span></p> Sun, 16 Dec 2018 08:47:00 GMT نداي اميد http://lesanedel.ParsiBlog.com/Posts/33/%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%af/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سلام وقت و عاقبت همگان بخير. امروز بگم در مورد " فمن عرف نفسه فقد عرف ربه" " هر کس خود را شناخت، رب خود را شناخته است". يادش نه بخير، که استادي داشتيم که از دستش خون دل خورديم بسي، ميخواست اين حرف رو تفسير کنه، کلا کلام رو منحرف کرد. تفسير کلام با کمي تغيير در ترجمه کاملا واضح خواهد بود که "هر کسي با شناخت خود، ميتواند رب خود را بشناسد" يعني که به خود بنگر، و پي به خداي خويش بر. و اما بسط سخن آن است که اگر کسي راحت ببخشد، راحت بخشيده ميشود، خطاي ديگران را ناديده بگيرد، خدا هم خطايش را ناديده خواهد گرفت، احسان کند، احسان ميبيند، دشمن خدا باشد، خدا هم دشمن او خواهد بود و اين قبيل موارد. رب، برگرفته از مربي است، توجه به اين نکته، خود جنبه هاي ديگري از کلام رو روشن خواهد کرد، که اين کار بر عهده خودتون. اللهم عجل لوليک الفرج.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جفا هم لطف آگاهانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دل فرزانه ام ديوانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر احوال پريشانم نظر کرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که گويا جان من دردانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به عالم کنج هر محفل که بودم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بديدم صحبت از افسانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ميان واعظانم آن کسي به</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که او درگه نشين خانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بسوز اي قلب سوزان از محبت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که جان من دگر پروانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تن خاکي بدين ملک خراب است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ولي جانم مقيم خانه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر در ديده ام نور اميد است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عجب نبود که دل کاشانه اوست</span></p> Sun, 16 Dec 2018 08:42:00 GMT سکوت به چه قيمت؟ http://bezanbaran.ParsiBlog.com/Posts/183/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa+%d8%a8%d9%87+%da%86%d9%87+%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%aa%d8%9f/ <h1><span style="font-size: small;">سکوت به چه قيمت؟</span></h1> <div id="block-system-main" class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title collapsiblock-processed" style="text-align: justify;"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div id="node-article-79563" class="node node-article node-published node-not-promoted node-not-sticky author-operator odd clearfix"> <div class="content clearfix"> <div><span style="font-size: small;">تاريخ درج : پنجشنبه 25 امرداد 1397</span></div> <div class="field field-name-field-newspaper-num-ref field-type-node-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label"><span style="font-size: small;">شماره روزنامه:&nbsp;</span></div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/13970525-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3273"><span style="font-size: small;">1397/05/25 (شماره 3273)</span></a></div> </div> </div> <div class="np-subtitr"> <div class="field field-name-field-sub-titr field-type-text field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span style="font-size: small;">حرف هاي تلخ امير شاه پسندي از شکنجه هاي سنگدلانه فرمانده عراقي</span></div> </div> </div> </div> &nbsp; <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">تصميم گرفته بود زير شکنجه&zwnj;هاي وحشيانه سکوت کند و اين عراقي&zwnj;ها را بيشتر عصبي مي کرد. امير شاه پسندي از شکنجه هاي فرماندهان عراقي در دوران اسارت گفت: فرمانده عراقي ها حين کتک&nbsp;خوردن از من مي پرسيد چه کسي به شما خط مي دهد، رهبر شما چه کسي است و سوال هاي متعدد ديگر. سوالاتش را چند بار تکرار کرد اما جوابي نشنيد. دستور داد مقر را آماده کنند. معمولا هروقت بچه ها را مي بردند مقر، براي اينکه صداي داد و بيداد بچه ها در زير شکنجه به اردوگاه&nbsp;نرسد، از بلندگوها با صداي بلند آهنگ پخش مي کردند. انگار خستگي شکنجه ها در تن امير شاه پسندي دوباره جان گرفته بود که چنين ادامه داد:حوالي ظهر بود که ديگر ناي مقاومت نداشتم. فکر کنم سه&nbsp; چهار ساعتي در مقر زير شکنجه بودم تا اينکه قرار شد علي عبدالخاني، مترجم اردوگاه را به مقر بياورند تا تهديدات را برايم ترجمه کند.فرمانده مي گفت علي که برگردد، چنان بلايي بر سرت مي&zwnj;آورم که تا عمر داري فراموش نکني.علي را که بردند من ماندم و يک فرمانده سنگدل وبي رحم عراقي.شاه پسندي گفت: شکنجه ها ادامه داشت تا اينکه از سالن مقر من را به اتاق ديگري بردند.خود نقيب محمد پاهايم را با چوب فلک خيلي محکم بست. فکر کردم دوبار مي خواهد فلکم کند ولي اشتباه فهميده بودم.يک اتوي سفيد رنگ را به برق زد. نقيب&nbsp;به سربازانش دستور داد که يکي از آنها اتو را بردارد،تا اينکه سربازي به نام جواد اتو را برداشت و به دستور نقيب به کف پاهاي من، اتو کشيد.همچنان سکوت کرده بودم تا اينکه داغي از کف پاهايم به اعماق وجودم رسيد و احساس کردم که جگرم در حال سوختن است. نقيب&nbsp;محمد که حسابي عصباني و چشمانش قرمزشده بود،&nbsp; محکم با لگد به صورتم زد ودستور داد پاهايم را از فلک آزاد کردند. بعد هم بلندم کردند و دور سالن مقر مجبورم کرد که بدوم. البته با کمک دو سه سرباز چون يکي از پاهايم تاول بزرگي زده بود و از طرفي ديگر نايي نداشتم.بعد از يکي دو دور ديگر هيچ نفهميدم.حرف هاي تلخ شاه پسندي از شکنجه هاي سنگدلانه فرمانده عراقي ادامه داشت، وقتي گفت:به رويم با پارچ آب مي ريختند که به هوش آمدم.آنقدر احساس تشنگي داشتم که دهانم را باز کردم که کمي آب به طور تصادفي وارد دهانم شد.نقيب فهميد و ديگر اجازه نداد آب بريزند.دست بردار نبود.&nbsp; اسلحه کمري اش را گذاشت روي گلويم و تهديد کرد و گفت من حکم قتل 15 اسير را دارم.خوشبختانه و با ياري خدا،نقيب محمد به هدفش نرسيد و از طرفي من هم شرمنده برادران عزيزم نشدم.دو سرباز زير بغلم را گرفتند و از مقر به سمت قاطع بردند.او در ادامه گفت:بالاخره با هر سختي که بود من را به يک اتاق که به عنوان زندان انفرادي از آنجا استفاده مي شد،بردند و روي زمين رهايم کردند و در را قفل کردند و رفتند.چند نفر ديگر از بچه ها را که بيرون از آسايشگاه در اردوگاه شکنجه کرده بودند البته نه مثل من به زندان آوردند.با وجودي که حال همه آنها خراب بود وقتي وضع من را ديدند لباس&zwnj;هايشان را در آوردند و روي هم گذاشتند تا جايي نرم براي من درست کنند.شاه پسندي اشاره اي داشت به آرام شدن نسبي اوضاع بعد از شکنجه هاي بي رحمانه عراقي ها و در پايان صحبت هايش را اين طور تمام کرد:بعد از آمدن ژنرال الدوري فرمانده کل اردوگاه هاي اسراي ايراني&nbsp;به اردوگاه، 60 مورد از ممنوعات آزاد شد و براي مدتي کوتاه اوضاع بهتري داشتيم.&nbsp;</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Sun, 16 Dec 2018 08:36:00 GMT اعجابِ حب دنيا http://ShahidAliTaherian.ParsiBlog.com/Posts/59/%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%90+%d8%ad%d8%a8+%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7/ <p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;حب دنيا</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">حب دنيا هست دوشِ هر خطا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اين جهان باشد بلا اندر بلا</span></p> <p><span style="font-size: small;">عاشقِ حق باش از دنيا گريز&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بهرِ دنيا تا به کي جنگ و گريز</span></p> <p><span style="font-size: small;">مال دنيا را به دنيا واگذار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از براي حق زِ عالَم کن فرار</span></p> <p><span style="font-size: small;">در پيِ حق باش گر تو عاقلي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; روزه دانم مي دهد دل، صيقلي</span></p> <p><span style="font-size: small;">تا به کي باشي بر دنيا غَمين&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مرگ چون صياد باشد در کمين</span></p> <p><span style="font-size: small;">روحِ تو اکنون بر اين مرکب سوار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرکبِ تن را درآور زيرِ بار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: small;">غافلي بگذار، سويِ حق گراي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; فرضِ حق را روز و شب بنما اداي</span></p> <p><span style="font-size: small;">ليک دارم نکته اي باريکتر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شد جهادِ راهِ حق زان نيک تر</span></p> <p><span style="font-size: small;">اين جهان باشد خيالش چون سراب&nbsp; &nbsp;&nbsp; يا که بيني خواب هاي هولناک</span></p> <p><span style="font-size: small;">نَفس و شيطان هر دو باشد دشمنت&nbsp; &nbsp;رهنما باشد تو را در راهِ زشت</span></p> <p><span style="font-size: small;">نور خواهي، خلوت و بطنِ تُهي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; عاشقان زين راه کرده پيروي</span></p> <p><span style="font-size: small;">هر زماني امتحان آيد به پيش&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زيرک و هوشيار اندر راهِ خويش</span></p> <p><span style="font-size: small;">فِکرِ خود بنما که عمرت شد تمام &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شد زمستان، ميوه ي تو مانده خام</span></p> <p><span style="font-size: small;">مي روي به قبر تنها هم به حشر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;توشه اي بردار اندر راهِ نَشر</span></p> <p><span style="font-size: small;">اي علي در راهِ حق مردانه باش&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خلق را بگذار و رو ديوانه باش</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس يقين دارد به مرگ&nbsp; &nbsp;او بوَد خوشحال از اين ساز و برگ</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس يقين دارد حساب&nbsp;&nbsp; مالِ افزون را چه سان گويد جواب</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس يقين دارد به قبر&nbsp;&nbsp;&nbsp; هي بخندد در جهان، هِي ساز و برگ</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس جهان دانَد فنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; دل ببندد او به دارِ بي وفا</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس يقين دارد به حشر &nbsp; دائِم او باشد پيِ عيش و طرب</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس که شد نيکو لسان &nbsp; جَهل در قلبش بوَد شد از خَسان</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس نظيف استي زِ آب&nbsp; &nbsp;او طهارت تا کند قلبِ خراب</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس که عيبش شد گران &nbsp;عيب مي گيرَد زِ کارِ ديگران</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس که مي داند خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; هست بينا او رود سوي هوي</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس به کارِ ناروا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; راغب است، سرکش زِ جنّات علاء</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس که از آبِ مني&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آفريده گشته اما در مني</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب زآنکس زِ رنجِ آفتاب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تاب نارَد، وَز چه از دوزخ به خواب</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب بر من زِ مردِ بي شعور&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که چه سان از مُلکِ ملّت گَشت دور</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب بر من زِ مردانِ غيور&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;وَز چه شد از عصمت و ناموس دور</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب بر من زِ مردِ دين فروش&nbsp; &nbsp; &nbsp; مي فروشد او وطن بر عيش و نوش</span></p> <p><span style="font-size: small;">شد عجب وَز مردمِ پرهيزگار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وَز چه از مردم شُدَستي بر کنار</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ديوان شهيد صفحات 45و 46</span></p> </p> Sun, 16 Dec 2018 08:35:00 GMT گل اين باغ به جز حسرت و داغم نفزود. http://cennet.ParsiBlog.com/Posts/409/%da%af%d9%84+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d8%ba+%d8%a8%d9%87+%d8%ac%d8%b2+%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa+%d9%88+%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%85+%d9%86%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af./ <p style="text-align: justify;">شب به صبح مي&zwnj;رسد. در خودم مچاله مي&zwnj;شوم و سال&zwnj;ها حرف واپس زده شده دوره&zwnj;ام مي&zwnj;کنند. انگار کن پشت اين انبوه، ذره ذره جان مي&zwnj;دهم. در خيالم مرور مي&zwnj;شود: دردي که به سردي گراييد و حس&zwnj;وحالي که پسِ تمام اين سال&zwnj;ها به پژمردگي نزول کرد. فشرده&zwnj;ي دلم از تو، نک و ناله است. از تمامم سايه&zwnj;اي شبيه به من مانده. سايه&zwnj;اي محو و دوردست که نديدي&zwnj;اش. نمي&zwnj;بيني&zwnj;اش. همره و پشت به پشت&zwnj;ات قد کشيدم. طوري در دلم شدي که هيچکس نمي&zwnj;توانست. بلدش نبود. شرجي و آفتابيِ هواي اطرافت را پاييدم. جلو آمدم چترت شدم در باران. پوشش&zwnj;ات شدم در بوران و آبت شدم در بيابان. سيراب که مي&zwnj;شدي مي&zwnj;رفتي. بارها و سال&zwnj;ها ميرفتي. در لحظه&zwnj;هاي ديري و دوري، از خود احوالات اين سايه را مي&zwnj;پرسيدي؟ چگونه در فراغت شعله کشيد؟ در تبعيدِ ناگزير دلش چگونه تهي شد؟ ماسيد و تار شد؟ و به واقع، چگونه اين تب&zwnj;هاي گاه و بيگاهِ در رفت و آمد بودنت را تاب آورد؟ در بعيد و قريب بودن مداومت را؟ تاب آورد يا آرام آرام به خاکستري آب رفت؟ مدت&zwnj;هاست والاسِمَتان و قدرقدرتان، به کنارت مي&zwnj;گيرند، رام ديگران مي&zwnj;شوي و من، نظاره&zwnj;گر، راه تنفسم هرباره کمي تنگ&zwnj;تر مي&zwnj;شود &hellip; بِهَمَت مي&zwnj;ريزند، دلت را زير و رو مي&zwnj;کنند و من هم پاسوز گناه اغيار به اين گريز تو از احساس و عاطفه متهم مي&zwnj;شوم. همين فرار هزارباره&zwnj;ات از سايه&zwnj;اي که تلخي&zwnj;هايش را نشنيدي. احساس نکردي و هماره درگير خود، بي&zwnj;توجه از او گذر کردي.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> تواني براي نوشتن نيست &hellip;<br /> &laquo;مرا نمي&zwnj;بيني&raquo; و اين چکيده ساليان توست براي دلم.</p> Sun, 16 Dec 2018 08:35:00 GMT حضرت عبدالعظيم(ع) http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/928/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%8a%d9%85(%d8%b9)/ <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">فخر شيعه حضرت عبدالعظيم <br />سيدي والامقام است و كريم</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">گفت با آن سيد والا مقام <br />در پيامي پيشواي خاص وعام</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">شمس طوس و پيشواي هشتمين <br />در پيام خود بفرمود اينچنين</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">شيعيانم را رسان از من سلام <br />بعد با آنها بگو با احترام</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">تو بگو با شيعه اي مرد كريم<br />در كمين بنشسته شيطان رجيم</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">راه را بر مكر شيطان سد كنيد<br />پيروي از حيدر(ع) و احمد(ص) كنيد</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">راستگو باشيد و رهپوي علي(ع)<br />بال بگشائيد در كوي علي (ع)</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">گو امانت دار باشند و امين<br />يار هم باشند جمله متقين</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">گو كه خاموشي همانند طلاست<br />در جدل اما دو صد ظلم و بلاست</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">شيعيان بايد كه يار هم شوند<br />مثل گلها سايه سار هم شوند</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">عاشق ديدار يكديگر شوند<br />سامع گفتار يكديگر شوند</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه باشد شيعه ي آل رسول(ص)<br />مي كند شرط ولايت را قبول</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هركسي افتد به جان ديگري <br />كرده او با دشمنان هم سنگري</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">خشمگين هركس كند ياران ما<br />گوئيا پژمرده او بستان ما</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كسي پژمرد بستان ولا<br />ريزدش بر سر دو صد سنگ بلا</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">او در اين دنيا كشد صدها عذاب <br />در قيامت هم &nbsp;برايش صد عقاب</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">مي وزد بر باغ او باد خزان<br />در قيامت هم ندارد جز زيان</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه نيكو كار شد بخشوده شد<br />از غم و درد جهان آسوده شد</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه مشرك شد به غم شد مبتلا<br />در دو عالم بر سرش سنگ بلا</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه قصد بد براي شيعه داشت<br />يا اگر تخم نفاق و كينه كاشت</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">نيست ايزد بي گمان راضي از او<br />توبه، توبه ، توبه اش كاري نكو</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه باشد او گرفتار گناه<br />نامه ي اعمال او گردد سياه</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">روح ايمان از دلش بيرون شود<br />كافر و ملحد شده ملعون شود</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">دوستي با ما نخواهد داشت او<br />گر چه او باشد هميشه با وضو</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">روز رستاخيز و هنگام حساب<br />رو سياه و نامه خالي از ثواب</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">يكه و تنها و بي يار و حبيب<br />از ولاي ما ندارد او نصيب</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">مي برم بر حق پناه از اين عمل<br />فكر عقبا باش پس قبل از اجل</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">شيعه بايد پيروي از ما كند<br />اقتدا بر حيدر(ع) و زهرا(س) كند</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">پاي بگذارد به جاي پاي ما<br />گوش بسپارد به حرف رهنما</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه در حرف و عمل شد يار ما<br />دست او گيريم در روز جزا</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">شيعه اي كه رهرو مولا شود<br />آبروي حضرت زهرا(س) شود</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">بذل و بخشش مي كند در راه دين<br />دست ياري مي دهد با موءمنين</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">در سرش شوق لقاي دوستان<br />با همه همسايگانش مهربان</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">رهرو راه امام صادق(ع) است<br />روز و شب فكر رضاي خالق است</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">هر كه راضي شد ز كردارش خدا<br />مي چشد از چشمه ي آب بقا</span></p> Sun, 16 Dec 2018 08:33:00 GMT جورِ روزگار http://ShahidAliTaherian.ParsiBlog.com/Posts/58/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d9%90+%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1/ <p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اشک و آه </span></strong></p> <p><span style="font-size: small;">نالم از اين جهان دمادم به اشک و آه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از نفسِ شومِ خويش، که کرده بسي گناه</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي زِ عمرهاي تلف گشته از خطا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گاهي زِ روزگار که ديدم بسي جفا</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي زِ بي وفايي دنياي بي وفا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي زِ مردم جبّار و اشقيا</span></p> <p><span style="font-size: small;">گهي زِ بي کسي و گهي جبر و گاه زور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي ريا نمودن مردان بي شعور</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي زيان نموده گهي هم زِ ترسِ جان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي به فکرِ بچه و گاهي به فکرِ نان</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي جدا شدن، زِ خويشان و از وطن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي به گور رفتنِ من باشد از کفن</span></p> <p><span style="font-size: small;">خواهم که من برَوم سوي رختخواب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشفته خواب ديدن و گَشتن به پيچ و تاب</span></p> <p><span style="font-size: small;">خواهم اگر آب بنوشم به روزگار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندر گلو بپيچد و گيرد زِ من دَمار</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي زِ مُردن خويشان و هم تبار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي زِ خويش غَرَّه و گاهي زِ خود فنا</span></p> <p><span style="font-size: small;">گاهي زِ مردمان ستم ديده ي بي گناه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهي چو ابنِ اسعد و خولي به کربلا</span></p> <p><span style="font-size: small;">خواهم به راحتي بِنِشينم به گوشه اي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دردي رسد مرا که باشد نمونه اي </span></p> <p><span style="font-size: small;">بينم ملتي چو شمر و يزيديان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لعنت نما هر که کند ظلم در جهان</span></p> <p><span style="font-size: small;">بنگر که رفت مردم دنيا سوي ضلال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر دَم زِ شاه و ظلم و ستم، گشته ام ملال</span></p> <p><span style="font-size: small;">کردم فغان و ناله دَمادم به اشک و آه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از نفسِ شوم که رفته سوي خطا</span></p> <p><span style="font-size: small;">چشمي بمال، بين که جهان نيست جز بَوال&nbsp; &nbsp;عبرت بگير و پند، نباشد بِجُز خيال</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ديوان شهيد صفحه 44</span></p> </p> Sun, 16 Dec 2018 08:32:00 GMT بيا درست كن http://forsats.ParsiBlog.com/Posts/382/%d8%a8%d9%8a%d8%a7+%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa+%d9%83%d9%86/ <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">شعر مناجات با حضرت امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا </span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">و گريز به شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) و فاطميه</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">حال خراب ما را، آقا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span style="color: #ffcc99;">اين کار و بار زار ، ما را بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">لطف و عطاي زهرا دست مرا گرفت و</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">از کوي ظلمت آورد، اينجا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">من اولش که گفتم درياب نا بلد را</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">گم کرده ام شما را حالا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">يا کربلايي ام کن يا جمکران ببر يا..</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">..بي آبروييم را اصلا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">ما را غبار کوي زهرا حسابمان کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">امشب ميان روضه جانا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">قنبر نه فضه هم نه مثل مدافعانت</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">چندتا شهيد بي سر از ما بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">از بعد عدل حيدر روي خوشي نديد و..</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">..در، هاي و هو فتاده دنيا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">گهواره را رها کن زين تخته ها علي جان!</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">تابوت را براي زهرا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">اي کاش مي شد اصلا اين ميخ در نباشد</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">اين ميخ تيز در را بابا بيا درست کن</span></span></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style=" font-family: &quot;B Zar&quot;; color: black;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffcc99;">اکبر پورآقا</span></span></span></p> Sat, 15 Dec 2018 11:08:00 GMT عشق رويايي http://navayemirza.ParsiBlog.com/Posts/170/%d8%b9%d8%b4%d9%82+%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%8a%d9%8a/ <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>ديشب به خوابم&nbsp; آمدي با من چه کاري داشتي&nbsp; ؟</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>گم کرده بودي راه يا با دل قر اري داشتي&nbsp; ؟</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>رفتي و بعد از سالها حالا به خوابم&nbsp; آمدي </strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>&nbsp;آنهم که زود از منظر چشمم گذاري داشتي </strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>من بيقرارت بودم و چشم انتظارت سالها</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>حا لا به يادت&nbsp; آمده چشم انتظاري داشتي</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>رفتي و گفتي بعداز اين بايد فراموشم کني</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>با عاشق زارت چه قهر ناگواري داشتي<br /></strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>با بي تو بودن داشتم خو مي گرفتم کم کمک</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>گفتم به دل انگار نه انگار ياري داشتي</strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>باز&nbsp; آمدي درخوابم و آرامشم بر هم زدي </strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>يکدم نشستي دربرم بوس وکناري داشتي&nbsp;&nbsp; </strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>&nbsp;آخر تو که رفتي جرا ديگر به خوابم&nbsp; آمدي ؟<br /></strong></span></h2> <h2><span style="font-family: arial black, avant garde;"><strong>با قلب بي تابم بگو ديگر چه کاري داشتي&nbsp; ؟</strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> Sat, 15 Dec 2018 11:07:00 GMT تا که "ت" گويند http://sazeandisheh.ParsiBlog.com/Posts/158/%d8%aa%d8%a7+%da%a9%d9%87+%22%d8%aa%22+%da%af%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af/ <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;تا که ت گويند...&raquo;</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا که ت گويند تفنگت برندار</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تانک خشم و تيرگي روشن مکن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تيغ تيز تفرقه بيرون مکش</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا که ت گويند تلافي سر مکن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">ترس را در عمق جرأت دفن کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تابوي نفرت به تنهايي کشان</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">هر چه تاريکي، بغل کن روشني</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تلخ&zwnj;ها شيرين بکش، </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تدبيرها، تنديس کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تانک&zwnj;ها را گل بزن </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">هر تفنگي، تيرک يک خانه کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">اندکي توتي بيار در کاسه&zwnj;اي</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تيله&zwnj;هاي کودکي را رو نما</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تار را بردار، تن بر تار زن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تاه کن اندوه و غصه، تازه ها را پهن کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا تواني تيم مهري گردآر</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تعارفي کن توپ را در کوچه&zwnj;اي</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تيرک دروازه&zwnj;اي تعمير کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تاب ده آن دخترک را بر درخت</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">روي ديوار خرابه عکس تاکستان بکش</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تنبلي را دار زن، تنبور را بيدار کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تنگ در آغوش گير آن تکيه بر ديوار را</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تک يتيم کوچه&zwnj;اي، تنها&nbsp; تن آوار را</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تکه تکه کن تکبر </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تکبيرگو، تعظيم کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">ترس را در بند کن، </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">لبخند را تقسيم کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">در تنور عشق ناني تازه پز</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تازه&zwnj;ها را تا که تازه&zwnj;است، تست کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">هر تبي را آرزويي است، تند نبضش را بگير</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تق&zwnj;تق در مي&zwnj;رسد قلبت برو تسليم کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تور مهتاب است امشب،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">پنجره دارد تماشا</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;رو به دريا کن تماشا، رقص مهتابي درياست<br /></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">ت به ت تکرار کن تاريخ دلداران عشق</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">کهنه&zwnj;هاي تازه مانده از تمناهاي اشک</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">ثبت کن سکان ساکت مانده&zwnj;ي سرخ نگاه</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">التماس تاب&zwnj;خورده در فرود اشک و آه</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا تواني تيشه را انديشه کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تيرگي را روشني، روشني، تکثير کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا بداني تا که ت گويند تفنگت برندار</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تيرها، تنبيه&zwnj;ها، نفرت و تشويش&zwnj;ها، </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">با طنابي رو به تنهايي ببند</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا تبسم هست، تحمل هست چرا تير و تفنگ</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا که صلح و دوستي&zwnj; چرا قهر است و جنگ؟</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا که ت گويند تعارف کن دلت</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">رو به تابش پهن کن دست تمناهاي سخت!</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">تا که ت گويند، تو، معني مکن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">هر ت&zwnj;اي تو نيستي تغيير کن</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 10 Dec 2018 08:34:00 GMT آواي عشق http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1795/%d8%a2%d9%88%d8%a7%d9%8a+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p>بيا اي دل که نقد عشق بازيم&nbsp; &nbsp; &nbsp;ز، عشق ومعرفت ما سر فرازيم&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp; چنا ن گندم به زير سنگ هستي&nbsp; &nbsp; &nbsp;بميريم وحيات نو بسازيم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ببار اي ابر رحمت من کويرم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کوير تشنه اي از خويش سيرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>شب وروز از عطش من بيقرارم&nbsp; &nbsp; &nbsp;به من لطفي نما تا جان بگيرم&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>آن قدر فرصت کم است اي دوستان&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>غم فرو&nbsp; شوييد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از دل بي امان&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>درگذار زندگي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کاري کنيد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ور نه از کف مي رود عمر گران&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>آواي عشق&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدير وبلاگ شيداي اصفهاني</p> Mon, 10 Dec 2018 08:33:00 GMT امضاهايي که ماندگار شد http://bezanbaran.ParsiBlog.com/Posts/182/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a+%da%a9%d9%87+%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%af/ <h1><span style="font-size: small;">امضاهايي که ماندگار شد تا ابد با شهادت</span></h1> <div id="block-system-main" class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title collapsiblock-processed"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div id="node-article-62256" class="node node-article node-published node-not-promoted node-not-sticky author-operator odd clearfix"> <div class="content clearfix"> <div><span style="font-size: small;">تاريخ درج : پنجشنبه 9 آذر 1396</span></div> <div class="field field-name-field-newspaper-num-ref field-type-node-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label"><span style="font-size: small;">شماره روزنامه:&nbsp;</span></div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/13960909-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3083">1396/09/09 (شماره 3083)</a></span></div> </div> </div> &nbsp; <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"> <p dir="rtl"><span style="font-size: small;">فرزانه فرجي</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اينجا مکان مقدسي است. وضو بگيريد. کفش ها را از پا درآوريد. مردانگي اينجا بيداد مي کند. فرياد غيرت جانانه به گوش مي رسد. اينجا حرف از مرداني است که مصداق لبيک به هل من ناصر ينصرني شدند و سال&zwnj;ها سختي را به زيباترين صحنه عاشقي بنده با معبود تبديل کردند، حرف از شهداي مسجد فاطميه اصفهان! حرف از رضاست، شهيد &laquo;رضا اسماعيلي&raquo;. او که نشان&zwnj;دار شد با ژاکتي که همسرش برايش بافته بود.حرف از علي اصغر است،شهيد &laquo;علي اصغر ايرواني&raquo;. راه را از آسمان تا آسمان کوتاه کرد.حرف از اکبر است، شهيد &laquo;اکبر اثني&zwnj;عشر&raquo;. يادش بخير، قبل از رفتن گفته بود: اي برادران؛ تفنگ افتاده از دستم را برداريد و راهم را ادامه دهيد.حرف از مجتبي است، شهيد &laquo;مجتبي احمدي&raquo;. او که هنوز به سن تکليف نرسيده،تکليف الهي&zwnj;اش را به فرجام رساند. چهارده ساله بود که راهي شد، راهي آسمان...&nbsp; .حرف از حبيب الله است،شهيد &laquo;حبيب الله اعرابي&raquo;. سوي ديار عاشقان رو به خدا مي رويم، حبيب الله، حبيب خدا شد و عاشقانه خود را به آغوش معبودش رساند... .حرف از سيد علي است،شهيد &laquo;سيدعلي اميرشاه کرمي&raquo;. او که با پاي گچ گرفته به ميهماني رفت، همان ميهماني که ميزبانش خدا بود و بس... حرف از محمدتقي است،شهيد &laquo;محمدتقي بشارت&raquo;. حاجي آرام و قرار نداشت، حسابي هم نترس بود، بارها دستگير شد اما دست بردار نبود... .حرف از غلامرضاست، شهيد &laquo;غلامرضا پيرجمالي&raquo;. آن لحظه آخر رنگ به رو نداشت. با هر زحمتي بود رو به قبله شد، چند سلام و يک خداحافظ... . حرف از مصطفي است، شهيد &laquo;مصطفي جمشيدي&raquo;. بعد از گذشت سال ها هنوز عطر نفسش وقتي نماز مي خواند از گوشه اتاق حس مي&zwnj;شود...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">حرف از محمدرضاست، شهيد &laquo;محمدرضا حقيقت&raquo;. مزد ذکرهاي زير لبش را گرفت، همان حرف&zwnj;هاي دونفره با خدا. عمليات کربلاي 4 فراموش نشدني است... .حرف از محسن است، شهيد &laquo;محسن خاني&raquo;. هنرمند بود، هنري از جنس قلمکاري، اما همه اينها به يک طرف، هنر شهادتش به يک طرف....حرف از مرتضي است، شهيد &laquo;مرتضي داوري&raquo;. پيشاني بندش با همه فرق داشت. معنايش اين بود: جمجمه ات را به خدا بسپار، کلام امير المومنين(ع) بود. همان هم که مي خواست، شد....حرف از محمدعلي است. شهيد &laquo;محمدعلي رضايي&raquo;. چشمش را به دنيا بست وقتي هنوز دختر دردانه&zwnj;اش او را بابا صدا نکرده بود...&nbsp; .حرف از حسين است، شهيد &laquo;حسين سرائيان&raquo;. راه اربابش را خوب ادامه داد، مردانه، جانانه، بي سر و غريبانه... .حرف از حشمت الله است، شهيد حشمت الله ضيايي. بابا حشمت الله بيشتر از 50 سال داشت وقتي شهيد شد. بايد مجنون باشي تا در جزيره مجنون به خدايت برسي.... حرف از عليرضاست. شهيد &laquo;عليرضا فرشادفر&raquo;.&nbsp; شناسنامه&zwnj;اش را دستکاري کرد تا راهي شود. حرف آخرش خواندني بود،&laquo;به اميد زيارت کربلاي حسيني!&raquo; زيارتت قبول&nbsp; مرد...&nbsp; .حرف از حسن است،شهيد &laquo;حسن قرباني&raquo;. چه اجابت دعايش ديدني بود. خدايا هميشه توفيقم ده تا در راه تو و براي تو و به سوي تو باشم....&nbsp; و حرف هنوز ادامه دارد، شهيدمحمداسماعيل محسني، شهيدغلامحسين نم&zwnj;نبات، شهيداکبرنمازي زاده و .... ابر مرداني که شهادت در قد و قامتشان زيبا، جا گرفت. همان ها که جاودانگي را به تصوير کشيدند و امضاي مردانگي&zwnj;شان در صفحه روزگار ماندگار شد.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Sat, 08 Dec 2018 09:12:00 GMT عشق مذموم http://navayemirza.ParsiBlog.com/Posts/169/%d8%b9%d8%b4%d9%82+%d9%85%d8%b0%d9%85%d9%88%d9%85/ <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">( باز در دل زآتش عشق التهاب افتاده است )</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">وقت پيري در سرم شور شباب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">شور عشقي کز جواني داشتم در دل نهان</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">موسم پيري به شور و انقلاب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;"> عاقبت اين عاشقي منجر به وصل يار شد</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">گرچه در چشم خلايق ناصواب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">ازچه يارب عشق مذموم است در اذهان خلق؟!</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">کاين چنين ازچشم مردم عشق ناب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">يا ندارند اين جماعت درک معلومي ز عشق</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">يا که شايد سوره ي عشق از کتاب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">يا به عشق و عاشقي کافر شدند اين مردمان </span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">يا در احکام شريعت انشعاب افتاده است</span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;"> از نگاه اين جماعت هر که شد در گير عشق </span></strong></h2> <h2><strong><span style="font-family: arial black, avant garde;">يا هوس باز است&nbsp; يا در منجلاب افتاده است</span></strong></h2> <p>&nbsp;</p> Sat, 08 Dec 2018 09:11:00 GMT نقطه‌ي عطف قيامت http://forsats.ParsiBlog.com/Posts/381/%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%b9%d8%b7%d9%81+%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%aa/ <p>اي قيامت نقطه ي عطف قيامت يا حسين</p> <p>بحر جود و بذل و احسان و کرامت يا حسين</p> <p>کرده جنت را خدا يکسر به نامت يا حسين</p> <p>غيرت و آزادگي اصل مرامت يا حسين</p> <p>با قيام سرخ تو شد نام پاکت منجلي</p> <p>اي گل گلزار زهرا يا حسين ابن علي</p> <p>...</p> <p>طلعت تابنده ي ماه محرم يا حسين</p> <p>مايه ي بخشايش اولاد آدم يا حسين</p> <p>منجي و احياگر اسلام خاتم يا حسين</p> <p>در غمت در عرش حق شد نقش پرچم يا حسين</p> <p>قدسيان در ماتمت بر سينه و سر مي زنند</p> <p>با عزايت طعنه بر محراب و منبر مي زنند</p> <p>...</p> <p>يا حسين يعني اجابت يا حسين يعني مجير</p> <p>يا حسين يعني شفاعت يا حسين است دستگير</p> <p>يا حسين يعني ولايتمندي قشر بصير</p> <p>يا حسين يعني تجليگاه پيمان غدير</p> <p>يا حسين يعني سقيفه شور کيد و کينه بود</p> <p>با اميرالمومنين چون دشمن ديرينه بود</p> <p>...</p> <p>يا حسين يعني نشاط پر شرار زندگي</p> <p>يا حسين يعني قرار بي حساب بندگي</p> <p>يا حسين يعني قيام و قوت و بالندگي</p> <p>يا حسين يعني تراب و از خدا آکندگي</p> <p>آنکه جاري در تن و شريان او خون خداست</p> <p>بي کس و مظلوم وتنها پادشاه کربلاست</p> <p>...</p> <p>يا حسين يعني تنفر از گناه و از دروغ</p> <p>يا حسين يعني کمال معرفت يعني بلوغ</p> <p>يا حسين يعني غريو زنده باد حق از عروق</p> <p>يا حسين يعني ميان شام ظلمت پر فروغ</p> <p>در هوايش قافله سالار مي گفت وا حسين</p> <p>کاخ ظلمت سرنگون شد با نواي يا حسين</p> <p>...</p> <p>يا حسين يعني منا و مروه و سعي و صفا</p> <p>يا حسين يعني پياده از وطن تا کربلا</p> <p>يا حسين يعني طبابت يا حسين يعني شفا</p> <p>يا حسين يعني عروج بنده تا قرب خدا</p> <p>در سجودش مي چکيد از حنجرش خون تا حسين</p> <p>مي نوشت هر قطره اش الله اکبر يا حسين</p> <p>...</p> <p>يا حسين يعني قيامت در مدار اربعين</p> <p>يا حسين يعني لياقت در قرار اربعين</p> <p>يا حسين يعني ديانت وامدار اربعين</p> <p>يا حسين اين زائرانت بي قرار اربعين</p> <p>اربعين يعني قرار عاشقانه با حسين</p> <p>دانه دانه لحظه ها را مي شمارم تا حسين</p> <p>...</p> <p>آخرين بند هديه به روضه ي مجسم گودال قتلگاه شهيد محسن حججي:</p> <p>يا حسين يعني مسير و يا حسين يعني نشان</p> <p>يا حسين يعني تمناي وصال بي دلان</p> <p>يا حسين يعني نگاه اضطراب قاتلان</p> <p>يا حسين يعني قرار بي مثال عاشقان</p> <p>يا حسين يعني فدايي حرم بي سر شده</p> <p>غربت و لبهاي خشکش روضه ي مادر شده</p> <p>&nbsp;</p> <p>اکبر پورآقا</p> Sat, 08 Dec 2018 09:11:00 GMT تارهايي شکسته http://daltangam.ParsiBlog.com/Posts/592/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a+%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87/ <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p> <p><span style="font-size: small;">اين روزها در نگاه غبار آلود شهر،چشمان خورشيد پرده ي مه گرفته را مهمان ميشود و رديف رديف ستاره هايي که صورت </span></p> <p><span style="font-size: small;">آسمان &nbsp;را به خروش دل دريا تزئيني از شبنم دارند! </span></p> <p><span style="font-size: small;">گيسوان باد به دست خاموش روزها شانه ي غم مي خورد و دستاني که انديشه ي رها را بافت دلتنگي مي زنند </span></p> <p><span style="font-size: small;">حروفي سخت معنا ميشود و بغضي خسته خش مي اندازد بر تارهايي شکسته </span></p> <p><span style="font-size: small;">نگاه پرغرور باد ورق مي زند سطرهايي ... و </span></p> <p><span style="font-size: small;">سايه اي خاموش در عمق دلتنگي آينه ها به مه خاکستري چشمان خورشيد مي نگرد </span></p> <p><span style="font-size: small;">و صدايي بم که پلک هاي باران را مي بندد...</span></p> </p> Sat, 08 Dec 2018 09:10:00 GMT درد دل با حضرت امام زمان(عج) http://forsats.ParsiBlog.com/Posts/380/%d8%af%d8%b1%d8%af+%d8%af%d9%84+%d8%a8%d8%a7+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%b9%d8%ac)/ <p>دم گر چه عاشقانه دمادم از او زدم</p> <p>شرمنده ام به هر کس و ناکس چو رو زدم</p> <p>از تنگي معيشتمان وا اسف که رو..</p> <p>..گاهي به آشنا و گهي بر عدو زدم</p> <p>...</p> <p>آقا ببين که دلم را شکسته اند</p> <p>اين عده از چه رو به کمينم نشسته اند</p> <p>دستان اين گداي تو را ايها العزيز</p> <p>با تنگي معاش در اين خانه بسته اند</p> <p>...</p> <p>بر داد بي کسي ام کس دادگر نشد</p> <p>بر هر که رو زدم که شود کارگر.. نشد</p> <p>زين تاک که همه صدها خوشه چيده اند</p> <p>يک غوره هم براي دل ما ثمر نشد</p> <p>...</p> <p>(جانم براي نان به دندان گرفته ام)</p> <p>از هـُرم&nbsp;نام فاطمه صد جان گرفته ام</p> <p>شکر خدا که راه خراسان گرفته ام</p> <p>با خواهرش چو ذکر رضا جان گرفته ام..</p> <p>..اي يار! انگار، سامان گرفته ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>شاعر: اکبر پورآقا</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 08 Dec 2018 09:10:00 GMT پايان خوش http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/927/%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%ae%d9%88%d8%b4/ <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">دو دست و نيمه شب و ذكر ربنايي كه...<br />من و خداي من و حالت دعايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">مريض درد فراق و دو چشم خون آلود<br />و از خدا طلب شيشه ي دوايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">درست تا به خود صبح با خدا بودن<br />دلي ز نور خدا پاك و با صفايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">درست وقت سحر ذكر يا علي(ع) گفتن<br />دلي به عشق علي(ع) سخت مبتلايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">به راه آل علي(ع) جان و سر فدا كردن<br />ميان شط پر از خون سر شنايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">طريق عشق پر از مشكلات و سختي هاست<br />هزار درد و غم و رنج و صد بلايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">در اين طريق خوش آن كس كه رهنما دارد<br />كسي كه اوست به ما يار و رهنمايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">چراغ نيمه شب و رهنماي ما مهدي (عج) است<br />كه رهنماي طريق است و مقتدايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">دو ديده منتظرش بوده در تمامي عمر<br />نديده برده دل از شيعه دلربايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">به يك طرف همه عالم به سوي ديگر او<br />كه اوست معدني از گوهر طلايي كه...</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style=" font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;">خدا كند دم آخر جمال او بينم <br />كه نيست خوشتر از اين هيچ انتهايي كه...</span></p> Sat, 08 Dec 2018 09:09:00 GMT ورزش http://hassanabad.ParsiBlog.com/Posts/2076/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/ <p>&nbsp;</p> <p>شعر طنز ورزش</p> <h1><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">بس که مي گويند ورزش خوب است</span> <p><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">ما شبانه روز ، ورزش ميکنيم</span></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">بعد نرمشهاي پي درپي سريع </span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">ساده يا مرموز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">جمله درجوشيم امابي هدف</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باز از امروز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">کم بود يارانه اما با قبوض</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باچنين پفيوز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">چونکه بالا ميکشد ارزو دلار</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;با پري شهروز ورزش ميکنيم </span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اين سبد کالاکه سهم ما نشد</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;همچويک پيروز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">تا خروس بي محل نوک ميزند</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">گوشه اي درکوز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">گفت پيري زيرکرسي باعيال!</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">شب شدو تاروز ورزش ميکنيم </span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">تا زمستان آيد و بابا نوِيل</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">با عمو نوروز ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">خم شد از بار تورم &nbsp;پشت ما</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">همچنان با قوز، ورزش ميکنيم</span></em></p> <p><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">14</span></span></em><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16.0pt;">|9|1397</span></span></em></p> <p>&nbsp;</p> </h1> Sat, 08 Dec 2018 09:09:00 GMT عطر تو http://banoyedashteroya.ParsiBlog.com/Posts/227/%d8%b9%d8%b7%d8%b1+%d8%aa%d9%88/ <p style="text-align: center;"><span style="font-family: times new roman, times;"><span style="font-size: medium;"><span class="text"><span class="mb">خزان را بازي رنگ ها مي پندارم <br /><br />زمستان را سکوتِ رنگ ها و آهنگ ها<br /><br /> و بهار عطر تو هست</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Files/69a91eb5489b732c69b72b974b73ba0b.jpg" alt="" width="480" height="508" /></p> Sat, 08 Dec 2018 09:08:00 GMT دلدادگي http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/198/%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a/ <p>شانه هاي نحيف باران</p> <p>ميان حصار تنهايي دستانم جا خوش کرده اند</p> <p>آسمان، گرز غيرت ابر را</p> <p>بر سرمان مي کوبد</p> <p>کدام قديس اين دوست داشتن را&nbsp;</p> <p>حرام مي داند؟</p> <p>وکدام طاغوت،</p> <p>امر عاشقي را نهي مي کند؟!</p> <p>حضرت احساس</p> <p>تکبير دين عشق مي خواند به گوشهامان</p> <p>وسکوت،</p> <p>ناگزير از حجم سنگين شعر شيدايي</p> <p>_ ميان تلاطم تمنا و دلدادگي _</p> <p>در مي آميزد با تصنيف بي پايان زندگي !</p> <p>******</p> <p>* ترمه سلطاني هفشجاني *</p> Sat, 08 Dec 2018 09:08:00 GMT يک جرعه آب http://bonar.ParsiBlog.com/Posts/835/%d9%8a%da%a9+%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d9%87+%d8%a2%d8%a8/ <p> <p align="center"><span style="font-size: small;">از هر چه سبز ، سبزه ي روي تو خوش تر است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">از هر چه باغ ، خرمن موي تو خوش تر است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">از دشت مرمرشک شکوفاي دست هات</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">پرواز بي نهايت بوي تو خوش تر است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">وقت طواف کعبه ي شيرين چهره ات</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">بر خال&nbsp; روت سجده ي موي&nbsp; تو خوش تر است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">بر من که نخل تشنه ي دشت کويري ام</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">يک جرعه آب از لب جوي تو خوش تر است </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">از صد هزار خمره ي لبريز از شراب</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">يک پيک از زلال سبوي تو خوش تر است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">گفتم که جرعه اي ز لبت مي چشم ولي</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">برگي ز جويبار گلوي تو خوش تر است </span></p> <p align="center">برازجان . دي ماه 96</p> </p> Sat, 08 Dec 2018 09:07:00 GMT زير سايه تاريکي http://sazeandisheh.ParsiBlog.com/Posts/157/%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%87+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%da%a9%d9%8a/ <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left: -2.85pt; text-align: center; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">&laquo;يا نور يا منور النور&raquo;</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">زير سايه تاريکي</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">خدايا زير سايه اين آسمان چه مي&zwnj;گذرد؟ چه مي&zwnj;گذرد که چنين تمام زمين و زمان در دست ناپاکي و ناعدالتي مچاله مي&zwnj;شود؟ چرا اين شهر اين همه صداي توحش مي&zwnj;دهد؟ چرا گوشه به گوشه&zwnj;اش، دلخراش&zwnj;ترين طبل&zwnj;ها را مي&zwnj;نوازد؟</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">صداي گريه کودک همسايه مدام به گوش مي&zwnj;رسد که مادر او را به باد کتک، نوازش مي&zwnj;کند! شب از نيمه&zwnj;اش گذشته و صداي کودکي خردسال و نوپا با ضجه&zwnj;هاي دلخراش به گوش مي&zwnj;رسد! ديوارها نازک است و خانه&zwnj;ها کم عرض و از لابه لاي تمامي اين فقر وسعت، صداي ناله&zwnj;هاي کودکي آسمان شب را خراش مي&zwnj;دهد! صداي فرياد کودکي که به جاي خواب نيمه&zwnj;شب در گريه نامهرباني مادر، شب زنده&zwnj;دار است!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">نيازي به سپردن گوش بر ديوارها نيست که از تمامي سوراخ&zwnj;هاي ديوار خانه با تمام پنجره&zwnj;هاي بسته، صداي کودک به گوش مي&zwnj;رسد! صدايي که برايش هيچ ياريگري وجود ندارد! صداي فرياد مادري جوان و بي&zwnj;حوصله که تمام رنج&zwnj;هاي نديده&zwnj;&zwnj;&zwnj;اش را و آرزوهاي سرکوب&zwnj;شده&zwnj;اش را بر سر کودک آوار مي&zwnj;سازد!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">صداي فرياد ديوانه&zwnj;وار دخترکان همسايه بر سر پدر بيمار و افسرده&zwnj; حالشان که هيچ ساعتي از روز پايان نمي&zwnj;يابد. انگار با فريادي ناتمام به دنيا آمده&zwnj;اند. فريادهايي ناخوش و ناهنجار و ناسزاهايي زشت و کريه! خسته نمي&zwnj;شوند ازين همه فرياد روز و شب! ازين همه سر و صدا! ازين همه صداي کتک و تهديد! </span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">کوچکتر از آن است خانه&zwnj;شان تا صدايشان را در چارديواري خود پنهان سازند! و نعره&zwnj;هايشان بلندتر از آن است که در هيچ چارديواري پنهان بماند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">راستي آن&zwnj;ها که خانه&zwnj;هايشان بزرگ است و پنجره&zwnj;هايشان دو جداره، صداي کودکانشان در گلوي خانه، خفه مي&zwnj;ماند؟ صداي پدران و دخترانشان چطور؟</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">از پنجرة آن سوي خانه، صداي فرياد زني به گوش مي&zwnj;رسد که به باد کتک شوهر به ديوار کوبيده مي&zwnj;شود و صداي فرزندانشان که در سرخي نعره&zwnj;هاي پدر، ازين سو به آن سو مي&zwnj;دوند و مي&zwnj;گريند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">سر کوچه مردي ميانسال و خموده&zwnj;،&zwnj; تمام شب را در سرما و بي&zwnj;کسي، لب باغچه به صبح مي&zwnj;رساند! نه عقل درستي و نه کاري و نه کسي او را از اندوه تاريک و سرد کوچه&zwnj;ها رها نمي&zwnj;سازد و در زردي چهره&zwnj;اش، فقرش و بي&zwnj;کسي&zwnj;اش ياد سال&zwnj;هايي را مي&zwnj;شنوي که با کمترين مزد&nbsp;براي آهنگري کار کرده و حالا تنها و بي&zwnj;کس در کنار سرماي لب باغچ&zwnj;ها و کوچه&zwnj;ها رها شده&zwnj;است!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">در تنگناي همين کوچه صداي نفس&zwnj;گير دخترکاني را مي&zwnj;شنوي که از سرماي خانه&zwnj;هايشان به بن&zwnj;بست کوچه&zwnj;ها فرار مي&zwnj;کنند تا در آغوش پسرکي جوان،&zwnj; محبت و عشق را پيدا کنند! شايد اگر خيلي سنشان باشد به يازده يا دوازده برسند. دختراني با لباس&zwnj;هاي مدرسه که از پس ديوار بلند درس به باريکي و بن&zwnj;بستي کوچه&zwnj;ها پناهنده مي&zwnj;شوند تا تجربه&zwnj;هايي نو را از حس عشق، لمس نمايند. تجربه&zwnj;هايي از جنس اضطراب و دلهره و در رنگ و روي بچگي و با کلماتي از ترس و وحشت که در صداي زشت ناسزا تکرار مي&zwnj;گردد. کودکاني که نمي&zwnj;دانند براي عشق و دوستي از مرز جنسي ديگر بايد چه کلمات و واژگاني را به کاربرند و با کدام آهنگ نگاه به ديگري بنگرند! کودکاني از حاشيه فقر مهر و محبت از درون خانه&zwnj;هايي که تداعي زندان&zwnj;هاي انفرادي است و يا خانه&zwnj;هايي در اوج آسودگي و بي&zwnj;توجهي!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اينجا کنار تمامي ماشين&zwnj;هاي پارک شده، جوان&zwnj;هايي سر به زير در تنگناي جوها خود را جا داده&zwnj;اند تا در خماري لحظه&zwnj;&zwnj;هاي دود و مواد، خود را از شر تمامي رنج&zwnj;هايشان، رها سازند و در بي&zwnj;خيالي نه چندان ماندني براي اندک لحظه&zwnj;هايي در خلأ معلق گردند</span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">آن سوتر مردي دست زني از خانه همسايه گرفته و اين سوتر زني در آغوش مردي ديگر به دنبال خوابي سپيد مي&zwnj;گردد!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا کودکان را از در خانه&zwnj;هايشان و از دست مادرانشان مي&zwnj;دزدند! اين&zwnj;جا پدري براي يک گرم ترياکش، دخترکش را مي&zwnj;فروشد!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا زني براي سير کردن شکم فرزندانش، کنار خيابان به انتظار مي&zwnj;ايستد! و مردي براي فرار از نگاه انتظار خانه به گوشه خيابان رانده مي&zwnj;شود!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا از صبح تا بوق سگ مردي و زني کار مي&zwnj;کنند تا فقط بتوانند از گرسنگي نميرند و کنار خيابان چادر نزنند! آن&zwnj;ها هرگز نه يکديگر را مي&zwnj;بينند و نه صداي خنده و کلام کودکانشان را مي&zwnj;شنوند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا بر سر هر سطل زباله&zwnj;اي چندين کودک و نوجوان تا کمر خم&zwnj;اند تا از ميان زباله&zwnj;هاي خانه&zwnj;ها، روزي خود را پيدا کنند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا مردم در راحتي نيز ناراحتند چرا که صداي ناعدالتي گوششان را کر کرده&zwnj;است! اين&zwnj;جا هيچ کسي از خانه همسايه خبر ندارد و مهم هم نيست که چه در خانه&zwnj;هايشان مي&zwnj;گذرد! </span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا پليس هم هيچ کاره است! اگر مرد همسايه زنش را بکشد هم اشکالي ندارد فقط جنازه را که تحويل داد شايد صدايش کنند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا ديوانه&zwnj;ها آزادند تا در خيابان&zwnj;ها به روي مردم قمه و شمشير بکشند! آن&zwnj;قدر زيادند که تمامي دست&zwnj;بندهاي شهر تمام شده&zwnj;اند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا دزدهاي ثروتمند، مقام شامخي دارند و کارگران زحمتکش بي&zwnj;ارج و قربند! آن&zwnj;ها برده به دنيا آمده&zwnj;اند و برده نيز از دنيا خواهند&zwnj;رفت و حق اين که حقشان را بخواهند نيز ندارند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">صداي خنده&zwnj;هاي اين شهر، تلخ و شوم است! از صداي خنده&zwnj;هايشان، تلخي زبري را مي&zwnj;شود، شنيد! لب&zwnj;ّهاي خنده زيباست و قرمز اما صدايش تيز است و دردآور! </span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا انسانيت مرده و آدم&zwnj;ها در جنوني ناهشيار به اين سو و آن&zwnj;سو مي&zwnj;دوند! اين&zwnj;جا صداي گرگ&zwnj;ها را از روي پشت بام&zwnj;ها که نه، از درون خانه&zwnj;ها مي&zwnj;توان شنيد!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا، تاريکي منزل کرده وسياهي جاخوش! اندکي روشنايي هم اگر هست در انبوهي از تاريکي گم و محو است!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا براي هيچ&zwnj;کسي مهم نيست که صداي کودکي نالان از درون خانه&zwnj;اي کوچک به گوش مي&zwnj;رسد! </span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">&nbsp;اين&zwnj;جا براي هيچ کسي مهم نيست که ديگري در دردي خاموش به مرگي آهسته و ناخوش محکوم است!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا همه دردشان از ديگري دردناک&zwnj;تر است !</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا اصلا ديگري&zwnj;اي وجود ندارد</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين جا تاريکي لانه کرده است و تخم گذاشته و کودکان سياهش را بر سر شهر پرواز داده&zwnj;است! اين&zwnj;جا قلب&zwnj;ها در آغوش تاريکي همبستر شده و سياه گرديده است!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;يB Lotus&quot;;يB Lotus&quot;;">اين&zwnj;جا آتش، خانه&zwnj;ها را خاکستر نموده و بر ديوارهايش با زغالي سياه با خطي درشت و زشت، بلند و ناخوش نام تاريکي را نوشته&zwnj;است و پايش را تمام مردم شهر با خون سياه خود، امضا نموده&zwnj;اند!</span></p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style=" margin-left: -2.85pt; text-align: justify; text-indent: 31.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 08 Dec 2018 09:06:00 GMT قاتل احساس http://Balhayenoghrei.ParsiBlog.com/Posts/23/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84+%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3/ <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">جسم باران خورده ام تاب فرياد آسمان را ندارد</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">ميزند تازيانه بر واژه واژه ي سکوتم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">ملامتم ميکند...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">احساست کو...!؟</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">فرياد نشسته بر بغضم نفس ميخواهد</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">روح مرگ طلب ميکند،جسم زندگي...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">مي انديشم...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">يافتم...!!!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">زندگي کنم در مردگي...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">زمين ميخواندم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">زانوانم تشنه اند</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">قطره قطره سيراب ميشوند از رنگ سرخ انگشتانم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">روح،افسارگسيخته...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">خون ندارد فريادم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">انگشتانم را خون زده ام</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">چشم هايم هزيان ميگويند</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">و باران آواز ميخواند در چشمانم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">گوش هايم کر ميشوند از سکوت شهر...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">آسمان زندگي ميبارد</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">جسم،تشنه ي مرگ</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">دست هايم ميرقصند </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">و مرگ آواز ميخواند...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">زندگي چکه چکه ميبارد از سکوتم</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">احساست کو...!؟</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">قاتلش...</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">منم!!!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">(<span style="font-size: small;">silver storm</span>)<br /></span></p> Sat, 08 Dec 2018 09:04:00 GMT نداي اميد 4 http://lesanedel.ParsiBlog.com/Posts/27/%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%af+4/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سلام وقت و عاقبت دوستان بخير. بايد نون کلام رو تا تنور داغه چسبوند. عزيزجان، يه عده گازشو گرفتن دارن ميرن، جا نمونيما. اينقدر آدماي خاص، در اطرافمون هستند که ما فکر ميکنيم معمولين. مثل ما لباس مي پوشن، مثل ما حرف ميزنن، با ما زندگي ميکنن، اما فقط خودشون ميدونن که چقدر با بقيه فرق دارن. هيچ بعيد نيست که در اراده ما هم تصرف کنند، اما ما هيچ متوجه نشيم. اينا هر روز دارن معجزه انجام ميدن، اما فقط خودشون ازش خبر دارن. اينقدر خودمونو درگير مسائل کوچيک نکنيم که مثلا فلاني فلان حرفو زد يا اينطور رفتار کرد. بسياري از رفتارهاي ما اصلاح ميشد، اگر وقتي ميخواستيم کاري رو انجام بديم، يکي از معصومين رو در نظر ميگرفتيم، و به اين فکر ميکرديم که اگر آن معصوم جاي ما بودند، آيا اين کار رو انجام ميدادند يا نه. يا انجام اين کار موجب رضاي خدا هست يا نه. اونايي که بيشتر ما رو عصباني ميکنن رو بيشتر دوست داشته باشيم چون اونا مايه رشد ما هستند (به قول حضرت بيدل: شکستي کو که پردازي دهد آئينه ما را)&nbsp;. اونايي که مايه آرامشند رو هم براي تفريحاتمون و رشدهاي ديگر نوع، در کنارمون داشته باشيم. سعي کنيم تا جايي که برامون ممکنه دمپر ديگران باشيم، زياد با بقيه ارتباط داشته باشيم، چون تمرين دريا دلي (صبوري) رو در ارتباط داشتن با ديگران ميشه انجام داد. شايد يکي از دلايلي که صله رحم اينقدر در دينمون سفارش شده هم همين باشه. متاسفانه در جامعه امروز، فقط حرف از جدايي ميشنويم، در صورتي که اين اشتباهه، در جدايي که رشدي نيست. اگر خلوت نشيني و عزلت گزيني، درجات خاصي داشت، قطعا هيچ خبري از حضور معصومين در جامعه نميشنيديم. من در خودم، تاثير حضور در جامعه رو&nbsp; حدود هفتاد برابر بيشتر از خلوت نشيني يافتم. بايد سختي ها رو تحمل کنيم تا درونمون زيبا بشه. راحت ببخشيم، راحت تحمل کنيم، راحت ناديده بگيريم، راحت گذشت داشته باشيم، آسون خوبي کنيم، آسون خوب باشيم، الکي زندگي رو براي خودمون سخت نکنيم. اگه کسي حرف تلخي زد و نشنيده گرفتيم، کار ناشايستي کرد و نديد گرفتيم هنر کرديم، وگرنه بد و بيراه گفتن رو که هر هنرمند و بي هنري بلده (به قول حضرت حافظ: نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست&nbsp; کلاه داري و آئين سروري داند). حرص الکي نخوريم، هستند کساني که ما تحملشونو نداريم، خب رفت و آمدمونو باهاشون کمتر کنيم. همواره حد تعادلي وجود داره. ممکنه يکي دو نفر هم باشند، که واقعا اصلا نبايد باهاشون بريم و بيايم، اما اگه با همه اينطور شديم، مشکل از ماست، نه از اونا. در اين صورت اين ماييم که چشمه صبر و تحملون خشکيده. بگم از تفاوت صبر با تحمل. صبر کردن به معناي چاره جويي هست، که گاهي اوقات، تنها راه چاره جويي تحمل کردنه. صبر کردن به معناي تلاش در جهت بهبود دادن هست، که زمانهايي، اين بهبودي در تحمل کردنه. کسي فرزندي ازش فوت ميشه، در چنين موقعيتي واقعا کاري نميشه کرد جز تحمل کردن (که التبه تحمل کردن هم آدابي داره). بعضي وقتا هم آدم ميخواد کاري رو انجام بده اما نميشه، اينجا بايد تلاش کرد و نااميد نشد. (البته هموراه استثنائاتي وجود داره که بحث رو فلسفي ميکنه و ازش دوري مي کنيم). سنگدل بودن که کاري نداره، هنر در دريادل بودنه. سعي کنيم که دلامونو بزرگ و دريايي کنيم. دريا دل بشيم، ببينيم که ميشيم شمع مجلس، همه از رفت و آمد با ما لذت خواهند برد، و البته اين لذت براي خودمون چندين برابر خواهد بود. به نقل از امام علي عليه السلام: ناتوان کسي است که در دوست يابي ناتوان است، و ناتوانتر از او کسي که دوستان خود را از دست مي دهد. البته که بايد در دوست گزيني هم به شايستگي عمل کرد و با هر کسي دوست نشد. اما اينکه کلا با هيچ کسي دوست نشيم اشتباهه. الکي بخاطر مسائل واقعا بي اهميت خودمونو با خودمون و ديگران درگير نکنيم. راحت زندگي کنيم، اما در سايه اسلام. اللهم عجل لوليک الفرج. التماس دعا. يا حق.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام علي عليه السلام:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">صبر به اندازه مصيبت فرود آيد و آن که در مصيبت بي تاب بر رانش زند اجرش نابود مي گردد&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دانش بهتر از مال است: زيرا علم نگهبان تو است و مال را تو بايد نگهبان باشي؛مال با بخشش کاستي پذيرد اما علم با بخشش فزوني گيرد و مقام و شخصيتي که با مال به دست آمده با نابودي مال نابود مي شود. شناخت علم راستين آييني است که به آن پاداش داده مي شود و انسان در دوران زندگي با آن خدا را اطاعت مي کند و پس از مرگ نام نيکو به يادگار گذارد؛دانش فرمانروا و مال فرمانبر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خداي را اطاعت کنيد که در نشناختن پروردگار عذري نداريد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر چشم بينا داشته باشيد،حقيقت را نشانتان داده اند؛اگر هدايت مي طلبيد شما را هدايت کردند و اگر گوش شنوا داريد حق را به گوشتان خواندند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"> برادرت را با احساني که در حق او مي کني سرزنش کن و شر او را با بخشش بازگردان</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دلا غافل ز سبحاني چه حاصل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اسير نفس و شيطاني چه حاصل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بود قدر تو افزون از ملائک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو قدر خود نمي داني چه حاصل</span></p> Wed, 05 Dec 2018 10:56:00 GMT آيين مهر محمد (ص) http://m12s14.ParsiBlog.com/Posts/905/%d8%a2%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%87%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+(%d8%b5)/ <p>&nbsp;با مردم نماز ظهر را مي گزارد دورکعت آخر را زود به انجام رساند بعد از نماز مردم پرسيدند چرا&nbsp; دورکعت آخر را سريع خوانديد فرمود : مگر صداي گريه بچه اي را نشنيديد؟ اين را عبد الله بن سنان از امام صادق درباره پيامبر اسلام روايت مي کند (وسائل الشيعه ج7ص198)</p> <p>آري محمّد (ص)پيامبري است که در افق&nbsp; نگاه ووسعت قلب شريفش از آسمان تا زمين واز خدا تا کوچکترين وکم ترين موجودات وانسانها رادربر مي گيرد ولطافتي وصف ناشدني دارد آن روح شجاعتي که دلاوران هنگامه خون وخطر به او پناه مي بردند که حيدر کرار علي (ع) در وصفش فرمود :</p> <p>[کنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله (ص) فلم يکن احد منا اقرب الي العدو منه](نهج البلاغه ،غريب الکلام شماره 9)</p> <p>[هرگاه جنگ شعله ور و سخت مي شد ما به رسول خدا پناه مي برديم و در آن هنگام هيچ يک از ما به دشمن نزديک تر از او نبود.]</p> <p>و هم او چنان از لطف ورحمت وعطوفت سرشار است که نماز جماعتش را به خاطر گريه کودکي کوتاه مي کند&nbsp;</p> <p>هرکس کودک خودرا ببوسد خداوند برايش حسنه اي ثبت مي کند وآن که کودکش را شاد سازد خداوند در روز قيامت شادش مي سازد اين را فضل بن ابي قره از امام صادق از پيامبر اسلام روايت مي کند (وسائل الشيعه&nbsp; ص 194)</p> <p>دين محمّد (ص)دين عبوسي وترشرويي نيست آييني&nbsp; است که از مهر مي رويد با مهر به بار مي رسد&nbsp; وکيش عشق ومهري است که گستره اش خانه به خانه انسان ها را فرا مي گيرد&nbsp;</p> <p>وبه تعبير لسان الغيب به&nbsp; خشک آيينان بايد از مستي مصطفوي گفت تا ترک هوشياري کنند&nbsp;</p> <p><br /></p> <p>&nbsp;پشمينه پشو تند خو&nbsp;</p> <p>کز عشق نشيده است بو</p> <p>از مستيش رمزي بگو&nbsp;</p> <p>تا ترک هوشياري کند&nbsp;</p> <p><br /></p> <p>&nbsp;هر زني که اثاثي را در خانه شوهر جابجا کند (منزل را مرتب سازد )خداوند به او نظر کند وهر که خدا به او نظر کند عذاب نمي شود هر زن باردار اجر او مثل روزه دار مجاهد&nbsp; شب زنده دار است وهنگام وضع حمل ، پاداش او نزد خدا چنان است که قابل اندازه گيري نيست و هر شير دادن او به فرزند ش مثل آزاد کردن برده اي درراه خداست ،اين را ابي خالد از امام صادق&nbsp; و ايشان از پيامبر اکرم نقل مي کند&nbsp;</p> <p>(همان ص 175)</p> <p><br /></p> <p>دين محمّد (ص)که مي خواهد انسان بسازد وجامعه قدر وقيمت نهاد خانواده را به تمامه مي داند و زن را که استوانه اين نهاد است کمال اجر مي نهد وکارش را در فرزند آوري وتحمل مشقت فرزند پروري دررديف مجاهدان آن هم مجاهدان شب زنده دار وصائم مي شمرد&nbsp;</p> <p>فرمود : چه نيکو ست فرزند دختر که لطيف ،مونس وداراي برکت است&nbsp; اين را سکوني از امام صادق وايشان از پيامبر روايت مي کند&nbsp;</p> <p>(همان ص 102)</p> <p>&nbsp;آيين انساني محمد (ص) در زمانه اي که عرب وغير عرب دختر را ننگ خود مي خواند چنين&nbsp; دلنشين وکريمانه از دختران ياد مي کند واين ها البتّه تنها جرعه اي&nbsp; است از درياي معرفت ومحبّت وانسان دوستي وآيين مهر پروري محمّد مصطفي که درود خدا بر او وخاندانش باد&nbsp;</p> <p>وبي جا نيست که حافظ چنان شيفته مرام مهر آيين&nbsp; محمّد (ص) است که مستانه مي سرايد :</p> <p>کرشمه تو شرابي به عاشقان پيمود</p> <p>که علم بي&zwnj;خبر افتاد و عقل بي&zwnj;حس شد</p> <p>در غزلي که مطلع آن چنين است :</p> <p>ستاره اي بدرخشيد وماه مجلس شد&nbsp;</p> <p>دل رميده مارا انيس ومونس شد&nbsp;</p> <p>نگار من که به مکتب نرفت وخط ننوشت&nbsp;</p> <p>به غمزه مساله آموز صد مدرس شد</p> Wed, 05 Dec 2018 10:50:00 GMT