مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Sun, 21 Jul 2019 17:50:57 GMT پارسي بلاگ دختران بلند پرواز http://rosesorati.ParsiBlog.com/Posts/2350/%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af+%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2/ <p>بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p>&nbsp;</p> <p>همين دعواي چند روز پيش بود ، همين دعوايي که پس از آن ساجده تبديل شد به يک توده ي بي حسي عميق ، همين که جاي زخمش تازه بود ، هنوز مي سوخت ... صداي بلند مردانه اش در اتاق هاي خالي مغزم به ديواره ها مي خورد و هي تکرار مي شد و در پاسخش ، باز همان واژه ها باز مي گشتند . به سان کوهي که تمام اين سال ها استوار مانده بود و حالا به فريادي فرومي ريخت ، به سان ريختن دل کوه ، به سان يک بهمن ، سنگين و سرد فرو ريختم . دانه دانه ي تمام سلول هاي تنم ، به سان خالي شدن اشک هاي کوه ، به سان يک آبشار ، خالي شده بودند و پژواک صدايش را فرياد مي زدند ؛ " تو يه دختر بلند پروازي ... ! "&nbsp;</p> <p>از روي پيشخوان کتب برتر برش داشتم ... ! بزرگ نوشته بود ؛ " دختران بلند پرواز " . تمام چند هکتار باغ کتاب را وجب به وجب ، چند ساعتي بود با نگاهم دست مي کشيدم ؛ بزرگترين کتاب فروشي خاورميانه ! به دنبال مرهمي ، دواي دردي ، چيزي که از سوزش اين زخم عميق بکاهد . اولش انگار با تني سراسر زخمي، خون آلود و کبود در درياچه ي نمک غرق شده باشم ، هواي نفس هايم درد شد . دستم لرزيد ، دلم لرزيد . دراز کردم ، همان دست لرزان را به سمتش ... بلندش کردم ... ؛ " غصه هايي درباره ي زنان استثنايي " ،&nbsp; رهايش کردم سر جاي اولش اما دلم ماند ، همان يک جلد بود . تا به خودم بيايم و برگردم ، فروش رفته بود .&nbsp;</p> <p>گروه سني کودک و نوجوان . همان صداي مردانه هميشه مي گفت ؛ " بزرگ شو ! تو سنت رفته بالا ولي هنوز بچه اي " اما حالا ، حالا بايد بچه مي شدم ! تمام چند هکتار ادبيات فاخر و کلاسيک و ملل توجهم را جلب نکرده بود ، بي حسي عميق ساجده را پايان نداده بود و حالا همه ي طول مسير بازگشت ، فکرم عجيب مشغول بود . پيچيدم ؛ شهر کتاب ! برش داشتم ، بي وقفه حساب کردم و بيرون آمدم . سيلي هاي خورشيد ، ماشين را تبديل به آتش کده کرده بود . نشستم و همانجا بازش کردم ... ! گاهي بايد بچه شد !</p> <p>ورق زدن هايم ، رسيد به انتهاي کتاب . انتهاي کتاب يک صفحه بود ؛ حالا داستان خودتان را بنويسيد و صفحه اي سفيد در مقابلش براي تصوير . دست هايم را سر زانو هايم زدم ، بلند شدم ؛ ياعلي .. ! گاهي بايد بچه شد :) !</p> <p>&nbsp;</p> <p>____</p> <p>#س_شيرين_فرد</p> <p>+ دعام کنيد ، زياد ، خيلي خيلي زياد ... خب ؟!</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 21 Jul 2019 08:40:00 GMT گلگشت http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/734/%da%af%d9%84%da%af%d8%b4%d8%aa/ <h3><span style="color: #800000;">گر به لب شعر وبه دل عشق وبه سر شورم بود<br /></span></h3> <h3><span style="color: #800000;">يـــادگـــاري از شــــــراب نـــــــــاب انگــــورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">مي روم همپـــــاي تنهايي بـــه گلگشـــت جنون</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">در مسيــــــري تــــازه تا هـر جــا که مقدورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">خستــــه از تـاريکجـــاي نامرادي ها کـه هست <br /></span></h3> <h3><span style="color: #800000;">رهسپــــارم تا که روشــن جــــاده&nbsp; از نورم بـود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">گام ها از خود بـــرون رفتــن بـه فتـــواي جنون</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">فيــــض استقبـــــال از ســــرمنــــزل دورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">مي برم بر دوش دار خــــود انــاالحــق بر زبان</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">تا مگر مـــرگــي گــــواراتـــــر ز منصــــورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">از نسيــــم باده اي مستم که در شبهاي هجر</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">خوشتر از گلگشت در صبـــح نشـــابــورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">خون دلهايي که نـــــوشيـــدم ز جـــام روزگار</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">گر نـه پاداشي ســــزا دارد کـــه منظورم بود</span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h3><span style="color: #800000;">مي دهم دل را تسلّي تا که شــايد بعد مرگ</span></h3> <h3><span style="color: #800000;">جاي لاله جــــام مـــي روييده از گـــورم بود!<br /></span></h3> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> Sun, 21 Jul 2019 08:38:00 GMT بزرگداشت امامزادگان حكيمه و حليمه خاتون شهركرد http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1004/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%87+%d9%88+%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%87+%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%86+%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%83%d8%b1%d8%af/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">هر دو از خاندان زهرائيد<br /> هر دو پاكيد و اهل بالائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">اي حليمه حكيمه، خاتون ها<br /> نوه هاي امام موسائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">اسوه ي پاكي و صفا هستيد<br /> كه در اوج حجاب پيدائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">هر دو هستيد اسوه ي پاكي<br /> هر دو الگوي دين و تقوائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">بارگاه شماست جنت ما<br /> شافع شيعيان به فردائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">مثل اجداد خويش تا به ابد<br /> هر دو تان آبروي دنيائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شيعه را درس زندگي داديد<br /> زندگي بخش چون مسيحائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">چشمه ي پر خروش اسلاميد<br /> مي خروشيد، موج دريائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">گر چه هر دو شبيه هم هستيد<br /> بين خوبان تكيد و تنهائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">بسكه لطف و كرم به ما داريد<br /> چقدر خانميد و آقائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شيعه را داده ايد درس وفا<br /> بهترين معني تولائيد </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شيعه ي خاص حيدريد شما<br /> بهترين شيعيان مولائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">حافظ و پاسدار قرانيد<br /> وحي را ترجمان و معنائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">علم آموز مكتب وحييد<br /> بردبار و حكيم و دانائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دشمن دشمنان دين هستيد<br /> بهترين عامل تبرائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">آفرين خدا به دختران &laquo;مجاب&raquo; <br /> باعث افتخار بابائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">زينت شهركرد صحن شماست<br /> كه شما دو بهار زيبائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">ارتفاع شماست تا به خدا<br /> كه دو سرو بلند بالائيد</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شهر پر شد ز بوي عطر شما<br /> كه شما غنچه اي شكوفائيد</span></p> Sun, 21 Jul 2019 08:38:00 GMT شاه چراغ http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1003/%d8%b4%d8%a7%d9%87+%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بهشت جلوه ي صحن و سراي شاه چراغ است<br /> صفاي باغ بهشت از صفاي شاه چراغ است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ولاي آل محمد(ص) دليل بندگي ماست<br /> دليل شيعگي ما ولاي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چراغ راه هدايت، دليل &laquo;نور علي نور&raquo;&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">فروغ مهر ز نور خداي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر چو ماه درخشد زمين براي ملائك <br /> ز نور مرقد پاك و سراي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به شيعه درس وفا داده است در ره مقصود<br /> كه الگوي بشريت وفاي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">براي بخشش و احسان نمونه گر كه بخواهيد<br /> نشان و الگوي بخشش سخاي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مس وجود بشر گر شده است چون زر خالص <br /> تمام علت آن كيمياي شاه چراغ است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نمونه اي است ز باغ بهشت صحن شريفش &nbsp;<br /> و هركه رفته بهشت آشناي شاه چراغ است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">فتاده بر سر شيعه هميشه سايه ي لطفش <br /> كه شيعه سايه نشين لواي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به جستجوي بقا بوده اي اگر همه ي عمر <br /> بقا گرفته هر آن كس فناي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بهشت مال شما با تمامي نعماتش <br /> بهشت ما لحظاتي لقاي شاه چراغ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر كه در پي جلب رضاي حضرت حقيد<br /> رضاي حضرت حق در رضاي شاه چراغ است</span></p> Sun, 21 Jul 2019 08:37:00 GMT جاي راحت! http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/733/%d8%ac%d8%a7%d9%8a+%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa!/ <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">پشت سر خستگي تاريخ است</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جاي راحت کره ي مريخ است</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نرود آنچه فرو بر دل سنگ</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">گرچه با ياري چکش ميخ است</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">باعث سوزش آدم از ته</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">قدر يک دانه ي جو زرنيخ است</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">يار ما ترک اگر هم باشد</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">همه گويند عرب از بيخ است</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">خرّم آنکس که غذايش همه دم</span></p> <p><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f2f3f5; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">سينه ي کبک دري بر سيخ است!</span></p> Sun, 21 Jul 2019 08:34:00 GMT ده تک بيت http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/732/%d8%af%d9%87+%d8%aa%da%a9+%d8%a8%d9%8a%d8%aa/ <h2><span style="color: #993366;">کــار کفـــر دل چـــو در ميخــانـــه هـــا بـالا گـرفـت</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">تـــرســــم از مسجــــد ريـــا آيــــد مسلمانش کند!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">به راه عشق رفتن چون که تنهايي خطرها داشت</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">به همـــراه دل خود ، اشـک و ســوز آه هـم بردم!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">بيـــوفــــايـــي هـاي او را خــوش تلافي مي کنم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">گـــر رود از ديـــده ام ، من هم ز يــادش مي روم!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">مـــا به استقبـــال يــار از خويش بيرون رفته ايم</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">دل تپيــــدن ها صـــداي گام هــاي عشـــق بود!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">بــــا اميـــد ايـن کـــه روزي مـــرگ بيـــدارم کند</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">خـــواب راحــت مي کنم در سايه ي ديوار عمر!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">ســـردار صـــف عشـــق چــو منصـــور نگردي</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">مــــردانــــه اگــــر بــــر ســـــرِ داري نخرامي!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">چــــون دزد کـــــه در بــــــاغ رود از گــــذر آب</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">از مـــويـــــرگ تــــاک به ميخــانـه توان رفت!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">بـــه بــــامــــداد ازل روز من قضـا و قـدر ديد</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">سياهي از شب يلـــدا گرفت و داد به بختم!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">تنهاي تنها مي رود تـــا کــــوه از جــا بر کَنَد</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">باورکنيد اي دوستان،فرهادشيرين مي زند!</span></h2> <p><span style="color: #993366;">***</span></p> <h2><span style="color: #993366;">در محفلي که مـــي را حــرمــت نگه ندارند</span></h2> <h2><span style="color: #993366;">دورِخُم شکسته ، پيمانه هاي خالي است!<br /></span></h2> <h2><span style="color: #993366;"><br /></span></h2> Sun, 21 Jul 2019 08:32:00 GMT پريشان جان http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/740/%d9%be%d8%b1%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%86+%d8%ac%d8%a7%d9%86/ <p><br />تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن کس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که با من&nbsp;&nbsp; بدگمان کرد<br />جفاجو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي وفا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نامهربان کرد<br /><br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جام بلا&nbsp; داد<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تيغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناسپاسي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قصد جان کرد<br /><br />نهال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرزوهاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را<br />اسير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگريزان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خزان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br /><br />دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افتاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غمم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را<br />کبوتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بچّه اي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشيان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br /><br />تمام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هستي ام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داد&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سيلابي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp; چشمم&nbsp; روان کرد<br /><br />به تيغم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرنه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجروح&nbsp; و&nbsp; نوان&nbsp;&nbsp; ساخت<br />پريشان&nbsp;&nbsp;&nbsp; جانم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زخم&nbsp;&nbsp;&nbsp; زبان&nbsp; کرد<br /><br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحقيرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سخنها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناروا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفت<br />ملامت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حضور&nbsp;&nbsp;&nbsp; اين&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; آن کرد<br /><br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن که&nbsp;&nbsp;&nbsp; از دل&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفته بودم<br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp; تير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بيدلاگويي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; نشان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرد<br /><br />به نام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوستي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در آمد<br />جهانم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کام&nbsp;&nbsp; دشمنان کرد<br /><br />به حيرت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز&nbsp; و شب مي پرسم&nbsp;&nbsp; از دل<br />که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسحور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاري&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرگران&nbsp; &nbsp; کرد<br /><br />مگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; با عشق دشمن&nbsp;&nbsp; مي توان &nbsp;&nbsp; بود؟<br />مگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاشق&nbsp;&nbsp; گدازي&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي توان &nbsp; کرد؟</p> Sun, 21 Jul 2019 08:31:00 GMT مواظب قلب‌ها باشيم http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/321/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b8%d8%a8+%d9%82%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d9%85/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; از يک سلام و عليک ساده شروع مي کني. پله به پله، مرتبه به مرتبه، ذره به ذره جلو مي روي. به حرفهاي ساده مي رسي، به آشنايي هاي کوچک، به از خودت گفتن و از خودش گفتن هاي ريز مي رسي و بعد جلوتر و جلوتر مي روي. شبيه همان اهلي کردن روباه است در شازده کوچولو. عادت مي کني، عادت مي دهي، عادت مي شود تکرار و تکرار به علاقه و علاقه شايد به دوست داشتن مي رسد. يک روز مي بيني عادت کرده اي به حضورش و عادت داده اي به حضورت. کم کم و نم نم جدي مي شود برايت و جدي تر مي شوي برايش. اينجا ديگر يک بودن ساده نيستي برايش، يک دوست ساده، يک رابطه ساده، يک علاقه ي ساده نيست، يک وابستگي ست، آن هم از نوع عاطفيش. ديگر حضورت بي معنا نيست، بودنت ضروري شده برايش. تو خود را کنار مي کشي اما او فروتر مي رود. تو عقب تر مي نشيني او جلوتر مي آيد. تو دور خودت حصار مي کشي او حصارهاي دور خودش را مي شکند، تو کمتر مي کني رابطه را او بيشتر پي تو مي آيد. اين همان اهلي شدن شازده کوچولوست بايد گفت او اهلي شده است. او قلبش را آورده براي تو، او دل به دلت داده است، او به تو اعتماد کرده است، تو را باور کرده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شايد علاقه ي جدي نمي خواستي، شايد يک دوستي ساده مي خواستي و حال مي خواهي بروي، مي خواهي کنار بکشي و اين مثل کشيدن چهارپايه است از زير پاي کسي، مثل خراب کردن ديوار است در حالي که او روي ديوار ايستاده است. ديوار را خراب مي کني و فکر مي کني درسترين کار است که بروي و کنار بکشي تا او هم برود و کنار بکشد اما چنين نمي شود. ديوار خراب مي شود او معلق ميان هواست و در آن حال در بهوتي عظيم است و بعد افتادن است، آسيب ديدن است، شکستن است، خورد شدن است، له شدن است. مثل اين است که زير آوار مانده باشد و بعد شکستني ست که صدايش را فقط خودش مي شنود و او کسي ست که ديگر آن کس قبلي نيست، او باورهايش رفته، او اعتمادش را از دست داده، او احساسش را باخته، او قلبش شکسته است و اين آغاز داستان اوست.&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; نمي دانم چرا روي دلها ننوشته اند شکستني ست با احتياط حمل کنيد؟ تا وقتي کسي دلي را در ميان دستانش گرفت به هيچي، به هوسي، به بازي آن را نشکند. گمان مي کنيم که صداي شکستن دل را نمي شنويم اما چينين نيست صداي شکستن دل از هر صدايي بلندتر است وقتي که اشکي مي شود و روي گونه اي مي ريزد. مواظب قلبهاي در دستمان باشيم... . </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.profilee.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-1.jpg" alt="" width="450" height="376" /><br /></span></p> Sun, 21 Jul 2019 08:22:00 GMT رقص قلم http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/54/%d8%b1%d9%82%d8%b5+%d9%82%d9%84%d9%85/ <p>&nbsp;</p> <p>شکوفا گشته ماه آسمان امشب<br />طراوت مي چکد از نور آن امشب</p> <p>چه شوقي در دل افتاده،نمي دانم<br />که آيد شعر شيرين بر زبان امشب</p> <p>قلم در دست من مي رقصد از شادي<br />تو گويي مست گشته از بيان امشب</p> <p>چکاوک اين پيام از باغ آورده<br />نسيم عشق باشد ميزبان امشب</p> <p>خداوندا مباد اين گاه را پايان<br />که خوش باشند هر پير و جوان امشب</p> <p>ازين خوشتر چه حال ديگري جويم<br />که ديدم من مراد دوستان امشب</p> <p>سيد علي کهنگي تير1398<br />@sayedalikahangi</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 20 Jul 2019 11:56:00 GMT دنياي توپ گرد http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/739/%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%8a+%d8%aa%d9%88%d9%be+%da%af%d8%b1%d8%af/ <p><strong><span style="color: #008080;">هـر که از مــــائــــــده ي تــــوپ جدا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">دور از لقمــــه ي جــانبـــخش صفـا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">بــــر ســــرِ سفـــــره ي تـــوپنــــد بـزرگـان جهان</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">خـــــوان قسمت بنگــــر تــا بـه کجا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">در گلستـــــان جهـــان چــون گل توپي نشکفت</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">عقــــده هــــا يکســره در کار صبــا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">زآشيــــان دل ســــرگشتــه ي مـــا طايـــر توپ</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">زودپــــــــروازتـــــر از رنـــــگ حنــــا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">فـــوتبـــال آن کـــه ندانست چــــو خيل شعـــرا</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">&laquo;حافظ&raquo; ار بـــود بـــــه گـرداب بلا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">وان کــه بــا نــابلدي تــوپ بـه دستش بگرفت</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">همچو کوريست که همــراه عصا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">فخـر کن بــر همه عـالـم اگـر از گــردش چرخ</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">تــوپ بـا شوت تــو دروازه گشــا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">فوتبـال است که تــاج سر شــاه است و گدا</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">هـر که ايـــن را نپـذيــرد به خطا افتاده ست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">شکـــرلله کـــه تـــا جــــام جهــــانـــي رفتيم</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #008080;">جـام جـم بشکن اگـر قسمت ما افتاده ست.<br /></span></strong></p> Sat, 20 Jul 2019 11:56:00 GMT خدا پيام فرستاد عاشقانه بخند http://mabedini.ParsiBlog.com/Posts/325/%d8%ae%d8%af%d8%a7+%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af+%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af/ <p style="text-align: center;"><img title="محمد عابديني" src="http://uupload.ir/files/6wj8_image_2019_7_16-22_21_55_713_xul.jpg" alt="خوشنوشت" width="480" height="610" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">خداست آن&zwnj;که خودش هست سرپناهِ کسي<br /></span><span style="font-size: medium;">خداي باخبر از قصّه&zwnj;ي گناهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">فداي چشمِ خطاپوش و مهربانِ خدا<br /></span><span style="font-size: medium;">که مانده خيره به پرونده&zwnj;ي سياهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">همان دقايقِ اوّل... همان شروعِ دعا<br /></span><span style="font-size: medium;">گذشت مثل هميشه از اشتباهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">بلند مي&zwnj;شود امّا صداي خشمِ خدا<br /></span><span style="font-size: medium;">بلند مي&zwnj;شود از دل همين&zwnj;که آهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">دلش هميشه سياهست هر که خوش&zwnj;حالست<br /></span><span style="font-size: medium;">در آسمانِ دلش از خسوفِ ماهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">دلم خوش است خدا هست و خوب مي&zwnj;بيند<br /></span><span style="font-size: medium;">اگر چه رفت به تاراج مال و جاهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;">خدا پيام فرستاد: عاشقانه بخند<br /></span><span style="font-size: medium;">و حالِ خوبِ خودت را نکن تباهِ کسي</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">محمّد عابديني<br />1398.4.19</span></span></p> Sat, 20 Jul 2019 11:54:00 GMT اسپيلبرگ نامه http://mabedini.ParsiBlog.com/Posts/323/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%8a%d9%84%d8%a8%d8%b1%da%af+%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/ <p style="text-align: center;"><img title="محمد عابديني" src="http://uupload.ir/files/pe4j_636670037166880547.jpg" alt="اسپيلبرگ نامه" width="425" height="283" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">اخيراً وقتي را اختصاص دادم و فيلمِ لينکلن (2012) اثرِ ديگري از آقاي استيون اسپيلبرگ را تماشا کردم. کارگرداني اسپيلبرگ وقتي با بازي درخشانِ دنيل دي لوييس در هم آميخته بشود نتيجه قطعاً تسخيرِ چشم و ذهنِ هر بيننده&zwnj;اي خواهد بود. البته نه بيننده&zwnj;هاي آگاهي که حواسشان کاملا جمع است تا در گرماگرمِ اين شعبده&zwnj;هاي سحرآميزِ سينمايي گنجشکِ رنگ&zwnj;شده&zwnj;اي جاي قناري قالبشان نشود!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">محوريّت در قصّه&zwnj;ي اين فيلم تلاش آبراهام لينکلن شانزدهمين رئيس جمهور آمريکا براي پايان دادن به جنگِ داخلي آمريکا و تلاش براي تصويبِ سيزدهمين اصلاحيّه&zwnj;ي قانون اساسي در جهتِ لغوِ قانونِ برده&zwnj;داري پيش از پايانِ اين جنگ است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">دو تجربه&zwnj;ي شاخصِ سينمايي با اين موضوع پيش از اين فيلم عبارتند از فيلمِ آبراهام لينکلن اثر دي دبليو گريفيت با بازي والتر هاستون و فليم آقاي لينکلن جوان اثر جان فورد با بازي هنري فوندا با سبک سينماي کلاسيک آمريکا که البته ميتوان ساخته&zwnj;ي اسپيلبرگ را بسيار درخشان&zwnj;تر از آن دو اثر دانست.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">فيلم&zwnj;برداري چشم&zwnj;گيرِ اين فيلم کارِ جانوس کامينسکي است و نويسندگي آن را توني کاشنر بر اساسِ دو فصل از کتابِ پرفروشِ "تيمِ رقيبان، نبوغِ سياسي آبراهام لينکلن" نوشته&zwnj;ي دوريس کرنز گودوين برعهده داشته است. کاشنر نويسنده&zwnj;اي باهوش و دقيق است که خوب بلد است پيچيدگي&zwnj;ها و گره&zwnj;هاي موردِ نظر خود را در بدنه&zwnj;ي داستان کار بگذارد. مثلاً حتماً برايتان جالب است که در اين فيلم از جان وليکس بوث که در آوريلِ 1865 لينکلن را ترور کرد حتّي نامي به گوش نمي&zwnj;خورد!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">البته اين تنها حقيقتي نيست که در اين فيلم پنهان مي&zwnj;شود. در کل مي&zwnj;توان گفت lincoln هم مثل the post که دو ماه پيش در موردش پستي منتشر کردم تلاشي است براي بزکِ چهره&zwnj;ي نادموکراتيکِ آمريکا.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">شايد از صراحت و تيزي لحنم خوشتان نيايد و آن را زياده&zwnj;روي بدانيد. امّا اگر قسمت&zwnj;هاي پاياني فيلم را تماشا کنيد نظرتان عوض خواهد شد. اين فيلم با رسالتِ قهرمان&zwnj;سازي در پلانِ آخر با مرگ و البته به تعبيرِ رئيس&zwnj; جمهور اسبق و نيويورک&zwnj;پرستمان سيد محمّد خاتمي با شهادت لينکلن به پايان مي&zwnj;رسد. لينکلن درست پيش از اين پايان قهرمانانه در گفتگو با همسرش بزرگ&zwnj;ترين آرزوي خود را سفر به اورشليم عنوان مي&zwnj;کند!</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">البته به نظر مي&zwnj;رسد نامزدي کسب 12 اسکار جايزه&zwnj;ي مناسبي براي اين خوش&zwnj;خدمتي حرفه&zwnj;اي به سياست&zwnj;هاي حيله&zwnj;گرانه&zwnj;ي کشور متبوعش به حساب مي&zwnj;آيد.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">محمّد عابديني<br /></span>1398.4.18</span></p> Sat, 20 Jul 2019 11:53:00 GMT بعضي آدم‌ها http://zharfayekhial.ParsiBlog.com/Posts/111/%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d9%8a+%d8%a2%d8%af%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/ <p>اسم بعضي آدم ها را بايد روي يک کاغذ نوشت. يک کاغذ که ابعاد آن اندازه ي تمام فکر و خيالهاي واهي و بي ارزشي است که درباره ي آنها مي کنم. اندازه ارتفاع درياچه ي اشک هايي که برايشان ريخته ام وعمق نگاه هاي که با کمال صداقت بهشان کرده ام .</p> <p>اسم بعضي آدم ها را بايد روي يک کاغذ نوشت. آن کاغذ را بايد طبق اصول روانشناسي که هميشه مورد مضحکه م بود است ، پاره کرد و دور انداخت بلکه خيال آنها نيز از وجودم کنده شود.</p> <p>اسم بعضي آدم ها را بايد روي يک کاغذ نوشت. نه براي آنکه هميشه در يادم باقي بمانند بلکه سالها بعد که فراموش کردن ِ آنها مرحم درد ِ دوري و فراق شان شد ، يک نفس ِ صدادار ، از آنهايي که بند بند وجودم از بر آمدنِ آن احساس آرامش و خرسندي مي کند، بکشم و لبخند رضايتي روي لب هايم نقش ببندد و در ذهنم جاري شود :&nbsp;</p> <p>چقدر زيباست به موقع فهميدن اينکه بايد به هر انساني به قدر ِ خود بها داد. طبعِ لطيف و قلب کشننده ي خود را بيهوده با خنجر ِ افکار آنان، زخمي نکنيم. بگذاريم احساساتمان آنکه را که واقعا لايق پرستش است، بپرستد. آنچه روح آدمي را مجروح مي کند، انتخاب انسان هاي اشتباه براي هم قدم شدن با اوست. اگر روحت يک بار زخمي شد ، با هر بار انتخاب نابه جاي ديگر ، جاي زخم آن ، قلبت را به شدت مي فشارد. درد عميقي در سينه ات حس مي کني ، گويي که قلبِ خسته ات ديگر توان ِ اين زخم روي آن ديگري ها را ندارد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 20 Jul 2019 11:45:00 GMT حضرت مهر http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/53/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d9%85%d9%87%d8%b1/ <p>&nbsp;</p> <p>کهکشان تا کهکشان عشق و صفا داري رضا<br />مهرباني مهرباني از خدا داري رضا</p> <p>حضرت مهر،اي اميد مردم اين سرزمين<br />در دل هر ذرّه چون خورشيد جا داري رضا</p> <p>زر فشاني مي کند خورشيد اگر، از مهر توست<br />اين کرامت را که داند تا کجا داري رضا</p> <p>ما فقيران الهي آستان بوس تو ايم<br />چونکه ميراث علي از هل اتي داري رضا</p> <p>شهريار ملک ايراني چرا باشي غريب<br />تو قرين جان مايي و صفا داري رضا</p> <p>جز حريم تو پناهي نيست ديگر بهر ما<br />خوب و بد را در جوارت آشنا داري رضا</p> <p>عاشقان را قبله گاهي و طوافت مي کنند<br />تا مناي عارفان سعي و صفا داري رضا</p> <p>منکه غرق ظلمتم از نور چون گويم سخن<br />خوب مي دانم که بر من لطفها داري رضا</p> <p>سيد علي کهنگي. تير 1398<br />@sayedalikahangi</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 20 Jul 2019 09:59:00 GMT كمال قرائت http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1006/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84+%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">معناي عشق و شوق و لطافت تويي ... همين<br /> سر تا به پاي شور قيامت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">با ياد روي تو چه خوش احوال مي شوم<br /> انگار ترجمان سلامت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">مي بارد از كرانه ي چشمان تو اميد<br /> گويي كه آسمان كرامت تويي ... همين </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">صدق و صفا يكي ز هزاران صفات توست<br /> مهر و صفا و صدق و صداقت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">گر مي زنند لاف رفاقت تمام خلق<br /> آقا يگانه مرد رفاقت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">اي آن كه هست بر سر تو تاج بندگي<br /> شايسته ي مقام&nbsp; امامت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">گر مي چكد ز غنچه ي لبهاي تو عسل<br /> شكر لب و در اوج ملاحت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">پاكي تو از خطا و گناه و از اشتباه<br /> يعني يكي ز خاندان طهارت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">با نغمه ي حجاز بخوانم مديح تو <br />لحن خوش وكمال قرائت تويي ... همين </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">مولاي مومناني و مهجور مامده اي&nbsp;<br /> قران تويي كتاب هدايت تويي ... همين</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">اي ترجمان وحي تو هستي نواي عشق<br /> اوج و فرود و شور تلاوت تويي ... همين&nbsp;</span></p> Sat, 20 Jul 2019 09:59:00 GMT شرح غزل 4 حافظ http://fardipour.ParsiBlog.com/Posts/4/%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%d8%ba%d8%b2%d9%84+4+%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/ <p> <p style="text-align: center;" align="center">صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را</p> <p style="text-align: center;" align="center">که سر به کوه و بيابان تو داده&zwnj;اي ما را</p> <p style="text-align: center;" align="center">شکرفروش که عمرش دراز باد چرا</p> <p style="text-align: center;" align="center">تفقدي نکند طوطي شکرخا را</p> <p style="text-align: center;" align="center">غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل</p> <p style="text-align: center;" align="center">که پرسشي نکني عندليب شيدا را</p> <p style="text-align: center;" align="center">به خلق و لطف توان کرد صيد اهل نظر</p> <p style="text-align: center;" align="center">به بند و دام نگيرند مرغ دانا را</p> <p style="text-align: center;" align="center">ندانم از چه سبب رنگ آشنايي نيست</p> <p style="text-align: center;" align="center">سهي قدان سيه چشم ماه سيما را</p> <p style="text-align: center;" align="center">چو با حبيب نشيني و باده پيمايي</p> <p style="text-align: center;" align="center">به ياد دار محبان بادپيما را</p> <p style="text-align: center;" align="center">جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب</p> <p style="text-align: center;" align="center">که وضع مهر و وفا نيست روي زيبا را</p> <p style="text-align: center;" align="center">در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ</p> <div style=" border: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; padding: 0in 0in 1.0pt 0in;"> <p style="text-align: center; border: none; padding: 0in;" align="center">سرود زهره به رقص آورد مسيحا را</p> </div> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Davat&quot;;">صبا به باد خنک و لطيفي گفته مي شود که در فصل بهار از مشرق مي وزد و غنچه ها را گل مي کند ، و حافظ ميخواهد پيام خود را صبا به معشوقش که خداوند است برساند ، غزال کنايه از معشوق دارد ، شکر فروش کسي است که همه شيريني ها در دست اوست که باز از ساقي مدام ياد ميشود ، تفقد يعني پرسيدن حال کسي که طالب شکر و شيريني و خوبي است ، طوطي و شکر کنار يکديگر به منظور انسان خطيب است ، او مي گويد آنقدر خوبي داري که اگر هم غرور داشته باشي باز هم اشکالي بر تو نيست که چرا از عاشقت احوالي نمي پرسي ، همه گلهاي عالم پيش معشوق واقعي خار هستند ، معشوق را بايد با مهر و محبت به خود جلب کرد و اگر انسان ميخواهد به وصال خدا برسد بايد مانند او شود و صفات الهي را در خود احيا کند ، کند همجنس با همجنس پرواز ، هر کسي روي زيبا دارد غرور و ناز هم دارد پس بايد هم سطح او شد ، انساني که به وصال معشوق نرسد عمرش را تلف کرده است ، سرمستي همنشيني با محبوب است ، معشوق واقعي تمامي ندارد و دائم الفضل است دائم الطف است دائم البر است و اينها باعث ميشود انسان در طي طريق رنج هجران مقامات عند ربي را بکشد ، اين شعر حافظ همه آفرينش را به تحسين وا ميدارد . </span></p> </p> Sat, 20 Jul 2019 09:57:00 GMT مزن زن! http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/738/%d9%85%d8%b2%d9%86+%d8%b2%d9%86!/ <p><strong><span style="color: #333399;">مکن اي مرد دانا زن ستيزي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که بر چشمت رود ناگه سه تيزي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">يکي تيزي زند همسر به چشمت</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">دو ديگر مادرش تا پر بريزي!</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">***</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">چنين فرمود حاجي شيخ خوش دست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">بـــه تنبيه زنان بايد کمر بست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">زنان را کرد بايد گاه تنبيه</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که اين خود مايه ي نظم است و تنزيه</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">اگر زن کرد در منزل تمرّد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">چه هنگام تأهّل يا تجرّد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">بزن او را که زن خود فعل امر است</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">کتک زن را مهنّاتر ز تمر است</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">بزن زن را نه اما وحشيانه</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">مپاش از هم اساس آشيانه...</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">***</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">من اما نيستم با او موافق</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که حاجي شيخکي باشد منافق</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">بلانسبت مگر زن چارپايست</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که او را با کتک تنبيه بايست؟</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">زنان ريحانه ي باغ حياتند</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که اغلب راه حلّ مشکلاتند</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">نبخشايد خدا آن را که فرمود</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">بزن زن را که امري نيست مردود</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">ز دامان زنان معراج رفتند</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">و اغلب هم پي تاراج رفتند</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">هزاران تا هزاران مرد واجد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که اغلب هم نبودستند ماجد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">غرض در اين جهان سفله پرورد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">که زن شايسته تر باشد ز هر مرد</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">اگر خايم به دندان آهني را</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #333399;">ز خود هرگز نيازارم زني را.<br /></span></strong></p> Sat, 20 Jul 2019 09:56:00 GMT ايستگاه خورشيد http://lahzehayeabi.ParsiBlog.com/Posts/212/%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87+%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af/ <p>&nbsp;به ميهماني ات مي آيم</p> <p>هر روز</p> <p>با بليت شب</p> <p>سلامم : زمستان</p> <p>جانم : پاييز</p> <p>پيغامم : تشنگي ...</p> <p>برمي گردم</p> <p>با قطار، قطار؛ سپيده</p> <p>کوپه ، کوپه ؛ آفتاب</p> <p>فرسنگ ، فرسنگ ؛ روشني ...</p> <p>آه اي امام عشق</p> <p>دعوتم کن</p> <p>دوباره</p> <p>به يک لقمه ماه</p> <p>به يک تکه بهار</p> <p>در ايستگاه خورشيد</p> Sat, 20 Jul 2019 09:56:00 GMT طلوع خورشيد هدايت http://balaee.ParsiBlog.com/Posts/1441/%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9+%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af+%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/ <p> <p>رستاخيز عشق است.</p> <p>&nbsp;زمين، به مهماني آسمان مي&zwnj;رود.</p> <p>&nbsp;اهالي ملکوت، کجاوه هدايت را به دوش گرفته&zwnj;اند. </p> <p>دسته دسته ستاره، پشت در خانه موسي بن جعفر عليه السلام صف کشيده&zwnj;اند تا&nbsp;رضاي الهي را در&nbsp;رضاي تو بجويند.</p> <p>دست&zwnj;هايت در دست&zwnj;هاي قرآن است و خورشيد هدايت، از مشرق چشم&zwnj;هايت طلوع مي&zwnj;کند.</p> <p>تو آبروي شيعه&zwnj;اي و آبروي اسلام. </p> <p>شيوايي ات، اهل کتاب را به ترديد مي&zwnj;اندازد.</p> <p><span>&lt;** ادامه مطلب... **&gt;<br /></span></p> <p>عقل، زير سايه انديشه زلالت مي&zwnj;نشيند تا گرد هر چه ناراستي را بزدايد و لکه هرچه ترديد را بپيرايد. </p> <p>قدم که بر مي&zwnj;داري، ترس از دو راهي&zwnj;ها محو مي&zwnj;شود و گردنه&zwnj;هاي پيچا پيچ، بزرگراهي مي&zwnj;شود مستقيم؛ بي هيچ بيمي از سقوط.</p> <p>درختان صف به صف، شکوه جاودانه آمدنت را به تماشا ايستاده&zwnj;اند و آبشارها، قد کشيده&zwnj;اند زلالي و سرفرازي نگاهت را. جاده&zwnj;ها، شوق رسيدنت را، سراسيمه دويده&zwnj;اند. </p> <p>بوي تو وزيدن گرفت و تمام گردنه&zwnj;ها به سمت مدينه چرخيدند. تمام دشت&zwnj;ها پيراهن گل به تن کردند.</p> <p>يا غريب الغربا! شور آمدنت، چه رستاخيزي بر انگيخته در چهار گوشه عالم! پلک که وا مي&zwnj;کني، تمام شادي&zwnj;ها متولد مي&zwnj;شوند با تو، خوشبختي و رستگاري هميشگي است. نزول جاودانه مهرباني&zwnj;ات، بر شوره زار غربت و تنهايي زمين، خجسته باد.</p> <p>پلک بگشا نوازد مدينه! تا پرندگان خوش الحان، آشيان گزيده بر شاخسار نگاهت، دنيا را زير پر و بال سعادت بگيرند و در تاريکناي دنيا، آفتاب لبخندت، &laquo;شمس&zwnj;الشموس&raquo; لحظه&zwnj;هاي بي&zwnj;کسي انسان باشد. </p> <p>تو در ادامه مهرباني خدا در مقدس&zwnj;ترين دقايق موعود، زاده شدي، تا خواب تمام باغستان&zwnj;هاي عقيم، از عطر نفس&zwnj;هاي تو، به شکوفايي و رويش برسد.</p> <p>خاک، بوي قدم&zwnj;هايت را حس کرد و آسماني شد. </p> <p>قاصدک&zwnj;ها، تادورترين سرزمين&zwnj;ها را،&nbsp;مژده آمدنت را به چشم&zwnj;هاي تشنه رساندند. خاک، قدم گاه قدم&zwnj;هاي ملکوتي تو شد و فرشته&zwnj;ها، زاير هميشگي&zwnj;ات تا به هر بهانه، به زيارت چشمان روشنت بيايند و بوي خوشت را براي آسمان&zwnj;ها سوغات ببرند.</p> <p>هنوز نام تو گره گشاترين است. </p> <p>نامت که مي&zwnj;آيد، همه سنگ&zwnj;ها به احترام بر مي&zwnj;خيزند و درخت&zwnj;ها صلوات مي&zwnj;فرستند. </p> <p>هر کجا نام تو اي هشتمين ستاره هفت آسمان مي&zwnj;آيد، هوا معطر مي&zwnj;شود و آب&zwnj;ها متبرک مي&zwnj;شوند. </p> </p> Sat, 20 Jul 2019 09:53:00 GMT خاتون قم http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/731/%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%86+%d9%82%d9%85/ <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">خاتون قم اي حضرت معصومه سلامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> آغاز شود دفتر اعجاز به نامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> در وصف کمالات تو شد زمزمه پرداز</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> قمري به رواقِ تو کبوتر سر بامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> از زينب و از فاطمه داري تو نشان ها</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> اي خوي و مرام علوي خوي و مرامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> آني که احاديث شريفي ز امامان</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> بر جا همه حاکي بود از شان و مقامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> در بارگه قدس تو حوا به کنيزي است</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> آن گونه که آدم شده از شوق غلامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> بر چهره ي نوراني تو رشک برد ماه</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> خورشيد جهانتاب زند بوسه به گامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> مانند تو معصومه کجا ذوب ولا شد؟</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> قربان تو و پيروي از خط امامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> آيين و مرام رضوي گشت جهانگير</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> اي قم ز تو احيا شده با سعي تمامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> فيضيه که سرچشمه ي انوار الهي است</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> پاينده و جاويد شد از فيض مدامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> جان در ره مقصود به اخلاص نهادي</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> آکنده شد از بوي ولايت چو مشامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> تا روز قيامت که بود حشر خلايق</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> ثبت است به لوح دل و جان حرف و پيامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> از فيض وجود حرمت مرحمتي کن</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> اي مرغ دل شيعه گرفتار به دامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> سيراب شوند از قدح خاص تولا</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> زوار تو کآيند سر سفره ي عامت</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> بر رشته اي از معجرت آويختم امروز</span></span></div> </div> <div style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="_1mf _1mk" style="position: relative; white-space: pre-wrap; direction: rtl; text-align: right; font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"> درياب کنون &laquo;خوش عمل&raquo; اين پير غلامت.</span></span></div> </div> <h3><br class="Apple-interchange-newline" /></h3> Tue, 16 Jul 2019 08:54:00 GMT جرح و تعديل و تصحيح! http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/730/%d8%ac%d8%b1%d8%ad+%d9%88+%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84+%d9%88+%d8%aa%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad!/ <h2><span style="color: #800000;">(1)</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">نمي گويم کـــه تجليلــــم کن اي دوست</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">پس از تجليــــل ، تبجيلـم کن اي دوست</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">من انشـــايــــي پُـــــر از ايـــراد و عيبــم</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">بيا و جـــرح وتعـــديلــــم کن اي دوست!</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">(2)</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">نه تقبيحم کــــه تمديحم کن اي دوست</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">سپــس داراي تلميحـــم کن اي دوست</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">بيـــا تيـــــغ قلـــــم بـــــردار و يــک بــار</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">به جاي حذف تصحيحم کن اي دوست!<br /></span></h2> Sun, 14 Jul 2019 10:23:00 GMT از زبان پسر http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/729/%d8%a7%d8%b2+%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86+%d9%be%d8%b3%d8%b1/ <p><br />گفتم : پدر! مجيز نگو... گفتي<br />اينقدر&nbsp;&nbsp; شعر &laquo;چيز&raquo;نگو...گفتي<br /><br />گفتم :براي اين همه بي تمييز<br />مدح اين همه تميزنگو... گفتي<br /><br />گفتم :فدات!شاعر ناشي را<br />استاذناالعزيزنگو... گفتي<br /><br />وين گنده پيرهاي زغن خورا<br />گلبوي مشکبيز نگو... گفتي<br /><br />گفتم :درشت از سر دلسوزي<br />با کودکان ريز نگو... گفتي<br /><br />تيزي کشان روح و روانت&nbsp; را<br />در نقد تند و تيز&nbsp; نگو... گفتي<br /><br />گفتم : رموز صولت شيري را<br />با گربه هاي هيز نگو...گفتي<br /><br />گفتم : فراز توده ي خاکستر<br />از شعله هاي جيز نگو...گفتي<br /><br />با غوره هاي ناشده انگورت<br />اينقدر از مويز نگو... گفتي<br /><br />آن راز سر به مهر دل خودرا<br />با بنده زاده نيز نگو...گفتي<br /><br />ارباب&nbsp;&nbsp;&nbsp; بي مروت&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنيا&nbsp; را<br />مدح اين همه &laquo;پليز&raquo; نگو...گفتي<br /><br />گفتم : ز هر که شکوه به حق داري<br />تا روز رستخيز نگو...گفتي<br /><br />دست تو زير سنگ کسي گير است<br />بنشين و از گريز نگو...گفتي<br />***<br />اي طــــــوطي نجيب شکر گفتار<br />کرکس گرفته است&nbsp; مگر حالت؟<br /><br />يا زاغکي زده ست به نامردي<br />با سنگ قهر توي پر و بالت؟<br /><br />گفتم مگو هر آنچه نبايد گفــــــت<br />گفتي؟ ببين نتيجه ي اعمالت<br /><br />آهنگ مدح و قدح کسي داري؟<br />اين شعر تازه چيست پر شالت؟<br /><br />من بغض در گلو و تو مي خندي؟<br />روحي فداک!شعر نگو چندي!</p> Sun, 14 Jul 2019 10:16:00 GMT چهار رباعي http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/737/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d9%8a/ <h2><span style="color: #0000ff;">(1)</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">خواهي دل اگـر موافق پير کني</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">بشتاب که زهــد را زمينگير کني</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">هرگز نشود نماز عشق تو قبــول</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">سجّاده به باده گر نه تطهير کني</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">(2)</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">در بــزم طرب که روزوشب ساقي اوست</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">سرچشمه ي عاشقي و مشتاقي اوست</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">گـــر متّهمم بــــــه کفــــرگـــويــــي نکنند</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">گويم که پـــس از خـــدا هوالباقي اوست</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">(3)</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">در دل هــــوس شـــراب باقي دارم</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">چشمي بـــه بهانـــه ي تلاقي دارم</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">با زهد ريا رهم به ميخانه چونيست</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">از دور ارادتــــي بــه سـاقــي دارم</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">(4)</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">اي عشـــق کـه در پنـــــاه آه آمده اي</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">بـــــا داغ دل شکستـــــه راه آمده اي</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">اين کوچه ي تنگ تا ابدبن بست است</span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">بــرگــرد برو کــــه اشتبــــاه آمده اي!<br /></span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;"><br /></span></h2> <p><span style="color: #0000ff;"><br /></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><br /></span></p> Sun, 14 Jul 2019 10:03:00 GMT دهه کرامت http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1825/%d8%af%d9%87%d9%87+%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa/ <h1>خوش بر احوال زائر&nbsp; حرمت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;زائران&nbsp; عزيز و&nbsp; محترمت</h1> <h1>هر که آمد به ديدنت&nbsp; &nbsp; مولا&nbsp; &nbsp; &nbsp; گويمش جانفداي هر قدمت&nbsp;&nbsp;</h1> <h1>تو بهشتي ،جنت و&nbsp; فردوس&nbsp; &nbsp; &nbsp;چه بگويم ز، لطف ا ز کرمت&nbsp;</h1> <h1>صله اي کن به من عطا مولا&nbsp; &nbsp; بپذيرم&nbsp; به ساحت&nbsp; &nbsp; &nbsp;حرمت&nbsp;</h1> <h1>فارغ&nbsp; از غم شود دل شيدا&nbsp; &nbsp; &nbsp; گر، بيفتد به شعر او نظرت&nbsp;</h1> <p>&nbsp;</p> <h1>صديقه اژه اي&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</h1> <p>&nbsp;</p> Sat, 13 Jul 2019 14:53:00 GMT چرخ و فلک http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/285/%da%86%d8%b1%d8%ae+%d9%88+%d9%81%d9%84%da%a9/ <p>فيثاغورث مي گفت فلک مي چرخد، اما نه، فلک چرخ نيست،<br /> خط است، اما راست نيست، کج و معوج است.<br /> فلک بازيگري قهار است و براي هر کسي نقشي بازي مي کند،<br /> بازي فلک است،<br /> آنکس که از اسب مي افتد ديگر بلند نمي شود،<br /> حتي اگر برخيزد ديگر سوار اسب نمي شود،<br /> حتي اگر سوار اسب شود ديگر آن سوارکار نمي شود.<br /> فلک داغ روي داغ مي گذارد،<br /> فلک زخم روي زخم مي زند، <br /> فلک نمک به زخم مي پاشد،<br /> زخم درمان نمي شود،<br /> حتي اگر درمان شود،<br /> جايش براي هميشه مي ماند.<br /> فلک يکي را مي خنداند و ديگري را مي گرياند،<br /> چشم خندان نمي گريد و آنکه مي گريد با خنده بيگانه است.<br /> مي گويند سخت ترين طوفانها هم مي گذرد،<br /> آري مي گذرد اما ويرانيش بر جاي مي ماند.<br /> مي گويند سالهاي سياه مي گذرد،<br /> آري مي گذرد اما سپيدي موي، شکستگي قلب، خستگي جسم، فرسودگي روح هم مي ماند.<br /> فيثاغورث اشتباه کرد، فلک چرخ نيست،<br /> بازي فلک بازي چرخ و فلک هم نيست. </p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="https://iranpatogh.ir/wp-content/uploads/2019/02/2611_1487963742.jpg" alt="" width="750" height="750" /><br /></p> Sat, 13 Jul 2019 14:52:00 GMT دلنوشته اي به امام رضا عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1005/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در تمام عمر مهمان نگاهت بوده ام<br /> غرق رحمت زير باران نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو نگاهم كردي و من محو ديدارت شدم<br /> زائر كوي خراسان نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خوان احسان و كرم گستردي و هر صبح و شام <br /> ريزه خوار سفره ي خوان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ذكر تو تسبيح صبح و ظهر و شامم بوده است<br /> بعد &nbsp;هر ذكري غزلخوان نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو نگاهم كردي و شد نورباران چشم من <br /> &nbsp;نور باران از چراغان نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از نگاه چشم تو صد معرفت آموختم<br /> من كه شاگرد دبستان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از زماني كه شدي تو ضامن آهوي دشت<br /> من هم آهوي بيابان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;مرغ دل پر مي زند پيوسته در گرد حرم <br /> چون كبوتر ها نگهبان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه چشمان تو شد تفسير آيات خدا<br /> قاري آيات قران نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي معني ايمان و تقوا و يقين<br /> محو شور و شوق و ايمان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي نگاه لطف تو هرگز مسلماني نبود<br /> لطف كردي من مسلمان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روز و شب دست گدايي سوي تو كردم دراز<br /> چون گداي لطف و احسان نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تمام هستي شيعه فداي چشم تو<br /> من به قربانگاه، قربان نگاهت بوده ام </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امر فرما تا سر و جان را كنم تقديم تو<br /> من كه عمري سر به فرمان نگاهت بوده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تا نگاه لطف تو شد شامل احوال من<br /> شاكر لطف فراوان نگاهت بوده ام&nbsp;</span></p> Sat, 13 Jul 2019 14:51:00 GMT بي عنوان http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/241/%d8%a8%d9%8a+%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/ <p>مرده دلان اين ديار پر غبار،</p> <p>روح و تن به آغوش خواب داده اند</p> <p>به انتظار برخاست يک قيام!</p> <p>مرده و زنده اش</p> <p>کورَند؛</p> <p>ندانند که قيامت&nbsp;</p> <p>آن شکوه بي مثاليست</p> <p>که از نگاه تو مي تراود...</p> <p>&nbsp;</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني "</p> Sat, 13 Jul 2019 14:51:00 GMT فلک پيما http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/52/%d9%81%d9%84%da%a9+%d9%be%d9%8a%d9%85%d8%a7/ <p>&nbsp;</p> <p>لحظه لحظه خاطراتم مي شود روزي کتاب<br />گر بگويم داستانم را ازين شهر عذاب</p> <p>آتشي در باورم انداخت اين چرخ زمان<br />کز بيانش اعتقاداتم شود يکسر خراب</p> <p>آنچه سختي بود و تلخي بود ديدم جمله را<br />بي گمان در روز محشر فارغم من از حساب</p> <p>مصرعي جا مانده از بيت محبت بوده ايم<br />مرحبا بر اين قضا و آفرين زين انتخاب</p> <p>هر چه را ديدم من از اين زندگي پوچ است پوچ<br />کي به آخر مي رسد اين دشت سر تا پا سراب</p> <p>گر چه خاکي زاده ام،امّا فلک پيما شوم<br />گر مدد بنمايد از روي محبت بو تراب</p> <p>تا که مستانه به ديدار خدا نائل شوم<br />کام من را آخرين دم پر نماييد از شراب</p> <p>سيد علي کهنگي. تير1398<br />@sayedalikahangi</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 13 Jul 2019 14:50:00 GMT تاب هجران (18) http://ShahidAliTaherian.ParsiBlog.com/Posts/86/%d8%aa%d8%a7%d8%a8+%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86+(18)/ <p><span style="font-size: small; font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تاب هجران (18)</span></p> <p><span style="font-size: small;">نگر بر سامري اي مردِ ديندار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چسان بين نفس، او را کرد وادار</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ خاکِ زير پاي اسبِ جبريل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به گاوي زد صدايش رفت يک ميل</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ بسم الله نويسم نامِ يزدان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خود داني ندارم تابِ هجران</span></p> <p><span style="font-size: small;">چو زد بر گاو و زَر آنگه صدا داد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو کردند سجده، ايمان رفت بر باد</span></p> <p><span style="font-size: small;">به هارون کرد موسي بانگ و فرياد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چو کردي غفلت، ايمان رفت بر باد</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ نفرين کردنِ موسي ابن عمران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زِ تَب شد سامري چون حبه بريان</span></p> <p><span style="font-size: small;">هر آنکس مَس نمودش گَشت نالان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو او تَب مي گرفت مي گشت گريان</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ بسم الله نويسم نامِ يزدان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خود داني ندارم تابِ هجران</span></p> <p><span style="font-size: small;">زني بر عابدي شب گشت نازل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;زنا کرد چونکه نفسَش گشت مايل</span></p> <p><span style="font-size: small;">به سائل داد نان، جان را به داور&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ببخشيدش خدايِ فردِ غافر</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ بسم الله نويسم نامِ يزدان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خود داني ندارم تابِ هجران</span></p> <p><span style="font-size: small;">يقين عاقل به دنيا دل نبندد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به هر بادي زِ جايِ خود نجنبد</span></p> <p><span style="font-size: small;">نما کاري که حق آن را پسندد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مباد شيطان زِ کار تو بخندد</span></p> <p><span style="font-size: small;">به نفسِ شوم دائم در نبردم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنون بنگر در اين عالم چه کردم</span></p> <p><span style="font-size: small;">بخربارِ گناه و جرم بسيار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعارف نزدِ حق جز اين نبردم </span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ بسم الله نويسم نامِ يزدان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خود داني ندارم تابِ هجران</span></p> <p><span style="font-size: small;">هر آنکس پشت کرد از امرِ يزدان&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نبيند رويِ خوش هرگز زِ دوران</span></p> <p><span style="font-size: small;">به محشر حشر گردد کور و حيران&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; علاجِ درد او را نيست درمان</span></p> <p><span style="font-size: small;">زِ بسم الله نويسم نامِ يزدان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تو خود داني ندارم تابِ هجران</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ديوان شهيد-صفحه 142</span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 13 Jul 2019 14:47:00 GMT و اما عشق http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/275/%d9%88+%d8%a7%d9%85%d8%a7+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي گويند عشق چشم و گوش را کور و کر مي کند، آري راست مي گويند عشق بيشتر از اينها هم مي کند. مگر مجنون نبود؟ مگر&nbsp; مجنون يکي بود؟ تا دلت بخواهد مجنونها و داستانها داشته ايم. در راه عشق هر جور که ببيني نوش است، هر زخم که به دلت بنشيند شهد است. زخم ها زيبايند، آري اين نشانه ي جنون است اما حقيقت دارد، زخمها زيبايند و زيباتر آنکه زخم، زخم عشق باشد. و چه زيبا گفت شاعر (عشق و زخم از يک تبارند، حسين منزوي).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; عشق فقط زخم نمي زند، عشق بر سر دار مي برد. عشق تاوان دارد؛ هر چه عاشق تر تاوانش سنگين تر. هر کسي که گفته است شش ضمير داريم اشتباه کرده است، در عشق مني نيست، تويي نيست، ما و شمايي هم نيست، عشق فقط يک ضمير دارد و آن ياهو است و همه اوست و غير او نيست. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; عشق از کجا شروع مي شود؟ چگونه در وجودت ريشه مي دواند؟ چگونه همه ي وجودت را پر مي کند؟ نمي داني، پاسخي وجود ندارد. عشق حساب و کتاب ندارد، با عقل کاري ندارد. فقط يک لحظه است و آن لحظه مي فهمي که عشق همه ي وجودت شده است و آن لحظه تازه آغاز است. هر جور که ببيني، فداي او مي شود، هر زخم که بر دلت بنشيند، فداي او مي شود، هر چه از دست برود فداي او مي شود و بالاخره آن لحظه مي رسد، لحظه اي که مي بيني جز وجودت هيچ از تو نمانده است و خودت هم فداي او مي شود و اين است معني ياهو و فقط او و غير او هيچ نيست.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="https://photokade.com/wp-content/uploads/esmekhoda-photokade-1.jpg" alt="" width="640" height="640" /><br /></span></p> Sat, 13 Jul 2019 14:46:00 GMT