مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 25 May 2020 12:41:23 GMT پارسي بلاگ کارزار عشق http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/134/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p>&nbsp;</p> <p>عشق بازي در رکاب حق،به نام زينب است<br />از کدامين خم چنين باده به جام زينب است</p> <p>کارزار عشق ،کاري بس شگرف است و عجيب<br />اين هنر،از بهترين هاي مرام زينب است</p> <p>غير زيبايي نمي ديد از مصيبتهاي دهر<br />بر تمام اهل بينش،اين پيام زينب است</p> <p>صبر از پا مي نشيند در مصيبتهاي او<br />عالمي حيران حلم مستدام زينب است</p> <p>آنچه ويران کرد کوه ظلم را در کاخ شام<br />تا که دنيا هست پا بر جا قيام زينب است</p> <p>هست او پرورده? دامان زهرا و علي<br />جلوه? مولا،نمودش در کلام زينب است</p> <p>فاش مي گويم که در کوي صفاي اهل بيت<br />افتخار است اينکه واسع هم،غلام زينب است</p> <p>#سيد_علي_کهنگي اسفند 1398<br />sayedalikahangi@</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 May 2020 11:29:00 GMT وفات حضرت زينب سلام الله عليها http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1079/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%a8+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7/ <p align="center"><span style="font-size: medium;">ديده ي ما چشمه ي خون در عزاي زينب(س) است<br /> شيعه با اندوه و ناله همنواي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">كوه صبر و استقامت بود دخت مرتضي(ع)<br /> تكيه گاه عالم هستي عصاي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">در اسارت درس آزادي به ما آموخته<br /> عزت و آزادگي ما را عطاي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">عفت زينب(س) زبانزد بود بين خاص و عام<br /> الگوي ما شيعيان حلم و حياي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">كاخ استبداد را با خطبه اي ويران نمود<br /> شيعيان، اين خطبه ي حيدر(ع) نماي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">داغدار شش برادر بود آن بانوي صبر<br /> تا قيامت چشم شيعه خون براي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">در مسير شام خورده تازيانه بارها<br /> عالم هستي غمين از ماجراي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">سينه ي زهراي اطهر خُرد شد از ميخ در<br /> تا سما در اين مصيبت واي واي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شيعه ايم و ريزه خوار سفره ي احسان او<br /> تا قيامت شيعه مديون سخاي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دم به دم تا آخرين دم گفت زينب(س)، يا حسين(ع)<br /> عالمي حيران اين عهد و وفاي زينب(س) است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">زينب كبري(س) طبيب دردهاي عالم است<br /> داروي درد بشر، تنها دواي زينب(س) است&nbsp;</span></p> Mon, 04 May 2020 11:29:00 GMT جنون http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/843/%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86/ <h2><span style="color: #333333;"><br />بي تو داني برمن اي گل روزوشب چون مي رود؟<br />جاي&nbsp;&nbsp; اشک&nbsp;&nbsp; از&nbsp; ديدگانم&nbsp;&nbsp; متّصـل&nbsp; خـون مي رود<br /><br />از&nbsp; جنوني&nbsp;&nbsp; کز&nbsp;&nbsp; غــم&nbsp;&nbsp; عشقت&nbsp;&nbsp;&nbsp; گريبانم&nbsp;&nbsp; گرفت <br />خنده&nbsp;&nbsp; گر&nbsp;&nbsp; آيد&nbsp; سراغم&nbsp;&nbsp; گريه&nbsp; بيـرون&nbsp;&nbsp; مي رود.</span></h2> Mon, 04 May 2020 11:29:00 GMT خدا نکند قرنطينه باشم http://pershang.ParsiBlog.com/Posts/549/%d8%ae%d8%af%d8%a7+%d9%86%da%a9%d9%86%d8%af+%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%85/ <p> <p>&nbsp;خدا نکند قرنطينه باشم ، </p> <p>بهارنزديک و حسد ميبرم ...</p> <p>کنارپنجره ايستاده ام ، </p> <p>به عطربهارحسد ميبرم ...</p> <p>به عطرگل وترانه هاي گنجکها ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>به پرندهاي قفسي که عادت کردن ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>مي گشود چشمانم را ، </p> <p>باران نقراي فام ...</p> <p>من به آن شرشر ناودان ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>هرصبح به امواج خنده خورشيد ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>چه دلکش مي دويد ، </p> <p>نسيم ازکوچه ...</p> <p>من به آن سرود نسيم وباد ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>سرانجام ميرسد بهار ، </p> <p>خدا نکند قرنطينه باشم ...</p> <p>وگرنه به قاصدکهاي بهاري ، </p> <p>حسد ميبرم ...</p> <p>غ..ر..آ</p> </p> Mon, 04 May 2020 11:28:00 GMT علي (ع)؛ يگانه‌ي اعصار http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/842/%d8%b9%d9%84%d9%8a+(%d8%b9)%d8%9b+%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1/ <h2><span style="color: #808080;"><br />ســـــــري کـــــه ســــــــروري کائنـــــات بـــــا او بود<br />ز نــــاسپــاســــــــي امّــــت بــــــه روي زانـــــو بود<br /><br />دلي کــــه مخــــــزن اسـرار غيـــب بـــود و شهـــود<br />شکستـــــه از غـــــــم يــــــار شکستـــه پهلـــو بود<br /><br />گـــل محمّـــــــــدي گلشـــــــــن جــــــوانمــــــردي<br />کــــــه داغـــديـــده ي يــــــاس کبــــود خوشبو بود<br /><br />فـــــداي آينـــــه ي &laquo;هـــل اتــي علــــي الانسان&raquo;<br />کـــــه از بــــــراي بشـــــر جـــاودانــــــه الگـــو بود<br /><br />فنــــا کننــــده ي باطل کـــــه در قلمـــــرو حـــــــق<br />بــــــــراي خاطــــــــر اسلام در تکـاپــــــــــو بــــــود<br /><br />بـــــه روز عـــــدل مجسّـــــــم ببيـــن چـــه آوردنــد<br />جمـاعتـــــــي کـــــــه طلبگارشــــان تــــــــرازو بود<br /><br />خلافــت و فــدک از اوي و همســـرش شــد غصب<br />کـــــه دوره دوره ي ديــــــن پـــوستيــــــن وارو بود<br /><br />علــــــي نبــي نــــه ولي نــــور چشم جمله رسل<br />علــــــي خــدا نــــه ولــــي بهتريـــن خــداجــو بود<br /><br />علــــــــي يگانــــــه ي اعصـــار در قلمـــروعشــق<br />علـــــــي تجلّـــــــــــي دادار از فــــــراســــــو بود<br /><br />خوشا کسي که چو من ورد صبح و ظهر و شبش<br />هماره زمزمــه ي يـــاعلــــــي و يــــاهــــــــو بود.<br /></span></h2> Mon, 04 May 2020 11:27:00 GMT قال علي عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1078/%d9%82%d8%a7%d9%84+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يارب سپاس آل علي(ع) رهنماي ماست<br /> شمس هدي جمال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ما طالبيم و طالب اوج كمال و فضل <br /> بي شك فقط كمال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ما را فقط براي بقا آفريده اند<br /> پس روح بي زوال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بايد گرفت دست توسل به شال او<br /> آن رنگ سبز شال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نا ديده برده است دل و دين ز شيعيان<br /> &nbsp;سيماي بي مثال علي(ع) رهنماي ماست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آويخته خدا به گردن مولا مدال عشق<br /> شكر خدا مدال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يادش كه مي كنيم به حق رهنمون شويم<br /> شاديم چون خيال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از ماه روي او شده روشن شب سياه<br /> با يا علي(ع) هلال علي (ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر تا به پاست نيكي و تقوا و علم و حلم<br /> هر يك از اين خصال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">واعظ بخوان كلام علي(ع) را براي ما<br /> واعظ بخوان كه قال علي(ع) رهنماي ماست</span></p> Mon, 04 May 2020 11:20:00 GMT شاهکار آفرينس http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/133/%d8%b4%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%a2%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%b3/ <p>&nbsp;</p> <p>جان علي،جانان علي،مولاي انس و جان علي<br />پادشاه هر دو عالم،خسرو خوبان علي</p> <p>اين ندا مي آيد از کعبه که اي جنّ و ملک<br />بوده منظور خدا از خلقت انسان،علي</p> <p>اهل عرفان گفته اند اين نکته را با صد بيان<br />هست شرح آيه هاي محکم قرآن علي</p> <p>لافتي الّا علي لا سيف الّا ذوالفقار<br />اين بود وصف خدا بر مظهر ايمان،علي</p> <p>باور اهل يقين اين است در روي زمين<br />شاهکار آفرينش را بود عنوان،علي</p> <p>بعد پيغمبر،وليّ و حجّت حق در زمين<br />برگزيده شد ز سوي خالق سبحان،علي</p> <p>در دل واسع اگر مهريست از نوع بشر<br />هست مهر عشق يزدان،حضرت احسان،علي</p> <p>#سيد_علي_کهنگي اسفند 1398<br />sayedalikahangi@</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 May 2020 11:20:00 GMT توبه http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/841/%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87/ <h2><span style="color: #800000;">بس که بـد بوديم و بــد کرديم نازل شد بلا</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">گيرم اوّل بار سر بر کرد از &laquo;يووهان&raquo; چين</span></h2> <p><span style="color: #800000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800000;">تا که باز آيد سلامت در جهـان رو بـه موت</span></h2> <h2><span style="color: #800000;">تـــوبـــه بـايـد کـرد بـر درگاه ربّ العالمين.<br /></span></h2> Mon, 04 May 2020 11:20:00 GMT به احترام پدر http://lahzehayeabi.ParsiBlog.com/Posts/217/%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85+%d9%be%d8%af%d8%b1/ <p><img title="براي پدرم که در سپيدي زمستان رفت" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRl9ydWsCvLi-4y3VWMQ48m8j80V0BTUZ--TmH22buhId76Yq18Jw" alt="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRl9ydWsCvLi-4y3VWMQ48m8j80V0BTUZ--TmH22buhId76Yq18Jw" width="293" height="227" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>* <span style="color: #008000;">براي پدرم که در سپيدي زمستان رفت</span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">مي بوسم</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">شانه هايت را </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">که تکيه گاه زمين بود</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">دست هايت را </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">که بوي خاک مي داد&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"> بوي گندم <br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">و زخم هايت را</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">که تقويم مظلوميت انسان بود</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">تقويم دردمندي تاريخ<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">از تو بنويسم</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">حکايتي مي شود </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">حکايتي<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">بهار که مي آمد</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">آرام ، آرام</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">پلک جوانه ها را</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">باز مي کردي</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">و خوشه هاي سبز</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">خوشه هاي طلايي</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">قامت مي بستند پشت سرت</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">هميشه </span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">پيشنماز مزرعه بودي</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">امام گندمزار<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">و سجاده و مهر</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">نيمي از سرمايه ات بود</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">چه شب هايي !</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;همسفر بودي با ماه</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">و آوازهاي آبي حبله رود را</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">با لهجه ي مهربان ايل</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">تا سپيده دم</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">تلاوت مي کردي</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">دور دست ترين ستاره ها</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">چشم انداز تو بود ...</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">امّا</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">آسمان من</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">از جايي آغاز مي شد<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">که تو ايستاده بودي ...</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">از توگفتن</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">هميشه</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">غنچه هاي انار را</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">در دفترچه هاي مشقم</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">مي شکفت</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">اما امروز<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">واژه هايم <br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">بي حس شده اند<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">يخ زده اند</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">زمستان</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">جاي تو</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">تکيه داده است</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">به پشتي ايوان روبه رو<br /></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">خدا حافظ</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">اي گرمي لحظه هاي سلام</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;">خدا حافظ ...</span></span></p> Mon, 04 May 2020 11:19:00 GMT ساقي کوثر http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/132/%d8%b3%d8%a7%d9%82%d9%8a+%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1/ <p>&nbsp;</p> <p>اي همه? هستي و بنيان من<br />پادشه مذهب و ايمان من</p> <p>" ناد عليًّ عليً يا علي"<br />ذکر خفيِّ همه دوران من</p> <p>باطن قرآن به حقيقت عليست<br />شک نبرد ره به دل و جان من</p> <p>در دو جهان نيست کسي غير او<br />تاج سر و سرور و سلطان من</p> <p>فاش بگويم که درين روزگار<br />هست علي حجّت و برهان من</p> <p>بي سرو سامانم و احسان او<br />گشته تمام سر و سامان من</p> <p>کاش علي ساقي کوثر، شود<br />ساقي ميخانه? پنهان من</p> <p>از نظر واسع حق، گشته است<br />نام خوشش زينت ديوان من</p> <p>#سيد_علي_کهنگي اسفند 1398<br />sayedalikahangi@</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 May 2020 11:16:00 GMT شعر ولادت امام جواد عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1077/%d8%b4%d8%b9%d8%b1+%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي پناه بي پناهان يا جواد(ع)<br /> اي به هر دردي تو درمان يا جواد(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گوهر درياي نوري يا جواد(ع)<br /> پاي تا سر عشق و شوري يا جواد(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روشني بخشي همه افلاك را<br /> مي كني دلشاد هر غمناك را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تمام هستي ما شيعيان<br /> ما همه جسميم و تو مانند جان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تا كه تو ساكن در اين دنيا شدي<br /> تو عزيز حضرت زهرا(س) شدي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه معروفي تو با جود و سخا<br /> حرز تو حلال مشكل هاي ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نام تو سر چشمه ي آب بقاست<br /> كاظمينت قبله ي دلهاي ماست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ريزه خوار سفره ي جود توئيم<br /> شاد از ميلاد مسعود توئيم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مجتهد بودي تو در گهواره هم<br /> سينه ات از علم و تقوا همچو يم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه آگاهي تو از كل امور <br /> سر به تعظميت فرود آورده طور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي وارث علم نبي(ص)<br /> اوج تقوا هستي و نامت تقي(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي تو به دين اصل الاصول<br /> نا توان هستند از وصفت عقول </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از نسيم زلف تو آمد بهار <br /> اشك شوق شيعيان شد جويبار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي مسيحا دم مسيحايي نما<br /> ما همه عبديم مولايي نما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي معدن جود سخا<br /> اي گل آمين به هنگام دعا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تو خورشيد هدايت يا جواد(ع)<br /> اي ز حق بر ما عنايت يا جواد(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي ضريح چشم تو محبوب ما<br /> دستگير ما تويي اي خوب ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از شراب پاك تو مستيم ما<br /> چون تو را داريم پس هستيم ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمدي تا عشق را معنا كني<br /> زندگي را جان دهي، زيبا كني </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه سيماي تو سيماي نبي(ص) است<br /> الگويت در زندگي مولا علي(ع) است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه تو مولاي مايي و امير<br /> دست ما افتادگان را هم بگير</span></p> Mon, 04 May 2020 11:16:00 GMT ناقوسي بر شهر خفته http://daltangam.ParsiBlog.com/Posts/621/%d9%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b3%d9%8a+%d8%a8%d8%b1+%d8%b4%d9%87%d8%b1+%d8%ae%d9%81%d8%aa%d9%87/ <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">اين روزها ناقوس سکوت است و تفکر که شهر خفته را در بر گرفته ..</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;آهنگي از بيم و اميد .. </span></p> <p><span style="font-size: small;">آوايش وهم انگيز است و غمناک و سکوتش وقتي در قاب شيشه اي چشمها مي نشيند ناخودآگاه زمزمه مي </span></p> <p><span style="font-size: small;">کني ياد اوست که نوري آرام مي بخشد بر جان و دل ، که در يد قدرت اوست جابه جايي ذرات و اثر گزاري</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;موجودات...</span></p> <p><span style="font-size: small;"> دل به يادش مي سپاري و بر حکمت حکيمانه اش سر تسليم فرود ميآوري.. </span></p> <p><span style="font-size: small;">آنوقت است که مي گويي شايد اين لحظات، آخرين نفس هاي زمستان باشد در اين دنيا.. </span></p> <p><span style="font-size: small;">در خيال رفتن، آرام &nbsp;ورق مي زني صفحات زندگي و ثانيه هاي بودن .. </span></p> <p><span style="font-size: small;">جان مي گيرد گذر عمر و متحرک مي شود در برابر&nbsp; چشمانت گذر لحظه ها .. </span></p> <p><span style="font-size: small;">لبخند مي زني بر گذر بي صدايش، بر غمها و دلتنگي هايش ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">طعم تلخ و شيريني دارد لبخند اشک ..</span></p> <p><span style="font-size: small;">ياد دعواهاي کودکانه، طناب بازي هاي دور حياط ،</span></p> <p><span style="font-size: small;"> مديري که خيلي زود رفت.. ناظمي که نماند و معلمي&nbsp;</span><span style="font-size: small;">که ..</span></p> <p><span style="font-size: small;">چقدر تفاوت بود در سبک نگاهشان .. توجه و دغدغه هايشان.. </span></p> <p><span style="font-size: small;">يکي به عشق حک کردن تصوير را به&nbsp;</span><span style="font-size: small;">يادگار گذاشت و</span></p> <p><span style="font-size: small;"> ديگري صفحه ي قلب به جوهري از رنگ چشمان شب، نقش از خموشي آفاق زد ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">تحسين يکي بر خواندن، سرمشقي شد براي از تو نوشتن.. </span></p> <p><span style="font-size: small;">ديگري آمد که با خودش خاطرات ناب آورد &nbsp;و يکي ...</span></p> <p><span style="font-size: small;">و حال مرور ميکني &nbsp;که خود براي چشمهاي منتظر چه ارمغان بردي؟ </span></p> <p><span style="font-size: small;">آرامش چشمهاي به غم نشسته اش بودي و مرهمي بر زخمهاي دل تنگش ؟</span></p> <p><span style="font-size: small;">نمي دانم شايد هم نمکي بر زخم روزهاي به خون نشسته اش؟ </span></p> <p><span style="font-size: small;">چه سخت است جواب دادن به عملکرد سالها گذر از ثانيه ها ي پر شتاب.. </span></p> <p><span style="font-size: small;">در اين مرور ميفهمي که چقدر دلتنگ نگاه &nbsp;شيطنت آميزشان شده اي..</span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;دلم براي نفس کشيدن در ميان هياهوهاي بچه گانه اشان؛ </span></p> <p><span style="font-size: small;">چشمهاي نافذ و پرسؤال و حتي زمزمه هاي پر تنششان تنگ شده&nbsp; ... </span></p> <p><span style="font-size: small;">دلم براي نگاه آيينه اي تنگ شده که حجب آدينه هاي بهار بود...</span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 May 2020 11:16:00 GMT رند خمار http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/833/%d8%b1%d9%86%d8%af+%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%b1/ <h2><span style="color: #800080;">ميخانه ي شاعران اگر مـــي مي داشت</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">بربط زن و دف نــواز با نــــي مي داشت</span></h2> <p><span style="color: #800080;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #800080;">ساقيش مدام خون دل کــي مي خورد؟</span></h2> <h2><span style="color: #800080;">يک رند خمار مثل من کــي مي داشت؟<br /></span></h2> Sun, 05 Apr 2020 08:15:00 GMT نوروزهامان ياد http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/840/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%8a%d8%a7%d8%af/ <h3><span style="color: #000000;"><br />ياد ايّامي که از ما دوستان را ياد بود<br />روحمان از قيد و بند زندگي آزاد بود<br /><br />چشمها پر نور و غمها دور و جانهادر سرور<br />سينه ها پرمهر و سرها سبز و دلها شاد بود<br /><br />در کنار جويباري ، سايه سار گلبني<br />باده پيما حرفهامان هر چه باداباد بود<br /><br />در دل ويرانه گر بيتوته مي کرديم ، باز<br />شادمان بوديم چون ميخانه مان آباد بود<br /><br />در کنار باده ي شورآفرين تلخ وش<br />لحظه ها شيرينمان از قصه ي فرهاد بود<br /><br />پير دائم مست دل بيدارمان يادش بخير<br />در طواف خمّ مي هم از پي ارشاد بود<br /><br />دست در دامان رند باده نوشي مي زديم<br />گر جهاني جمله با ما بر سر بيداد بود<br /><br />بيدلاگو ناصح بيدل که بادش تلخ کام<br />پندمان مي داد اما پيش ما چون باد بود<br /><br />دور گردون جمع ما را چون بنات النّعش کرد<br />ناخوشي تا بود از اين خصم بي بنياد بود<br /><br />دختر رز را که شو ناديده زندان کرده اند<br />چيست جرمش؟گفت زاهد باده اش نوزاد بود<br /><br />دم به دم نوروزهامان ياد کز ميخانه ها<br />هر که مي آمد به آهنگ مبارکباد بود.</span></h3> Sun, 05 Apr 2020 08:14:00 GMT قسيم نار و نور http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1076/%d9%82%d8%b3%d9%8a%d9%85+%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d9%88+%d9%86%d9%88%d8%b1/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ياعلي(ع) اي نور چشم مصطفي(ص)<br /> مايه ي فخر تمام انبياء</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه مي بخشي تو خاتم در ركوع<br /> اصل ايمان هستي و اوج خشوع</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون كه مي جويي رضاي كردگار <br /> مي دهي جان تا كه باشي رستگار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون ولايت ترجمان كوثر است<br /> بي ولاي تو رسالت ابتر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آيه ي اكمال دين در شان توست<br /> آيه ي الصادقين در شان توست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه حق بودي تو از روز نخست<br /> آيه ي خيرالبريه مدح توست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي رهنماي متقين<br /> در ميان مؤمنان صالح ترين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آيه ي انفاق شرح حال توست<br /> بذل و بخشش، بخشي از اعمال توست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;آيه ي نجوا كه آمد بر رسول(ص)<br /> عامل آن آيه بودي چون بتول(س)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون خدا فرمود، الرّحمنُ وُدّ <br /> مهر تو در سينه ي هر شيعه شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي نفس و جان مصطفي(ص)<br /> حي سبحان از تو مي باشد رضا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آيه ي تطهير را زير عبا <br /> جبرئيل آورده در شان شما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر اولي الامري تو معنا يا علي(ع)<br /> دين حق شد با تو احيا يا علي(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مهر تو مزد رسالت خوانده شد<br /> دشمنت از درگه حق رانده شد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سوره ي انسان همه تعريف توست<br /> آيه ي اطعام&nbsp; در توصيف توست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا علي(ع) غير از تو اهل الذكر كيست<br /> جز تو بابي از براي علم نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا علي(ع) مولاي هر مؤمن تويي<br /> تاج فخري بر سر مؤمن تويي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي سراپا فضل و علم و معرفت <br /> هست در شانت حديث منزلت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه باب علم&nbsp; پيغمبر(ص) تويي<br /> رهنماي مؤمنان، رهبر تويي </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي يگانه جنگجو در كارزار<br /> كرده احمد(ص) وصف تو در يوم دار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا اميرالمؤمنين يا مرتضي(ع)<br /> اي كه هستي جانشين مصطفي(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا علي(ع) اي تو امير مؤمنان<br /> از براي مصطفي(ص) مانند جان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مي كني تو در تمام عرش سير<br /> مي خوري با مصطفي(ص) تو لحم طير</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه مصداق حديث رايتي<br /> از خدا بر اهل عالم آيتي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تو ثقل اكبر و ثقل صغير<br /> معني كوثر تويي خير كثير </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه هستي در مثل كشتي نوح<br /> ما همه چون جسم و تو هستي چو روح</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا علي(ع) اي ميوه ي باغ ولا<br /> اي تجلي گاه ذات كبريا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي خدا را حجت الله و وليّ<br /> ثبت شد بر لوح نامت، يا علي(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تو با حق و حقيقت با شما<br /> نام تو بر دردهاي ما شفا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي چراغ روشن راه خدا<br /> در شباهت چون تمام انبياء</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي قسيم جنت رضوان و نار<br /> وصف تو گفتم ولي يك از هزار <br /> <br /> </span></p> Sun, 05 Apr 2020 08:14:00 GMT کرونا http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/839/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/ <h3><span style="color: #000000;"><br />&laquo;کــــــرونـــــا&raquo; را ببيـــن ورم کرده<br />گـوش هـا تيـــز و دُم عَلَـــــم کرده<br /><br />زادگاهش اگـــــرچـــه چيـــــن اما<br />لانـــه در کشــــور عجــــــم کرده<br />*<br />گـــرچــــــه آزار مـي دهـد مــا را<br />خواســـت بلعيــــد کلّ دنيـــــا را<br /><br />واي بـــرما اگـــر که بـا عجلـــه<br />از گليمش فـــــرا نهـــــد پـــا را<br />*<br />شهر تا شهر جملـه قم شده ايم<br />مي امراض را چو خـم شده ايم<br /><br />افتخــــــاري نــدارد امــــــا مــا<br />در جهــان رتبه ي دوم شده ايم<br />*<br />ها که بدتر ز هر بـــدي کرونا<br />ديــــو پتيـاره اي ، ددي کرونا<br /><br />با چنين ژست و با چنين هيبت<br />حــال ما را به هم زدي کرونا<br />*<br />ناسزا برتو ذکرعــادي ماست<br />خوشترين نغمه ي جهادي ماست<br /><br />نه فقط من که جمله مي گويند<br />شب مرگ توروزشادي ماست.</span></h3> Sun, 15 Mar 2020 10:00:00 GMT سرود بهاران http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/838/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af+%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <h3><span style="color: #339966;"><br />باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار<br />شد هويدا در چمن ، لاله چون رخسار يار<br />بامدادان از نسيم ، تا دلم وا مي شود<br />عشق با صدها زبان ، باز گويا مي شود<br />مي دهد پندم که بايد ، در بهاران شاد باشي<br />از غم و رنج زمانه ، فصل گل آزاد باشي<br />جام مي برکف صفا کن ، ياد يار آشنا کن<br />در کنار لاله رويان ، مي بنوش آباد باشي<br />***<br />باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار<br />نغمه ي شادي بخوان ، با دلي آيينه وار<br />باد نوروزي وزان ، شهر شهر و کو به کو<br />با بهار از جان و دل ، همره ياران بگو:<br />اي بهار شادي آور ، مي زني تا حلقه بر در<br />مي بري از خاطر من ، رنج پاييز مکدّر<br />ياس وسوري ميفشاني،خنده برلب مي نشاني<br />جاودان اين جا بماني ، تا هزاران سال ديگر<br />***<br />باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار<br />با نسيم ياد او ، ابر شو باران ببار<br />دامن صحرا نگر ، سبز و خرّم باز شد<br />بال در بال بهار ، موسم پرواز شد<br />گر پر پرواز داري ، با دو بال مهرباني<br />رو به اوج کهکشانها ، تا همان جايي که داني<br />جامه ي خاکي رها کن ، شور افلاکي به پا کن<br />با سرودي آسماني ، تا خدا هم مي تواني.</span></h3> Sun, 15 Mar 2020 09:59:00 GMT بيعنوان http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/283/%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/ <p>و من اين&zwnj;بار</p> <p>به اميد آن نکو روز</p> <p>که سپيديِ گيسوانمان&nbsp;</p> <p>به تن خاطرات آن همه عاشقي</p> <p>خيمه زَنَد؛</p> <p>مَست،</p> <p>مي&zwnj;خوانم و مي&zwnj;رقصم برايت</p> <p>حتي اگر سازِ دل&zwnj;هامان</p> <p>ابوعطي بزند...</p> <p>&nbsp;</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 15 Mar 2020 09:54:00 GMT امام هادي ع http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1075/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a+%d8%b9/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دست ها در بند شد وقتي كه پيمان پاره شد<br /> زير پا افتاد چون اوراق قران پاره شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در عزاي حضرت هادي(ع) امام عاشقان<br /> شيعه از غم ناله ها كرد و گريبان پاره شد<br /> ---<br /> مادري آزرده شد از ضربه ي در ناگهان<br /> زير پا افتاده شد آيات كوثر ناگهان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعيان اشك عزا ريزيد از چشمان خود<br /> در غم هادي جهان گرديد محشر ناگهان<br /> ---<br /> در خطر افتاد روزي جان مولايم علي(ع) <br /> بسته شد با ظلم و جور آن روز دستان ولي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دست هاي حجت اللهي دگر هم بسته شد<br /> چون سوي بزم شراب آورده شد مولا نقي(ع)<br /> ---<br /> بشكند پهلو چو ضرب از ازدحامي مي خورد <br /> بشكند سر چون كه سنگ از پشت بامي مي خورد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون كه هادي را سوي بزم شرابش مي برند<br /> دم به دم دشنام ها جاي سلامي مي خورد<br /> ---<br /> عده اي پيمان شكن هستند و پيمان بشكنند<br /> مي خورند آنها نمك اما نمكدان بشكنند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گر چه بودي هادي و روشنگر راه بشر<br /> &nbsp;مي تواند زهر كين خورشيد تابان بشكند<br /> <br /> </span></p> Sun, 15 Mar 2020 09:54:00 GMT هذيان سپيد تولّد! http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/836/%d9%87%d8%b0%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b3%d9%be%d9%8a%d8%af+%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%91%d8%af!/ <h3><span style="font-family: mceinline;"><br />تبخير ماه<br />لاي زرورق مريخ<br />انتحار خرگوش زمين<br />زير بوته هاي تمشک بيگ بنگ<br />انزال جيرجيرک ملکوت<br />در کاسه ي سر گنجشکهاي ناسوتي<br />جدال مشتري با خورشيد<br />بر سر خرده سيارکها<br />اعدام گوساله ي نر سمير جعجع<br />به جرم ليسيدن خوشه ي پروين<br />شلتاق بهرام مدرنيته<br />در شبهاي شعر سهيل<br />که سالي يک بار<br />در پناه کورسوي مهتاب<br />آفتابي مي شود<br />و قصيده مي زايد<br />هذيان کاينات<br />وقتي که بشقاب پرنده ها سرما مي خورند<br />هذيان من<br />وقتي که در ديگ شعرم<br />کله ي سگ ولگرد هدايت مي جوشد<br />***<br />افسار انتر احساسم را<br />نوک زبان کدام لوطي اي ببندم<br />که با قوم لوط نسبت نداشته باشد؟<br />***<br />آي شاعرشاعر!<br />گلدسته ها و قلک<br />حواله ي يک شبه ات باد<br />اگر کلاه پس معرکه ي خود را<br />لانه ي تخمگذاري ققنوس نسازي<br />که بر قله هاي خيال من و تو<br />پر سيمرغ را<br />به آتش زرتشت بسوزاند<br />تا اين بار<br />رستمي در هيات زال<br />از زهدان رودابه برويد<br />و رختهاي چرک اساطيرمان را<br />در تشت زير هشت<br />بي مزد و منت چنگ بزند<br />و از حساب يارانه هامان<br />کش نرود!<br />***<br />آي شاعرشاعر!<br />شمعهاي شب تولدت را<br />گرداگرد کيک زرد هسته اي چيده اند<br />تا با پف از رودکي تا نيما هم<br />به خاموشي نگرايد<br />آي شاعرشاعر!<br />تولدت مبارک کرکسها.</span></h3> Sun, 15 Mar 2020 09:48:00 GMT پنجمين ركعت عشق http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1074/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%b1%d9%83%d8%b9%d8%aa+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مثل مهتابي و نياز شبي<br /> ركعت پنجم نماز شبي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بدر كامل ولي در اول ماه<br /> روشني بخش راه هر گمراه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مظهر حلمي و شكيبايي<br /> باقر العلم و پور زهرايي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نور علم تو روشني بخش است<br /> نام تو زيب و زيور عرش است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر كه در شهر علم تو نگريست<br /> گفت علم تو را نهايت نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي كه در علم و دانش استادي <br /> تو به ما درس شيعگي دادي </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">علم چون آب و سينه ات چون يم<br /> و كلامت صميمي و محكم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر لبت ذكر حمد و تكبير است<br /> سخنانت زلال تفسير است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سخنانت كلام ممتاز است<br /> قال باقر(ع) بيان وعاظ است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مي شكافي علوم را تك تك<br /> رهنمايي عموم را تك تك</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد مسيحا غلام چشمانت<br /> زندگي مي دهند دستانت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مست و مجذوب توست ساحرها<br /> پر ز ايمان شدند كافر ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">باغ علمت پر از شكوفايي<br /> وحي را شرح و بسط و معنايي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">رنگ و بوي بهار داري تو<br /> كوهي از اقتدار داري تو </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">معني آيه هاي قراني <br /> شيعيان را تو بهتر از جاني </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعيان جملگي ثناگويت<br /> مرغ دل عازم سر كويت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">معني نور و هل اتي هستي<br /> شيعيان را تو رهنما هستي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">باقر علم مصطفايي تو<br /> در شجاعت چو مرتضايي تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زينت عرش كبريا هستي<br /> &nbsp;مايه ي فخر انبياء هستي </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بارش رحمت خدايي تو<br /> پاي تا سر همه سخايي تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نور تو جلوه ي خدا دارد<br /> رنگ آيات هل اتي دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سيره ات سيره ي رسول الله<br /> هستي از رمز و راز حق آگاه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سخنان تو شرح توحيد است<br /> زاد روز تو شيعه را عيد است</span></p> Sun, 15 Mar 2020 09:43:00 GMT چه فايده؟ http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/835/%da%86%d9%87+%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%9f/ <h2><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #800000;">اي آن کـه بـه انجمــــن مــــرادم خواني</span></strong></span></h2> <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #800000;">استــــاد و سخنـــور و رشـــادم خواني</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #800000;">امــروز به &laquo;زنـــــده بــــاد&raquo; يـــادم نکني</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #800000;">فردا چه ثمر که &laquo;زنده يــاد&raquo;م خواني؟!</span></strong></span></p> Sun, 15 Mar 2020 09:43:00 GMT خسرو عشق http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/129/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p>&nbsp;</p> <p>دل در خور مهر و قد و بالاي شما نيست<br />اين آينه را تاب تماشاي شما نيست</p> <p>اي خسرو عشق اُسوه? ايمان و شجاعت<br />ذکرم همه شب غير تمنّاي شما نيست</p> <p>آن باده که سرمست کند اهل صفا را<br />در هيچ خمي جز خم صهباي شما نيست</p> <p>از عشق و حيا هيچ کسي دم نتوان زد<br />اين وادي حقّ است و جز آواي شما نيست</p> <p>در کوي وفا خيمه? افراشته اي کو؟<br />آنجا احدي حاضر و همتاي شما نيست</p> <p>اي ساقي صحراي عطش،حضرت عباس<br />کوثر به تماشايي درياي شما نيست</p> <p>لطفي که شده شامل انديشه? واسع<br />غير از نظرِ مرحمت افزاي شما نيست</p> <p>#سيد_علي_کهنگي اسفند1398<br />sayedalikahangi@</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 15 Mar 2020 09:42:00 GMT تنها تو مي داني http://daltangam.ParsiBlog.com/Posts/616/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7+%d8%aa%d9%88+%d9%85%d9%8a+%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a/ <p>&nbsp;</p> <p> <p>زماني که &nbsp;قلم مي ايستد... </p> <p>واژه ها خود را به&nbsp;قعر درياي سر در گمي مي سپارند... </p> <p>تنها تو مي داني&nbsp;.. </p> <p>دلتنگي معنا مي شود؛ رخ به ثانيه ها مي نماياند ؛پرده ي حرير&shy;ي مي شود در نسيم ياد .. </p> <p>پنجره ي ذهن دستگيره ي بستن خود را از ياد برده .. </p> <p>نه رگبار باران و نه غبار حيراني؛ نه چرخش آرام و نه گردباد طوفاني..</p> <p>&nbsp;دفتر ذهن ورق مي خورد... </p> <p>سطر به سطر انديشه ها حک مي شوند ..</p> <p>تصويرگري نيست! اما بوم انديشه سراسر نقش مي خورد ... </p> <p>جاري در لحظه ها؛ خواب را از چشمان آشفته ي شب مي ربايد ..</p> <p>پير انديشه؛ سبوي تفکر به &nbsp;دست! در درياي چشمان آبي بهار..</p> <p>&nbsp;تُنگ ماهي کودک آيينه بدست را؛ ماهي مخملي رؤيا&nbsp;نقش بر دلتنگي بهار مي زند ...</p> </p> Mon, 09 Mar 2020 10:04:00 GMT تکدرخت http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/834/%d8%aa%da%a9%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa/ <h2><span style="color: #008000;"><br />در کنار برکه تکدرخت پير<br />چتر باز کرده منتظر لميده است<br />با صداي پاي عابري غريب<br />چشم باز مي کند<br />قد فراز مي کند<br />***<br />زير سايه ي درخت پير<br />عابر غريب بعد رفع خستگي<br />قد فراز مي کند<br />دست بر تن درخت مي کشد<br />خوش خوشان ترانه اي به نغمه ساز مي کند<br />***<br />هيچ کس به جز کلاغ پير<br />- آشيان گرفته روي شاخه ي کهن -<br />پي نبرده کاين غريب نعمه ساز<br />با تبر رسيده است<br />عمر تکدرخت پير<br />کم کمک به سر رسيده است .<br /></span></h2> Mon, 09 Mar 2020 10:04:00 GMT بي عنوان http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/282/%d8%a8%d9%8a+%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/ <p>ماه من!</p> <p style="text-align: justify;">در گيرودار شور و شيدايي، با ياد تو در آغوش بيخوابي به سراب بودنت دل ميدهم. اکنون که سياه&zwnj; مشقي با جوهر احساس از برايت مينويسم، تو در آغوشِ شب طنازي ميکني. نشسته بر شانه&zwnj;هاي پهن شب -همان سرير شاهي&zwnj;ات- چه گران ناز فروشي به دل مسکين من. خيالِ تو را بغل ميکنم تا حروف خيس نامه&zwnj;ام، آتش بگيرند از سوزي که عشق به جانم انداخت.</p> <p style="text-align: justify;">نازنين!</p> <p style="text-align: justify;">از بلنداي آرزو، برايت قدحي از باده&zwnj;ي ناب عاشقي ميفرستم -که بخشي از جان من است-. جرعه جرعه شيريني ناکامي احساسم را بنوش. به کرشمه&zwnj;ي نگاهت ببخش اگر به حلاوت خواستنت نيست. از اوج يک جنون ميگويم: اين که تازيانه&zwnj;ي عناد به جراحاتم زني و ميخ بيخيالي بر دل کوبي، اما باکي نيست.</p> <p style="text-align: justify;">دلبرکم!</p> <p style="text-align: justify;">ببين شيداي بي&zwnj;تابت را...دردهايت را عاشقانه ميبوسم، ناسزايت را به گوش جان مي&zwnj;سپرم؛ اگر خواستي، منت بگذار و بمان. در کوچه پس کوچه هاي بهار، جنب دلبري بهارنارنج در انتظارت نشسته&zwnj;ام.</p> <p style="text-align: justify;">دوستدارِ تو؛ رازقي...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">**و دلبر هيچگاه نيامد و رازقي، پس از عمري تن به بوسه&zwnj;هاي سرد مرگ داد**</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 09 Mar 2020 10:03:00 GMT دلنوشته اي براي امام زمان(عج) http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1073/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%b9%d8%ac)/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نگاهم كن، ببين يابن الحسن(عج) احوال زارم را<br /> ببين از درد دوري چشمهاي اشكبارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ببين آقا ز درد دوريت بيخود شدم از خود<br /> غم دوري تو برده ز كف صبر و قرارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به مانندم كسي از جام هجرانت ننوشيده<br /> كه من عمريست مي نوشم غم هجران يارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر سر زد خطايي از من عذرم را پذيرا باش<br /> ز هجران تو از كف داده ام چون اختيارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بدون روي تو دنيا برايم چون جهنم شد<br /> ببين بي روي تو تاريك چون شب روزگارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب و روزم چنان آميخته شد با هم آقا جان<br /> كه گم كردم ميان روز و شب، ليل و نهارم را </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من آن آئينه اي هستم&nbsp; كه گرديدم غبار آلود<br /> بيا و با نگاهي پاك كن گرد و غبارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ببين آقا ز درد هجر تو پيوسته مي نالم<br /> بيا آقا تسلي ده تو حال ناگوارم را </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من آن صفرم كه بي رويت پشيزي هم نمي ارزم<br /> اگر باشي كنارم باز يابم اعتبارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بهارم بي گل رويت فقط رنگ خزان دارد<br /> گل زهرا(س) بيا تا رنگ و رو بخشي بهارم را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر روزي رسيدي و نبودم من در اين دنيا<br /> ز گرد كفشهاي خود بده زينت مزارم را&nbsp;</span></p> Sat, 29 Feb 2020 12:36:00 GMT آلزايمر http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/832/%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b1/ <h2><span style="color: #000000;">خـــاطــــره هـــا را همه از يـــــاد برد</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">خــاطــــره انگيـــــزتـــــريــــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">شــــارح نـــي نـــامـــه ي اندوه شد</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">نــــاي شبــــآويــــزتــــريــــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">خــاطـره ي سوگسرودي است تلخ</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">نغمــــه ي گلبيــــزتــــريــــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">پنجــره نگشـوده به صبحــي قريب</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">خـانـه ي شبــخيـــزتــريـــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">آه که سرشار شد از خون و اشک</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">ســاغـــــر لبــريــزتــريــــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">خيـــره در آيينــه ، نهيبـي به خود</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">اي همـه نـــاچيـــزتــريـــن مردها</span></h2> <p><span style="color: #000000;"><br /></span></p> <h2><span style="color: #000000;">صبح شـــد و غنچــه تبسّـم نکرد</span></h2> <h2><span style="color: #000000;">در شـب پـــاييـــزتـــريـــن مردها.<br /></span></h2> Sat, 29 Feb 2020 12:35:00 GMT ميلاد كوثر قران http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1072/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af+%d9%83%d9%88%d8%ab%d8%b1+%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سوره كوثر به دنيا آمده قران بخوان<br /> حمد و اعطينا و نور و قدر و الرحمان بخوان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روز ميلاد گل باغ ولايت فاطمه(س) است<br /> وقت خواندن نغمه ها&nbsp; را با لب خندان بخوان<br /> ---<br /> سوره كوثر به دنيا آمده كوثر بخوان<br /> نغمه ها را عاشقانه مثل پيغمبر(ص) بخوان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در مديح حضرت صديقه(س) مي خواني اگر<br /> نغمه ها زيباست اما باز زيباتر بخوان<br /> ---<br /> سوره كوثر به دنيا آمده زيبا بخوان<br /> همنوا با ساكنان عالم بالا بخوان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نغمه ها وقتي كه زهرايي است زيبا مي شود<br /> نغمه هايت را براي حضرت زهرا(س) بخوان<br /> ---<br /> برترين بانوي عالم حضرت زهرا(س) سلام<br /> كعبه مي گردد به گرد تو به روز و شب مدام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد مدينه از قدومت همچو فردوس برين<br /> بوي جنت مي رسد از خاك كويت بر مشام <br /> ---<br /> زميني هستي و از آسمان هم آسماني تر <br /> و رفتار تو از هر مهرباني، مهرباني تر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو هستي تا قيامت روشني بخش ره شيعه<br /> تو باشي جاودان از جاودان هم جاوداني تر&nbsp;</span></p> Sat, 29 Feb 2020 12:35:00 GMT غريبانه‌ي دل http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/831/%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%8a+%d8%af%d9%84/ <p><strong><span style="color: #800000;">در جبهه هاي رهايي، سرمست پيمانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">سنگر به سنگر سرودي ، شعر غريبانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">دل دادي وجان گرفتي ،صهباي عرفان گرفتي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">آن دم که فرمان گرفتي ، از پير فرزانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">در هر نمازي که بردي ، بر طاق ابروي جانان</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">رکعت به رکعت شنيدي گلبانگ مستانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">در بزمگاه شهودت ، بر گرد شمع وجودت</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">بال رهايي گشودت ، گلچرخ پروانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">درگلشن حق پرستي،اول بت&laquo;من&raquo;شکستي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">وز لاله احرام بستي ، گرد حرمخانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">چون راه وحدت سپردي ، سودا به کثرت نبردي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">وز لوح خاطر ستردي ، افسون افسانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">تا قبله ي حضرت گل ، رفتي به نور توکل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">آتش زدي در تعقل ، همپاي ديوانه ي دل</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">هم زمزمي هم صفايي، هم مروه اي هم منايي</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #800000;">آيينه ي کربلايي ، اي روح دردانه ي دل.<br /></span></strong></p> Sat, 29 Feb 2020 12:35:00 GMT