مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 04 Jul 2022 10:27:06 GMT پارسي بلاگ درمانده http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/934/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87/ <h3><span style="font-family: mceinline;"><br />گفتي که&nbsp;&nbsp; به&nbsp; هر&nbsp;&nbsp; دردي&nbsp;&nbsp; درمان&nbsp; رسد از خنده<br />خنديدم&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزون&nbsp;&nbsp; شد&nbsp; اندوه&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غم&nbsp;&nbsp; بنده<br /><br />در&nbsp;&nbsp;&nbsp; دايره ي&nbsp; امکان&nbsp;&nbsp; چون&nbsp; نقطه ي سرگردان<br />انداخت&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دور&nbsp;&nbsp;&nbsp; فزاينده<br /><br />يکسو&nbsp;&nbsp; غم&nbsp;&nbsp;&nbsp; بيکاري&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp; اوج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرفتاري<br />يکسو&nbsp;&nbsp; تب&nbsp;&nbsp; بيماري&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp; وحشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاينده<br /><br />سرتاسر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالم&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; اين&nbsp;&nbsp; فاصله ي&nbsp;&nbsp; کم&nbsp; را<br />جوييدم&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماتم&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp; بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه&nbsp; يابنده<br /><br />اي&nbsp;&nbsp; چرخ&nbsp;&nbsp; چه&nbsp;&nbsp; بد&nbsp; کردي&nbsp; افتاده&nbsp; لگد&nbsp; کردي<br />در&nbsp; چشم&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرد &nbsp; &nbsp; کردي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فولاد&nbsp;&nbsp;&nbsp; گدازنده<br /><br />پرونده ي&nbsp;&nbsp; من&nbsp; وا شد هر نيک و بد&nbsp; افشا شد<br />گه&nbsp;&nbsp; لطف&nbsp; چو&nbsp; بر&nbsp; ما&nbsp; شد&nbsp; از&nbsp; دست گشاينده<br /><br />در&nbsp; کارگه&nbsp;&nbsp; هستي&nbsp; &nbsp; درها &nbsp; به&nbsp;&nbsp; رخم&nbsp;&nbsp; بستي<br />اي&nbsp;&nbsp; آن که&nbsp; &nbsp; فرادستي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با شغل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برازنده<br /><br />ياران&nbsp;&nbsp; گل&nbsp; و&nbsp; بلبل &nbsp; رد&nbsp; شد&nbsp;&nbsp; خرشان&nbsp; از پل<br />گشتند&nbsp;&nbsp; مدير&nbsp; کل&nbsp;&nbsp; يا&nbsp;&nbsp;&nbsp; اينکه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نماينده<br /><br />واماندم&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افسرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانند&nbsp; يکي&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرده<br />از&nbsp;&nbsp; جامعه&nbsp;&nbsp; سرخورده&nbsp; در&nbsp; خانه&nbsp; سرافکنده<br /><br />ناراحت&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; ناراضي از&nbsp; حال&nbsp; هم از ماضي<br />اي&nbsp;&nbsp; خوبترين&nbsp; قاضي! اينک&nbsp; من&nbsp;&nbsp;&nbsp; و آينده<br /><br />گر&nbsp; شکوه&nbsp; کنم&nbsp; افزون&nbsp; ترسم که مرا گردون<br />بي حکم&nbsp;&nbsp; کند&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسجون&nbsp; اي&nbsp; شاعر بازنده<br /><br />آنگاه&nbsp;&nbsp; پس&nbsp; از چندي&nbsp;&nbsp; گويند&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; نويسندي<br />بدکاره ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; دربندي&nbsp; از &nbsp;&nbsp; جامعه&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرمنده<br /><br />ابليس&nbsp;&nbsp; زده&nbsp;&nbsp; گولش&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظاهر&nbsp;&nbsp; مقبولش<br />نوشيده&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلولش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داروي&nbsp; زداينده !</span></h3> Mon, 21 Feb 2022 13:16:00 GMT بيقراري http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1158/%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي تو يک عمر است آقا بيقراري مي کنم<br /></span><span style="font-size: medium;">من براي ديدنت لحظه شماري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روزها را چشم در راه تو هستم تا به شب<br /></span><span style="font-size: medium;">چون که شب شد تا سحر شب زنده داري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودکانه از غم هجران روي ماه تو<br /></span><span style="font-size: medium;">ناله بر مي آورم، فرياد و زاري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرگ تدريجي است بي روي شما اين زندگي<br /></span><span style="font-size: medium;">در غم مرگ خودم من سوگواري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از همان روز نخستين سخت معتادت شدم<br /></span><span style="font-size: medium;">بي تو يک عمرست احساس خماري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي تمام اعتبارم گر نباشي پيش من&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">هيچم و اقرار بر بي اعتباري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي تو اين دنياي ما سرد است و تاريک و خموش<br /></span><span style="font-size: medium;">در فراقت خون دل از ديده جاري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون نبودم ياورت وقتي تواني داشتم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">با هزار افسوس آقا شرمساري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون غبار غم نشسته روي چشمان ترم<br /></span><span style="font-size: medium;">ديده ام کم سو شده احساس تاري مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از سر لطف و کرامت پاي بر چشمم گذار<br /></span><span style="font-size: medium;">گر بيايي، پيش پايت جان نثاري مي کنم</span></p> Mon, 21 Feb 2022 13:15:00 GMT قبر خاکي http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1138/%d9%82%d8%a8%d8%b1+%d8%ae%d8%a7%da%a9%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من قبر خاکي تو را مرقد تصور مي کنم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">مولا به روي قبر تو گنبد تصور مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر دم به پاي دل شوم، من زائر کوي شما<br /></span><span style="font-size: medium;">من قبر ويران تو را مشهد تصور مي کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ده ها شبستان و رواق،صحن و سرا با صد اتاق<br /></span><span style="font-size: medium;">قبر تو را من کعبه ي ايزد تصور مي کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وقتي که وارد مي شوم،از سمت باب الفاطمه(س)<br /></span><span style="font-size: medium;">مرّاث و مداح تو را احمد(ص) تصور مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من مي سپارم گوش جان بر نغمه ي مداح تو<br /></span><span style="font-size: medium;">خود را ميان زائران اسعد تصور مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر دم شهادت مي دهم تو حجت اللهي حسن(س)<br /></span><span style="font-size: medium;">در ذهن خود اين جمله را اشهد تصور مي کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عمري نشستم درکمين،در ياري قران و دين<br /></span><span style="font-size: medium;">ويرانه ي قبر تو را، مرصد تصور مي کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو حجت اللهي و من، در فکر ديدار توام<br /></span><span style="font-size: medium;">زيرا که ديدار تو را، مقصد تصور مي کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو جاني و جانان من، تو ديني و ايمان من<br /></span><span style="font-size: medium;">خود را فدايي تو صد درصد تصور مي کنم&nbsp;</span></p> Mon, 04 Oct 2021 08:08:00 GMT نماد فتنه: «انّ الرّجل ليهجر» http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1137/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af+%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87%3a+%c2%ab%d8%a7%d9%86%d9%91+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d8%ac%d9%84+%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%ac%d8%b1%c2%bb/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نماد فتنه که &laquo;انّ الرّجل ليهجر&raquo; گفت<br /></span><span style="font-size: medium;">منافقانه سخن از روي تکبر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کسي که داعيه ي پيروي ز احمد(ص) داشت<br /></span><span style="font-size: medium;">نه صادقانه که او از سر تنفّر گفت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به جز حسادت و کينه نبود در دل او<br /></span><span style="font-size: medium;">به دين سبب سخن خويش با تمسخر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام دين شده از اين کلام او ويران<br /></span><span style="font-size: medium;">چقدر او سخن خويش با تبحّر گفت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جمود و جور و تحجر نماد او هستند<br /></span><span style="font-size: medium;">و اين کلام هم آن عامل تحجّر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گمان نداشت کسي، اين چنين سخن گويد<br /></span><span style="font-size: medium;">ز روي بي ادبي، فوق هر تصوّر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ستون دين بشکست و مسير دين گم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">از آن کلام که او از روي تبختر گفت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">و گفت: اشهد ان لا اله الا الله&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">شهادتي که فقط از روي تظاهر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز جهل، بي خبران پيروان او شده اند<br /></span><span style="font-size: medium;">حديث دين خدا از سر تجاهر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نمود فخر به تعداد پيروان خودش&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">به نص وحي که الهاکم التکاثر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نزد به احمد مختار(ص) او فقط تهمت<br /></span><span style="font-size: medium;">به اهل بيت نبي (ص)با دو صد تغاير گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به هر کجا که سخن از ولاي حيدر(ع) بود<br /></span><span style="font-size: medium;">به هر بيان که توانست در تناظر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به هر مکان و زمان و به هر بيان و سخن<br /></span><span style="font-size: medium;">به صورت متناوب و يا تواتر گفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به غير وحي نگويد سخن رسول خدا(ص)<br /></span><span style="font-size: medium;">منافقي به او &laquo;انّ الرّجل ليهجر&raquo; گفت</span></p> Mon, 04 Oct 2021 08:08:00 GMT حي علي العزا http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1136/%d8%ad%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حي علي العزا<br />ياحسين(ع)2<br />ياحسين(ع)2<br />حي علي البكاء<br />ياحسين(ع)2<br />ياحسين(ع)2<br />اهل آسمان، با آه و فغان<br />دست غم به سر، دارند از داغت حسين جان<br />حي علي العزا<br />حي علي البكاء<br />جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر<br />سرت بر روي ني چون ماه تابان<br />بخوان بالاي ني آيات قران<br />اي جانم حسين<br />اي جانم حسين<br />اطفال حرم، با اندوه و غم ، بر سر مي زنند، از داغ تو&nbsp;<br />اي مولاي من، افتاده آتش، از ظلم دشمن، در باغ تو<br />از داغ تو يا مولا، شد بزم عزا برپا&nbsp;<br />شد دامان هر شيعه، از باران خون دريا<br />سرها در گريبان است، از داغ تو يا مولا<br />بالاي سرت<br />&nbsp;اينک خواهرت<br />زينب(ع) ريزد از داغ تو خاک غصه بر سر<br />با اندوه و غم<br />&nbsp;قامت گشته خم<br />&nbsp;مولا مادر غم پرورت زهراي اطهر<br />بريزد از بصر اشک دمادم&nbsp;<br />به جنت روضه مي خواند پيمبر<br />اي جانم حسين (ع)<br />اي جانم حسين (ع)<br />يا حسين(ع)2<br />يا حسين(ع)2<br />از داغ حسين(ع)، مي ريزد ز عين، بر دامان ما، درياي خون<br />&nbsp;دلها غمگين و، سر بر جبين و، در ماتم او، سينه محزون<br />در خون پيکر مولا، در بالاي ني سرها<br />در بند ستم زينب(س)، گرداگرد او اعدا<br />اطفال حرم گريان، از داغ غم مولا<br />حالا اي امام<br />&nbsp;مي سوزد خيام<br />در بند ستم ما راهي بزم شرابيم<br />سرها روي ني<br />ما گريان ز پي<br />بنگر دامنم از اشک چشمم گشته دريا<br />حالا مي روم &nbsp;صحرا به صحرا&nbsp;<br />&nbsp;سرتو روي ني از ظلم اعدا<br />اي جانم حسين (ع)<br />اي جانم حسين (ع)<br />اهل آسمان، با آه و فغان<br />دست غم به سر &nbsp;دارند از داغت حسين جان<br />حي علي العزا<br />حي علي البكاء<br />جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر<br />سرت شد روي ني &nbsp;چون ماه تابان<br />بخوان بالاي ني آيات قران<br />اي جانم حسين<br />اي جانم حسين<br />در بند ستم، راهي سوي شام، اطفال امام، اي واي اي واي<br />زينب(س) مي رود، &nbsp;در بزم شراب، با قلب کباب، اي واي اي واي<br />چوب خيزران آزرد، لبهاي تو را مولا<br />شد آزرده پاهاي اطفال از شن صحرا<br />هردم &nbsp;روز عاشورا، هر جا خيمه ي غمها<br />يک شب درتنور&nbsp;<br />باشي ميهمان<br />تا خاکستري گردد رخت، اي ماه تابان&nbsp;<br />در وقت اذان<br />تو قران بخوان<br />الا اي کاف و ها و يا و عين و صاد مريم<br />&nbsp;بخوان قران که لبريزم من از غم<br />&nbsp;به دردم نيست جز اين نغمه مرهم<br />اي جانم حسين (ع)<br />اي جانم حسين(ع)<br />يا حسين(ع)2<br />يا حسين(ع)2<br />مشکي مي&zwnj;پوشم، گرم چاووشم، غمها بر دوشم، دوستت دارم<br />اي اصل ايمان، اي جان جانان، عشق بي&zwnj;پايان، دوستت دارم<br />گريان و عزادار داغ اصغرت هستم<br />بنگر از سر نيزه من غمپرورت هستم<br />روز و شب پريشان جسم بي&zwnj;سرت هستم<br />اي واي از غمت<br />&nbsp;ماه ماتمت<br />عمري در عزايت بي قرار و دل غمينم<br />بي&zwnj;تابم حسين<br />&nbsp;اربابم حسين<br />از حالا به فکر کربلا و اربعينم<br />کاشکي اربعين اي ماه خوبان<br />باشم در کنارت اي &nbsp;حسين جان<br />اي جانم حسين (ع)<br />اي جانم حسين(ع)<br />اهل آسمان، با آه و فغان<br />دست غم به سر، فرياد از داغت حسين جان<br />حي علي العزا<br />حي علي البكاء<br />جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر<br />سرت بر روي ني چون ماه تابان<br />بخوان بالاي ني آيات قران<br />اي جانم حسين(ع)<br />اي جانم حسين(ع)<br />اي مولاي من،پوشيدي به تن، کهنه پيراهن،جاي کفن<br />در عزاي تو، رود خون چشم و از داغ تو خون گشته دامن<br />پيراهن به غارت رفت جسم بي سرت عريان<br />مي ميرم ز داغ تو اي مولاي مظلومان<br />بنگر از سر نيزه خلقي در غمت گريان<br />آمد بوي اشک،<br />&nbsp;ياد آمد ز مشک<br />يارب غمگساران شهيد کربلائيم<br />حي علي العزا<br />حي علي البکا<br />صداي ناله هاي حضرت زهرا (س) مي آيد<br />شميم عطر عاشورا مي آيد<br />فداي آن سر از تن جدايت&nbsp;<br />محبوبم حسين(ع)&nbsp;<br />محبوبم حسين(ع)<br />يا حسين(ع)2<br />ياحسين(ع)2</span></p> Mon, 04 Oct 2021 08:00:00 GMT اربعين حسيني http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1135/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d9%86+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني دلي لبريز عشق<br /></span><span style="font-size: medium;">خاطرات تلخ زينب(س) از دمشق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني که دلهاي غمين<br /></span><span style="font-size: medium;">داغ جانسوز يل ام البنين&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني دل از غم آتشين<br /></span><span style="font-size: medium;">گريه ي دخت امير المومنين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني که با حالي حزين<br /></span><span style="font-size: medium;">دست غم بر سر ختام المرسلين(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني که در عرش برين<br /></span><span style="font-size: medium;">مي زند بر سينه جبريل امين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني که اطفال حرم<br /></span><span style="font-size: medium;">ديده ها گريان و دل لبريز غم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني که زين العابدين(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">تا قيامت مي شود ماتم نشين&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ناله ي شب گير و آه آتشين<br /></span><span style="font-size: medium;">تا سحر گه گريه ي اهل يقين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خاطرات کاروان درد و غم<br /></span><span style="font-size: medium;">کاروان رنج و اندوه و ستم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني دل از غم کباب<br /></span><span style="font-size: medium;">آفتاب و پيکر ام الکتاب&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">داغي شن ها، خس و خاشاک و دشت<br /></span><span style="font-size: medium;">کودکان و گريه ي غمناک و دشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني دوباره بوي خون<br /></span><span style="font-size: medium;">خاطرات کربلا و جوي خون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي برادر، نيمه ي شب نافله&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">زينب(س) و بار مصيبت، قافله&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گر خورد سيلي يتيمي از عدو<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک ديده&nbsp; مي شود آب وضو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کار دشمن طعنه ها و خنده بود<br /></span><span style="font-size: medium;">طعنه ها چون آتش سوزنده بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کاروان يک کهکشان اندوه بود<br /></span><span style="font-size: medium;">بارغم سنگين تر از صد کوه بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گاه در ميخانه بوده کاروان<br /></span><span style="font-size: medium;">گاه در ويرانه بوده کاروان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر سر ني راس&nbsp; طفلي&nbsp; شير خوار<br /></span><span style="font-size: medium;">چشم اهل کاروان چون جويبار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چشم زينب (س) چشمه ي احساس بود<br /></span><span style="font-size: medium;">از بغل بر ني سر عباس(ع) بود&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با نسيم باد گيسوي نگار<br /></span><span style="font-size: medium;">مي فزايد غصه هاي غمگسار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني دوباره کربلا<br /></span><span style="font-size: medium;">شعله ي آتش ميان خيمه ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين يعني بلا بعد از بلا<br /></span><span style="font-size: medium;">پيکر بي سر به زير نيزه ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عاقبت شد کربلا دارالنعيم<br /></span><span style="font-size: medium;">هر کجا باشم دلم آنجا مقيم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کربلا&nbsp; فردوس اصحاب يمين<br /></span><span style="font-size: medium;">عشق بازان فادخلوها خالدين</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:38:00 GMT خاطرات اربعين http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1134/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d9%86/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اربعين آمد هوايي شد دلم<br /></span><span style="font-size: medium;">پر کشيد و کربلايي شد دلم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با دلي لبريز اندوه و عزا<br /></span><span style="font-size: medium;">عاشقان، دم مي زنم از کربلا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر کجا پا مي گذارم بر زمين<br /></span><span style="font-size: medium;">تازه گردد خاطرات اربعين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ورد تسبيحم شده نام حسين(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">چشمه ي خون است ياران هر دو عين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خاطرات کربلا و اربعين<br /></span><span style="font-size: medium;">مي کند هر شيعه اي را دلغمين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر که باشد زائر مولاي دل<br /></span><span style="font-size: medium;">مي رود تا کربلا با پاي دل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در مسيرم موکب غم ساختند<br /></span><span style="font-size: medium;">روضه خواندند و دلم بگداختند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روضه ي زينب(س) اسيرم کرده است<br /></span><span style="font-size: medium;">داغ او يکباره پيرم کرده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دم به دم ياد سه ساله مي کنم<br /></span><span style="font-size: medium;">در غم او آه و ناله مي کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بار اندوه و عزا بر شانه ام<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک ريز روضه ي ويرانه ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گوش پاره، گوشواره برده شد<br /></span><span style="font-size: medium;">کودکي از رنج و غم آزرده شد&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودکي پاي برهنه مي دويد<br /></span><span style="font-size: medium;">خار صحرا پاي او را مي خليد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودکي از ناقه مي افتاد هي<br /></span><span style="font-size: medium;">مي زدش او را عدو با کعب ني</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بود هفتاد و دو سر در پيش رو<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک چشم کاروان مانند جو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جسم ها در خاک و خون افتاده بود<br /></span><span style="font-size: medium;">کشتي دين واژگون افتاده بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زخم پيکر بود بيرون از شمار<br /></span><span style="font-size: medium;">زير پا افتاده بودي شهسوار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گاه در بزم شراب و گه تنور<br /></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;رفته است آن سر که بود از جنس نور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روي ني با صورتي خاکستري<br /></span><span style="font-size: medium;">مي کند مولاي ما پيغمبري</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پاي ني زينب(س) به سر دست عزا<br /></span><span style="font-size: medium;">بر لب او نغمه ي واويلتا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در مسيرم هر کجا بود ازدحام<br /></span><span style="font-size: medium;">گاه دل در کوفه رفت و گاه شام&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">طعنه و زخم زبان اهل شام&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">درد و رنج و محنت بي التيام&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمدم با پاي دل تا کربلا<br /></span><span style="font-size: medium;">السلام اي خامس آل عبا(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کربلاي توست ما را چون بهشت<br /></span><span style="font-size: medium;">تا کجا آورده ما را سرنوشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هاتفي گفتا مرا اي دلغمين&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">خير مقدم، فادخلوها خالدين&nbsp;</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:36:00 GMT ربناي اشک http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1133/%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%8a+%d8%a7%d8%b4%da%a9/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ريزم ز ديده خون جگر درعزاي اشک<br /></span><span style="font-size: medium;">از سوز سينه ناله کنم در رثاي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يک کاروان عزا به سوي شام مي رود<br /></span><span style="font-size: medium;">با کاروان اشک بگريم براي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جز اشک ديده آب نديده است کاروان<br /></span><span style="font-size: medium;">اين کاروان تشنه لب کربلاي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">راهي به سوي شام بلا کاروان غم<br /></span><span style="font-size: medium;">يک کاروان غمزده و آشناي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يک اربعين عزا و ستم مي رود به شام<br /></span><span style="font-size: medium;">مقصد خرابه، مبداء آن نينواي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر زخم پاي اهل حرم مرهمي نبود&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">پاي برهنه، خار مغيلان، دواي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از چشمه سار چشم حرم خون دل روان<br /></span><span style="font-size: medium;">آباد شد زغصه و ماتم بناي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سرها به روي نيزه و در پاي نيزه ها<br /></span><span style="font-size: medium;">اهل حرم نشسته به غم با نواي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">درد و مصيبت وغم و اندوه وغصه ها<br /></span><span style="font-size: medium;">همراه کاروان همگي پا به پاي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد گريه هاي اهل حرم بس که جانگزا<br /></span><span style="font-size: medium;">شد طاق صبر اشک و در آمد صداي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بعد از خدا اميد حرم اشک چشم بود<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک دو چشم هديه ي ناب خداي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">فرش خرابه هست اگر سنگ کينه ها<br /></span><span style="font-size: medium;">در زير پاي اهل حرم بورياي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد چشمه چشمه خون دل از ديده ها روان<br /></span><span style="font-size: medium;">هر ديده رنگ خون شده از توتياي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">طفل سه ساله را چه نيازي است بر عصا<br /></span><span style="font-size: medium;">چون تکيه گاه اوست در اينجا عصاي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديدند گر جفاي فراوان در اين سفر<br /></span><span style="font-size: medium;">اما نديد هيچ کس الا وفاي اشک&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد ديدگان اهل حرم چشمه سار خون<br /></span><span style="font-size: medium;">کردند کاروان همه در خون شناي اشک&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خواباند عمه جان رقيه (س)، رقيه(س) را<br /></span><span style="font-size: medium;">در گوشه ي خرابه و با لاي لاي اشک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وقت نماز شب شده عجل علي الصلات<br /></span><span style="font-size: medium;">وقت قنوت عاشقي و ربناي اشک&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بعد از شب سياه رسد صبح سيم گون<br /></span><span style="font-size: medium;">چون هست مستجاب، نماز و دعاي اشک</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:35:00 GMT کلام آخر بابا http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1132/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85+%d8%a2%d8%ae%d8%b1+%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خوش آمدي به خرابه سراغ دختر بابا<br /></span><span style="font-size: medium;">نشين به دامنم امشب سر مطهر بابا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اجازه ده که ببوسم دوباره صورت ماهت<br /></span><span style="font-size: medium;">نشد اگر که ببوسم چو عمه حنجر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;نثار مقدم تو جان دختر تو پدر جان<br /></span><span style="font-size: medium;">ببين خرابه نشين گشته اين کبوتر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از آن زمان که دواندند اسب روي تن تو<br /></span><span style="font-size: medium;">خبر به ما نرسيده ز حال پيکر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر تو بر روي نيزه انيس روز و شبم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">نگاه حسرت من بر سر معطر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو مي زدي به سر من هميشه شانه پدرجان<br /></span><span style="font-size: medium;">اجازه ده بنوازم به دست خود سر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز گريه هاي خودم عمه را کلافه نمودم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">مرا ببر ز خرابه به جان خواهر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز تازيانه ي دشمن کبود گشته تن من<br /></span><span style="font-size: medium;">ولي دو ديده ي من خون ز داغ اصغر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر عمو روي نيزه دو رد خون ز پي او<br /></span><span style="font-size: medium;">روان دو چشمه ي خون از سر برادر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به روي نيزه برايم سر تو کرد تلاوت&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">به نغمه هاي حجازي به روي منبر بابا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرا نبود تصور که پاي نيزه نشينم<br /></span><span style="font-size: medium;">به روي نيزه ببينم سر منوّر بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پدر سرت به سلامت، بگو وصيت خود را&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">جدايي و غم و درد و&nbsp; کلام آخر بابا</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:35:00 GMT تک بيت هاي نالان http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1131/%d8%aa%da%a9+%d8%a8%d9%8a%d8%aa+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تصور هم نمي کردم که روزي&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">سرت را بر سر نيزه ببينم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">2</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کبودي رخ من ارث مادرم زهراست<br /></span><span style="font-size: medium;">سه ساله هستم و قامت خميده ام چون او&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">3</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به دوش من غم تو کوله بار سنگيني است<br /></span><span style="font-size: medium;">شکسته قامت من در عزاي تو بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">4</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سنگهاي کوفه دل سنگند و بي رحم اي پدر<br /></span><span style="font-size: medium;">از تمام سنگها آزرده گشتم بارها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">5</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به انتظار پدر تا سحر نخوابيدم<br /></span><span style="font-size: medium;">به &laquo;سر&raquo; بيا تو بزن سر به دخترت بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">6</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از تمام خارها دارم شکايت اي پدر<br /></span><span style="font-size: medium;">هر دو پاي من شده آزرده از اين خارها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">7</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به&laquo;سر&raquo; بيا و مرا با خودت ببر بابا<br /></span><span style="font-size: medium;">قدم خميده و سربار عمه ام شده ام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">8</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يک عمردرعزاي شما گريه کرد و گفت:<br /></span><span style="font-size: medium;">اي کاش کودکي به صف کربلا&nbsp; نبود</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:35:00 GMT داغي شن هاي صحرا http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1130/%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%8a+%d8%b4%d9%86+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از داغي شن هاي صحرا سوختم من<br /></span><span style="font-size: medium;">از ضربه ي سيلي اعدا سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نزديک دروازه به ما دشنام دادند<br /></span><span style="font-size: medium;">از اين جسارت ها به مولا سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از پشت بام کوفه سرها سنگ مي خورد<br /></span><span style="font-size: medium;">از سنگ چون بشکست سرها سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مي سوختند از غصه اطفال پريشان&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">از داغ آنها زار و تنها سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کنج خرابه مسکن آل علي(ع) شد<br /></span><span style="font-size: medium;">با رنج و غم، پنهان و پيدا سوختم من&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اوباش کوفه طعنه مي زد بر اسيران<br /></span><span style="font-size: medium;">از طعنه هاي غصه افزا سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آزرد ما را خنده هاي مردم شام<br /></span><span style="font-size: medium;">در ازدحام آن تماشا سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از چشمهايم رود خون&nbsp; گرديد جاري<br /></span><span style="font-size: medium;">شد دامنم از اشک دريا سوختم من&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديدم سرت را روي ني مي خواند قرآن<br /></span><span style="font-size: medium;">اي وحي را مفهوم و معنا سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديدم سر نورانيت خاکستري بود<br /></span><span style="font-size: medium;">افتاده زير دست و پا ها سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديدم که دستي بر کمر دارد رقيه(س)&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">با ياد درد و رنج زهرا(س) سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چشم تو روشن بزم &laquo;مي&raquo; بردند ما را<br /></span><span style="font-size: medium;">دندان تو بشکست اما سوختم من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هر روز صد دريا ز چشمم اشک غم ريخت&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">هر لحظه با شکلي مجزّا سوختم من</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:35:00 GMT خاطرات سفر شام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1129/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%81%d8%b1+%d8%b4%d8%a7%d9%85/ <p><span style="font-size: medium;">فصل بي آب و غم بود<br /></span><span style="font-size: medium;">موسم ظلم و ستم بود<br /></span><span style="font-size: medium;">سرد و خاموش و ملال انگيز بودم<br /></span><span style="font-size: medium;">من پريشان حال تر از موسم پائيز بودم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">برگهاي آرزوهايم يکايک زرد مي شد<br /></span><span style="font-size: medium;">آفتاب ديدگانم سرد مي شد<br /></span><span style="font-size: medium;">آسمان سينه ام از غصه ها پر درد مي شد<br /></span><span style="font-size: medium;">دم به دم طوفان اندوهي به جانم چنگ مي زد<br /></span><span style="font-size: medium;">اشکهايم همچو باران دامنم را رنگ مي زد<br /></span><span style="font-size: medium;">در کنار قتلگه همراه عمه<br /></span><span style="font-size: medium;">مي شنيدم ناله ي جانکاه عمه<br /></span><span style="font-size: medium;">پا برهنه مي دويدم روي شن هاي بيابان<br /></span><span style="font-size: medium;">زير شلاق ستم چشمان من بودند گريان<br /></span><span style="font-size: medium;">پيکر بابا به روي خاک گرم افتاد خونين<br /></span><span style="font-size: medium;">عمه ام شد زار و غمگين<br /></span><span style="font-size: medium;">دشت و هامون گريه مي کرد<br /></span><span style="font-size: medium;">آسمان خون گريه مي کرد<br /></span><span style="font-size: medium;">شد اسير موج طوفان، کشتي اسلام و ايمان&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">آتش کين شعله ور شد تا بسوزاند گلستان<br /></span><span style="font-size: medium;">دست هاي ساقي لب تشنگان آنجا قلم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">ديده ها از غصه خون و سينه ها لبريز غم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;ظهر عاشورا شد و هنگامه ي جانسوز محشر&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">در ميان قتلگه سرها جدا مي شد ز پيکر<br /></span><span style="font-size: medium;">پاره پاره قطعه قطعه يک به يک آيات قران&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">رفت سرها روي نيزه تا پديد آرد نيستان<br /></span><span style="font-size: medium;">بي خدايان ظلمشان از حد فزون گشت و فراوان<br /></span><span style="font-size: medium;">گشت نيلي گونه ها از سيلي آن بي خدايان<br /></span><span style="font-size: medium;">کاروان غصه ها راهي سوي شام بلا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">بر تن آل علي(ع) رخت عزا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">بر لب اهل حرم هم ناله ي واويلتا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">هر زمان از ناقه اي افتاد طفلي<br /></span><span style="font-size: medium;">تازيانه خورد از دستان رذلي&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">ضرب سيلي، روي نيلي سهم اطفال حرم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">از زمين تا آسمان جولانگه اندوه و غم شد<br /></span><span style="font-size: medium;">بسته شد در بند کين طفل يتيم و مرد بيمار<br /></span><span style="font-size: medium;">واي بر من برده شد ناموس حيدر(ع) بين انزار<br /></span><span style="font-size: medium;">دختر شير خدا، بزم شراب اي واي اي واي<br /></span><span style="font-size: medium;">چسم خونين حسين(ع) در آفتاب اي واي اي واي<br /></span><span style="font-size: medium;">قاري قرآن به چوب خيزران آزرده مي شد<br /></span><span style="font-size: medium;">ترجمان وحي و معناي اذان آزرده مي شد<br /></span><span style="font-size: medium;">در ميان کوچه ها صد طعنه از دشمن شنيديم<br /></span><span style="font-size: medium;">طعم تلخ سيلي و زخم زبان ها را چشيديم<br /></span><span style="font-size: medium;">ناگهان آمد به گوشم نغمه هايي آسماني&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">سوختم از داغ هجران&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">از شرار آتش و دردي نهاني<br /></span><span style="font-size: medium;">همچو آواي نسيم پر شکسته<br /></span><span style="font-size: medium;">زخم غم مي ريخت در دلهاي خسته<br /></span><span style="font-size: medium;">پيش رويم<br /></span><span style="font-size: medium;">چهره ي تلخ جدايي از برادر<br /></span><span style="font-size: medium;">پشت سر<br /></span><span style="font-size: medium;">آشوب عاشورا و آن غوغاي محشر<br /></span><span style="font-size: medium;">سينه ام<br /></span><span style="font-size: medium;">از داغ و درد و غم مکدّر<br /></span><span style="font-size: medium;">همره من&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">تا قيامت ماجراي نيزه و سر<br /></span><span style="font-size: medium;">ماجراي نيزه و سر</span></p> Mon, 20 Sep 2021 08:34:00 GMT شفيع شيعه http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1128/%d8%b4%d9%81%d9%8a%d8%b9+%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%87/ <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) مظهر بخشندگي و جود و سخاوت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) الگوي انصاف و عدل و عدالت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خلوص و صدق و صفا در وجود او متجلّي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نماد پاکي و عصمت، نماد صدق و صداقت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دليري است يکي از صفات بارز ايشان</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نزاده مادر گيتي چو او کسي به شجاعت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام هستي خود را فداي دوست نمود او</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که اوست اسوه مهر و وفا و حلم و محبّت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نديده چشم فلک همچو او کسي به بصيرت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نکرد قامت خود خم به زير بار مذلّت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) رهبر آزادگان هر دو جهان است</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) منظر حلم و فتوت است و کرامت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) يک تنه با لشگري مقابله کرده</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع)حيدر(ع) ثاني به وقت رزم و رشادت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بزرگواري او شد زبانزد همه عالم</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شرف گرفته از او درس احترام و شرافت&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام هستي خود داد و سيّد الشهدا(ع) شد</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هميشه در سر خود داشت شور و شوق شهادت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) راهنماي تمام عالميان است</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به روي نيزه سر او چراغ راه هدايت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وجود او همه لبريز آيه هاي خدا بود</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر بريده ي او هم گشود لب به قرائت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به جز طريق هدايت قدم نزد به طريقي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ره حسين(ع) طريق صلاح و خير و سعادت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گداي در گه اوئيم و شاه هر دو جهانيم&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که هست بر سر ما تا به حشر تاج ولايت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عزيز فاطمه(س) و جد نه امام، حسين(ع) است&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) سرو خرامان گلستان امامت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب شهادت خود را به سوز و ناله سحر کرد&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">که اوست مظهر ايمان که اوست راز عبادت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شفيع شيعه به فردا &laquo;حسين عليه السلام&raquo; است</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چه لطف شامل ما شد که کار اوست شفاعت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرا که بوده به لب ورد يا حسين(ع) هميشه</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چه غم ز شدت رنج و بلا به روز قيامت</span></div> Mon, 20 Sep 2021 08:34:00 GMT روضه گودال http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1127/%d8%b1%d9%88%d8%b6%d9%87+%da%af%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اشک و اندوه، روضه ي گودال&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">کمر از بار رنج و غصه هلال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زير سر نيزه ها تني مدفون&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">خواهري در کنار او بي حال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در عزايش همه جهان غمگين<br /></span><span style="font-size: medium;">همه دل ها ز غصه مالامال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سيلي و طعنه و شکنجه و درد<br /></span><span style="font-size: medium;">تا چهل روز و شب همين منوال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وقت وارد شدن به هر شهري<br /></span><span style="font-size: medium;">بد دهاني به جاي استقبال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از روي پشت بام هرخانه<br /></span><span style="font-size: medium;">سنگ خوردن به سر بدون مجال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">همهمه، ازدحام و فتنه و شر<br /></span><span style="font-size: medium;">سر يک گوشواره جنگ و جدال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چشم ها چشمه هاي خون اما<br /></span><span style="font-size: medium;">صحنه ها صحنه ي پر از جنجال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زير سم ستور پيدا بود<br /></span><span style="font-size: medium;">چند تا جسم بي کفن پامال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تازيانه فرود مي آمد<br /></span><span style="font-size: medium;">بي محابا به پيکر اطفال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر خورشيد شد جدا از تن<br /></span><span style="font-size: medium;">تا که شايد رود به سوي زوال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سر هر نيزه اي نظر کردم<br /></span><span style="font-size: medium;">ماه نو بود و وقت استهلال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پاي نيزه محرم&nbsp; غم بود<br /></span><span style="font-size: medium;">روي هر نيزه اول شوال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودکي که فتاده از ناقه<br /></span><span style="font-size: medium;">مي خورد تازيانه از جمّال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آن يکي مي کشيد معجر ما<br /></span><span style="font-size: medium;">مي ربود آن يکي ز ما خلخال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">موج مي زد نفاق هر گوشه&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">کشتن مومنين مباح و حلال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بي خدايان حسين(ع) را کشتند<br /></span><span style="font-size: medium;">به اميد ثواب و اوج کمال&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زينب(س) و کاروان غصه و غم<br /></span><span style="font-size: medium;">زينب(س) و انتظار روز وصال</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Mon, 20 Sep 2021 08:34:00 GMT غَرَض از مزاحمت http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/332/%d8%ba%d9%8e%d8%b1%d9%8e%d8%b6+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%aa/ <p>غَرَض از مزاحمت</p> <p>عرضي داشتم،</p> <p>اگر پاي آسمان&nbsp;</p> <p>به پله&zwnj;ي عشق گير کند</p> <p>بعد بيافتد و دلبرِ زمين شود،</p> <p>مي&zwnj;شود که ماهيانِ برکه&zwnj;ام</p> <p>ماه تنهاي مرا</p> <p>عاشقانه بر بالين شب</p> <p>ببوسند؟!</p> <p>&nbsp;</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Sep 2021 09:13:00 GMT فراق http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/181/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%82/ <p>&nbsp;</p> <p>تا با دل خود به سوي او رو کرديم<br />جان را به فداي غمزه ي او کرديم</p> <p>يک عمر فراق و اشک و آه و حسرت<br />اينگونه به درد عشق او خو کرديم</p> <p>#سيد_علي_کهنگي آذر 1399<br />sayedalikahangi@</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Sep 2021 09:12:00 GMT شعر ولادت حضرت عبدالعظيم حسني http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1153/%d8%b4%d8%b9%d8%b1+%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%8a%d9%85+%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چشم بگشوده و سرگرم تماشا شده است&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">شيعه و شيفته ي حضرت مولا شده است<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;قطره در محضرِ درياست که دريا شده است<br /></span><span style="font-size: medium;">خادمِ خانه يِ آقاست که آقا شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر لبش صبح و مساء آيه ي قرآن بوده<br /></span><span style="font-size: medium;">سينه اش آينه ي حضرت سبحان بوده<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;آنقَدَر پشتِ درِ خانه يِ خوبان بوده<br /></span><span style="font-size: medium;">که درِ خانه يِ خوبان به رويش وا شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آنقدر بر همه احسان کرم دارد او<br /></span><span style="font-size: medium;">لطف بر هر عرب و ترک و عجم دارد او<br /></span><span style="font-size: medium;">نه فقط لطف به هر اهل حرم دارد او&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;نانْ رِسانِ همه يِ مردم دنيا شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">او کريم ابنِ کريم است و کرامت دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">حسني خصلت و صد جود و سخاوت دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">به تهي دست و غني هر دو عنايت دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;دردِ من در حرم يار مُداوا شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از تبارِحسن(ع) و شيفته ي حيدر(ع) اوست<br /></span><span style="font-size: medium;">رهرو فاطمه(س) و حيدر(ع) و پيغمبر(ص) اوست<br /></span><span style="font-size: medium;">ملک دين را به يقين مثل يکي زيور اوست<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;صحنِ او کرب و بلاي وطن ما شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">رد پاي قدم عبدالعظيم حسني<br /></span><span style="font-size: medium;">فضل و جود و کرم عبدالعظيم حسني<br /></span><span style="font-size: medium;">عطر سيبِ حرمِ عبدالعظيمِ حسني<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;شد گُواهم که پناهم گل زهرا(س)شده است&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حرمش عطر گلستان حسن(ع) را دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">قدم او به روي ديده ي ما جا دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">سينه اي پر ز تولا و تبرا دارد<br /></span><span style="font-size: medium;">آري او عبد عظيم است که مولا شده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب حرم اوست پناه همگان<br /></span><span style="font-size: medium;">دردمندان به در خانه ي او ناله کنان<br /></span><span style="font-size: medium;">زائران حرمش پير و ميانسال و جوان<br /></span><span style="font-size: medium;">کربلايي شدنِ جملگي امضاء شده است</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT بعيد نيست http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1152/%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af+%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جان جهان نثارت اگر شد بعيد نيست<br /></span><span style="font-size: medium;">دلها همه شکارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">فرش ره تو ديده ي ما شيعيان شده<br /></span><span style="font-size: medium;">بر چشم ما گذارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو کعبه اي و ما همه حاجي کوي تو<br /></span><span style="font-size: medium;">جبريل پرده دارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرغ دلم اسير کمند نگاه توست<br /></span><span style="font-size: medium;">دل ساکن ديارت اگر شد بعيد نيست</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آن کس که بوده در همه ي عمر مست تو<br /></span><span style="font-size: medium;">شيدايي و خمارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بار گنه به دوش ولي عاشق توئيم<br /></span><span style="font-size: medium;">عاشق دليل عارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وصف جمال توست که دل برده از بشر<br /></span><span style="font-size: medium;">زنديق هم دچارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تقصير ماست علت تاخير در فرج<br /></span><span style="font-size: medium;">افزون تر انتظارت اگر شد بعيد نيست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">واژه براي از تو سرودن توان نداشت<br /></span><span style="font-size: medium;">وصف يک از هزارت اگر شد بعيد نيست</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT هواي جمکران http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1151/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دل لبريز از عشقم هواي جمکران دارد<br />هواي پر کشيدن تا به اوج آسمان دارد<br />تمنّاي تماشاي رخ صاحب زمان(عج) دارد<br />کنار جمکران او دل من آشيان دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب جمعه دلم صاحب زماني مي شود آري<br />به عشق ديدن رويش، کشد تا صبح بيداري</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از اينجا بار بربست و سفر آغاز کرد اين دل&nbsp;<br />به عشق دوست تا اوج فلک پرواز کرد اين دل<br />دوباره پر گشود و هجرتي ممتاز کرد اين دل<br />به کار عاشقي اين بار هم اعجاز کرد اين دل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب جمعه دل من مي رود تا جمکران دوست<br />که شايد باشد او يک شب انيس و همزبان دوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دل من حاجي آن قبله ي دلهاست اي ياران<br />دل من قطره و مولاي من درياست اي ياران<br />دل من ساکن کوي گل زهراست اي ياران<br />دل من بي رخش آشفته و شيداست اي ياران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب جمعه شب ديدار روي يوسف زهراست<br />شب پرواز مرغ دل به سوي يوسف زهراست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دلم با عشق دلبر مي پرد تکرار در تکرار&nbsp;<br />پريد و رفت از پيشم به شوق ديدن دلدار<br />براي ديدن دلبر دلم دارد بسي اصرار<br />دلم را خوش کن اي دلبر تو با يک وعده ي ديدار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب جمعه دلم تا کوي دلبر مي کند پرواز<br />که با دلبر نمايد اوج عشق خويش را ابراز&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نگاهي گر کند باشد نگاه او مسيحايي<br />ربوده دل ز اهل عالم آن يار تماشايي&nbsp;<br />نديده هيچکس رويي بدين خوبي و زيبايي<br />تمام خوبرويان محو آن خورشيد رؤيايي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دل از روز ازل شد خانه ي آن يار اي ياران<br />نباشد خانه ي دل خانه ي اغيار اي ياران</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نشسته مرغ دل بر شاخسار گلستان او<br />سپارد گوش جان مرغ دل من بر اذان او<br />صفايي مي کند گاهي به زير سايبان او<br />شده شرمنده مرغ دل ز لطف بيکران او</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شب جمعه نواي اهل عالم هست يا مهدي(عج)<br />ز جام باده ي نابت همه سرمست يا مهدي(عج)</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT الحمد لله http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1150/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%84%d9%84%d9%87/ <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب چون که ما را هم مسلمان آفريدي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعه ي مولا علي(ع) و اهل ايمان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو فرستادي براي ما کتابي آسماني&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعيان را پيرو اسلام و قرآن آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&laquo;قُل تَعالَوا نَدعُ...&raquo; شد در شان آل الله (ع) نازل</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب اهل بيت(ع) و آلِ عمران&nbsp; آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ياسر و مقداد و سلمانند الگوهاي شيعه</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب ياسر و مقداد و سلمان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي که گفتي در کتاب خويش &laquo;لا اِکراهَ فِي الدّين&raquo;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر زيرا حق پرستي را تو آسان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">صادقُ آل محمد(ص) شيعيان را رهنما شد</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;شکر ما را راه پوي راستگويان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعيان راستين را نار شد &laquo;بردا سلاما&raquo;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از براي شيعه آتش را گلستان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&laquo;سرّ تبياناً لِکلِّ شيء&raquo; آل الله(ع) هستند</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب وحي را&nbsp; تفسير و تبيان آفريدي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب کوثر قرآن تو، ام ابيهاست</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حمد بي پايان تو را خير فراوان آفريدي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">راه ما روشن شد از انوار آل الله(ع) يارب</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حمد لله چارده خورشيد تابان آفريدي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">توبه ي ما را پذيرفتي تو بعد از هر خطايي</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر بعد از هر خطا ما را پشيمان آفريدي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عيد ميلاد است و خنده گشته بر لبها شکوفا</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شکر يارب چون لب ما را تو خندان آفريدي&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شيعگي يعني که انسانيت و اخلاق و ايمان</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي خدا شکرت که ما را نيز انسان آفريدي&nbsp;</span></div> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT گلستان محمد صلي الله عليه و آله و سلم http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1149/%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b5%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d9%88+%d8%a2%d9%84%d9%87+%d9%88+%d8%b3%d9%84%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر مشامم مي رسد عطر گلستانت محمد(ص)<br /></span><span style="font-size: medium;">روشني بخشيده جان را نور چشمانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اشک شوق از ديده ام در روز ميلاد تو جاري است<br /></span><span style="font-size: medium;">آب ياري مي کنم گل هاي گلدانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;شد ربيع الاول از يمن قدومت ماه رحمت<br /></span><span style="font-size: medium;">خنده ها گل کرد در فصل بهارانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با تبسم هاي خود دل مي بري از اهل عالم<br /></span><span style="font-size: medium;">جان اين عالم فداي روي خندانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عقل کل هستي و مدهوش تو باهوشان عالم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">يوسف کنعان شده مبهوت و حيرانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از شعاع نور رويت هر دو عالم گشته روشن<br /></span><span style="font-size: medium;">هر دو عالم وامدار شمس تابانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ابر رحمت هستي و خرّم شد عالم از وجودت<br /></span><span style="font-size: medium;">شد کوير جان ما خرّم ز بارانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آيه هاي وحي و عترت يادگاران تو هستند<br /></span><span style="font-size: medium;">اهل و بيت(ع) تو همه معناي قرآنت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پاي تا سر معني ايمان و تقوا و يقيني<br /></span><span style="font-size: medium;">الگوي هر مؤمني تقوا و ايمانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مقصد تو کوي يار و راه تو راه سعادت<br /></span><span style="font-size: medium;">اي خوشا آن شيعه اي که شد مسلمانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جلوه گر شد نور تو در صادق آل محمد(ص)<br /></span><span style="font-size: medium;">جعفري مذهب شديم از لطف و احسانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بسته ام عهد مودّت با شما از روز اوّل&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">بر ندارم دست از اين عهد و پيمانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امر فرما تا که تقديمت کنم جان و سرم را<br /></span><span style="font-size: medium;">سر به فرمان توام اي جان به قربانت محمد(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ريزه خوار سفره ي احسان تو بودم همه عمر<br /></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;کاشکي باشم به جنّت بر سر خوانت محمد(ص)</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT عطر گل محمدي http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1148/%d8%b9%d8%b7%d8%b1+%da%af%d9%84+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز عطر حضرت احمد(ص) کران تا بيکران پر شد<br /></span><span style="font-size: medium;">زمين گل بو شد و از عطر او هفت آسمان پر شد<br /></span><span style="font-size: medium;">گلي کز مقدم او باغ و راغ و گلستان پر شد<br /></span><span style="font-size: medium;">ببردم نام او از عطر نام او دهان پر شد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">محمد(ص) آمد و فخر تمام اهل دنيا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">به اوج آسمان جبريل سرگرم تماشا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">چو خورشيدي فروزان تا جمال او هويدا شد<br /></span><span style="font-size: medium;">ز نور روي احمد(ص) جان و قلب عاشقان پرشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نديده هيچکس رويي بدين خوبي و زيبايي<br /></span><span style="font-size: medium;">چو ماه چارده رويش قشنگ است و تماشايي<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;گريبان چاک کرد از مقدم او طاق کسرايي<br /></span><span style="font-size: medium;">زمان خالي شد و درياچه هاي باستان پر شد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زميني بود اما آسماني تر ز صد خورشيد<br /></span><span style="font-size: medium;">ز نور روي او بر هر دو عالم نور مي تابيد<br /></span><span style="font-size: medium;">پر از عشق و صفا بود و لبالب چشمه ي اميد<br /></span><span style="font-size: medium;">همه عالم به وصف چهره ي آن مهربان پر شد&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خبر دادند انسان را که هنگام نماز آمد<br /></span><span style="font-size: medium;">بخوان آواي خوشبختي که خورشيد حجاز آمد<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;خبر دادند سيمرغي ز کوه طور باز آمد<br /></span><span style="font-size: medium;">که از آواي سرشارش تمام آشيان پر شد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام&nbsp; عاقلان يک باره گرديدند مجنونش<br /></span><span style="font-size: medium;">تمام آهوان سرگشته ي صحرا و هامونش<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;چنان مضمون صفت بود آن دو چشمان غزل گونش<br /></span><span style="font-size: medium;">که تا يک پلک زد ديوان جان شاعران پرشد&raquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">لبش شيرين تر از قند و عسل بود و چشيدن داشت&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">گل زيباي روي حضرت احمد(ص) خريدن داشت<br /></span><span style="font-size: medium;">&laquo;طواف لاله گرد کعبه ي آيينه ديدن داشت<br /></span><span style="font-size: medium;">شبي که مکه از نام محمد(ص) ناگهان پرشد&raquo;</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:11:00 GMT بازي http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1147/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">منم آن طفل بي پروا که با خنجر کنم بازي<br /></span><span style="font-size: medium;">که با لبخند شيرين با دل مادر کنم بازي&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من از جام لب ساقي شدم مستي مي آلوده<br /></span><span style="font-size: medium;">منم ميخاره ي مستي که با ساغر کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اگر از عشق و از ايمان نشد لبريز جام من<br /></span><span style="font-size: medium;">يقين دارم که با آئين و با باور کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پريشان حالم و بي تابم و يکدم قرارم نيست&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">منم آشفته&nbsp; و با نقش انگشتر کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام عمر خود را صرف جمع سيم و زر کردم<br /></span><span style="font-size: medium;">منم آن تاجري که با زر و زيور کنم بازي&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">منم آن واعظي که وقت ارشاد مسلمانان<br /></span><span style="font-size: medium;">به جاي موعظه با کرسي و منبر کنم بازي&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به جاي آن که تدبيري بيانديشم حکيمانه<br /></span><span style="font-size: medium;">سياست پيشه اي هستم که با کشور کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به نص آيه ي قرآن به جنگ کفر بايد رفت<br /></span><span style="font-size: medium;">به جاي جنگ با زنديق و با کافر کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به جاي آن که قرآن رهنماي راه من باشد<br /></span><span style="font-size: medium;">به صوت و لحن خود با سوره ي&nbsp; کوثر کنم بازي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دم از حيدر(ع) زدن آسان ولي شيعه شدن سخت است<br /></span><span style="font-size: medium;">ببازم عمر&nbsp; اگر با واژه ي حيدر(ع) کنم بازي</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:10:00 GMT دوستي کودکانه http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1146/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%8a+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودکانه دوست&nbsp; مي دارم&nbsp; تو را ده تا فقط<br /></span><span style="font-size: medium;">تو بيا اما کنارم لحظه اي آقا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از غم هجر تو مي ريزد به دامن اشک من<br /></span><span style="font-size: medium;">قطره قطره ريخته تا گشته يک دريا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي گل زهرا(س) سراغت را گرفتم بارها<br /></span><span style="font-size: medium;">از زمين تا آسمان تا هر دل و هر جا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمدم با پاي دل من بارها تا کربلا<br /></span><span style="font-size: medium;">در کنار قتله گه در ظهر عاشورا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بارها در جستجويت تا مدينه آمدم<br /></span><span style="font-size: medium;">بين کوچه در کنار خانه ي زهرا(س) فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خوبرويان گر چه طنازند و دل ها برده اند<br /></span><span style="font-size: medium;">برده اي تو يک تنه دل از همه دنيا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در ميان خوبرويان نيست همتايي تو را<br /></span><span style="font-size: medium;">در همه عالم تويي يکتا و بي همتا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يا اباصالح(عج) به جان مادرت زهرا(س) قسم<br /></span><span style="font-size: medium;">شوق ديدار تو ما را هست روح افزا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">وحي را معنا و مفهومي نبودي جز شما<br /></span><span style="font-size: medium;">همچو اجدادت تو هستي وحي را معنا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خانه ي دل هاي ما عمري است گشته خانه ات<br /></span><span style="font-size: medium;">جاي تو پيوسته باشد در دل شيدا فقط</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو بيا تا جان شيرين را کنم قربان تو&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">صادقانه دوست مي دارم تو را مولا فقط</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:10:00 GMT نوحه شهادت امام عسکري عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1145/%d9%86%d9%88%d8%ad%d9%87+%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%d9%8a+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زمين ناله کن، آسمان گريه کن<br /></span><span style="font-size: medium;">بريز اشک غم، کهکشان گريه کن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جهان داغدار غم عسکري(ع) است<br /></span><span style="font-size: medium;">دلا همنوا با جهان گريه کن&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چو آتش فتاده به باغ حسن(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">دل آتش گرفته ز داغ حسن(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در اندوه و ماتم بسوزد چو شمع<br /></span><span style="font-size: medium;">هر آن کس که گيرد سراغ حسن(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده رخت غم بر تن ماسوي<br /></span><span style="font-size: medium;">به جنت غمين حضرت مصطفي(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به سر مي زند دست غم مرتضي(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">همه اهل عالم به غم مبتلا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده فاطمه(س)زار و ماتم نشين&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">به تن رخت غم سيد المنرسلين (ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ملائک همه غصه دار و غمين<br /></span><span style="font-size: medium;">شده نوحه خوان جبرئيل امين(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تمام جهان غرق ماتم شده<br /></span><span style="font-size: medium;">دل شيعيان مملو از غم شده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ز هر ديده جاري است اشک عزا<br /></span><span style="font-size: medium;">مگر بار ديگر محرم شده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده حضرت حجت ابن الحسن(عج)<br /></span><span style="font-size: medium;">اسير غم و درد و رنج و محن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چه سخت است وقتي به دستان خود<br /></span><span style="font-size: medium;">ولي خدا را بپوشد کفن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسن(ع) آن که بودي ولي خدا<br /></span><span style="font-size: medium;">شد از جانب حق به ما مقتدا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از آن دم که نوشيد زهر جفا<br /></span><span style="font-size: medium;">شده عالم از داغ او در نوا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">امام زمان(عج) تسليت تسليت</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:10:00 GMT غريب خراسان http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1141/%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سراپا غمم در عزاي رضا(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">به نالم چو ني با نواي رضا(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">من آن زائر مبتلاي توام<br /></span><span style="font-size: medium;">غريب خراسان گداي توام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تويي معدن حلم و مهر و وفا<br /></span><span style="font-size: medium;">عطاي تو شرمنده کرده مرا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به هردم بخوانم تو را يا رضا(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">همه هستي من به راهت فدا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br />تو هستي فقط يار و غمخوار من<br /></span><span style="font-size: medium;">گشودي گره ها تو از کار من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">طبيب همه دردمندان تويي<br /></span><span style="font-size: medium;">به اجساد بي جان ما جان تويي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">رضا جان حريم تو دارالشفاست<br /></span><span style="font-size: medium;">نگاهم کن آقا نگاهت دواست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تويي پاره ي پيکر مصطفي(ص)<br /></span><span style="font-size: medium;">رضايي و نور دل مرتضي(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده مرغ دل ساکن کوي تو<br /></span><span style="font-size: medium;">نشسته به عشقت لب جوي تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بسوزد ز داغ تو قلب بشر<br /></span><span style="font-size: medium;">زند دست ماتم ز داغت به سر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جواد(ع) تو آزرده حال از غمت<br /></span><span style="font-size: medium;">بنالد چو ني در غم و ماتمت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دل ما شده غرق اندوه و غم&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">ز اشک بصر ديده ها همچو يم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو مي سوزي از آتش زهر کين<br /></span><span style="font-size: medium;">ز درد و غمت شيعيان دلغمين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">به عرش خدا جبرئيل امين<br /></span><span style="font-size: medium;">ز داغت به زانو نهاده جبين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تويي حجت کبريا يا رضا(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">غمين در عزايت زمين و سما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شده چشمها در غمت رود خون<br /></span><span style="font-size: medium;">به دلها شده غم روي غم فزون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تويي حافظ ملک ايمان و دين<br /></span><span style="font-size: medium;">ز داغت غمين جمله ي مومنين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چو آتش بيافتاد در باغ تو<br /></span><span style="font-size: medium;">دل مومنان سوخت از داغ تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در آن حجره مي سوخت پا تا سرت&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">به حنت عزادار تو مادرت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;زد آتش به جان تو زهر ستم<br /></span><span style="font-size: medium;">دل از داغ تو گشته لبريز غم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو مي سوختي چون ز زهر جفا<br /></span><span style="font-size: medium;">شد عالم به يکباره ماتمسرا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;ز داغ تو خون ديده ي مردم است<br /></span><span style="font-size: medium;">عزادار تو خواهرت در قم است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سعادت بدون تو راهش گم است<br /></span><span style="font-size: medium;">دو چشمم سوي قبله هفتم است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تو هستي امام و تويي مقتدا<br /></span><span style="font-size: medium;">و اوراد تسبيح ما يا رضا(ع)</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:10:00 GMT داغ امام مجتبي ع http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1140/%d8%af%d8%a7%d8%ba+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%d9%8a+%d8%b9/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سينه طوفاني شد از داغت امام مجتبي(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">ديده باراني شد از داغت امام مجتبي(ع)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يابن زهرا(س) خورده اي شب تا سحر خون جگر&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">چادر خاکي مادر ديده اي در رهگذر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ديده اي از دشمن و از دوست پيوسته ستم<br /></span><span style="font-size: medium;">قامتت در زير بار غصه و غم گشته خم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خورد چون مادر زمين، لرزيد آقاجان تنت<br /></span><span style="font-size: medium;">آسمان ويران شد از آواي مادر گفتنت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در جواني مادرت وقتي که شد قامت کمان<br /></span><span style="font-size: medium;">شد بهار عمر تو از داغ مادر چون خزان&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بين کوچه خورد سيلي چون به روي مادرت<br /></span><span style="font-size: medium;">بود اشک چشم و آه و ناله تنها ياورت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گشته اي آزرده حال از طعنه و زخم زبان&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک چشمان تو چون سيلاب از چشمت روان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">قلب تو مجروح تر گرديد از جسم حسين(ع)<br /></span><span style="font-size: medium;">زينب(س) از داغ تو سيل خون بريزد از دو عين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اي جگر گوشه ي زهرا(س) جگرت سوخت ز زهر<br /></span><span style="font-size: medium;">کس جگر سوخته تر از تو نديده است به دهر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زهر نوشيدي و جان و تنت آرام گرفت<br /></span><span style="font-size: medium;">از غمت ماه صفر ماه عزا نام گرفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سالها غصه و غم در دلت اندوخته بود&nbsp;<br /></span><span style="font-size: medium;">از غم مادر و بابا جگرت سوخته بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">برده اي ارث تو مظلومي خويش از پدرت<br /></span><span style="font-size: medium;">چون علي(ع) زير ستم خم شده آقا کمرت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گرچه از ضربت شمشير نشد زخم، تنت<br /></span><span style="font-size: medium;">سنگ باران شدي و پاره شد آقا کفنت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کينه توزان جمل ظلم فراوان کردند<br /></span><span style="font-size: medium;">چشم ياران تو را چشمه ي جوشان کردند</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">همسرت سنگ صبور تو نبوده مولا<br /></span><span style="font-size: medium;">سوخت بايد ز عزا و غم تو واويلا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;بين آن کوچه که سيلي به رخ مادر خورد<br /></span><span style="font-size: medium;">مجتبي(ع) نيز زمين خورد و همان جا هم مُرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بود يک روضه ي مکشوفه زمين خوردن تو<br /></span><span style="font-size: medium;">مُرد بايد ز غم مادر و آن مردن تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">علت قتل تو شد حادثه ي کوچه و در<br /></span><span style="font-size: medium;">قاتلت باعث هر غائله و فتنه و شر&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دم آخر نگه تو به برادر بوده است<br /></span><span style="font-size: medium;">اشک چشم تو روان در غم مادر بوده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در غمت اشک عزا مي چکد از ديده ي ما<br /></span><span style="font-size: medium;">ريزد از حنجره ي اهل سما مرثيه ها</span></p> Wed, 15 Sep 2021 09:10:00 GMT بسمه تعالي اشک http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1118/%d8%a8%d8%b3%d9%85%d9%87+%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d8%a7%d8%b4%da%a9/ <p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">دوباره ماه عزا بسمه تعالي اشک<br /> دوباره دامن هر شيعه مثل دريا اشک</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">به ياد کرب و بلا ملتهب شده سينه<br /> دوباره دل شده خون و دو ديده ي ما اشک</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">تمام عالم هستي به غم گرفتار است<br /> دوباره بحر و هوا، آسمان و صحرا اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">ز خاک بار دگر خون تازه مي جوشد<br /> ز چشم شيعه هماره تمام دنيا اشک</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">ز چشم حضرت مهدي(عج) ز غصه خون جاري است<br /> به جنت است دو چشم علي(ع) و زهرا(س) اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">به آيه آيه ي قران قسم که از اين غم<br /> کتاب وحي خدا و بيان و معنا اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">حسين(ع) کشته اشک است و در عزاي حسين(ع)<br /> به چشم مردم دنيا شده شکوفا اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">به ظهر حادثه مولا نماز خون مي خواند<br /> و درعزاي حسين(ع) مسجد و مصلي اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">&nbsp;ز چشمه سار دو چشمم&nbsp; دو رود خون جاري<br /> به شرق و غرب جهان، مقصد تماشا اشک</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">هزار سال گذشت و هنوز عاشوراست<br /> کسي نکرده چرا حل اين معما اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">به خاک تا که بيفتاد سيد الشهداء(ع)<br /> بساط غصه اهل جهان مهيا اشک</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">خليل را که وعده ي ذبح عظيم داد خدا<br /> &nbsp;&nbsp;دو چشم حضرت موسي و چشم عيسي اشک </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;">شفيع وادي محشر شهيد کرب و بلاست <br /> براي شيعه ي مولا اميد فردا اشک </span></p> </p> Mon, 12 Apr 2021 08:05:00 GMT غمنامه ي محرم http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1117/%d8%ba%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87+%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85/ <p style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اين چکامه شرح اندوه و غم است<br />شرح يك دنيا عزا و ماتم است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گاه مي گويم سخن از اختران<br /> شرح يك باغ گل و فصل خزان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شرح حال دلبران است اين سخن<br /> شرح حال يوسفي گل پيرهن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دلبر من دلبري ها كرده است<br /> روي ني پيغمبري ها كرده است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حسن يوسف جلوه اي از روي اوست<br /> مرغ دل بر شاخسار كوي اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گوهر تسبيح شيعه نام اوست<br /> اوست قبله، كعبه در احرام اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خوبرويان محو رخسارش همه<br /> گلعذاران مات گلزارش همه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گرچه بود او تشنه ي آب فرات<br /> تشنگان را هست او آب حيات</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر زمين چون خون پاكش ريخته<br /> &nbsp;شعر من با اشك شد آميخته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">داغ او آتش زده بر جان من<br /> گشته پر از اشك غم دامان من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">داغ او سوزانده ما را از قديم<br /> كي شود آرام اين داغ عظيم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در ره او خوار گشتن عزت است<br /> تنگدستي نيز اوج مكنت است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آذرخش از كوي او برخاسته<br /> قلب و جان ها را ز غم بگداخته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون كه شد از صدر&nbsp; زين او سرنگون<br /> گشته جاري از دو چشمم رود خون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در دلم مهرش چنان كوه استوار<br /> شيعه ي اوئيم ما با افتخار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در طريق شام اطفالش به بند<br /> خانه ها بي او سرايي مستمند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گشته ويران خانه ي آل علي(ع)<br /> شد از آنجا دين و قران منجلي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تا كه دانستم كه اين خانه ز كيست<br /> در كنار خانه چشمم خون گريست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">سال ها از درد هجران و فراق<br /> ناله هايم هست در اوج عراق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مقتداي اهل ايمان و يقين<br /> خورده بر پيشاني او تير كين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آن شهيدي كه سرش از تن جداست<br /> پيشواي شيعه، پور مرتضاست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">داغدارش مرغ و ماهي و بشر<br /> دست غم جن و ملك كوبد به سر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گنبدش ميعادگاه قدسيان<br /> برده آن گنبد دل از افلاكيان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جسم او عريان به دشت كربلاست<br /> خاك كويش دردمندان را شفاست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جمله فرزندان او معصوم و پاك<br /> در ره حفظ ولايت سينه چاك</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در ره حفظ ولاي مرتضي (ع)<br /> تشنه لب جان مي دهد در كربلا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خواست خلقي را كند ارشاد او<br /> در لب شط تشنه لب جان داد او</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خورد جانم در عزاي او دريغ<br /> پاره پاره جسم عريانش ز تيغ&nbsp; </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روي نيزه ماه رخسار حسين(ع)<br /> خواهرش خون گريه مي كرد از دو عين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تيغ هاي تيز بر افروخته <br /> حلق اصغر (ع) را به دستش دوخته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">خيزد از دشت و بيابان گرد و خاك<br /> سر روي نيزه، بدنها چاك چاك</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;دشمن گردنكشش پر از نفاق<br /> شهر ها لبريز ظلم و اختناق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد يکي در آن ميانه جزر و مد<br /> دشمني با دين گذشت از مرز و حد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حق و باطل رو به روي هم به صف<br /> نيزه مي باريد و تير از هر طرف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نيزه مي باريد بر روي زمين<br /> غصه و درد و مصيبت در کمين</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">زير آن رگبار تير و نيزه ها<br /> جسم مجروحي که مي زد دست و پا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آن طرفتر رود خون مواج بود<br /> &nbsp;دل براي غصه ها آماج بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">از شرار غم در آتش خيمه ها<br /> از عطش مي سوخت جان بچه ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ضجه ها و ناله هاي آب آب<br /> ديده هاي غم زده، قلب کباب </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">روبرو بودند آنجا دو سپاه<br /> لشکر تاريکي و ياران ماه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">يک طرف گل سوي ديگر بود خار<br /> عده اي معدود و جمعي بي شمار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کفر يک سو، يک طرف توحيد بود<br /> يک طرف شب يک طرف خورشيد بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شير خواري تشنه لب آلاله رو<br /> خون فرقش گشته بود آب وضو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کودک معصوم و چون آب طهور<br /> &nbsp; صورتش بودي تجليگاه نور </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ناگهان افتاد خورشيدي به خاک<br /> سر جدا از پيکر و تن چاک چاک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اسبها بر روي جسمش رانده شد<br /> واي من او خارجي هم خوانده شد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">تا که او در راه حق شد جان نثار<br /> هفت گردون در غمش شد غصه دار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جاي باران آسمان خون مي گريست<br /> چشمه و دريا و هامون مي گريست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جامه هاي رزم او خونين شدند<br /> رخت اهل آسمان مشکين شدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">در اسارت رفت زين العابدين(ع)<br /> پر شد از غم قلب خيرالمرسلين(ص)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">با دلي اندوهگين و پر ز غم <br /> بانوان در بند زنجير ستم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">معجر زينب(س) به يغما رفته بود<br /> مصحف قرآن ز هم بگسسته بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بر سر نيزه سر خورشيد بود<br /> روي نيزه جلوه ي توحيد بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">واي از بيداد و جور ظالمان<br /> خورد بر دندان مولا خيزران </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">کارواني پا برهنه روي خار<br /> بر غم و درد و مصيبت هم دچار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">لاله ها پژمرد و باراني نبود<br /> فصل غم را روز پاياني نبود</span></p> </p> Mon, 12 Apr 2021 08:05:00 GMT حضرت موسي ابن جعفر عليه السلام http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/1115/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a+%d8%a7%d8%a8%d9%86+%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ميلاد با سعادت موسي ابن جعفر(ع) است <br />عالم به عطر ناب ولايت معطر است&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">اهل سماء ز مقدم او شادمان همه<br />ورد لب ملائکه الله اکبر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;تفسير و شرح تک تک آيات کبرياست<br />مصداق حمد و واقعه و تين و کوثر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">شد با صفا ز مقدم او گلستان دين<br />درياي علم و حکمت او پر ز گوهر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">حلال مشکلات بشر اين قبيله اند<br />او کشتي نجات بشر را چو لنگر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آمد که ميهمان دل شيعيان شود<br />دل از ولاي آل محمد(ص) منور است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">موساي کاظم(ع) است و صفاتش محمدي است<br />موسي بن جعفر(ع) است و علي(ع) مکرر است&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">آئينه ي خداي نما را نظاره کن <br />از پاي تا به سر همه ايمان و باور است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ورد لبم به صبح و مساء نام پاک اوست <br />نامش براي عالميان روح پرور است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">هم رهنماي شيعه به سوي سعادت است <br />هم شيعه را شفيع به فرداي محشر است&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Mon, 12 Apr 2021 08:05:00 GMT