مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/1/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - سياسي، اقتصادي fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 04 Jul 2022 10:03:01 GMT پارسي بلاگ ترس و لرز ترسوها، از پيش شرط مجلس http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1761/%d8%aa%d8%b1%d8%b3+%d9%88+%d9%84%d8%b1%d8%b2+%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d8%a7%d8%b2+%d9%be%d9%8a%d8%b4+%d8%b4%d8%b1%d8%b7+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حسن روحاني در نشست خبري مورخ 24 آذر 99 در اقدامي حقيرانه و ذليلانه گفت: <span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;گذاشتن پيش شرط براي بازگشت آمريکا به برجام؛&nbsp;يعني راه انداختن جنگ جهاني&raquo;!</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">گويا هدف اصلي نشست خبري روحاني، ارسال پالس ذلت به رئيس جمهور جديد آمريکا بوده!<img style="float: left;" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/9795893-7326__4822.jpg" alt="1" width="230" height="230" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بايد به جناب روحاني غربزده يادآور شد؛ <span style="color: #0000ff;">مگر نگفتي با برجام سايه جنگ را از کشور دور کرده اي؟!</span> پس، مزخرف نگو!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">گويا جريان تحريف و يا همان جريان خود تحقير، قبل از شروع مذاکرات هسته&zwnj;اي، <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">قول پذيرش مکانيزم ماشه را بر عليه امنيت ملي کشورمان به کدخدايش آمريکا داده بود!</span></span> <span style="color: #ff0000;">وگرنه تنها يک رئيس&zwnj;جمهور و وزير خارجه خائن به ملت و کشورش، پاي مکانيسم ماشه را امضا مي&zwnj;کند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به نظر مي رسد، که امام خميني(ره) در دهه اول انقلاب به خطر افراد نااهلي مثل حسن روحاني پي برده بودند، که فرمودند :&laquo;<span style="color: #0000ff;">ما اگر يک رئيس جمهوري داشته باشيم که ناباب از کار در بيايد، همه چيزها از بين مي رود</span> ... <span style="color: #000080;">مبادا مبتلا بشويم به يک نفر ناباب که ما را بخواهد ببرد طرف امريکا</span> ....&raquo; (صحيفه امام، ج 51، ص 71-51)</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> Sat, 03 Apr 2021 17:24:00 GMT کودک شووووووووو http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1760/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%b4%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88%d9%88/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">گفتم در باره نشست امروز حسن روحاني با خبرنگاران تحليلي بنويسم، اما بعد از بررسي سخنان او، به اين نتيجه رسيدم، <span style="color: #0000ff;">که مصاحبه کننده با سخنان کودکانه و با ضريب هوشي محجورين، آبروي رئيس جمهور ايران را برده است!</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">به جملات ذيل توجه فرماييد، قطعا با حقير هم رأي خواهيد بود.<img style="float: left;" src="https://www.upsara.com/images/majt_2.gif" alt="1" width="230" height="307" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حسن روحاني گفت: </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-<span style="color: #ff0000;">&laquo;بعضي فکر مي&zwnj;کنند فقط مجلس نماينده مردم است و دولت از آسمان آمده است&raquo;!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-<span style="color: #800000;">&laquo;يک مشکل ما هم&zwnj;سويي مخالفان دولت با مخالفان ضدنظام خارجي&zwnj;ست&raquo;!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-<span style="color: #0000ff;">&laquo;کسي جرات مي&zwnj;کند به قوه قضاييه و نيروهاي مسلح توهين کند؟</span> اگر جرات داريد بفرماييد انجام دهيد، ببينيم فردايش چه اتفاقي مي&zwnj;افتد و چند نفر احضار مي&zwnj;شوند.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4<span style="color: #000080;">-</span></span></strong><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 9pt;">آنچه به مردم وعده داده بوديم عمل کرديم. وعده ما اعتدال و تعامل با جهان بود&raquo;!</span></span> </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">5</span>-&laquo;علت گراني&zwnj;ها اين است که ما در دولت وزير حامي مصرف&zwnj;کننده نداريم&raquo;!</span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">البته؛ <span style="background-color: #ffff00;">رئيس جمهور، معاونين و وزرايي از جنس اشرافي فاسد، آنهم بر عليه مردم! در دولت حسن روحاني زياد داريم!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">جناب روحاني! مشکل کجا است؟!!!!!!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">نظر حضرتعالي چيست؟</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> Sat, 03 Apr 2021 17:24:00 GMT شهيد دکتر محس فخري زاده http://emrozvaderoz.ParsiBlog.com/Posts/189/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d8%b3+%d9%81%d8%ae%d8%b1%d9%8a+%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/ <p class="rtejustify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&laquo;<span style="font-size: medium;">وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ* سَيهْدِيهِمْ وَ يصْلِحُ بالَهُمْ* وَ يدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ</span></span></p> <p class="rtejustify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">و کساني که در راه خدا کشته شده اند، هرگز کارهايشان ضايع نمي شود. خداوند به زودي آنان را راه مي نمايد و حالشان را نيکو مي گرداند و در بهشتي که براي آنان وصف کرده، ماوا مي دهد&raquo;.<br />&nbsp;<br />بار ديگر تروريست هاي کوردل وابسته به استکبار جهاني و رژيم پليد صهيونيستي در اقدامي وحشيانه ، يکي از مديران و خدمتگزاران عرصه علمي،پژوهشي و دفاعي کشور را به شهادت رساندند.&nbsp; شهيد&nbsp;</span> <span style="font-size: medium;">محسن فخري&zwnj;زاده به عنوان يکي از پنج شخصيت ايراني که در فهرست 500 نفره قدرتمندترين افراد جهان که از سوي نشريه آمريکايي فارين پاليسي منتشر شده است.</span><span style="font-size: medium;">دشمنان نمي دانند با شهادت فرزندان اين ملت، درخت انقلاب و بيداري ملت هاي مظلوم جهان آبياري خواهد شد و روي هر شاخه آن، جوانان شهادت طلب و انقلابي بيشمار به ثمر خواهد نشست د</span><span style="font-size: medium;">يگه وقت مدارا ودست روي دست گذاشتن نيست بايد جواب پشيمان کننده به </span><span style="font-size: medium;">دشمنان داد</span></p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p> <p class="rtejustify"><span style="font-size: medium;"><img src="https://s16.picofile.com/file/8415564734/1274015_162.jpg" alt="شهيد فخري زاده" width="470" height="473" /></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p class="rtejustify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">شهيد دکتر محسن فخري زاده؛ رييس سازمان پژوهش و نواوري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در زمره مديران ارشد صنعت دفاعي کشور بود که در طول دوران عمر بابرکت خود منشا خدمات فراواني شده بود و&nbsp; توانسته بود توان دفاعي کشور را به تراز قابل قبولي از بازدارندگي برساند. ترور اين مدير توانا و شايسته گرچه تلخ و ضربه سنگيني به مجموعه دفاعي کشورمان است ، اما دشمنان کوردل بدانند راهي را که شهيد فخري زاده ها آغاز کرده اند، هرگز متوقف نخواهد شد. اميدوارم گروههاي تروريستي و آمران و عاملان اين اقدام کور شناسايي و به مجازات سختي برسانند</span><br /><span style="font-size: medium;">اين نخستين بار نيست که استکبار کوردل دست به اين گونه اقدامات بزدلانه مي&zwnj;زند. آنان مي&zwnj;دانند با اين شيوه&zwnj;هاي خباثت آميز نمي&zwnj;توانند خللي در اراده مصمم &nbsp;ملت بزرگ ايران ايجاد کنند.</span><span style="font-size: medium;">به شهادت رساندن ايشان توسط دشمنان بيانگر عمق کينه آنان نسبت به فرزندان برومند ملت ايران است</span>.</p> <p class="rtejustify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اينجانب ضمن&nbsp; تسليت شهادت اين دانشمند صنعت دفاعي به فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالي، وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، همکاران ايشان&nbsp; و خانواده گرانقدر آن شهيد؛تسليت عرض مي کنم&nbsp; اميدوارم مسئولين کشورمان&nbsp; نسبت به تعقيب و مجازات عاملان اين ترور شهيد محسن فخري زاده اقدام لازم را بعمل آورند.<br /></span></p> Sat, 03 Apr 2021 17:23:00 GMT چرايي سقوط هواپيماي مسافربري اوکراين http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1592/%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a+%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7+%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a+%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%86/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اکر بخواهيم به عمق مسئله سقوط هواپيماي اوکرايني توسط پدافند هوايي کشورمان پي ببريم، بايد به چند سئوال پاسخ داده شود.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">علي رغم آماده باش صد در صدي جنگي ايران با آمريکا، <span style="color: #ff0000;">چرا حسن روحاني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي را به درخواست سپاه پاسداران بر فراز آسمان کشورمان متوقف نکرد؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بعد از اينکه سپاه پاسداران مسئوليت شليک به طرف هواپيماي اوکرايني را پذيرفت، <img style="float: left;" src="https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.10.798.798a/s640x640/82186843_2529528020596795_2753040094706109657_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&amp;_nc_cat=107&amp;_nc_ohc=uYE_1z5RHuYAX8Altpe&amp;oh=f3aac233c712044921f961f2baa1a650&amp;oe=5ED86D2E" alt="1" width="230" height="230" /><span style="background-color: #ffff99;">رمز درخواست حاکمه فرماندهان سپاه از سوي حسن روحاني چه بود؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">براي پي بردن به علت سقوط هواپيماي مسافربري اوکراين، <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">بايد نيروهاي امنيتي ايران، از توئيت مشکوک مورخه 16 دي 98 ، حسن روحاني در پاسخ به توئيت ترامپ، مبني بر حمله آمريکا به 52 نقطه فرهنگي ايران، رمزگشايي نمايند.</span></span> زيرا وقتي ترامپ پاسخ ايران به شهادت شهيد سليماني را قطعي دانست، <span style="color: #000080;">راهکار مقابله با انتقام سخت ايران را حسن روحاني در توئيت خود به کدخدايش آمريکا داد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ممکن است سئوال شود: <span style="color: #ff0000;">مگر روحاني مرض نفاق دارد؟! بله</span>، زيرا مسير مذاکره موشکي (برجام 2) مورد نظر روحاني، با اشتباه اپراتور پدافند هوا فضاي سپاه پاسداران محقق و روحاني انتقام خود را از سپاه پاسداران مي&zwnj;گرفت و روح مرحوم هاشمي رفسنجاني را هم در برزخ عذاب الهي شاد مي&zwnj;کرد! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: 9pt;">اما، مکروا و مکرالله والله خيرالماکرين. تير جريان نفاق نفوذي به سنگ خورد و موفق به اجراء کامل سناريوي سازمان سيا نشد!</span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 30 Jul 2020 15:16:00 GMT اهميت تقواي جمعي http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1591/%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa+%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%8a+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">رهبر معظم انقلاب 8 خرداد 1390 در ديدار با نمايندگان مجلس از نفاق جريان چپ پرده برداشت و فرمودند: &laquo;<span style="color: #ff0000;">يک جرياني در کشور وجود داشت به نام جريان چپ</span>. آنها شعارهاي خوبي هم مي&zwnj;دادند، <span style="color: #ff0000;">اما خودشان را مراقبت نکردند و تقواي جمعي به خرج ندادند ...</span> <span style="color: #000080;">کار آنها را به جايي رساند که فتنه&zwnj;گرِ ضد امام حسين و ضد اسلام و ضد امام و ضد<img style="float: left;" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HO055jBk3BUzNI5xLYzhDkRvKbHVoYt2lVDFTccKfglQbb8edj4eaZDBdAFQEwqICDLVLVTN0Y7jJKWBe9RRcHzMaGc2yPpCXkQiUjJxanGkCg" alt="1" width="230" height="145" /> انقلاب، توانست به آنها تکيه کند!</span> آنها نيامدند شعار ضد امام و ضد انقلاب بدهند، اما <span style="background-color: #ffff99;">شعار دهنده&zwnj; ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکيه کند؛</span> اين خيلي خطر بزرگي است. آنها غلتيدند. <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #00ffff;">بنابراين تقواي جمعي لازم است.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در اواسط دهه 70 آرام آرام، اصطلاح چپ و راست منسوخ، <span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffff00;">و به جريان اصلاحات و اصولگرا تغيير يافت.</span></span> جريان اصلاحات، يا همان جريان چپ 32 سال در قدرت است، اما پاسخگو نيست! زيرا بخاطر نداشتن تقواي جمعي، هم نقش اپوزيسيون نظام و ستون پنجم دشمن را بعهده گرفته <span style="color: #ff0000;">و با بي&zwnj;حيايي، حيله&zwnj;گري و نفاق، آتش هر فتنه&zwnj; را بر عليه اسلام، انقلاب و مردم روشن مي&zwnj;کند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">امروز جريان اصلاحات (چپ) <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">بخاطر فراموشي تقواي جمعي،</span></span> به انواع گناهان کبيره دروغ، دزدي، فساد سياسي و اخلاقي، اختلاس، جاسوسي به نفع دشمن، دين حداقلي، ضديت با انقلاب و اسلام آلوده&zwnj; است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">راه خلاصي اسلام، انقلاب و مردم از اين <span style="color: #ff0000;">جماعت فاقد تقواي جمعي،</span> محاکمه علني آنان در پيشگاه ملت رشيد ايران است، تا چهره واقعي آنان از پرده برون افتد <span style="color: #000080;"><span style="background-color: #00ffff;">و مسير تحقق گام دوم انقلاب و دولت اسلامي فراهم شود.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 30 Jul 2020 15:16:00 GMT نوشيدن مشروبات الکلي و تعطيلي حدود الهي http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1590/%d9%86%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%86+%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%d9%8a+%d9%88+%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در تاريخ 22 اسفند 98 گفت: <span style="color: #ff0000;">&laquo;<span style="background-color: #ffff99;">تعداد جان باختگان ناشي از مسموميت الکلي در خوزستان به 46 نفر رسيد.&raquo;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ffff99;">ح</span>کم الهي در استفاده از مشروبات الکلي و يا شرب خمر چيست؟</span></strong><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <span style="color: #000080;">شرب خمر در قرآن، از اعمال شيطان است و در روايات از معصومين عليهم السلام، حکم شرب خمر80 تازيانه است.</span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حال اگر جمهوري اسلامي بجاي اجراء حدود خدا، به مداواي رايگان مصرف کنندگان اين عمل شيطاني بپردازد <span style="color: #0000ff;">و حدود الهي و امر به معروف و نهي از منکر، از سوي مردم تعطيل شود، آيا مورد غضب الهي قرار نمي گيريم؟! </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">سکوت و نظاره گري خداوند متعال، نسبت به حرمت شکنان حدود الهي تا کي ادامه خواهد داشت؟</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000080;">ق</span></span></span>طعا چوب انتقام الهي نواخته شده و خشک و تر با هم خواهيم سوخت، زيرا وعده الهي، محقق شدني است.</span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>والسلام</strong></span><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 30 Jul 2020 15:16:00 GMT فرق احمدي نژاد با قاسم سليماني http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/1094/%d9%81%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a+%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af+%d8%a8%d8%a7+%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85+%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/ <p>احمدي&zwnj;نژاد خيلي خدمت كرد<br />خيلي زياد<br />به همين خاطر دوستش داشتيم<br />زحمات زيادي كشيد<br />دولت را محتوّل كرد<br />به مستضعفين نزديك<br />جوان&zwnj;هاي انقلابي را آورد<br />فرصتي براي ارتقاء ايماني جامعه<br />او به مردم اميد داد<br />به مسلمانان<br />نه فقط داخل<br />كه تمام دنيا<br />عليه استكبار<br />با بلندكردن دوباره نام و آوازه امام خميني (ره)<br />انقلاب امام خميني (ره)<br />با<br />اهتمام دوباره به فرمايشات امام<br />در خط امام<br />بازگرداندن شعارهاي انقلاب به عرصه جامعه<br />بعد از شانزده سال ليبراليسم دولتي<br />اما<br />يك فرق بزرگ هست<br />بين خدماتي كه او انجام داد با شهيد سليماني<br />يعني اصلاً<br />انسان وقتي &laquo;برتر&raquo; را مي&zwnj;بيند<br />تازه توجه به ضعف&zwnj;ها پيدا مي&zwnj;كند<br />شايد اگر سردار را نمي&zwnj;شناختيم<br />با او آشنا نمي&zwnj;شديم<br />ضعف&zwnj;هاي احمدي&zwnj;نژاد را نمي&zwnj;فهميديم<br />او<br />احمدي&zwnj;نژاد<br />گرفتار &laquo;غرور ِ ايماني&zwnj;&raquo; شد!<br /><br /><img style="width: 500px; height: 287px;" src="http://movashah.id.ir/o/ah-so.jpg" alt="" width="500" height="287" /><br /><br />اين آخرين حربه ابليس است<br />بزرگترين آن&zwnj;ها<br />ويژه متديّنين و مؤمنين<br />درجه يك&zwnj;ها<br />آن&zwnj;هايي كه خيلي خدمت مي&zwnj;كنند<br />اين نقشه را شيطان براي آن&zwnj;ها كشيده است<br /><br />درست وقتي انسان به مقامات معنوي كه مي&zwnj;رسد<br />خداوند كه به او كمك&zwnj;هاي فوق&zwnj;بشري مي&zwnj;كند<br />مِن حيث لايحتسب كه بهره مي&zwnj;برد<br />رحمانيت و رحيميت خداوند كه شامل حال فرد مي&zwnj;شود<br />نصرت الهي كه سر مي&zwnj;رسد<br />وعده&zwnj;اي كه خداوند به مؤمنين داده است<br />كساني كه دين او را نصرت مي&zwnj;كنند<br />درست وقتي كه پروردگار به وعده خود عمل مي&zwnj;كند<br />فرد كه توفيق خدمات فراوان به دين پيدا مي&zwnj;كند<br />دقيقاً همين&zwnj;ها<br />دقيقاً در همان نقطه<br />اين&zwnj;جاست كه ابليس سر مي&zwnj;رسد:<br />&laquo;تو خيلي نزد خدا عزيزي كه اين&zwnj;قدر به تو كمك مي&zwnj;كند&raquo;<br />&laquo;از ديگران عزيزتر&raquo;<br />&laquo;خدا تو را بيشتر از ديگران دوست دارد&raquo;<br />&laquo;تو الآن در مسير حق از بقيه جلوتري، خيلي جلوتر&raquo;<br />&laquo;ديگران به اندازه تو به دين خدمت نمي&zwnj;كنند&raquo;<br /><br />اين نقطه سقوط است<br />آخرين مار در بازي ماروپله<br />درست وقتي كه به خانه آخر نزديك مي&zwnj;شوي<br />همان ماري كه هميشه باعث تأسف و تأثر ما در بچگي مي&zwnj;شد<br />وقتي كه دو خانه مانده به پايان<br />نيش&zwnj;مان مي&zwnj;زد و به نقطه شماره يك بازمان مي&zwnj;گرداند<br /><br /><img style="width: 200px; height: 176px;" src="http://movashah.id.ir/o/ah-jv.jpg" alt="" width="200" height="176" /><br /><br />احمدي&zwnj;نژاد نيش خورد<br />درست وقتي &laquo;هاله نور&raquo; را دور &laquo;خود&raquo; ديد<br />و به زبان آورد<br />توسط همان آخرين مار<br />وقتي موفقيت&zwnj;هاي الهي را از &laquo;خود&raquo; ديد<br />وقتي گفت &laquo;دولت ِ من&raquo; اين كارها را كرده است<br />درست وقتي كه گزارشات او به &laquo;خودش&raquo; بازگشت<br />و به &laquo;كارگزاران پيرامونش&raquo;<br /><br />اما سردار سپهبد<br />فيلم&zwnj;هايش را ديگر همه&zwnj;مان ديده&zwnj;ايم<br />خودش كه از خودش تعريف نكرد<br />ديگران هم وقتي تعريف مي&zwnj;كردند<br />اصلاً از درون به هم مي&zwnj;ريخت<br />&laquo;شرمندگي&raquo;&zwnj; را مي&zwnj;شد از چهره&zwnj;اش ديد<br />اصلاً خودش را در آن مقامات نمي&zwnj;ديد<br />از درون متواضع بود<br />تظاهر نمي&zwnj;كرد<br />او همه موفقيت&zwnj;ها را از &laquo;خدا&raquo; مي&zwnj;ديد<br />از &laquo;خود&raquo; نديد<br />هر چه پيروزي بود از جانب پروردگار<br />هر چه نقص از جانب خودش<br />درست مثل مولا علي (ع) سلوك مي&zwnj;كرد<br />مثل او فكر مي&zwnj;كرد و عمل<br /><br />اين يك تفاوت بزرگ است<br />از زمين تا آسمان<br /><br /><img style="width: 390px; height: 254px;" src="http://movashah.id.ir/o/ah-ah.jpg" alt="" width="390" height="254" /><br /><br />به اين دليل است كه من ديگر به احمدي&zwnj;نژاد رأي نمي&zwnj;دهم<br />با اين&zwnj;كه خيلي او را دوست داشتم<br />با اين&zwnj;كه<br />خيلي خدمت به ما كرد<br />به همه مستضعفين ايران و جهان<br />اما<br />او در خانه يكي مانده به آخر سقوط كرد<br />همان روزي كه <a href="https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2013/may/07/iran-electoral-mahmoud-ahmadinejad-style" target="_blank">كاپشن را در آورد و كت پوشيد</a><br />نماد حمايت از مستضعفين را به نماد مستكبرين تبديل كرد<br />نه اين&zwnj;كه كت بد باشد<br />اين &laquo;تغيير نماد&raquo; بد بود<br />معناي زيادي براي جامعه داشت<br />جامعه جهاني<br />او بالاترين اميدها را به نااميدي تبديل كرد<br />درست وقتي كه خودش را - بيشتر از بقيه - در مسير اسلام تصوّر كرد<br />اين خانه از بازي در انتظار همه هست<br />هر كسي كه در حال خدمت به مستضعفين باشد<br />خيلي توكّل مي&zwnj;خواهد كه بتواني از روي آن بپري<br />درست مثل سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني!<br /><br />قال مولانا و مقتدانا اميرالمؤمنين علي (ع): <span style="color: #008000;">&laquo;أَيُّهَا النَّاسُ! لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ، كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ؛ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً، فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً&raquo;</span> <span style="color: #999999;">(نهج&zwnj;البلاغه، ح358)</span><br /><span style="color: #ff0000;">اى مردم! بايد خداوند، شما را به هنگام نعمت ترسان ببيند همانگونه كه از بلا ونقمت ترسان مى بيند؛ زيرا كسى كه خدا به او نعمت گسترده اى بخشيده و آن را (احتمالا) استدراج (مقدمه مجازات تدريجى) نشمرد از امر خوفناكى خود را ايمن دانسته.</span> <span style="color: #999999;">(ترجمه مكارم)</span></p> Thu, 27 Feb 2020 14:15:00 GMT حسن روحاني مرد مذاکره به نفع دشمن! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1559/%d8%ad%d8%b3%d9%86+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d9%85%d8%b1%d8%af+%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87+%d8%a8%d9%87+%d9%86%d9%81%d8%b9+%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>رييس جمهور 9 دي 98 شرايط فعلي کشور را شرايط جنگي اعلان کرده، حرف درستي است، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">اما آيا حسن روحاني مرد شرايط جنگي است؟</span></span><br /><br />بررسي کارنامه حسن روحاني در دوران دفاع مقدس، گوياي اين است،<span style="color: #0000ff;"> که او نه تنها مرد شرايط جنگي نيست، بلکه در موارد متعدد، در کنار دشمن بر عليه امام و انقلاب اسلامي اقدام کرده است!</span><br /><br />حسن روحاني در دفاع مقدس، با هدايت مرحوم رفسنجاني جمع عقلا را با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس، بر ضد جنگ تشکيل <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">و در ادامه با عناصر سطح بالاي سازمان جاسوسي موساد اسراييل، در فرانسه جلسه سري بر عليه امام و جنگ تشکيل داد،</span></span> <span style="color: #0000ff;">ولذا هدف او در شرايط جنگي امروز هم، پيرامون مذاکره براي کاستن از قدرت موشکي و منطقه اي ايران براي رضايت کدخدا(آمريکا) است!</span><br /><br />پس، حسن روحاني مرد شرايط جنگي نيست، <span style="color: #ff0000;">زيرا در زمان جنگ، فاصله اش با خطوط مقدم جبهه بيش از 40 کيلومتر بود، آنقدر که بوي باروت هم به مشامش نمي&zwnj;رسيد</span> و حتي مغرورانه از غذاي روزانه رزمندگان هم نمي&zwnj;خورد!<br /><br />حسن روحاني در زمان رياست جمهوريش هم، وقتي خوزستان را سيل فرا گرفت، براي تفريح به قشم رفت و امروز هم وقتي آلوگي هوا، نفس مردم تهران را بند آورده، به محمودآباد شمال سفر نمود! <span style="color: #0000ff;">ولذا او مرد جنگ اقتصادي هم نيست و بايد، تيغ را از دست زنگي مست، خارج کرد.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Mon, 10 Feb 2020 15:06:00 GMT پياده نظام دشمن ! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1574/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%87+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86+!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&rlm; ظريف در گفتگو با اشپيگل: <span style="color: #ff0000;">"ايران حتي پس از ترور سردار سليماني، مذاکره با آمريکا را غير محتمل نمي&zwnj;داند."<br /></span><br />مايک پنس معاون رئيس جمهور آمريکا در جمع نظاميان آمريکايي گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">"ايران در حال عقب نشستن از مواضع خود عليه آمريکاست."<img style="float: left;" src="http://saten.ir/wp-content/uploads/2016/12/1395091320305942.jpg" alt="1" width="220" height="153" /></span></span><br /><br />پدر و مادر ظريف وابستگي به انجمن حجتيه داشته <span style="color: #ff0000;">و ظريف هم در خدمت اهداف آمريکا است، زيرا انجمن حجتيه، طرفدار اسلام آمريکايي است.<br /></span><br />&nbsp;وقتي حسن روحاني به منزل شهيد سليماني رفت، دختر شهيد از رئيس جمهور پرسيد:<span style="background-color: #00ffff;"> <span style="color: #ff0000;">&laquo;انتقام خون پدر منو چه کسي قراره بگيره؟&raquo;</span></span><br /><br />دختر شهيد سليماني مطمئن بود که ل<span style="color: #0000ff;">يبرالهايي مثل روحاني و ظريف، هميشه به خون شهدا خيانت کرده&zwnj;اند،</span> چه در دوران دفاع مقدس و چه در حادثه منا و ...<br />&nbsp;<br />&nbsp;البته شهيد سليماني قبلا پاسخ مذاکره ليبرالها را اينگونه گفت: <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">"چه آمريکا، چه سعودي چه هر الاغ ديگري بخواهند کاري در مقابل اراده خدا انجام بدهند نميتوانند..."</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Mon, 10 Feb 2020 15:05:00 GMT آمريکا در سراشيبي سقوط http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1573/%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7+%d8%af%d8%b1+%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a8%d9%8a+%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>نخبگان، اساتيد دانشگاه و جريانهاي فعال سياسي آمريکا، <span style="color: #ff0000;">فروپاشي نظام سياسي کشورشان را قطعي مي&zwnj;دانند</span> و حتي در مناظره کانديداهاي رياست جمهوري سال 2020 بحث فروپاشي رژيم آمريکا داغ است <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">ولذا بيش از دو ميليون مقاله پيرامون فروپاشي آمريکا از سوي نخبگان آن کشور نگاشته شده است.<img style="float: left;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVjqxJh4hzo4sx2a6NxeciEVBAF_UjvapepLXQs7hi8GQPHT4B&amp;s" alt="1" width="220" height="156" /></span></span><br /><br />اخيرا جو بايدن يکي از نامزدهاي رياست جمهوري از حزب دموکرات آمريکا در مناظره با هم حزبي خود گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;منزوي شده ايم، جهان ميان ما و ايران يک مفهموم سياسي قائل شده و هر دوطرف را دعوت به کاهش تنش مي&zwnj;کند، ما ارزش خود را در منطقه از دست داده&zwnj;ايم.&raquo;</span></span><br /><br />&nbsp;انتقام سخت، که بيش از 35 ميليون ايراني در تشيع جنازه شهيد حاج قاسم سليماني فرياد زدند <span style="background-color: #00ffff;">و رهبري معظم آن را يوم الله نام نهادند،</span> بخشي از خونبهاي شهيد عزيزمان است، که با کشتن چند فرمانده عاليرتبه آمريکا جبران نمي&zwnj;شود، <span style="color: #0000ff;">لذا خواسته ملت ملت ايران و ساير ملل منطقه، خروج نيروهاي تروريست آمريکا از منطقه است.</span><br /><br />وعده الهي محقق خواهد شد و ملت ايران و کشورهاي محور مقاومت، <span style="color: #ff0000;">بزودي فرار ذلت بار نيروهاي تروريست آمريکا را از منطقه، همانند فرار ارتش صهيونيستي در سال 2000 از جنوب لبنان، شاهد خواهند بود، ان شاءالله.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Mon, 10 Feb 2020 15:05:00 GMT عظمت بيانيه گام دوم رهبر معظم انقلاب http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1558/%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%aa+%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87+%da%af%d8%a7%d9%85+%d8%af%d9%88%d9%85+%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1+%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">اگر بخواهيم پي به اهميت و عظمت بيانيه گام دوم رهبر معظم انقلاب ببريم،</span></span> لازم است نگاه ژرف و عميقي به تئوري پردازان امنيتي و نظامي کاخ سفيد آمريکا، <span style="color: #000080;">يعني نظريه پايان تاريخ آقاي فوکوياما و برخورد تمدنهاي آقاي هانتينگتون داشته باشيم.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در نظريه پايان تاريخ، آقاي فوکوياما معتقد بود که با شکست کمونيسم، به پايان تاريخ رسيده&zwnj;ايم و ايدئوژي پيروز هم ليبرال دموکراسي آمريکايي است که بايد جهان از آن تبعيت کند،</span></strong><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> اما آقاي هانتينگتون، بر خلاف نظريه پايان تاريخ فوکوياما، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">به برخورد تمدنها و يا جنگ تمدنها معتقد بود وآن را يک جنگ اخلاقي براي تبعيت همه دنيا از مکتب ليبراليسم ضروري مي&zwnj;دانست!</span></span> و لذا عمليات نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آمريکا، بر اساس نظريه جنگ تمدنهاي آقاي هانتينگتون، بر عليه کشورهاي اسلامي آغاز <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #0000ff;">و با طرح خاورميانه جديد،</span></span> کشورهاي افغانستان و عراق، تصرف نظامي شدند، ولي پس از شکست اسرائيل در لبنان، تصرف نظامي ايران را براي هميشه فراموش کردند، اما اين پايان ماجرا نبود.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;بر اساس جنگ تمدنها، قرار بوده در سال 85 شمسي بعد از تصرف افغانستان و عراق، تمدن اسلامي با تصرف نظامي ايران منهدم و فرهنگ ليبراليسم بر تمام دنيا حاکم شود، <span style="color: #0000ff;">اما آيا چنين رويدادي به وقوع پيوسته و يا برعکس، شاهد فروپاشي و احتضار مکتب ليبراليسم غرب در مواجه با تمدن اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و سلم هستيم؟</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">با اين توضيح مختصر، رهبر معظم انقلاب، <span style="color: red;">سه هدف مهم دولت سازي اسلامي، جامعه سازي اسلامي و تمدن سازي اسلامي</span> را در بيانيه گام دوم انقلاب ريل گذاري نموده که با مدد الهي، ن<span style="color: #000080;">خستين گام آن که دولت سازي اسلامي است، بايد بدست جوانان انقلابي در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دوم اسفند 98 محقق گردد. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ان شاءالله، بيشتر در اين رابطه خواهم نوشت.<br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 10 Feb 2020 15:01:00 GMT پيام احمقانه، يا خائنانه؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1569/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c+%d9%8a%d8%a7+%d8%ae%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>وقتي آمريکا در سال 67 هواپيماي مسافربري ايران را با 290 سرنشين در هوا منهدم کرد، <img style="float: left;" src="https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65088965_478703962885983_3407166511611313722_n.jpg?_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&amp;_nc_cat=103&amp;_nc_ohc=_6ckGa-NEdgAX-9u0Zm&amp;oh=d3e9c41c55e2b4120e5174396a716a91&amp;oe=5EAC4DFD" alt="1" width="250" height="250" /><span style="color: #ff0000;">هاشمي رفسنجاني در صفحه تلويزيون حاضر و گفت: ما پيام آمريکا را دريافت کرديم و بعد از چند روز با سالوسگري، جام زهر تلخ قطعنامه را به امام نوشاند!<br /></span><br /><span style="color: #0000ff;">حالا بعد از 31 سال از آن واقعه تلخ، حسن روحاني بعد از شهادت حاج قاسم سليماني</span> بدست شرورترين افراد روي زمين، با الگوگيري از رفسنجاني، پيام احمقانه:<span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;"> " من بلد نيستم"</span></span> را براي کدخداي خود آمريکا ارسال نمود!<br /><br />ترامپ هم بلافاصله، پيام ذليلانه روحاني را دريافت! <span style="color: #ff0000;">و در دستور اجرايي جديد، تمام اقتصاد ايران را تحريم کرد! تا روحاني، مذاکره موشکي را کليد بزند!</span><br /><br /><span style="color: #0000ff;">آري حسن روحاني کليد دارد، منتها به نفع کدخدايش آمريکا مي چرخد!</span><br /><br />نقش حسن روحاني در شهادت حاج قاسم و سقوط هواپيمايي اوکرايني و بازي در فتنه گران 98 چيست؟!</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Wed, 29 Jan 2020 12:21:00 GMT تحليل روزنامه نگار مصري http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1566/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84+%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87+%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1+%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">فهوي حسين روزنامه نگار مصري، با گرايش ناسيوناليست عربي و از پيروان جمال عبدالناصر با داشتن مشي ضد ايراني،</span> در مقاله اي اينگونه به قضاوت نشسته و چنين مي&zwnj;نويسد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">"ما و ايراني ها بيش از سي سال پيش، در فضاي بين الملي در يک سطح بوديم. ايراني ها راه مبارزه و مقاومت در برابر ابر قدرتها، بخصوص آمريکا را انتخاب کردند <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;">و ما مسير سازش را برگزيديم.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">ما هر سال مزد خيانت&zwnj;مان به اعراب را از طرف آمريکا در قالب 4 ميليارد کمک بلاعوض ميگرفتيم</span> و ايرانيها از همان اول فشار سياسي، اقتصادي و تحريم و جنگ داخلي و جنگ نابرابر را تجربه کردند &hellip;.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">امروز ايران از يک قدرت منطقه اي به يک قدرت جهاني تبديل شده که هيچ مشکلي در سطح منطقه و جهان بدون جلب نظر ايران قابل حل نيست <span style="background-color: #ccffff;"><span style="color: #0000ff;">و کانديداهاي رياست جمهوري آمريکا 64 بار هر کدام عبارت ايران را در مناظره تلوزيوني خود بکار ميبرند. گويي حريفي جز ايران در سطح جهان ندارند &hellip;</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #800000;">و ديگر اينکه ايراني ها در تمام علوم استراتژيک، از هسته&zwnj;اي تا فضايي و تا نانو و شبيه سازي و پزشکي و &hellip; جز ده کشور برتر جهان مي&zwnj;باشند</span> <span style="color: #ff0000;">و در صنايع موشکي چهارمين قدرت دنيا و از نظر دقت و سرعت موشک&zwnj;هايش شايد اولين کشور دنياست.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">و در منطقه جزيره امن و ثبات است و ما عليرغم حمايت آمريکا و اخذ کمک هاي ساليانه دغدغه تهيه يک وعده قرص نان براي اکثر مردم مان داريم و &hellip;..!!!؟؟؟</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">وقتي در مملکتي رهبر درست و حسابي نباشد، خب! وضعيت مي&zwnj;شود مصر&rdquo;</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">وقتي در جامعه اي وحدت نباشد، مي&zwnj;شود عراق&rdquo;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">وقتي در کشوري فرمانده استواري نداشته باشد، مي&zwnj;شود پاکستان</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: 9pt;">وقتي درکشوري به ظاهر مسلمان رهبر و رئيس آن مملکت، خود فروخته به شرق وغرب باشد، مي&zwnj;شود ترکيه&rdquo;</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">اما وقتي در کشوري شيعه، <span style="background-color: #00ffff;">رهبر باج به زمين و زمان ندهد، با همه فشارها، سليقه ها، تندرو، کندرو، جنگ 8 ساله، 30 سال تحريم سياسي و اقتصادي، جايي براي نفس کشيدن دشمن باقي نمي&zwnj;ماند،</span> <span style="background-color: #ccffcc;"><span style="color: #ff0000;">خوب آن وقت مي&zwnj;شود ايران،</span></span> <span style="color: #0000ff;">در ميان حصاري از آتش جنگ هاي منطقه که گرگ&zwnj;هاي زخمي پشت مرزهايشان بي قرار زوزه مي&zwnj;کشند &hellip; کسي جرات ندارد به خاکشان چپ نگاه کند &hellip; حتي مگس&zwnj;هايشان (پهباد ها).</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 29 Jan 2020 12:19:00 GMT حسن روحاني، انقلابي بالقوه يا ضدانقلاب بالفعل؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1562/%d8%ad%d8%b3%d9%86+%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%8c+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%87+%d9%8a%d8%a7+%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%9f!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>پس از اعلان رسمي ستاد کل نيروهاي مسلح کشورمان در رابطه با خطاي فردي در سقوط هواپيماي مسافربري اوکراين، <span style="color: #0000ff;">حسن روحاني با برخي از روساي کشورها، تماسهاي تلفني مشکوک برقرار کرده است!</span><br />حسن روحاني در مذاکره تلفني، به نخست وزير کانادا، مي گويد: <span style="color: #ff0000;">"آماده هر گونه همکاري با کانادا براي روشن شدن ابعاد قضيه سقوط هواپيماي اوکرايني هستيم." </span>در حالي که کانادا رواط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کرده است!<br />آيا هدف روحاني براي روشن شدن ابعاد سقوط هواپيما اوکرايني، توسط دشمنان انقلاب اسلامي، <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">تصويب قطعنامه يا بيانيه اي بر عليه سپاه پاسداران در شوراي امنيت سازمان ملل است؟!</span></span><br />وقتي روحاني در دوران دفاع مقدس، دشمن سپاه پاسداران بوده <span style="color: #ff0000;">و در همان دوران، در فرانسه، بر عليه امام و جنگ، با مقامات اسراييلي جلسه سري برگزار کرده!</span> و در زمان رياست جمهوريش هم، سپاه را مسئول جلوگيري از اهداف آمريکا در ايران مي داند.<br />پس روحاني در قضيه اشتباه فردي يک اپراتور در هوافضاي سپاه، بدنبال انتقام و هموار کردن مسير مذاکره موشکي با آمريکا است!<br />به اين سخن مشاور ترامپ بعد از مذاکرات مشکوک تلفني روحاني توجه نماييد که مي گويد: <span style="color: #ff0000;">&laquo;با حذف سليماني از ميدان نبرد، <span style="color: #0000ff;">احتمال اينکه بنشينيم با ايراني&zwnj;ها به توافقي برسيم، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.</span> تصور مي&zwnj;کنم که ايراني&zwnj;ها دارند آرام مي&zwnj;شوند.&raquo;</span><br />حسن روحاني فردي است که بالقوه انقلابي است، <span style="background-color: #00ccff;">اما بالفعل، يک ضدانقلاب فاحش بر عليه نظام اسلامي، رهبري، شوراي نگهبان، محور مقاومت و سپاه پاسداران است.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Wed, 29 Jan 2020 12:19:00 GMT مدافع سپاه (دي ماه 98) http://emozionante.ParsiBlog.com/Posts/386/%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9+%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87+(%d8%af%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d9%87+98)/ <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به&zwnj;نام خدا</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سلام؛</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اين روزها، حال کسي رو داريم که يه برادرش، سهواً، برادر ديگرشو کشته. براي هر دو عزاداريم. به هر طرف مي&zwnj;چرخيم جز خون دل نمي&zwnj;بينيم. اينقدر قلب&zwnj;هامون آتيش گرفته که دودش آه مي&zwnj;شه مدام و جاي هر حرف و کلمه&zwnj;اي از دهانمان خارج مي&zwnj;شه. اشک&zwnj;هامون چنان به جوش اومده که گونه&zwnj;هامونو خون انداخته. بند بند استخونامون مي&zwnj;خواد از هم باز شه. نه ناي راه رفتن مونده، نه مجال گفتن. لبخند از چهره&zwnj;هامون پرکشيده و سراپا ماتميم. چطور مي&zwnj;شه حال اين روزها رو تعريف کرد؟</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">با اينهمه، چرا از سپاه دفاع نکنم؟ يه برادرو از دست داديم، نمي&zwnj;خوام اون يکي رو هم از دست بديم. چرا پشت سپاه نايستم و سپر ترکش&zwnj;هاي بدخواهانش نباشم وقتي يه عمر، بي مزد و بي منت، سپر بلاي همه ما بود. بي اينکه بفهميم، بي اينکه توجه کنيم، بي اينکه قدردان باشيم. سپاه، هميشه مظلوم بود. هميشه مورد طعنه بدخواه بود. هميشه همه کاسه کوزه&zwnj;ها سرش شکسته شد و هميشه کنارمون بود. سپر بلامون بود. تو سيل و زلزله، اولين گروه پيش&zwnj;قدم بود که به دادمون مي&zwnj;رسيد. سراپا خاک و گل مي&zwnj;شد، تا گرد اندوه رو از چهره&zwnj;هامون پاک کنه. توي مرزها، بيرون مرزها، زمين، هوا، آب، همه جا رو برامون پاسداري داد که آب تو دلمون تکون نخوره. که اون جريان اکران فيلم &laquo;به وقت شام&raquo;، در پرديس کوروش، لباس حقيقت به تن نکنه و تن و بدن زن و بچه بي&zwnj;دفاعو نلرزونه. سپاه، هميشه مرد بوده، وسط اينهمه نامردمي.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به قول شهيد همت، وقتي تو جبهه سرگردون شدين، ببينين آتيش دشمن کدوم طرف مي&zwnj;باره. هرجا زير آتيش دشمنه، اونجا سنگر خوديه. چرا از سپاه دفاع نکنم وقتي توپ&zwnj;خونه دشمن بسته رو سر سپاه ما. سپاه ما. سپاهي که برخاسته از دل ماست و همه همتش ما مردميم. سپاه، جان اين ملته. اگر الان پشتش نباشيم، دشمن جان ما رو مي&zwnj;گيره. اونوقت دواعش و سرکرده&zwnj;هاشون فرصت پيدا مي&zwnj;کنن ادعا و آرزوي هميشگيشونو تحقق ببخشن و در ايران، حمام خون بنا کنند. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در پايان، براي رفقام و هرکس حرفمو مي&zwnj;فهمه مي&zwnj;نويسم، براي رفع اين هم و غم عظيم و اين گرفتاري خردکننده، سفارش شده جوشن صغير بخوانيم. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بخوانيم و براي التيام دردهاي کشورمون دعا کنيم. براي فرج مولامون زياد دعا کنيم که گشايش اول و آخر، به دستان مبارک ايشون بنده و چاره دردهاي امروز و هميشه&zwnj;مونه.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 18 Jan 2020 12:32:00 GMT زهر اين روزها (دي ماه 98) http://emozionante.ParsiBlog.com/Posts/385/%d8%b2%d9%87%d8%b1+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7+(%d8%af%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d9%87+98)/ <p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به&zwnj;نام خدا</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">سلام؛</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه آن حضرت فرمود: &laquo;قرآن بر چهار قسمت نازل شده است: يك چهارم درباره حلال و يك چهارم درباره حرام، يك چهارم درباره سنتها و احكام، يك چهارم درباره اخبار آنان كه قبل از شما بوده اند و آنان كه بعد از شما خواهند آمد و حلّ و فصل مسائل جاري شما [1].</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">آدم چيزهاي مهم و حساس رو دو دستي مي&zwnj;گيره؛ چيزي که توجه ويژه مي&zwnj;خواد، احتياط خاص مي&zwnj;طلبه، اهميت بالايي داره، وزينه، و خلاصه چيزي که بايد خيلي حواسمون بهش باشه رو بايد دو دستي بگيريم. ما قرآن رو يه دستي گرفتيم! </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">يک چهارم قرآن بنابر روايت، تاريخه. تاريخ هم براي خوندن و دونستن و عبرت گرفتنه. ولي ما غالباً بي توجهيم. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">خدا در قرآن مي&zwnj;فرمايد:</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ في&rlm; مَواطِنَ کَثيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْکُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ [2]. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">قطعاً خداوند شما را در مواضع بسياري ياري کرده است ، و [نيز] در روز &laquo;حُنَين&raquo; آن هنگام که شمارِ زيادتان شما را به شگفت آورده بود ، ولي به هيچ وجه از شما دفع [خطر] نکرد ، و زمين با همه فراخي بر شما تنگ گرديد ، سپس در حالي که پشت [به دشمن] کرده بوديد برگشتيد</span><span style="font-size: 16.0pt;B Nazanin&quot;;">.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حنين، اسم بياباني است بين مکه و طائف که جنگ معروف حنين در اون اتفاق افتاد. اون روز مسلمونا که هميشه مظلوم و ضعيف بودن، وقتي ديدن چقدر تعدادشون زياده و از نظر تعداد به دشمن برتري دارن، مغرور شدن و پيش خودشون گفتن ما هرگز از اينا شکست نمي&zwnj;خوريم. همين غرور منشأ شکستشون شد. چون غرور با خودش غفلت هم مياره. غفلت از مسبب الاسباب. يعني من تکيه&zwnj;ام به زور بازوي خودم باشه، به علمم، به قدرت بيانم، به هر توانمندي که تو خودم مي&zwnj;بينم و غفلت کنم از اينکه سرچشمه همه اينا خداست و اگر توانمندي&zwnj;اي در من هست، فقط در سايه لطف و اراده خداست. وقتي آدم غافل مي&zwnj;شه، بايد تنبيه شه. تنبيه يعني آگاهي. يعني بفهمه کجاي کارش ايراد داره. چون بنا بر رشده. و رشد وابسته به آگاهيه. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مسلمونا مغرور شدن و به همين خاطر شکست خوردن. چنان شکستي که فقط دنبال راهي براي خلاصي از مخمصه بودن و هيچ پناهي پيدا نمي&zwnj;کردن.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">حال اين روزهاي ما، اين آيه رو ياد آدم مياره. شهادت حاج قاسم که تا همين يکي دو روز پيش اصلاً برامون قابل هضم نبود، و پشت سرش اون تشييع جنازه باشکوه و غرورآفرين که فقط مي&zwnj;تونست معجزه&zwnj;اي در ايران و عراق و لبنان و ساير کشورهاي فتنه&zwnj;زده و کل دنيا باشه، و باز پشت&zwnj;بندش، سيلي محکم سپاه بر امريکاي تروريست و عقب&zwnj;نشيني وحشت&zwnj;زده امريکا، اسرائيل، و آل سعود، همه وجودمونو پر از غرور و افتخار کرد. خب طبيعي هم بود. گاهي هم گفتيم و نوشتيم که &laquo;و ما رميت اذ رميت، ولکن الله رمي&raquo;، ولي خب، خودمونيم، اونجور که بايد و شايد، اونجور از اعماق قلبمون، درنيومد. خدايي شيرمردان سپاهمون غرورآفرينن ولي خب، غرور کار دستمون داد.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اينقدر اوضاع به هم پيچيده و دردها تو در تو و مصيبت&zwnj;ها بي&zwnj;پايانه که آدم روزي هزاربار آرزوي مرگ مي&zwnj;کنه. کاش اين کابوس وحشتناک هرچه زودتر تموم شه. قلب&zwnj;هامون مالامال درده و چهره&zwnj;هامون در هم شکسته و چشمامون غم&zwnj;باره. ولي بي&zwnj;کس&zwnj;وکار نيستيم. پروردگاري داريم که اميد و توکلمون به اونه و مي&zwnj;دونيم هر بلايي سرمون مياد، در مسير رشدمونه و قراره اين پوسته&zwnj;هاي سختو بشکنيم و جوونه بزنيم و سر از اين خاک سياه دربياريم و تو آغوش آفتاب، جوونه بزنيم. مي&zwnj;دونيم خدايي که با ماست، ما رو تنها نمي&zwnj;ذاره و اين، تنها روزنه تنفسمون تو اين روزهاست.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">الان هم چاره، پناه بردن به آغوش امن و مطمئن پروردگاره. بايد معنوياتمونو تقويت کنيم. ارتباطمونو با خدا قوي کنيم تا بهمون آرامش و طمأنينه بده و خودش از اين طوفان&zwnj;هاي سهمگين به سلامت عبورمون بده. بايد همونجور که ازمون خواسته از صبر و نماز کمک بگيريم: وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ [3].</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اگه با خدا باشيم و حدودشو رعايت کنيم، خدا پشت ما رو خالي نمي&zwnj;کنه، قطعاً کمکمون مي&zwnj;کنه و اين وعده الهيه که <em><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-style: normal;">إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم</span></em><span class="st"> وَيُثَبِّت أَقدامَكُم، اگر دين خدا رو ياري کنيم، زير چتر حمايت خدا قرار مي&zwnj;گيريم و ان&zwnj;شاءالله مي&zwnj;رسه روزهاي روشني که انتظارش، طاقتمونو برده:</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکينَتَهُ عَلي&rlm; رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ عَذَّبَ الَّذينَ کَفَرُوا وَ ذلِکَ جَزاءُ الْکافِرينَ [4].</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;Times New Roman&quot;;">آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد ، و سپاهياني فرو فرستاد که آنها را نمي ديديد ، و کساني را که کفر ورزيدند عذاب کرد ، و سزاي کافران همين بود</span><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;Times New Roman&quot;;B Nazanin&quot;;">.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پ.ن.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">1. كليني، محمّدبن يعقوب، اصول كافي، به تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 2/627: عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: انّ القرآن نزل أربعه أرباع، ربع حلال و ربع حرام، و ربع سنن و احكام و ربع خبر ما كان قبلكم و نبأ مايكون بعدكم و فصل ما بينكم. </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">2. سوره توبه، آيه 25.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">3. سوره بقره، آيه 45.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">4. سوره توبه، آيه 26.</span></p> </p> Sat, 18 Jan 2020 12:32:00 GMT قهرمانِ من... http://maysan.ParsiBlog.com/Posts/413/%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%90+%d9%85%d9%86.../ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8384117500/33386122.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هنوز چندروزي از ميلاد عقيله&zwnj;ي بني هاشم نميگذرد..&zwnj; صبح جمعه سيزده دي ماه نود و هشت بود... چشم که گشوديم از خواب آرام شبانه&zwnj;مان... خبر رفتنتان بر سرمان آوار شد... گويي من هنوز در همان لحظه مانده&zwnj;ام... گويي سالـهاست در آن لحظه مرده&zwnj;ام... حالا ديگر خواب از چشمانمان ربوده شده:"( گويي جهان بي شما خالي است سردار... اين خلا را با تمام جان احساس مي&zwnj;کنم... حقيقتا احساس ميکنم دوباره پدر از دست داده&zwnj;ام... يک جوري در دلها ريشه دوانده&zwnj;ايد که از پدر هم عزيزتر شده&zwnj;ايد... حالا دارم مفهوم "بابي انت و امّي" را با پوست و استخوان مي&zwnj;فهمم... اصلا من فکر ميکنم شما رفتيد تا تصويري از عاشورا و فاطميه را توامان براي ما مجسّم کنيد... روضه&zwnj;ها يکجا در شما جمع شده&zwnj;اند... يک طرف دستـ ـهايِ بريده&zwnj;تان... يک طرف پيکرِ ارباً اربايتان... و يک طرف آتشِ افتاده بر جانتان به دست شقي&zwnj;ترينِ آخرالزمانيان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;... راستي کسي که اينگونه پيکرش در آتش سوخت نبايد ميهمان بانويي شود که بين در و ديوار سوخته صدا کرد: ولدي مهدي؟...<br /> شفقت با ابهت در چشمانتان درآميخته... فروتني و صلابت از نگاهتان فرو مي&zwnj;ريزد... شما جمع اضداديد... حقا که شما مصداق "اشداء علي الکفار و رحماء بينهم"ايد...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هميشه با خودم مي گفتم چطور مي شود آدمي در عين رأفتِ بي نهايت، صلابتِ بي نهايت داشته باشد... انگار خدا شما را فرستاد تا اين تعبير را براي ما معنا کنيد...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">لرزه بر اندام دشمنان مي افکنديد ولي با مومنين در نهايت مهرباني بوديد... و بالمومنين رئوف رحيم</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">مدتي بود از معنويات فاصله گرفته بودم... هيچ چيزي مثل شهادت شما نمي توانست مرا تا عمق معنويت ببرد... حالا مانده تا اثرات شهادت شما را ببينيم سردار...</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><br /> پ.ن: حاج قاسم حرف از شما تمامي ندارد...<br /> آن روز که در راهپيمائي دانشگاهي شرکت کرده بودم از هر قشري ديدم که اشک بر ديده داشتند... راستي که شما فراجناحي بوديد...<br /> راستي شنيده&zwnj; بودم اسم خيابان نوروزيان، را که دانشگاهمان در آن ماوي گزيده به نام شما تغيير داده&zwnj;اند...&nbsp;... امروز که چشمم به تابلو بلوار شهيد سردار قاسم سليماني افتاد اشک از چشمانم سرازير شد...<br /> دست پدرانه&zwnj;تان را در همين نزديکي&zwnj;ها بر سرمان کشيده&zwnj;ايد:"(</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;">شما رفتيد، ما مانديم و يک دنيا دلتنگي... اي کاش مي شد يکبار ما را هم به نام صدا بزنيد... اي کاش ما هم محبت پدرانه&zwnj;ي شما را لمس مي&zwnj;کرديم... از آن بالاها هواي ما را داشته باش:(</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">پ.ن2: امام خميني رحمه الله عليه:&nbsp;</span>شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادي وصولشان "عند ربهم يرزقون" اند و از نفوس مطمئنه اي هستند که مورد خطاب "فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي" پروردگارند.</p> <p>&nbsp;شهادت گواراي وجودتان فرمانده</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/">#<span>سردار_سليماني</a><br /> <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%AD%D8%B1%D9%85/">#مدافع_حرم</a><br /> <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/">#عزيزترين_سردار</a><br /> <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86/">#قهرمان_من</a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 18 Jan 2020 12:29:00 GMT ظرفيت سازي دولت براي کدخدا! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1556/%d8%b8%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa+%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%da%a9%d8%af%d8%ae%d8%af%d8%a7!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>وقتي ظريف به صراحت در مجلس اعلان کرد: <span style="color: #ff0000;">"نه بنده و نه آقاي رئيس&zwnj;جمهور نمي&zwnj;توانيم تضمين دهيم که با پيوستن به لايحه حمايت مالي از تروريسم مشکلاتمان حل خواهد شد."</span><br /><br />وقتي لايحه پالرمو و CFT مشکلات اقتصادي مردم و کشور را حل نکند، <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">بهانه دولت، براي گرفتن بهانه از دست آمريکا، شک برانگيز است</span></span>،<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/lkk1_2.gif" alt="1" width="266" height="200" /> <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #0000ff;">زيرا آمريکا با حضور دولت غربگراي روحاني، براي اعمال هر تحريمي نياز به بهانه ندارد!</span></span><br /><br />وقتي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، مشکل اقتصادي مردم را حل نکند، <span style="color: #ff0000;">پس تصويب آن منجر به ظرفيت فشار بيشتر آمريکا بر عليه ايران خواهد شد، که روحاني از آن مطلع است!</span><br /><br />آيا رييس جمهور و وزير خارجه کشورمان، <span style="color: #0000ff;">تضمين لازم براي تصويب لايحه استعماري فوق&zwnj;الذکر را به کدخداي خود آمريکا داده&zwnj;اند؟!</span><br /><br />قطعا مي توان گفت: تصويب لايحه پالرمو و CFT در مجمع، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;">ايجاد ظرفيت جديد فشار آمريکا براي مذاکره موشکي و کاستن از قدرت موشکي ايران خواهد بود،</span></span> زيرا آمريکا براي براندازي نظام اسلامي ايران، به جماعت ليبران نفوذي در قوه مجريه کشورمان، اميدوار است!</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Sat, 18 Jan 2020 12:21:00 GMT تقلب و تخلف در خاندان فريدن!!! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1555/%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8+%d9%88+%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81+%d8%af%d8%b1+%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86+%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%86!!!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong><strong> <br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>يکي از نکات جالب گزارش کميسيون آموزش مجلس در خصوص تحصيل غيرقانوني <img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/fzn_11111.gif" alt="1" width="240" height="150" />حسين فريدون(برادر رئيس جمهور) اين است که <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">سازمان سنجش آموزش کشور فروردين 93 طي نامه&zwnj;اي محرمانه از رئيس وقت دانشگاه شهيد بهشتي، درخواست افزايش 5 نمره به معدل برادر رئيس&zwnj; جمهور ، از 13/33 به 17/38 مي شود</span></span> که همين تخلف زمينه پذيرش حسين فريدون به عنوان دانشجوي دکتري دانشگاه شهيد بهشتي را فراهم مي کند. <br /><br />تخلفات حسين فريدون و پذيرش دهندگان به اين متقلب در دانشگاه شهيد بهشتي بدون دخالت و تخلف حسن روحاني،<span style="color: #0000ff;"> که ساليانه زيادي او را دکتر خطاب مي کردند، غيرممکن بوده است!</span><br /><br /><span style="color: #ff0000;">متقلبان خاندان فريدون را با نام خانوادگي روحاني و عمراني جستجو کنيد.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Sat, 18 Jan 2020 12:21:00 GMT روحاني در برجام فريب خورد؟! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1554/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85+%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%9f!/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>حسن روحاني در روز اعلام توافق برجام گفت: <span style="color: #ff0000;">"همه تحريم هاي مالي و بانکي و نفتي، در روز اجراي توافق، بالمرّه (يکجا) لغو مي شود".</span><br />&nbsp;<br />وقتي از واعظي رئيس دفتر روحاني، در 25 اسفند 97 سئوال شد که "آيا دولت پيش&zwnj;بيني مي&zwnj;کرد آمريکا از برجام خارج شود؟" گفت: <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">"پيش بيني اين رفتار آمريکا را نداشتيم."</span></span><br /><br /><span style="color: #0000ff;">غربزدگي و ملاقاتهاي مخفيانه روحاني در زمان حيات امام با سازمانهاي جاسوسي اسرائيل و آمريکا،</span> <span style="color: #ff6600;"><span style="background-color: #ffff99;">جاي هيچ شبهه&zwnj;اي را باقي نگذاشته، که روحاني در برجام فريب نخورده، بلکه به وظايف و ماموريت ديکته شده از سوي کدخداي خود آمريکا، عمل کرده است!</span></span><br /><br />ممکن است دوستان به نظر حقير ايراد وارد نمايند، <span style="color: #0000ff;">اما کدام ر ئيس جمهور احمق دنيا، بعد از يک شکست سنگين، منافقانه بدنبال توافق پسا برجامي، با ترامپ مي&zwnj;گردد؟</span> در حالي که مذاکره مجدد را ديوانگي اعلان نموده؟!<br /><br /><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">پس روحاني فريب نخورده، بلکه با هوشمندي در حال تکميل پازل شيطان بزرگ بر عليه جبهه مقاومت و نظام اسلامي است!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Sat, 18 Jan 2020 12:15:00 GMT تهديدات جنگ شناختي http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1553/%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%86%da%af+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>يکي از ابعاد جنگ نرم در دروان عصر انفجار اطلاعات،<span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;"> "جنگ شناختي"</span></span> است. <span style="color: #0000ff;">يعني اينکه دشمن منابع اقتدار نظام اسلامي را با استفاده از فضاي مجازي، بعنوان تهديد و ضعف نشان دهد.</span><br /><br />در تعريف ديگري از "جنگ شناختي" بايد گفت: <span style="color: #ff0000;">دشمن تلاش دارد که چهره زيبا و دستاوردهاي حيرت انگيز انقلاب اسلامي را به نسل جوان کشورمان سياه و تيره نشان دهد.</span><br /><br />مثلا دشمن يک خبر دروغ را به معترضين و منتقدين سه کشور ايران، عراق و لبنان با هدف شکست و تضعيف "جبهه مقاومت" مخابره مي&zwnj;کند، بدينصورت:<br /><span style="color: #0000ff;">به مردم ايران گفته مي شود؛ پول نفت شما را حکومت در کشور لبنان و عراق هزينه مي کند!</span><br /><span style="background-color: #ffff99;">به معترضين لبنان گفته مي شود که حزب الله لبنان منابع اقتصادي و پول کشورتان را به ايران مي دهد!</span> <span style="color: #ff0000;">و به مردم عراق گفته مي&zwnj;شود، که ايران پول نفت شما را غارت مي&zwnj;کند!</span><br /><br />در "جنگ شناختي"، دشمن، براندازان، فتنه گران و اعتداليون داخلي هم، با پروپاگانداي تبليغاتي، به کمک دشمنان برخاسته و بي کفايتي خود در حل مشکلات اقتصادي مردم را به گردن نظام اسلامي مي&zwnj;اندازند، <span style="color: #ff0000;">مثلا رئيس جمهورمان، بخاطر شکست در برجام، نه تنها از مردم عذرخواهي نمي&zwnj;کند، بلکه نانجيبانه بدنبال محدود کردن قدرت موشکي و منطقه&zwnj;اي ايران است!</span> <span style="color: #0000ff;">ولذا جريان انقلابي بايد دشمنان خارجي و داخلي را در پروژه "جنگ شناختي" با اقدام آتش به اختيار در گام دوم انقلاب، نااميد نمايند.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Sat, 18 Jan 2020 12:15:00 GMT مردم چوب اعتماد به اعتداليون را خوردند! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1545/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85+%da%86%d9%88%d8%a8+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af+%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86+%d8%b1%d8%a7+%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در رابطه با طرح افزايش قيمت بنزين و فتنه آبان 98 نکات مبهمي وجود دارد، که دولت از پاسخ به آن امتناع مي ورزد!<br /><br />دولت بايد پاسخ دهد، که چرا برخي از وزرا، نمايندگان مجلس، استانداران از اجرا اين طرح بي اطلاع بوده، <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">اما سلطنت طلبان، منافقين و اراذل و اوباش مطلع و آماده عمليات براي کشتار مردم و نيروهاي انتظامي و آتش افروزي گسترده بودند؟!</span></span><br /><br />براي پاسخ به سئوال فوق، بايد گفت: <span style="color: #0000ff;">خبر دقيق تصويب و زمان اجرا نابخردانه طرح افزايش قيمت بنزين، از سوي کدام يک از کارشناسان مربوطه، يا معاونين و مديران دفتر رئيس جمهور به اطلاع سلطنت طلبان، منافقين و اراذل و اوباش رسيده است؟!</span><br /><br />با توجه به سابقه سوء رئيس جمهور، برخي از معاونين و وزرا او در زمينه سازي نفوذ جاسوسان سازمان سياي آمريکا، در مراکز مهم و حساس کشور، <span style="color: #ff0000;">لذا دولت ليبرال غربزده حسن روحاني، اولين متهم در اطلاع رساني به سلطنت طلبان، منافقين، اراذل و اوباش است، که نهادهاي امنيتي بايد به جراحي عميق آن بپردازند.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><br /><span style="color: #ff00ff;"><strong>والسلام </strong></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Tue, 24 Dec 2019 07:46:00 GMT رئيس جمهور و وزير اطلاعات پاسخگو باشند http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1544/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3+%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1+%d9%88+%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa+%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88+%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%af/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در رابطه با اجرا احمقانه طرح افزايش قيمت بنزين، از سوي دولت بي کفايت اعتدال، که زمينه آغاز فتنه گسترده آبان 98 را کليد زد، <span style="color: #ff0000;">به دو سئوال مهم و اساسي ذيل از سوي رئيس جمهور يا وزير اطلاعات، پاسخي داده نشده است:<img style="float: left;" src="http://nasimesarakhs.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-7.jpg" alt="1" width="330" height="220" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>اولين وظيفه وزارت اطلاعات کشف شبکه هاي تروريستي سازمان يافته در داخل و خارج از کشور، قبل از اقدام عملياتي آنها است،<span style="color: #0000ff;"> لذا در خصوص فتنه آبان 98 و اقدامات تخريبي گسترده آشوب طلبان و تروريستها، وزارت اطلاعات، کاملا منفعل و موفق به کشف خانه هاي تيمي آنها نگرديده است!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br />دومين وظيفه وزارت اطلاعات، هشدار به رييس جمهور و وزارتخانه هاي مرتبط براي جلوگيري از اجرا طرح شوک آور افزايش قيمت بنزين بوده، <span style="color: #ff0000;">که متأسفانه آن وزارتخانه، هشداري به رئيس جمهور نداده و اگر هشداري هم داده و رئيس جمهور به آن بي توجهي کرده، ملت ايران مطلع نشده&zwnj;اند.</span><br /><br />نتيجه: نمايندگان دو آتيشه مجلس که طرح سه فوريتي و دو فوريتي براي متوقف کردن طرح افزايش قيمت بنزين داشتند، بايد در اولين فرصت، رئيس جمهور و وزير اطلاعات را به مجلس فرا خوانند و آنان را مؤاخذه جدي نمايند، که دولت بي کفايت روحاني و وزير مربوطه، <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">چه بلايي بر سر چشم بيناي انقلاب آورده اند، که موفق به کشف فتنه 98 نشده و هشداري هم براي جلوگيري از اجرا طرح نداده است؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Tue, 24 Dec 2019 07:46:00 GMT سرقت يارانه 45 هزار و 500 توماني! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1543/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa+%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87+45+%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d9%88+500+%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دولت حسن روحاني در يک اقدام گازانبري در شب ميلاد پيامبر مهرباني مردم را قورباغه&zwnj;پز کرد، <span style="color: #0000ff;">بدينصورت که اولا بنزين را سهميه بندي و افزايش قيمت داد و ثانيا، از طرح کمک هزينه دولت به مردم هم رونمايي کرد!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در اين رابطه بايد گفت؛ اگر يک خانواده 2 نفره در ماه 2 باک بنزين(120 ليتر) بر اساس قيمت دولتي يعني 1500 و آزاد 3000 تومان مصرف کند،<span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;"> مبلغ آن 270 هزار تومان مي&zwnj;شود.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حالا دولت، منت بر سر مردم نهاده و مي&zwnj;گويد؛ <span style="color: #ff0000;">علاوه بر يارانه 45500 تومان، مبلغ 105000 تومان کمک هزينه هم پرداخت مي&zwnj;نمايد</span> که مجموع آن در ماه 196 هزار تومان براي خانواده 2 نفره است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">توجه، توجه!</span> اگر مبلغ 196 هزار تومان بارانه نقدي و کمک هزينه 105 هزار توماني دولت را از مبلغ 270 هزار تومان هزينه 2 باک بنزين منها نمائيم، <span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #00ffff;">تا</span><span style="background-color: #00ffff;">زه متوجه مي&zwnj;شويم، که دولت، علاوه بر سرقت يارانه 45500 توماني، مبلغ 74 هزار تومان ديگر از جيبمان دزديده!</span></span>اما با تدبير انگليسي و آمريکايي، مي&zwnj;گويد؛ در حال پرداخت کمک هزينه به 60 ميليون ايراني هستم.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آيا مردم متوجه علت شلوغ بازي و سخنان ضدانقلابي حسن روحاني در چند روز گذشته شدند؟! <span style="color: #ff0000;">عزيزي نوشته بود، که خبر حسن روحاني مبني بر کشف ميدان بزرگ نفتي، همان جيب مردم بوده، که از امروز مورد دستبرد قرار گرفته است!</span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 24 Dec 2019 07:41:00 GMT چگونه انقلاب فرو مي پاشد؟ http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1541/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87+%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d9%81%d8%b1%d9%88+%d9%85%d9%8a+%d9%be%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">يک حديث، يک خاطره و يک ضرب&zwnj;المثل</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1-امام علي عليه السلام مي&zwnj;فرمايد: &laquo;يستدل علي ادبار الدول باربع ، تضييع الاصول ، والتمسک بالغرور وتقديم الاراذل وتاخير الافاضل &raquo; چهار چيز باعث سقوط حکومت مي&zwnj;شود <span style="color: #0000ff;">:الف-اصول اساسي را ضايع نمودن. ب- به جاه زودگذر دنيا مغرور شدن. &nbsp;ج-فرومايگان را مقدم داشتن. د-فرزانگان را کنار گذاشتن. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2-<span style="color: #800000;"><span style="background-color: #ffff99;">مارشال تيتو يوگسلاوي رهبر يوگسلاوي سابق، در جمع دانشجويان خارجي اين خاطره را بازگو مي کند:</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">چندسال پس از پيروزي انقلاب و استقرار دولت از کا گ ب(سازمان جاسوسي شوروي)&nbsp;به من اطلاع دادند که در کابينه شما يک جاسوس سازمان جاسوسي امريکا &lsquo;سيا &lsquo;وجود دارد . وي را شناسايي و دستگير کنيد. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تيتو مي&zwnj;گويد: تمام تلفن ها و مکاتبات و رفتار افراد کابينه را تحت کنترل قرار داديم و پس از مدتي مايوس شديم هيچ نشاني از جاسوس پيدا نکرديم. پس از مدتي جستجو، نااميدانه و عاجزانه درخواست&nbsp;شناسايي و معرفي جاسوس در کابينه را از شوروي کردم. از&nbsp;&ldquo;ک گ ب&rdquo; اطلاع دادند که &ldquo;معاون اول تو در کابينه جاسوس سازمان سيا است.&rdquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تيتو از اين خبر متحير مي شود و پس از اتمام يکي از جلسات کابينه از وي مي&zwnj;خواهد بماند. سپس اسلحه را روي شقيقه معاون اول گذاشتم و از وي سوال کردم آيا تو جاسوس سيا هستي؟ او که متوجه شد، قضيه لو رفته است به جاسوسي خود اعتراف نمود.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تيتو از او سوال کرد از چه وقت با سيا&nbsp;همکاري مي کني؟ معاون اول گفت: از زمان دانشجويي! تيتو: در اين مدت با تمام کنترل هاي امنيتي، هيچ ارتباطي با سيا، از تو کشف نشد؟ معاون اول: هم الان نيز هيچ ارتباطي با سيا ندارم. تيتو: چگونه عضوي هستيد که ارتباط نداريد؟ معاون اول: سيا مسئوليتي به من واگذار کرده که وظيفه&zwnj;ام را انجام مي&zwnj;دهم</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">! </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تيتو: مسئوليت تو چيست؟ معاون اول: به من ماموريت داده شده تا&nbsp;&ldquo;در سپردن پستها به افراد غير تخصصي و نا همسو عمل کنم &rdquo; و تا کنون هم اين گونه عمل کرده&zwnj;ام!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">تيتو مي&zwnj;گويد: نگاهي کردم به افراد کابينه و مديران ارشد ديدم همين طور است! هيچ کس سر جاي خودش نيست ! مثلا طرف دکتراي کشاورزي دارد ولي وزير نيرو است و يا ديگري برق خوانده اما وزير مسکن است! طرف دکتراي خريدني گرفته وزير صنعت است و يا طرف اصلا سواد اقتصادي ندارد وزير اقتصاد است .</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سپس معاون&nbsp;اول و جاسوس تيتو مي گويد: تحليل سيا اين بوده و هست&nbsp;که با اين روش، انقلاب بدون کودتا و حمله خارجي از درون متلاشي مي شود.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3-<span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ccffff;">يه روز ملا نصر الدين براي تعمير بام خانه خود مجبور شد مصالح ساختماني را بر پشت الاغ بگذارد و به بالاي پشت بام ببرد. الاغ هم به سختي از پله ها بالا رفت.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ملا مصالح ساختماني را از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را بطرف پايين هدايت كرد. ملا نمي&zwnj;دانست كه خر از پله بالا ميرود، ولي به هيچ وجه از پله پايين نمي&zwnj;آيد. هر كاري كرد، الاغ از پله پايين نيامد. ملا الاغ را رها كرد و به خانه آمد تا استراحت كند. در همين موقع ديد الاغ دارد روي پشت بام بالا و پايين مي&zwnj;پرد. وقتي كه دوباره به پشت بام رفت، مي خواست الاغ را آرام كند كه ديد الاغ به هيچ وجه آرام نمي&zwnj;شود. برگشت و بعد از مدتي متوجه شد كه سقف اتاق خراب شده و پاهاي الاغ از سقف آويزان شده است. بالاخره الاغ از سقف به زمين افتاد و مرد. بعد ملا نصرالدين گفت: لعنت بر من كه نمي&zwnj;دانستم كه اگر خري به جايگاه رفيع و پست مهمي برسد، هم آنجا را خراب مي&zwnj;كند و هم خودش را مي&zwnj;كشد.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Sun, 01 Dec 2019 10:59:00 GMT دزد دين و دزد مال! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1539/%d8%af%d8%b2%d8%af+%d8%af%d9%8a%d9%86+%d9%88+%d8%af%d8%b2%d8%af+%d9%85%d8%a7%d9%84!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">گويند؛ روزي دزدي در راهي بسته&zwnj;اي يافت که در آن چيز گرانبهايي بود و دعايي نيز پيوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند</span>. به دزد گفتند: چرا اين همه مال را از دست دادي؟</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">دزد گفت: صاحب مال عقيده داشت که اين دعا، مال او را حفظ مي کند <span style="background-color: #00ffff;">و من دزد مال او هستم، نه دزد دين!</span></span> اگر آن را پس نمي دادم و عقيده صاحب آن مال خللي مي يافت، آن وقت من، دزد باورهاي او نيز بودم و اين کار دور از انصاف است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">رئيس جمهور بر اساس اصل 121 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي در جلسه&zwnj;اي که با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي&zwnj;شود به ترتيب زير، سوگند ياد مي&zwnj;کند و سوگندنامه را امضاء مي&zwnj;نمايد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">بسم&zwnj;الله&zwnj;الرحمن&zwnj;الرحيم</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&laquo;من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي&zwnj;کنم <span style="color: #ff0000;">که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم</span> و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت&zwnj;هايي که بر عهده گرفته&zwnj;ام به کار گيرم <span style="color: #0000ff;">و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم</span> <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم</span></span> ... و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم&zwnj;السلام قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است <span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffff99;">همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم</span></span> و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">سئوال: آيا رئيس جمهورمان بر اساس سوگند خود در برابر قرآن و نمايندگان مجلس، امين دين و مال مردم بوده است؟!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">آيا محبوبيت زير 7 درصدي حسن روحاني، گوياي دزديده شدن دين و مال مردم توسط او نيست؟ </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sun, 24 Nov 2019 09:22:00 GMT سيل ويرانگر اطلاعاتي_امنيتي در لانه مورچگان http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1521/%d8%b3%d9%8a%d9%84+%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1+%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%8a_%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87+%d9%85%d9%88%d8%b1%da%86%da%af%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;">سربان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روح الله زم مدير شبکه ضدانقلابي آمدنيوز را دستگير کردند.<img style="float: left;" src="http://uupload.ir/files/761_510-7.gif" alt="1" width="220" height="220" /></span></span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">خبر فوق در کنار انهدام پهپاد آمريکايي و توقيف کشتي انگليسي، برگ زرين ديگري از اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">دستگيري روح اله زم، مثل جاري شدن سيل در سوراخ مورچگاني است،</span> که از وحشت دستگيري خواب از چشمان آنان و اربابانشان ربوده شده است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #ffff00;">گزينه&zwnj;ي تسليم، بهترين و تنها راه پيش روي شبکه نفوذ و ستون پنجم دشمن است</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><span style="background-color: #00ffff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">آيا دستگيري روح الله زم، به پالايش گسترده مرکز مهم و حساس در دولت و مجلس و روزنامه&zwnj;هاي زنجيره&zwnj;اي منجر مي&zwnj;گردد؟</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">شاهد فرار گسترده</span><span style="font-size: 9pt;"> فتنه&zwnj;گران و براندازان از کانال ضدانقلابي آمدنيوز هستيم که البته دير مطلع شدند!</span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 26 Oct 2019 08:41:00 GMT ارث دولت سازندگي به دولت اعتدال! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1520/%d8%a7%d8%b1%d8%ab+%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa+%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">يادي کنيم از يادگار واقعي حضرت روح الله، مرحوم حاج سيد احمد خميني، که در آخرين مصاحبه خود، خطاب به مسئولان دولت سازندگي گفت: </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;بعضي&zwnj;ها همه نقاط ضعف و بي&zwnj;کفايتي خود را با هياهو به گردن استکبار جهاني و آمريکا انداخته و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي&zwnj;کنند.</span> مشکلات و مسايل ما به کارشکني آمريکا و ضديت صهيونيست&zwnj;ها برمي&zwnj;گردد شکي نيست، اما گسترش فساد اداري و رشوه&zwnj;خواري در ادارات و مؤسسات دولتي به خودمان برمي&zwnj;گردد. <span style="color: #ff0000;">اتخاذ تصميمات نابخردانه درباره ذخاير ارزي مملکت توسط خودمان بوده است.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آيا آمريکا به ما گفت که دور دنيا راه بيفتيم و از هر کشور و دولتي که سر راه&zwnj;مان بود چند صد ميليون و چندين ميليارد دلار وام بگيريم و مملکت را زير بار استقراض خارجي ببريم؟</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> دوستان انقلاب و نظام مرتباً حرص مي&zwnj;خوردند و مضرات دريافت وام&zwnj;هاي سنگين خارجي را گوشزد مي&zwnj;کردند، اما آقايان در مصاحبه&zwnj;هاي خود دريافت هرگونه وجهي را از کشورهاي خارجي تکذيب کرده و با قاطعيت مي&zwnj;گفتند: ما هيچ&zwnj;گونه بدهي خارجي نداريم.<span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #ff0000;"> اما حالا اعلام مي&zwnj;شود که صحبت از 35 تا 40 ميليارد دلار بدهي است</span></span> و هر چند هفته يکبار اخباري مربوط به نحوه پرداخت بدهي&zwnj;ها به آلمان، فرانسه، انگليس، هلند، کره، ژاپن و بعضي ممالک دور و نزديک در جرايد چاپ مي&zwnj;شود.<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #0000ff;">بي سر و صدا 150 تومان به قيمت دلار اضافه کردند و کسي هم نفهميد.</span> مگر رئيس کل بانک مرکزي قول نداده بود که قيمت دلار را در حدود 100 تومان ثابت نگه مي دارد، پس چه شد؟ <span style="color: #ff0000;">چرا همه مشکلات و نارسائيها را به گردن آمريکا و ديگران مي&zwnj;اندازيم. آيا اختلاس از بيت المال نيز به آمريکا مربوط مي شود؟&raquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffff99;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #800000;">آيا مي دانيد! از وامهاي دريافتي مرحوم هاشمي رفسنجاني از بانکهاي خارجي، قريب 7 ميليارد دلار مانده است؟!</span></span> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt;">آيا مي&zwnj;دانيد! شرط بانکهاي خارجي براي پرداخت وام به ايران، تغيير در اصول انقلاب و خط اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و سلم بوده است؟!</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">آيا پذيرش و اجراء مخيفيانه سند 2030 و حذف کلمه شهيد از تابلوي کوچه&zwnj;ها و خيابانها، از نتايج دريافت آن وامها است؟!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="background-color: #00ffff;">آيا رابطه&zwnj;اي بين مصاحبه فوق و فوت مرحوم سيد احمد خميني وجود دارد؟!</span><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt;">والسلام</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 26 Oct 2019 08:38:00 GMT رفيق دزد و شريک قافله! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1519/%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%82+%d8%af%d8%b2%d8%af+%d9%88+%d8%b4%d8%b1%d9%8a%da%a9+%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d9%87!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p><strong>بيژن زنگنه: <span style="color: #ff0000;">&laquo;با وزير نفت عربستان 22سال است دوستم و برغم تنشهاي منطقه دوستي ما حفظ شده.&raquo;</span><br /><br />بيژن بازمانده ناخلف مرحومي است، <span style="color: #0000ff;">که پادشاه وقت عربستان، درب کعبه و باغ فدک را برويش باز کرد!</span> مي&zwnj;دانيد چرا؟!<br /><span style="color: #ff0000;">زيرا آن مرحوم از روي خون شهدا حج سال 66 عبور کرد</span> و سپس خاندانش از دختر و پسر به هر مناسبتي به ديدار ملک عبدالله وهابي شرفياب مي&zwnj;شدند!<br /><br />پس زنگنه عمله&zwnj;اي است که قراردادهاي نفتي را قبل از هر اقدامي، <span style="background-color: #00ffff;"><span style="color: #800000;">بايد يک نسخه از آن را براي فرزند دزد آن مرحوم، مهدي هاشمي رفسنجاني ارسال مي&zwnj;کرد!</span></span><br /><br /><span style="color: #0000ff;">مهدي رفسنجاني بزرگ رشوه گير قرارداد کرسنت، آنهم با امضاء طلايي زنگنه، وزير نفت دولت محمد خاتمي!</span> <br />&nbsp;<br />خسته نباشي آقا بيژن! راستي کي قراره با وزير نفت عربستان خلوت کنيد؟!</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></strong></p> Sat, 26 Oct 2019 08:37:00 GMT شرمساران برجام!!! http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1518/%d8%b4%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85!!!/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا&nbsp;</span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">زنگنه وزير نفت گفت: <span style="background-color: #ffff99;"><span style="color: #ff0000;">&laquo;چيني&zwnj;ها از پارس جنوبي کنار گذاشته شدند و پروژه به پترو پارس واگذار شد&raquo;!</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ليبرالهاي شيفته برجام و اروپا، با طرح اين دروغ، <span style="color: #0000ff;">که شرکتهاي داخلي توان سرمايه&zwnj;گذاري در فاز 11 پارس جنوبي را ندارد! با توتال فرانسه قراردادي دندانگير، مبني بر واگذاري مديريت 20 ساله پروژه و 50 درصد فاز 11 پارس جنوبي را امضاء کردند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">با تشر ترامپ، توتال قبل از آغاز فعاليت، فرار کرد و ليبرالها از چيني&zwnj;ها درخواست عملياتي شدن پروژه را داشتند، <span style="color: #ff0000;">اما کشور چين که شاهد توهينهاي ليبرالها، در آغاز دولت روحاني و بازي نرد عشق آنها با اروپا و آمريکا در زمان اجراء برجام بودند،</span> دست ليبرالها را در پوست گردو گذاشتند و زنگنه به ناچار شرکت چيني را از پروژه کنار گذاشت!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">حال بايد اين سئوال را از ليبرالهاي غربزده پرسيد؛ <span style="color: #800000;"><span style="background-color: #00ffff;">که اگر پتروپارس توان سرمايه گذاري در پارس جنوبي را داشته، پس غلط کرديد، با توتال قرارداد بستيد!</span></span> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">دولت دوچهرگان ليبرال، متخصص دور زدن قوانين کشورند! ولذا سازمان بازرسي بايد به اين موضوع ورود نمايد <span style="color: #0000ff;">که چرا بر خلاف سياستهاي اقتصاد مقاومتي، دولت به سراغ شرکتهاي خارجي رفته است؟</span> <span style="color: #ff0000;">و چرا قراردادي منعقد شده که امکان دريافت غرامت از شرکت توتال و چيني وجود ندارد؟!</span></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color: #ff00ff;">والسلام</span><br /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 26 Oct 2019 08:37:00 GMT