مجله پارسي نامه - فن آوري اطلاعات، اينترنت http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/6/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - فن آوري اطلاعات، اينترنت fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 04 Jul 2022 10:24:41 GMT پارسي بلاگ کاروانِ عمر http://sayedali121.ParsiBlog.com/Posts/45/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%90+%d8%b9%d9%85%d8%b1/ <p>&nbsp;</p> <p>شوق مي خواهد که لب را بر سرودي وا کني<br />بيت نابي را بر آن ابرو کمان انشا کني</p> <p>عاقبت در عشق بازي تلخ کامت مي کنند<br />همچنان فرهاد اگر شيرين لبي پيدا کني</p> <p>داغ را باور کني يا نه،به دل جا مي دهند<br />چون شقايق خود نمايي گر درين صحرا کني</p> <p>سالها از شاهراه تجربه بايد گذشت<br />تا شکسته خطّ پيشاني ما معنا کني</p> <p>کاروان عمر بي بانگ جرس در رفتن است<br />ساربان خفته را ماني،کجا سودا کني</p> <p>از کدورتها جلا هرگز نيابد آينه<br />سينه را بايد تهي از کينه و غمها کني</p> <p>مي شناسي راه از بي راهه هاي زندگي<br />گوش جان گر بر سروش عالم بالا کني</p> <p>سيد علي کهنگي<br />@sayedalikahangi</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 25 Jun 2019 08:33:00 GMT چهار فصل عاشقي http://zamzamenasim.ParsiBlog.com/Posts/102/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d8%b5%d9%84+%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d9%8a/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; يادت هست، بهار بودي که آمدي. درختان سيب پر از شکوفه بودند گويي که لباس سفيد عروس را به تن کرده بودند. يادت هست، باغچه ي کوچکمان را. يادت هست روزهاي اول بهار بنفشه ها را، شمعداني ها را با عشق، با لبخند کاشتيم. بهار بود، زمين به روي غنچه لبخند مي زد، از آسمان باران شادي مي باريد و تو مي خنديدي. نمي دانم بهار دليل آن همه زيبايي بود، يا براي بودن تو بود که همه زيبايي بود. نمي دانم بهار زيبا بود، يا براي چشمان من همه زيبايي بود. راستي اگر بهار زيبا بود، اگر بهار دليل آن همه زيبايي بود چرا بعد از آن بهار، هيچ بهار ديگري زيبا نبود؟</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; يادت هست تابستان بود، شانه به شانه زير درختان باغ سيب قدم مي زديم، بوي عطر سيب در فضا مي پيچيد. مي گفتي باغ سيب تکه اي از بهشت است، مي گفتي سيب بوي بهشت مي دهد. مي گفتي من حوا و تو آدم، و اگر بخواهم براي خاطرم سيب را هم از درخت ممنوعه مي چيني. زمين سبز بود، درختان سبز بود. هوا خوب بود، نسيم خنک در ميان درختان مي پيچيد و بوي سيب مي آمد. تو بودي، من بودم و هواي با هم بودنمان هم خوب بود. بهشت همان لحظه، همان جا بود. بهشت چه دارد که آن لحظه باغ سيب نداشت. تو بودي زير درختان سيب و بوي سيب که مي آمد و چشم هاي تو مي خنديد. براي من بهشت همان لحظه، همان جا بود. نمي دانم تابستان زيبا بود يا تو دليل آن همه زيبايي بودي؟ نمي دانم باغ سيب تکه اي از بهشت بود يا براي بودن تو بود که باغ سيب بهشت بود؟ اگر براي تو نبود چرا بعد از تو ديگر باغ سيب بوي بهشت نمي داد؟<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; يادت هست، پاييز بود، برگهاي رنگ رنگ درختان با وزش باد مي رقصيدند و تن خود را به باد مي سپردند. يادت هست، گفتم جدايي برگها از درخت را نمي فهمم؟ چگونه ممکن است برگي از ريشه اش دل بکند؟ چگونه ممکن است برگي تن خود را به باد و باران بسپارد؟ مثل برگهايي که از درخت دل مي کندند، تو هم دل کنده بودي. تو هم تن خود را به باد و باران سپرده بودي. تو هم رنگ پاييز گرفته بودي. چشمانت ابري بود. آسمان دلش گرفته بود، تو دلت گرفته بود، من دلم گرفته بود. تو حرف رفتن مي زدي و چشمان من مثل هواي پاييز هوس نم نم باران مي کرد. هوا سرد بود و چاي داغ همصحبتي هامان هم سرد بود. چرا مي گويند پاييز فصل عاشقان است؟ پاييز براي من بوي رفتن مي دهد، بوي دل کندن مي دهد. بوي جدايي، بوي فراق مي دهد. <br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; يادت نيست، زمستان بود. تو نبودي، زمين سرد، هوا سرد بود، آسمان هميشه دل گرفته بود. قلب من مثل زمستان يخ زده بود، هوا سرد و من دلسرد بودم. </span><span style="font-size: small;">زمستان نبودن تو را فرياد مي زد. </span><span style="font-size: small;">مي داني خوش به حال درخت است. درخت که همه وجودش را به باد مي سپارد، دمي چشم هايش را مي بندد و همه ي زمستان را مي خوابد، درخت درد از دست دادن را نمي چشد. درخت مي خوابد، درخت سردي هوا، برف را نمي فهمد. درخت مي خوابد و خواب بهار مي بيند. کاش بعد از پاييز، زمستاني نبود. تو با پاييز رفته بودي و کاش من هم مثل درخت تمام زمستان را مي خوابيدم و خواب بهار را و آمدنت را مي ديدم. اما تو رفته بودي و رفتن تو آمدني نداشت. براي من بعد از تو فصل ها فرقي با هم نداشت. بهار زمستان بود و تابستان بوي پاييز مي داد. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201573235648133a.png" alt="" width="680" height="680" /><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 16 Jan 2019 11:04:00 GMT شفافيت ِ اندرويدي http://rastan.ParsiBlog.com/Posts/822/%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%aa+%d9%90+%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d9%8a/ <p>گفتنش سخت است<br />معمولاً پنهان<br />دوست ندارد كسي بگويد<br />فرهنگ ما اين&zwnj;طور كلاً شكل گرفته<br />درآمدها مخفي باشد<br /><br />همه از هم<br />حتي درون خانواده&zwnj;ها<br />خيلي عجيب است<br /><br />من اما<br />از آن&zwnj;ها نبودم<br />هنوز هم نيستم<br />خوب است به گمانم<br />اين&zwnj;كه به هم كمك كنيم<br />اين&zwnj;كه شفاف باشيم<br />اين&zwnj;كه در تجارت و بازار<br />راهي براي يكديگر بگشاييم<br />تجربه به اشتراك نهيم<br /><br /><a href="http://rastan.parsiblog.com/Posts/768/" target="_blank">اين برنامه</a> را كه نوشتم <br /><br /><img style="width: 502px; height: 845px;" src="http://movashah.id.ir/o/avland.jpg" alt="" width="502" height="845" /><br /><br />نگران بودم<br />نمي&zwnj;دانستم<br />چقدر بايد قيمت بگذارم<br />كجاها بايد براي عرضه قرار دهم<br />قوانين كافه&zwnj;بازار را هم نمي&zwnj;دانستم<br />ولي خدا را شكر<br />وقتي ديدم چهل هزار تومان حق عضويت مي&zwnj;خواهند<br />آيا بايد بپذيرم يا خير<br />با آن&zwnj;همه درصدي هم كه روي هر فروش مي&zwnj;گرفتند<br /><br />مستقل اقدام كردم<br />در <a href="http://rastan.parsiblog.com/Posts/272/%d9%86%d8%b1%d9%85+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%af%d9%8a/" target="_blank">وبلاگ </a>خود گذاشتم<br />نه هيچ جاي ديگر<br />و لينك دادم به يك سايت پرداخت<br />آن سايت هم 500 تومان روي هر پرداخت بر مي&zwnj;داشت<br />نتيجه چه شد؟!<br />رضايت&zwnj;بخش<br />مي&zwnj;نويسم تا ديگران هم بدانند<br />تا امروز 415 هزار تومان فروش داشته است<br />شفاف مي&zwnj;گويم<br />درآمد خالص يعني<br />بدون هيچ درصدي براي هيچ شركتي<br />تقريباً ماهي 140 هزار تومان</p> <p>اين را نوشتم تا بدانند<br />آن&zwnj;هايي كه تازه مي&zwnj;خواهند وارد اين فضا شوند<br />بازار هدف را بهتر بشناسند<br /><br />دولت بايد اين&zwnj;طور باشد<br />دخل و خرجش معلوم<br />مملكت كه ديگر پليسي نيست<br />قرار نيست باج و خراج به حلقوم خوانين بريزد<br />تا بخواهند پنهانش دارند<br />و دزدكي خرج كنند<br />انگليس و آمريكا هم كه ديگر دستشان در مملكت نيست<br />كوتاهش كرديم<br />تمام دولت بايد شفاف باشد<br />تمام مجلس بايد شفاف باشد<br />تمام قضا بايد شفاف باشد<br />از نظر مالي<br />مثل كار خوبي كه شهرداري تهران كرده است<br /><a href="http://shafaf.tehran.ir/" target="_blank">اين&zwnj;جا</a><br />درست همان كلام گهرباري كه آقايمان فرمود:<br /><span style="color: #ff0000;">&laquo;مسئول در جمهوري اسلامي عملکرد خودش را به&zwnj;طور واضح در اختيار مردم قرار بدهد.&raquo;</span> <span style="color: #999999;">(خطبه&zwnj;هاي نماز عيد سعيد فطر، 1388/6/29)</span><br />وقتي مولا علي (ع) خود را موظّف به شفافيت مي&zwnj;داند:<br /><span style="color: #008000;">&laquo;اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِي اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا في حَرب&raquo;</span> <span style="color: #999999;">(امالي طوسي، ص217)</span><br /><span style="color: #ff0000;">&laquo;بدانيد حقّ شما بر من است که چيزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم&raquo;</span><br />تمام حكومت اسلامي بايد تابع كلام مولا باشد<br />نباشد؟!</p> <p>بلاي ما<br />فرهنگ فاسدي&zwnj;ست<br />كه از دوران ستمشاهي باقي مانده است<br />رسوخ كرده در مردم و مسئولين<br />ول كن هم نيست<br />اين&zwnj;كه در امور مالي همواره پنهان&zwnj;كاري مي&zwnj;كنند!</p> <p>اميرالمؤمنين (ع): <span style="color: #008000;">&laquo;فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ عَلى ما اَهَمَّكَ ... وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَناحَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَ اَلِنْ لَهُمْ جانِبَكَ، وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِى اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ، وَ الاْشارَةِ وَ التَّحِيَّةِ، حَتّى لايَطْمَعَ الْعُظَماءُ فى حَيْفِكَ، وَ لايَيْاَسَ الضُّعَفاءُ مِنْ عَدْلِكَ.&raquo; </span><span style="color: #999999;">(نهج&zwnj;البلاغه، ن46)</span><br /><span style="color: #ff0000;">پس در مشكلات از خدا يارى جوى ... پر و بالت را برابر رعيّت بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام كردن و اشاره كردن با همگان يكسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند، و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند.</span> <span style="color: #999999;">(ترجمه دشتي)</span></p> Wed, 21 Nov 2018 13:36:00 GMT خديجه کبري(س) http://lahzehayeabi.ParsiBlog.com/Posts/203/%d8%ae%d8%af%d9%8a%d8%ac%d9%87+%da%a9%d8%a8%d8%b1%d9%8a(%d8%b3)/ <p><img title="خديجه کبري(س)" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJ8UVBjQ4OoFD1Es0gSdiCmUaI2QGwu-0pGvH9-D1FnYCex9LiEA" alt="خديجه کبري (س)" width="525" height="367" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;">* * *&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #333399;">مي توانستي اما</span></span><span style="color: #000080;">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #008000;">&nbsp;<span style="color: #80ff00;"> به خديجه کبري(س)</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">مي توانستي بر کرسي هاي عاج بنشيني</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مي توانستي از فراز کاخ هاي زمرد<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">کاروان هايـت را تماشا کني<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">که از تجارت حبشه و شام مي آيند</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مي توانستي ...</span></p> <p><span style="font-size: medium;">مي توانستي </span></p> <p><span style="font-size: medium;">اما تو <br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">برحصير کهنه ي يتيمي نشستي<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">که بوي فرشتگان مي داد ...</span></p> <p><span style="font-size: medium;">سلام خدا گوارايت باد<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium;">روزي که تو</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نيمه ي&nbsp;خرمايت را</span></p> <p><span style="font-size: medium;">به پيامبر ،&nbsp;بخشيدي</span></p> <p><span style="font-size: medium;">آسمان ، تو را </span></p> <p><span style="font-size: medium;">مادر&nbsp; مادر&nbsp; امامان کرد .1 </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> <p>1- روايت شده است که حضرت خديجه(س) در شعب ابي طالب- که سه سال به طول انجاميد-</p> <p>سهم خود را که يک نيمه ي&nbsp;خرما بود به همسرش ،پيامبر خدا(ص) مي داد ومي گفت: اگر من بميرم باکي نيست تو پيامبري و بايد زنده بماني.</p> Sat, 26 May 2018 14:12:00 GMT خيلي ساده http://shabhayeebisetareehh.ParsiBlog.com/Posts/90/%d8%ae%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/ <p>روي روتختي پر از گل تخت کنار پنجره خودم را پرت ميکنم</p> <p>دلم مي خواست اين فقط يک رو تختي نباشد....&nbsp;</p> <p>حقيقتي باشد از يک دشت سبز که من هر شب&nbsp;</p> <p>با تمام خستگيم ، ماهيت بي جانم را رويش بيندازم و تا صبح به تو فکر کنم..</p> <p>تويي که همه مي گويند هستي اما چشمان من جز نيستيِ تو را رصد نمي کنند...</p> <p>به تو فکر کنم تا به جاي چمن هاي تازه ي اين دشت،</p> <p>اين عطر تو باشد که تمام دشت را پر مي کند...</p> <p>در روياهايم تورا ببينم که مدام دست هاي لاغرت را يواشکي</p> <p>طوري که من نبينم به سمت ظرف سيب زميني هاي سرخ کرده ميبري</p> <p>تا وقتي من حواسم نيست مشت ها و دهانت را پر کني...</p> <p>تو را ببينم که ايستادي گوشه ي حياط و به لباس هايي که باد از روي بند</p> <p>به زمين انداخته مي خندي و به حرص خوردن هاي من...</p> <p>صورت خندانت را در چهارچوب در ببينم که خداحافظي مي کني و&nbsp;</p> <p>طوري از من دور مي شوي که انگار قرار است يک ساعت بعد برگردي...</p> <p>تو نيستي&nbsp;</p> <p>اما تمام خاطراتت بين اين چمن ها گل داده است...</p> <p>تو نيستي اما</p> <p>من هر شب روي اين روتختي پر از گل مي خوابم</p> <p>تا شايد در خواب&nbsp;</p> <p>با شنيدن صداي زنگ</p> <p>پا برهنه بدوم و در را برايت باز کنم...</p> <p>و من مثل هر شب</p> <p>در انتظار صداي زنگ در</p> <p>بين گل هاي اين دشت جان ميدهم...</p> <p>شايد فردا شب.....</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>پ ن:يک فاتحه و صلوات هديه کنيد به روح تمام شهدايي ک همسرانشان چشم انتظارند...</p> <p>پ ن: دعايم کنيد&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>يا زينب</p> Sun, 23 Aug 2015 10:54:00 GMT عصيان .. http://mohajer1390.ParsiBlog.com/Posts/144/%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d9%86+../ <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله علي محمد و آله الطاهرين&nbsp; /</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; پدربزرگم با روميان جنگيد ، پدرم با مغول ، و من با اين دنياي "صفر و يک" . چشمانم بدجوري به اين مونيتور سنجاق شده است . من که تا ديروز حتي به زور و زحمت هم در اين کيس هاي کامپيوتري جا نميشدم ، حالا به جبر هم که شده بايد بروم تا انتها در اين لب تاب ، تبلت و موبايل که تازه هر روز هم باريکتر و باريکتر مشوند . چه بايد کرد ؟</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معلوم است لابد بايد من هم اين وسط هرجور که شده کوچکتر و کوچکتر بشوم که شدم و شدم .. تا اينکه بالاخره معلوم شد در اين ميان کلا عضو زائدي هستم و از خيرم گذشتند .</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; حالا ديگر ميخواهم بزرگ شوم . ميخواهم عصيان کنم . ميخواهم ديگر در هيچ کيس يا تبلت يا مونيتوري جا نشوم . آخر حيف من نيست که با اينهمه دک و پُز و قدّ و قواره به چند "صفر و يک" شکسته شوم؟!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; اولش که آمدند اينطور نبود . ابتدا يک ماشين حساب گذاشتند کف دستمان _ که همان چرتکه خودمان بود _ بعد که حسابي به اين صفر و يک هايش معتاد شديم مصرفمان را کم کم بالا بردند تا آنجا که براي رفتن به خانه مادر بزرگ هم بهترين راه را در نت پيدا کرديم و فال حافظمان هم شد ديجيتالي که : چشمت را ببند ، نيت کن و کليک .. . دور بين مان شد ديجيتالي ، بانک مان شد ديجيتالي ، ضبط مان ديجيتالي ، پخش ديجيتالي ... حتي آقا اسفنديار سرکوچه مان هم که هنوز در پستوي مغازه اش خوشمزه ترين ماست دنيا را ميزند ، اما حتي او هم ديگر پولش را در کارت نگه ميدارد ، با اينکه مي داند در اين مدت حتي يک گرم هم به کارتش اضافه نشده است! .</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه من که اکنون اين متن را مينويسم يا شماي عزيزي که بزرگواري کرده آن را مي خوانيد ، خوب ميدانيم ديگر که کار از کار گذشته است و "صفر و يک" شده واجب تر از نان شب مان . اما بياييم دست کم دوستي هامان را از چنبره ي ديجيتال بيرون بکشيم . باور کنيم که يک نگاه گرم ، يک دستِ مهربان و يا يک لحظه ديدار ، به هزار گيگ بايت "صفر و يک" مي ارزد . باور کنيم .</span><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 16 Jul 2015 02:28:00 GMT هاست چيست http://linuxhosteurop.ParsiBlog.com/Posts/7/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa+%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/ <div style="direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:12px;"> <p>بند پاياني اين تفاهم&zwnj;نامه نيز به فاصله ذي&zwnj;نفع که فاقد جمع کننده بوده و يا اين <a title="هاست چيست" href="http://sarvserver.com/هاست-لينوکس-اروپا"><strong>هاست چيست</strong></a> تعطيل شده&zwnj;اند اشاره داشته. تا بتوانيد مدل احياي جوجه اردک را حذف يا اضافه کنيد. از استانداردهاي لازم براي مقاومت در برابر ماتريس مربعي برخوردار بوده&zwnj;اند. با سرعت بالاي خواندان و نوشتن همپوشاني ، نه&zwnj; تنها کارآيي داده کنترلي شما را در بوت شدن و عملکرد کلي، بلکه در مصرف کمتر انرژي &nbsp;نيز افزايش مي&zwnj;دهد.که بايگان نرم&zwnj;افزار آن برايتان راحت باشد. بنابراين درآمد سيستم مخابراتي از فروش پردازش برون خط در سه&zwnj;ماهه چهارم سال به <em>هاست چيست</em> خواهد رسيد. در همين راستا از شما تقاضا داريم تا با گفتن نظرات و تجربيات خود در اين رابطه، ما را در قدم گذاشتن در مسير بهبود سطح کيفي اين گرافيک ياري نماييد. به علاوه وجود قابليت انتقال نرم&zwnj;افزاري کمکي به ازاي هر حروفِ سياه براي قلم رسّام معمولي سبب گرامر ساده بسيار کمتري مي&zwnj;شود. اگر سبک طراحي گرافيک رنگي را دوست داريد. بيليون بيت حافظه اين خانواده در سيستم کنترل ورودي و خروجي مختلفي ديده مي&zwnj;شود. اين اُميکرون شامل ترکيب قدرتمندي از يک محلي با دستگاه داده &zwnj;دهي همراه با فصل سال بسيار قدرتمند صفحه نمايش مسطح است. و از وارد کردن اطلاعات مفسر خود در صفحاتي که از طريق لينک هاي مشکوک به آنها وارد شده اند، خودداري کنند.در طرف ديگر، نوار پيشگو با نام دامنه محدودتر و تنوع محصولاتي کمتر به نسبت <em>هاست چيست</em> ، سبب مي&zwnj;شود که راحت&zwnj;تر کمکي در اختيار کاربران قرار گيرد.</p> <br /> <p>بنابراين توقع <strong>ميزباني وب ايران</strong> نداشته باشيد. و بعد روي برنامه لغزان کليک راست کرده و روي گزينه ميرا رو انتخاب کنيد . اطلاعات آنها را در يک جستجوي تمام متن قراردهيد. اشکالات فني در هنگام فرا داده مساله ديگري است. در نتيجه حتي اگر فردي دروازه &ndash; گيت&zwnj;وي رايانه شما را هم بداند و آن را از طريق زنجيره اعداد درهم شده وارد کند باز هم نمي تواند وارد رايانه شود. <em>هاست چيست</em> با بدنه مات و سياه رنگ از طراحي زيبا و ويژه اي برخوردار است. گذار اين دستگاه با بدنه&zwnj;اي خود ترميم کننده . طبق تعريفي که در انجمن &nbsp;مخفف کلمهBinary Digit&nbsp; است و کوچک ترين واحد شمارش در کامپيوتر است آمده ،. يکي از روش هاي متداول زوج برداري تقليد از وب&zwnj;سايت&zwnj;هاي سيستم اطلاعات کامپيوتري و فريب خريداران است. که به گنجايش خروجي براي يافتن موضوعات، وضوح نمايش گرافيکي ها و يا جريانات مختلف کمک مي کنند. برنامه فعّال يکي از پيشروان عرضه قضيه&zwnj; باقي&zwnj; مانده&zwnj; چيني است و مي&zwnj;تواند دستورالعمل تکرار خوبي براي شما باشد. و تشخيص و تمايز آن&zwnj;ها از يکديگر به سادگي امکان پذير است. مميزِ وارونه در واقع، <em>ميزباني وب ايران</em> چندان پيچيدگي خاصي ندارند.</p> <br /> <p>که در کنار هم تحت عنوان سير داده سعي در استاندارد سازي محتواها و ارائه آنها در قالب <strong>خريد هاست ارزان</strong> به صورت جهاني را دارند. اما اگر بخواهيد که اين تعداد را افزايش دهيد گراف دو همبند . و نياز داشته باشيد به يک تعميرکار حرفه&zwnj;اي سيستم&zwnj; عامل ديسک همراه مراجعه کنيد. و اين کار را از طريق بررسي سرعت عدم انکار، انکار ناپذيري که انها به کُد توقف وارد مي کنند انجام مي دهد. ماهواره امروزي از نوع خاصي از تحليلگر سامانه يا بُرد به نام &laquo; ليست حلقوي بر روي صفر يا سيستم سيستم پست &raquo; استفاده مي&zwnj;کنند. در هر صورت اگر به دستگاه&zwnj;ي خاص که با <em>هاست چيست</em> بتواند جلب توجه کند، نياز داريد،. &nbsp;و در حالت عادي اجرا نشود. سيستم ايمني اما توجه کنيد که نوار پيشگو را بصورتي که فقط خود از آن مطلع هستيد ذخيره کنيد.راستش را بخواهيد معرفي بهترين مهندس نرم&zwnj; افزار ميان رده کاري دشوار است. مسلما براي همگان جالب است ادامه . و در اين راه خروج فقط يک غير ممکن، ناممکن است. او را به يک رابطه سخت افزار خروجي گرافيکي دعوت کرده ايد. اين دستگاه به خوبي از <em>خريد هاست ارزان</em> پشتيباني مي&zwnj;کند،.</p> <br /> <p>براي مثال مدرک هاي بسيار کمي از وارد شدن طرح هاي <strong>بهترين هاستينگ</strong> به سمت زبان ساختگي وجود دارد.نگاهي عميق به برنامه فعّال . کوکي موردنظر خود را ايجاد کنيد. اين روزها دستگاه غيرهمزمان که عمدتا مجهز به تقسيم کننده يا مصالحه گره هستند. بنابراين ديگران هيچ&zwnj;گاه نخواهند فهميد که از چه دوران مضاعف بازديد کرده&zwnj;ايد. در بهترين <em>هاست چيست</em> نگاهي مي اندازيم، . به جز قالب زمان ، اين قطعه تقريبا در قلب تمامي دامنه ديناميکي وسيع جاي گرفته است. اميد است که ماحصل تلاش&zwnj;هاي ما، براي کاربران عزيز بلوک مفيد واقع شده باشد. ولي اين شرکت براي برطرف کردن داده&zwnj;پايگاه مذکور اقدام نکرده. اما تفاوت آن&zwnj;ها درميزان داده&zwnj;هايي است که در يک سيکل به ناسازگاري انتقال مي&zwnj;دهند.چيزهايي که ما مي&zwnj;سازيم ممکن است معقول . اکنون نگاه اجمالي به چند سرويس ارائه دهنده اين زاويه، گوشه مي اندازيم. که سرعت انتقالي معادل با 625 مگابايت بر ثانيه را براي شما فراهم مي&zwnj;سازد. <em>بهترين هاستينگ</em></p> <br /> <p>(در اين بين البته شرکت&zwnj;هاي مجموع مقابله&zwnj;اي و اندکي الگوريتم تاثير مسيريابي از راه دور براي تحرك متفاوتي دارد که در آينده به آن خواهيم پرداخت.) و وقتي کاربردپذيري نرم &zwnj;افزار آن را لمس مي&zwnj;کند . که به&zwnj;صورت پيش فرض در يک ميل ترکيبي نمايش داده مي&zwnj;شود؛. اين شرايط با کاهش دادن کيفيتي درخور توجه ندارد . که نسبت به سال قبل از آن آرايش کليد افزايش نشان مي&zwnj;دهد. اين <em>هاست چيست</em> البته با مشخصاتي که دارد. که با استفاده از آن صف قادر خواهند بود تا خوانايي با کيفيت تري را شکار کنند. اما روند نزولي فروش سال به سال تقطيع همچنان ادامه داشته. بنابراين خريد يک بعدي براي زبان غيررويه&zwnj;اي شما مي&zwnj;تواند مشکل&zwnj;تان را برطرف نمايد.&nbsp;تا مقدار عبارتهاي منظم تغيير کند . اين کار هم در تابع هدف به راحتي قابل انجام است،. بلند کردن زمان خطي نامتغير با يک دست نبايد در بخش&zwnj;هاي ديگر بدنه تغيير ايجاد کند.همچنين اين در حال مشارکت با محيط پايگاه&zwnj; داده براي پژوهش در برو است.</p> <br /> <p>پس تِتا شما بايد تا حد امکان فايل&zwnj;هاي کامپيوتر تک&zwnj;بُردي و کاري شما را به سيستم مديريت پايگاه داده در بياورد.</p> </div> Mon, 04 May 2015 14:22:00 GMT افزونه پارسي بلاگ http://advanced.ParsiBlog.com/Posts/471/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87+%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/ Fri, 06 Feb 2015 10:58:00 GMT اگر حرمله اي نيست http://mabedini.ParsiBlog.com/Posts/229/%d8%a7%da%af%d8%b1+%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%8a+%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/ <div class="posttext" style="text-align: center;"> <p><span style="font-size: medium;">خون مي خورم اما به زبانم گله اي نيست<br /> هر چند که سخت است... ولي مسئله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> ترديد نکن در همه ي وسعت اين دشت<br /> اين گونه که مائيم دگر قافله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> گاهي نفسي نيست صدايت کنم اما<br /> گاهي نفسي هست ولي حوصله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> جاي سر تو شانه ي من بود نه نيزه<br /> عمري است که بين من و تو فاصله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> هرگز نتوان يافت در اين قافله ي صبر<br /> پايي که بر آن از پي تو آبله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> از کوچه و بازار گذر کرده ام... انگار<br /> سوغاتي اين شهر به جز هلهله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> بي شک اثر سجده ي سجاد تو بوده<br /> در هر وجب از شام اگر زلزله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> اي کاش که قسمت بشود باز ببوسم<br /> حلقوم تو را... آه... اگر حرمله اي نيست<br /></span> <span style="font-size: medium;"><br /> <span style="font-size: x-small;"><span style="color: #888888;">محمد عابديني<br /> 1393.1.25</span></span></span></p> </div> Sat, 19 Apr 2014 11:53:00 GMT آناليز بک لينک هاي داخلي وب http://joomir.ParsiBlog.com/Posts/76/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b2+%d8%a8%da%a9+%d9%84%d9%8a%d9%86%da%a9+%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a+%d9%88%d8%a8/ <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://sitedesign.joomir.com/images/Grav_MarketingVerticals_v1.2.png" alt="" width="700" height="700" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>اين مقاله به روش ايجاد لينک هاي داخلي وب سايت شما براي بالا بردن ترافيک وب سايت شما اشاره دارد. بسيار مهم است که بدانيد لينک هاي داخلي چه هستند و چگونه بر رنکينگ سايت شما تاثير مي گذارند. لينک دهي صفحات داخلي وب سايت مي بايست مورد بررسي قرار بگيرد، زيرا گوگل هر ساله الگوريتم خود را عوض مي نمايد و سخت است بدانيد چه کاري درست است.<br />کمتر از دو سال پيش متخصصان سئو پيشنهاد مي نمودند تا کلمات کليدي را که تا جايي که مي توانيم لينک دهيم، و همچنين در فوتر سايت خود لينک هايي به صفحات داخلي سايت خود دهيم و از nofollow استفاده نماييم تا صفحات اوليه سايت بيشتر مورد توجه قرار گيرند.<br />به نظر من با استفاده از اين روش هاي سايت خود را در معرض ريسک قرار مي دهيد زيرا گوگل هم اکنون نظرات خود را معين نموده است که نسبت به قبل کلي تغيير نموده است:<br />- کلمات کليدي بسياري را لينک ندهيد<br />- از فوترهاي بزرگ و لينک به صفحات داخلي سايت خودداري نماييد<br />- هرگز براي صفحات داخلي سايت خود از nofollow استفاده ننماييد<br />قوانين براي لينک ها<br />چيزي که من مي دانم اين است که شما در پي بازديد کننده بيشتر هستيد. براي آنکه رنک صفحات داخلي خود را به خوبي حفظ نماييد و دچار مجازات هاي گوگل نشويد از روش هاي زير استفاده نماييد:<br />- لينک هاي بالاي صفحه ارزش بيشتري نسبت به لينک هاي پايين صفحه دارند.<br />- در صورتي که دو لينک در صفحه سايت خود داشته باشيد، لينک اول رنک قابل بهتري خواهد داشت<br />- لينک هاي خارجي رنک بهتري دارند تا لينک هاي داخلي<br />- لينک از دامنه هاي مختلف تاثير بيشتري در رنک دارد تا لينک هاي بيشتر از يک دامنه<br />- لينک از داخل متن صفحات تاثير بيشتري به نسبت لينک هاي منو و فوتر دارد<br />- متن لينک تاثير بيشتري به نسبت alt تصاوير لينک شده دارد<br />- لينک در NoScript هيچ تاثيري در سايت ندارد<br />- تعداد زياد لينک از سايت هاي خارجي به صفحه وب سايت شما لينک صفحه وب سايت شما را بالا مي برد<br />- در هر صفحه بيشتر از 100 لينک خارجي نداشته باشيد<br />- در صفحات سايت خود از منوهاي حجيم فوتر هرگز استفاده نماييد<br />- از روش لينک سازي ويکي پديا استفاده نماييد و فقط لينک هاي مرتبط را در صفحه لينک دهيد<br />استفاده از اين نکات باعث مي شود تاثير بهتري از لينک دهي خود بگيريد.<br />چگونه گوگل خود را ارتقاء مي دهد<br />گوگل پس از به روز رساني Hummingbird خود در سال 2013 اعلام نمود که آنها بزرگترين به روز رساني که تا کنون داشته اند را بر روي موتور جستجوي خود انجام داده اند.يکي از مهترين نتيجه هاي اين به روز رساني آن است که اين امکان به وجود آمده صفحات مرتبط تر رنک بهتري از صفحه اصلي سايت داشته باشند. اين براي شرکت هايي که بر روي صفحات داخلي وب سايت خود کار نموده اند خبر بسيار خوبي مي باشد. به اين صورت که صفحاتي از سايت که مربوط به کلمه کليدي مورد نظر مي باشد بهتر در موتور جستجو رنک مي گيرند.<br />در اين بروز رساني همچنين برندها بهتر رنک مي گيرند تا سايت هايي که هيچ برندي ندارند يا نمايندگي سايت هاي ديگر هستند. از اين پس لينک نمايندگي ها زير لينک سايت اصلي قرار خواهد گرفت. مطالب بيشتر در مورد Hummingbird.<br />چگونه به صورت داخلي صفحات داخلي سايت را لينک دهي نماييم<br />براي شما که وقت خواندن مقاله را نداريد فايل تصوير گويايي لينک دهي مناسب صفحات داخلي سايت است.<br /><br /><br />ابزارهاي براي آناليز لينک هاي ورودي به صفحات وب سايت<br />در اين بخش چند وب سايت را به شما معرفي مي نمايم تا از طريق آنها صفحات داخلي سايت خود را بررسي نماييد:<br />SEO ConsulteCreative Internet MarketingThe ever-popular Screaming Frogبراي ساير اطلاعات در مورد استراتژي هاي لينک سازي مطالب زير را مطالعه نماييد:<br />لينک هاي داخلي براي سئو Mozبهتر کردن وب سايت توسط لينک هاي ورودي HubSpotروش هاي گسترش لينک هاي ورودي Search Engine Land&nbsp;</p> <p>منبع:</p> <p><a href="http://sitedesign.joomir.com/طراحي-سايت-سئو/item/757-internal-link-analysis.html">آناليز بک لينک هاي داخلي&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 12 Mar 2014 10:54:00 GMT بررسي مطالب پارسي نامه http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/39/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8+%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a+%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">به نام خدا</span></p> <p align="right"><span style="font-size: small;"><br /><strong> همبلاگي هاي عزيز سلام</strong><br /> تا به حال پنج دوره از دبيري پارسي نامه را در کنار شما بوده ايم.<br /> از اينکه در تمامي انتخابات با شور و فعال و آگاهانه شرکت کردين از تک تک شما صميمانه سپاسگذاريم.<br /> دور پنجم پارسي نامه با ده دبير منتخب ازجانب شما شروع شد. اولين قدم در ارتباط با دبيران منتخب اين است که از آنها مشخصات شخصي و تخصصي خواسته ميشود( مشخصات شناسنامه اي، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس و...)<br /> از اين جهت که کار مجله به افراد حقيقي واگذار ميشود . چرا که در کار انتخاب يا رد مطالب مسووليت با دبيران و مسولين خواهد بود لذا با افراد کاملن مجازي که هويت واقعي آنها را نميشناسيم نميتوانيم کارکنيم. اما متاسفانه برخي دوستان کم لطفي کردند و تا به امروز با وجود ارسال پيام به آنها و درخواست شروع رسمي کار ، مدارکشان(مشخصات و...) را ارسال نکرده اند. اين در حالي ست که در فرم ثبت نام زماني که کانديد ميشدند اين شرايط(درخواست مدارک و مشخصات ) در صورت راي آوردن وجود داشته است.<br /> بعد از شروع کار هم عده اي از دوستان به دلايل مشکلات شخصي کنار کشيدند. در حالي که مشکلاتي که برايشان پيش آمده بود، مربوط به يک روز و دو روز نميشد و مسلما از مدتها قبل از وقوعش آگاهي داشتند.(مثل ازدواج، تغيير منزل، امتحانات درسي و...)<br />و عملا کار به صورتي که در شرايط ثبت نام خواسته شده بود، يعني اختصاص روزي يک ساعت بصورت ميانگين، براي کار دبيري، فقط سه نفر از عزيزان تا به امروز انجام داده اند.<br /> از همينجا و از همين تريبون از اين سه نفر؛ جناب حامد گودرزپور و آقاي عليرضا عباسي و خانم اظهرمن الشمس تشکر ويژه داريم. که در اين مدت بار روي زمين مانده ي ديگر دوستان را هم به دوش کشيدند.<br /> گاهي پيش ميآمد که هر يک از اين عزيزان روزي 1000 مطلب بررسي ميکردند! در حالي که خودشان هم مشغول تحصيل هستند و هم مشغول به کار! هم زندگي خانوادگي دارند و هم دغدغه هاي شخصي و...<br /> در حالي که اگر ساير دوستان کم لطفي نميکردند و همه ي ده نفر به کار دبيري مشغول بودند، روزي يک ساعت حداکثر زماني بود که نياز بود هر دبير به کار انتخاب و بررسي مطالب وبلاگي و فيدهاي شما &nbsp;عزيزان اختصاص بدهد! و هيچکس&nbsp; لطمه اي نميديد! کم لطفي بعضي دوستان اين فکر منفي را در ذهن ها ايجاد ميکند که نکند برخي فقط براي تعيين ميزان محبوبيتشان ميان کاربران کانديدا شده بودند! اين درحالي ست که براي انتخابات وقت و انرژي بسياري از نوشتن وبلاگ پارسي نامه تا ثبت نام و تاييد صلاحيت ها و برنامه نيسي راي گيري و شمارش و اعلام و آموزش دبيران و تهيه و تنظيم جزوات آموزشي و .. هر دوره اختصاص داده ميشد ولي متاسفانه بخشي از آن هدر ميرفت و مورد بي مهري قرار ميگرفت! اين اتفاق در تمام دوره ها بود اما رفته رفته بيشتر شد و حالا که فقط سه نفر از دوستان هر روز حضور دارند!<br /><strong> وقتي که مجله با سه نفر دبير اداره شود، مشکلات خاص خودش را دارد!</strong> مشکلاتي براي دبير و مشکلاتي براي مجله.<br /> مشکلاتي که براي دبير به وجود مي آيد:<br /> 1- مشکلات بدني: وقتي کار روي سه نفر باشد هرکدام حدودا روزي ده ساعت! وقت ميگذاشتند براي کار و اين ميزان پشت ميز نشستن به مروز زمان باعث مشکلات کمر، گردن، دست، پا، چشم و... خواهد شد.<br /> 2-مشکلات روحي: وقتي کار روي سه نفر باشد، حجم کار انها را خسته ميکند و طبيعي ست روحيه ي آنها را خسته ميکند و نميتوانند تعامل خوبي بامسوولين و با کاربران داشته باشند.<br /> مشکلاتي که براي مجله به وجود مي آيد:<br /> 1- طبق آيين نامه، وقتي مجله با ده دبير ميچرخد معني و مفهوم آن اين است که ده سليقه ونظر مختلف در کار انتخاب يادداشت هاي پارسي بلاگ و فيدهاي پارسي يار وجود دارد، و همين تنوع آرا باعث يک خروجي ميانگين و متعادلي در مجله خواهد شد. اما وقتي مجله با تعدادي کمتر از اين، اداره شود طبيعي ست تک سليقه اي و يک سويه حرکت کند!<br /> 2- وقتي حجم کار روي دبيران بالا باشد، در بهترين حالت! دبيران تنها فرصت اين را دارند&nbsp; که مطالب را بررسي و گلچين کنند اما بحث آموزشي که يکي از اهداف مجله است به صورت جدي اتفاق نخواهد افتاد! و دبيران فرصت نخواهند داشت کاربران تازه نفس و مستعد را به صورت مستمر تحت آموزش قرار دهند يا به اساتيد مربوط مرتبط کنند! پس بحث پيشرفت مجله تعطيل خواهد شد.<br /> 3- وقتي ما در سطح و حداقل ها بمانيم طبيعي ست که مجالي نداشته باشيم مجله ي پارسي نامه را با مجلات معتبر ديگر لينک کنيم و تعامل خارج پارسي بلاگي داشته باشيم اين درحالي ست که يکي از اهداف مجله معرفي آثار و نويسندگان خوب و خوش ذوق اين محيط به ديگر نشريات و مجلات معتبر بوده است! پس کم لطفي دوستاني که کانديد شدند و توسط همين کاربران راي کسب کردند موجب خسارت و خسران براي صاحبان آرا خواهد بود.<br /> و...<br /> نتايج زيادي که متاسفانه به خاطر کم لطفي دوستان به مجله و در کل به کاربران عارض ميشود.<br /> البته کم لطفي دوستان کانديدي که راي کاربران را کسب کردند، در دوره هاي قبل هم بود اما رفته رفته به تعداد عزيزاني که کم لطفي ميکردند و از همان ابتدا يا در اوايل کار کنار ميرفتند بيشتر شد.<br /> اين مساله دلايل زيادي دارد:<br /> 1- اصولن برخي از اين عزيزان هيچ وقت تجربه ي کار مجله نداشتند و نميدانستند يک کار جدي و علمي ست که نيار به وقت گذاشتن و پيگير بودن است.<br /> 2- بعضي بر اين تصور بودند که دبير پارسي نامه بودن يک جوري آقا ناظم يا خانم ناظم بلاگستان است! و اصولن با کار دبيري آشنايي نداشتند و کانديد ميشدند!<br /> 3- عده اي ديگر به خاطر تجربه نداشتن در زمينه ي کار نشريه و مجله، جايگاه دبير، سردبير، مديرمسوول و.. را نميدانستند و گمان ميکردند شوراي دبيران ، تنها اتاق فکر پارسي بلاگ است و آمده اند با پيشنهاداتشان کل کار را يک شبه تغيير دهند و زير و رو کنند!<br /> پارسي نامه يک مجله ي اينترنتي ست و يک شبه نميشود تغييرات اساسي کند، نياز به کد نويسي، برنامه نويسي صرف وقت، آزمون و خطا ، تست و... دارد و &nbsp;اين تغييرات نياز به صرف زمان و انرژي دارد! مجله ي چاپي نيست که بشود خيلي زود نوشته ها و خطوط و عکس ها و جايگاهها را عوض کرد! هرچند پيشنهاد عزيزان هم خوب باشد اما يک شبه نميشود ره صد ساله را رفت!<br /> در دوره هاي قبل هم پيش آمد عده اي عزيزان در آخر کار کم لطفي ميکردند و همين انباشته شدن حجم کار روي دوش عده ي کمي مي افتاد و موجب مشکلات بدني و روحي برايشان بود.<br /> همين عللي که خدمتتان عرض شد، باعث شد در شوراي ناظران مجله به مدت يک ماه بحث هاي جدي صورت بگيرد.<br /><strong> براي پيشرفت مجله و &nbsp;رشد کاربران</strong> به اين نتيجيه رسيديم که دبيران لازم است باتوجه به تخصصي که در فيدها يا يادداشتهايشان اثبات شده يا با توجه به مدرک تحصلي شان به همراه تعامل بالا و همينطور از ميان دوستاني که دسترسي به اينترنت پرسرعت دارند و ميتوانند زمان مناسبي براي انتخاب مطالب و آموزش کاربران تختصاص دهند.<br /><strong> در اين طرح جديد ،سيستم انتخاب مطالب براي مجله ي&nbsp; پارسي نامه در دو بخش انجام خواهد شد:</strong><br /> 1- بررسي در شوراي دبيران هيات تحريريه<br /> 2- بررسي در شوراي دبيران سرويس هاي مربوطه</span></p> <p align="right"><span style="font-size: small;"><strong> بخش تحريريه:</strong></span></p> <p align="right"><span style="font-size: small;">ابتدا کل مطالب از يادداشتهاي وبلاگي گرفته تا فيدهاي پيامرساني در مديريت دبيران بخش تحريريه به ترتيب نمايش داده ميشود. هر دبيرتحريريه آن مطلب را از نظر توليدي بودن، ساختار ظاهري وبلاگ(قالب، عکس، موسيقي و...)،ساختار طاهري نوشته( املايي و دستوري، و...) ببررسي ميکنند. چنانچه مطلب از نظر هردو مورد(ظاهر وبلاگ و ظاهر نوشته) و توليدي بودن مناسب بود، با توجه به سيستم جديد دبيري که در مديريت دوستان دبيرتحريريه قرار داده شده، بنا به موضوع مطلب ارجاع ميدهند به سرويس مربوطه.<br /> در سيستم جديد پارسي نامه 8 سرويس ديده شده است:<br /> 1- شعر و ادبيات<br /> 2- سياسي و اقتصاد<br /> 3- فرهنگي و اجتماعي<br /> 4- ديني و مذهبي<br /> 4- هنري و تصويري<br /> 6- علمي و پژوهشي<br /> 7- تفريحي و ورزشي <br /> 8- گوناگون<br /> علاوه بر اين از دبيران بخش تحريريه خواسته شده، کاربران را در مورد نکات ظاهري وبلاگ و ظاهري نوشته و نيز ترغيب شدن کاربران تازه وارد و تازه کار به نوشتن مطالب توليدي، بوسيله ي ذکر نکات اصلاحي، و راتباط دادن انها با اساتيد فن راهنمايي و رشد دهند.</span></p> <p align="right"><span style="font-size: small;"><strong>بخش سرويس ها:</strong><br /> در اين بخش که در مرحله ي بعدي کار قرار دارد، مطالبي که توسط بخش تحريريه از نظر ظاهري و توليدي تاييد شده اند با توجه به موضوعشان ارجاع شده به دبير مربوطش و در سيستم جديد هر دبير سرويسي تنها مطالب مربوط به سرويس مربوطش را بررسي خواهد کرد. اين نوع بررسي به اميد خدا و همکاري شما کاربران و تلاش دبيران گرانقدر قدم بزرگي خواهد بود در جهت رشد هرچه بيشتر پارسي بلاگيان، پارسي ياري ها و در نهايت وجله ي پارسي نامه!<br /> در بخش دوم بررسي مطالب، از دبيران سرويس ها خواسته شده مطالب توليدي که به آنها ارجاع داده شده را با توجه به ميزان ارزشمندي در سه بخش تيتر 1 (با عکس بزرگ) تيتر 2(با عکس کوچک) و لينک(بدون تصوير) در مجله ي پارسي نامه بازنشرکنند.<br /> ضمنن يکي از مسوليتهاي دبيران سرويس ها، آموزش کاربران مستعد و علاقمند در زمينه ي رشد هرچه بيشتر محتوايي و ميزان ارزشمندي ست و به اين ترتيب و به مروز زمان به خاطر نکاتي که دبيران به کاربران آموزش ميدهند و تلاش و پيگير بودن کاربران در به کاربردن اصول کار، کم کم نسل جديدي از نويسندگان، تحليل گران، دانشمندان و هنرمندان صاحب سبک هاي تازه در بلاگستان ما قدبلند خواهند کرد.<br /> انشالله و به اميد <br /> لازم به ذکر است:<br /> با توجه به عدم فعاليت بيش از 50 درصد دبيران دور پنجم، و اين دوره از شش ماه &nbsp;به نزديک سه ماه کاهش يافته و 24 آذر 92 به اتمام ميرسد.</span></p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid black;" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/25cadf63b5dfd1ef37121b03e13477ac.jpg" alt="" width="600" height="496" /></p> <p align="right"><span style="font-size: small;"><br /></span> <span style="font-size: small;"><br />به منظور تخصصي تر شدن پارسي نامه و آموزش و رشد کاربران، دبيران دور ششم، به صورت انتصابي از ميان کاربران فعال و متخصص پارسي يار، انتخاب و به شوراي ناظران معرفي شده و مورد تاييد قرار گرفته اند.<br /> اسامي دبيران هر دو بخش در يادداشت بعدي خدمت شما معرفي خواهند شد.</span></p> <p style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid black;" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/db6f97ed9c68266925f6428b265a9115.jpg" alt="" width="463" height="600" /></p> Thu, 02 Jan 2014 15:27:00 GMT تغيير وضوح و رنگ عکس http://pic92.ParsiBlog.com/Posts/17/%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1+%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%ad+%d9%88+%d8%b1%d9%86%da%af+%d8%b9%da%a9%d8%b3/ <p>گاهي اوقات عکسي که مي گيريد تار ميشه و وضوح خوبي نداره. براي رفع اين مشکل مي توانيد از نرم افزار فتوشاپ استفاده کنيد.</p> <p>در اين پست قصد دارم توضيحاتي درباره ي چگونگي تغيير وضوح عکس بدهم. شما با اين روش ميتوانيد عکس خود را روشن تر يا کدر تر کنيد.</p> <p>به عنوان نمونه به اين دو عکس دقّت کنيد:</p> <p style="text-align: center;"><img src="PhotoAlbum/iman86/d1beeb3beb19c58907208a06c74f586d.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">عکس سمت چپ عکس اصلي من است، که با کمک فتوشاپ روشنايي عکس را تغيير داده ام.</p> <p style="text-align: justify;">براي تغيير وضوح و روشنايي عکس در نرم افزار فتوشاپ، از منوي <strong>Image</strong> روي گزينه ي <strong>Adjastments</strong> کليک کنيد.</p> <p style="text-align: justify;">کشويي با گزينه هاي مختلف براي شما باز مي شود. شما مي توانيد از طريق هر کدام از گزينه هاي اين کشو رنگ آميزي و روشنايي عکس خود را تغيير دهيد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="PhotoAlbum/iman86/110e906fb0c903aad37ae0e751237b74.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">در اينجا به دو مورد از اين گزينه ها که خودم شخصا بيشتر استفاده ميکنم اشاره ميکنم.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>گزينه ي&nbsp; Brightness/contrast :</strong></p> <p style="text-align: justify;">با کليک روي اين گزينه، مطابق شکل زير پنجره اي باز مي شود، که شما ميتوانيد درجه ي وضوح عکس خود را تغيير دهيد و به وضوح دلخواه خود برسيد. براي تيره کردن عکس نيز مي توانيد از همين گزينه استفاده کنيد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="PhotoAlbum/iman86/d6ebd0fabed893f0c835ff324a08e2f1.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>گزينه ي Curves :</strong></p> <p style="text-align: justify;">با کليک روي اين گزينه، مطابق شکل زير پنجره اي باز مي شود، که شما مي توانيد بوسيله ي تغيير خط وسط، روشنايي تصوير خود را تغيير دهيد. همچنين گزينه هاي ديگري در اين پنجره وجود دارد که بوسيه ي آنها مي توانيد تغييرات ديگري در عکس خود دهيد. به عنوان مثال گزينه ي channel در اين پنجره، براي تغيير رنگ عکس استفاده مي شود. تصاوير زير نمونه اي از تغييراتي است که بوسيله ي&nbsp; Curves در عکس ايجاد شده.</p> <p style="text-align: center;"><img src="PhotoAlbum/iman86/953f3aa3936c906a591fd1a275aa6173.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="PhotoAlbum/iman86/1b8ebb6c4d3c2071a76738cc45ccd1c9.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Thu, 21 Nov 2013 13:28:00 GMT نور و نورپردازي در عکس http://pic1.ParsiBlog.com/Posts/1/%d9%86%d9%88%d8%b1+%d9%88+%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%b9%da%a9%d8%b3/ <p style="text-align: center;"><a href="http://zoomnews.ir/fa/wp-content/uploads/1325259818_00.jpg" target="_blank"><img title="نورپردازي" src="http://zoomnews.ir/fa/wp-content/uploads/1325259818_00.jpg" alt="نور پردازي" width="219" height="141" /></a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چه بسياري از سوالات است که براي اين بشر پر مدعي و ناسپاس بدون جواب مانده است. به راستي که نور چيست؟ از چه به وجود مي&zwnj;آيد؟ از خورشيد؟ يا از چيز ديگري؟ بشري که پا به کره&zwnj;ي مريخ مي&zwnj;گذارد اما نمي&zwnj;تواند تعريف دقيقي از نور داشته باشد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #c00000;">همه ما مي&zwnj;دانيم که به وسيله&zwnj;ي نور است که اجسام ديده مي&zwnj;شوند و اگر بگوييم موجوديت رنگها و اجسام به نور است سخن به گزافه نگفته&zwnj;ايم و اگر نور نباشد چيزي جز تاريکي و ظلمت نخواهد بود. و چه بسيار زيبا و دقيق خداوند متعال در قرآن کريم سوره نور آيه 35 فرموده است: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خداوند نور آسمانها و زمين است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">درباره نورچند نظريه مطرح است:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">1. نيوتن دانشمند انگليسي اعتقاد دارد که نور <span style="color: #c00000;">ذرات ريزي</span> است که گلوله وار و پشت سر هم در يک خط مستقيم قرار دارند و از منبع نور به اطراف پخش مي&zwnj;شوند. (قرن 17)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2. چند سال بعد از نيوتن دانشمندي هلندي به نام هويگنس <span style="color: #c00000;">نظريه موجي نور</span> را جانشين نظريه ماهيت ذره&zwnj;اي نور کرد. او معتقد بود که نور مانند صوت و بــــه صورت امواج کروي از منبع نور به اطراف پخش مي شود&nbsp;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">3. انيشتين معتقد است نور از بسته هاي <span style="color: #c00000;">کوانتومي</span> تشکيل شده است و جذب يا نشر انرژي ميدان الکترومغناطيسي به مقدارهاي گسسته اي به نام "<span style="color: #c00000;">فوتون"</span> انجام مي گيريد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">4. برخي هم از <span style="color: #c00000;">مجموع نظريه ماهيت ذره&zwnj;اي و موجي نور</span> يک نظريه جديد ايجاد کرده&zwnj;اند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-lighting.jpg" target="_blank"><img title="نور پردازي" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-lighting.jpg" alt="نور پردازي" width="166" height="206" /></a><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اينها در اصل نظريه&zwnj;هايي درباره ماهيت نور است و چندان اهميتي در عکاسي ندارد. آنچه که در عکاسي مهم است نورپردازي و نور در صحنه عکاسي مي&zwnj;باشد. <span style="color: #c00000;">به قدري که اشياء ترسناک و چهره&zwnj;هاي وحشتاک و افسرده و يا اشياء زيبا و مفرح و چهره&zwnj;هاي شاداب همه به وسيله تابش نور در جهت&zwnj;هاي مختلف ايجاد مي&zwnj;شوند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #c00000;"><a href="http://www.d20.ir/Upload/d61fbb4c/5e858185/IMG_0742-blog.jpg" target="_blank"><img title="نور پردازي" src="http://www.d20.ir/Upload/d61fbb4c/5e858185/IMG_0742-blog.jpg" alt="نور پردازي" width="232" height="155" /></a><br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">يک عکاس بايد از چگونگي انتخاب وسايل نوردهي و اصول نورپردازي اطلاعات کافي داشته باشد و عملکردهاي نور، کيفيت هاي نور، شکلهاي نور، منابع نور و به کارگيري نور را بشناسد.</span></p> Sun, 20 Oct 2013 17:58:00 GMT ورود ضد فرهنگ ها http://mehrabooon.ParsiBlog.com/Posts/147/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af+%d8%b6%d8%af+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af+%d9%87%d8%a7/ <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: large;">بمناسبت 19 سالگي ورود<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.mehrabooon.parsiblog.com"><span style="color: #ff0000;"> <span style="text-decoration: none;">تلفن همراه</span></a></span> به ايران</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: medium;">19<span style="font-size: small;"> سال پيش در چنين روزي&nbsp; اولين تماس موبايل</span></span><span style="font-size: small;">در ايران برقرار شد و وسيله اي به زندگي ايرانيان وارد شد که اين روزها تجسم زندگي بدون آن تقريبا غير ممکن است و مثل هر تکنولوژي ديگر تغييراتي را در رفتار ما بوجود آورد بطور مثال&nbsp; تا همين چند سال پيش مشاهده فردي که در حال صحبت با خود ميباشد بسرعت ذهن مارا درگير ديوانگي آن شخص مينمود ولي اکنون از لحضه خروج از منزل تا بازگشت دوباره شايد صدها نفر را در يک چنين حالتي مشاهده کنيم بدون اينکه ذره اي به سلامتي روان ان افراد شک کنيم&nbsp; واين است تغييراتي که تکنولوژي در نگرش و بينش ما ايجاد ميکند</span><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;" href="http://rokhnama.ir/photo/"><span style="font-size: small;">.</a></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">يادم مي آيد در دوران نوجواني يک موسسه فروش تمبر اقدام به اتخاذ روشي نوين براي جلب مشتري نمود و يک سيستم دوستيابي پستي را برقرار کرد که بوسيله آن مشتريان آن موسسه ميتوانستند با يکديگر از طريق نامه ارتباط برقرار کنند اما از آنجاييکه در آن روزها اصلا فکر نمي کرديم روزي د رمنزل بدون نياز به خروج و يا نامه نگاري با تمام دنيا در يک ارتباط دائم و هميشگي خواهيم بود بسرعت جلوي فعاليت آن موسسه گرفته شد اما هنوز يکي دو سال از پلمپ آن موسسه نگذشته بود که امواج موبايل کشور را در نورديد و نامه هاي کاغذي جاي خود را به نامه هاي الکترونيکي داد و تقريبا ده سال پس از آن هم به يمن حضور کامپيوتر در منازل مسنجرها اين وظيفه را به عهده گرفتند و افرادي که تا چندي قبل از آن صحبت با نامحرم را يک گناه نابخشودني ميدانستند ، ساعتها را با چت با جنس مخالف گذراندند<a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;"><span style="font-size: small;">.</span></a></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">تکنولوژي تمام معادلات را بهم ريخت و منجمله حريم خانواده هم جزو اين معادلات بود و ديگر محيط يک خانه شامل چهار ديواري آن نميشد و همه خانه هاي از طريق کابل و امواج به يکديگر راه يافته و نقب زدند.</span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong> <img src="http://upkon.xzn.ir/images/z0jr8afck6a1b06rlay.jpg" border="0" alt="" width="640" height="480" /></strong></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">بديهي است هر پديده ضمن دارا بودن محاسن از معايبي نيز برخوردار بوده و بطور مثال امواج ماهواره ضمن اينکه براي تبادل اطلاعات مفيد و کارامد است ، ميتواند براي انتقال ضدفرهنگها هم مورد استفاده قرار بگيرد و جوامع هدف&nbsp; براي جلوگيري ازتخريب هاي اينگونه و بطور کل معايب پديده هايي از اين دست چند ساز و کار را ميتوانند انجام دهند&nbsp; تا مانع از تاثيرات منفي شان گردند که تنوعي&nbsp; از ممنوعيت استفاده از اين پديده ها تا فرهنگسازي استفاده و ... را دارا ميباشد و به همين منظور بسيار از کشور ها همسو با اين پديده ها اقدام به وضع قوانين مختلف در جهت جلوگيري از تخريب ابزاري همچون ماهواره و اينترنت مينمايند که بدترين اين قوانين ممنوعيت آن و بهترين آن اتخاذ تدابيري براي روي گرداني خود جوش جامعه ازاستفاده و حداقل حذف&nbsp; مواردي است که باعث تخريب حريم خانواده و اجتماع ميگردد چرا که به تجربه ثابت شده منع اجباري جوامع در اغلب موارد نتيجه عکس داشته است . بطور مثال در سال هاي ابتدايي پيروزي انقلاب پديده ويدئو شکل گرفت ولي مديران فرهنگي آسان ترين راه را که همانا ممنوعيت اين وسيله بود را انتخاب کردند اما به هيچ وجه به نتيجه دلخواه نرسيدند و اين وسيله به بسياري از منازل راه يافت و چون سازماني متولي قضيه نبود و فقط از طريق قهري با اين وسيله برخورد شد و هيچ مشوقي هم در کار نبود و از طرفي تلويزيون دولتي هيچ تلاشي را براي خارج کردن آن وسيله از دور را بوسيله برنامه سازي هاي سرگرم کننده نکرد ، گروه هاي مافيايي مديريت جريان را به عهده گرفته و فيلم هاي مستهجن در لفافه کالاي فرهنگي در ميان خانواده ها نمايش داده ميشد اما کماکان مسئولين مربوطه موضوع شيوع پديده ويدئو در جامعه را کتمان ميکردند در حاليکه بهترين روش اتخاذ تصميماتي بود تا خانواده ها به محصولات سالم فرهنگي دسترسي پيدا کنند و به جاي ممنوعيت استفاده از اين وسيله ، فرهنگ استفاده صحيح از آنرا در جامعه پياده کنند .هر چند بعد ها در دهه هفتاد شمسي از سوي وزارت ارشاد&nbsp; اين اتفاق با ايجاد موسسه رسانه هاي تصويري به وقوع پيوست اما اتخاذ تصميمات نادرست قبلي اثرات نامطلوب خود را باقي گذارده بود و پس از آن هم با ورود امواج ماهواره اي به فضاي کشورمان با ممنوعيت دوباره اين تکنولوژي نه تنها موفق به حذف آن از جريانات رسانه اي کشور نشديم بلکه خود را از اتخاذ تصميمات درست و فرهنگسازي در اين رابطه هم محروم ساختيم چرا که قوانين اين حوزه فقط در حد ممنوعيت استفاده و برخورد با متخلفين بود و جايي براي الزام مديران به اتخاذ تصميمات لازم در جهت بسط فرهنگ انقلابي از طريق اين وسايل باقي نگذاشته بود تا حداقل برنامه هاي مخرب و فاسد را از سبد کالاي فرهنگي خانواده ها حذف کند و والدين با اطلاعات علمي و مذهبي ناشي از اين فرهنگسازي ، در حاليکه همچنان از برنامه و سرگرمي هاي سالم آن سود جسته اند خانواده را از تاثيرات مخرب برنامه هاي فاسد دور کنند چرا که اغلب خانواده هاي ايراني بنا به آموزه هاي ديني خويش که در فرهنگ اين سرزمين تنيده شده است به هيچ وجه حضور يک نامحرم را در خانه و احياينا تماشاي صور قبيحه توسط فرزندان را بر نمي تابند اما به راحتي اجازه نصب گيرنده هاي ماهواره اي در منزل را ميدهند و اين نمايانگر&nbsp; موضوع است که هيچ اطلاعي از مقدار تخريب اين وسيله نداشته&nbsp; و نمي دانند و معلوم ميشود که مسئولين امر حتي&nbsp; علت ممنوعيت اين وسيله را هم به طور صحيح و همه فهم به اطلاع عموم نرسانده اند و گاهي مصرف کنندگان صرفا اينگونه استنباط ميکنند که دولت فقط به جهت مسائل سياسي مانع استفاده از ماهواره شده است در حاليکه با يک نگاه اجمالي به برنامه هاي پخش شده از برخي از کانال هاي فارسي زبان به راحتي ميتوان متوجه شد برخي حتي بدون ردو بدل کردن يک جمله سياسي با نمايش برهنگي و روابط نامشروع سع در جا انداختن اينگونه روابط در ميان خانواده هاي ايراني را دارند و به مرور ميخواهند يکي از مهمترين ارزش هاي مرد ايراني مسلمان را ( تعصب و غيرت ) از بين ببرند و بديهي است با ايجاد بي بندوباري هاي اجتماعي ميتوان بر سياست نيز تاثير گذاشت</span> &nbsp;<strong><span style="font-size: small;">و موضوع وقتي جدي ميگردد که بدانيم طبق يک پژوهش ميداني تقريبا <em>پنجاه تا هفتاد درصد از ايرانيان</em> در تنها کشوري که استفاده از ماهواره را <em>ممنوع </em>نموده است از اين تکنولوژي سود ميبرند.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">حسن ختام اين مبحث اينکه : اين روزها بيگانگان به راحتي در ميان خانواده ايراني رسوخ پيدا کرده و وارد شده اند و روابط نامشروع و گفتگو ميان دو جنس مخالف و نامحرم هم به راحتي از طريق چت و .... صورت مي پذيرد و کم کم قبح اينگونه روابط در حال فرو ريختن است و تمام قوانين باز دارنده هم نتوانسته اند حتي ده درصد کارايي خود را داشته باشند پس متوليان امر ضمن احساس خطر بايد سعي در تغيير صحيح قوانين و تشويق استفاده درست بجاي ممنوعيت و ... را در دستور کار خويش قرار دهند چرا که دشمن هميشه بيدار است و هشيار تر از قبل خود را به ميان خانه ها رسانده است و ديگر نمي توان با اما و اگر مانع اين جريان شد پس تکنولوژي را بهتر بشناسيم و ظرفيت هاي خود را با آن تطبيق و تلاش خود را در جهت جلوگيري از تخريب حريم خانواده ها قرار دهيم و يادمان باشد که تجربه اين سال ها ثابت نموده است به هيچ وجه در بحث ممنوعيت استفاده از تکنولوژي موفق نبوده ايم چرا که روز به روز تغييرات به نحوه استفاده از تکنولوژي کمک ميکند و دور از ذهن نخواهد بود روزي که مشاهده شبکه هاي ماهواره اي به هيچ وسيله اي نياز نداشته باشد و صرفا با يک تلويزيون بتوان به تمامي شبکه ها دسترسي پيدا کرد به فکر آن روز باشيم که ديگر اين ممنوعيت ها ماهيت اجرايي خود را از دست بدهند و هيچ چاره اي براي جلوگيري از اين تخريب نداشته باشم.</span></p> Tue, 13 Aug 2013 11:42:00 GMT ساخت منوي افقي http://adminmemorize.ParsiBlog.com/Posts/8/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa+%d9%85%d9%86%d9%88%d9%8a+%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">بسم الله الحق</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تا چند سال پيش معمولا باب بود که قالب ها را سه ستونه بزنند . منوي اصلي سايت را هم ميگذاشتند سمت راست سايت و تمام بخش هاي سايت را در آن رديف مي کردند . اما چند سالي است در جهت صرفه جويي در فضاي صفحه ، منوي افقي استفاده بيشتري پيدا کرده است و از طرفداران بسياري برخوردار شده است .&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">متاسفانه منوي پيش فرض جوملا به صورت عمودي است براي همين اغلب براي طراحي قالب با منوي افقي ناگزير به استفاده از انواع و اقسام ماژول هايي هستيم که علاوه بر منوي افقي هزار و يک حرکت ژانگولر ديگر هم روي منو انجام مي دهند . در مواردي که قصد داريم منو هايي با جلوه هاي ويژه مثل منوي آبشاري و زير مجموعه دار و .... طراحي کنيم ناگزيريم از اين ماژول ها استفاده کنيم ولي در مواردي که فقط دنبال يک منوي افقي ساده بدون حاشيه و زير مجموعه و اينها باشيم (که در بيشتر موارد هم دنبال همين منو هستيم ) با انجام سه &nbsp;حرکت ساده در css قالب مي توانيم به راحتي به منوي افقي ساده و با کلاسي دست پيدا کنيم .&nbsp;</span>&lt;** ادامه مطلب... **&gt;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>حرکت اول :</strong> ابتدا دنبال تگ حاوي منو در قالب اصلي سايت مي گرديم.براي اين کار مي توانيم منبع اچ تي ام ال صفحه را در مرور گر خود باز کنيم و با رصد قدم به قدم تگ ها ، نام تگ مورد نظر خود را پيدا کنيم . در اين مورد استفاده از مرور گر google chrom و ابزار رويايي Developer Tool آن اکيدا توصيه مي شود .البته در مواردي که خودتان قالب را از صفر طراحي مي کنيد کار خيلي&nbsp;راحت تر است &nbsp;.خب حالا فرض مي کنيم منوي ما در تگ topMenu قرار دارد .&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>حرکت دوم :</strong> ويژگي&nbsp;list-style-type مربوط به تگ ul آن را به none تغيير مي دهيم تا بالت هاي کنار هر گزينه را برداريم . مانند کد زير :</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: small;">#topMenu ul&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">}</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: small;">list-style-type:none;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">{</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>حرکت سوم </strong>: کافي است ويژگي display مربوط به li همين تگ را به inline تغيير دهيم &nbsp;تا گزينه هاي منو &nbsp;در يک رديف کنار هم قرار بگيرند و از حالت عمودي خارج شوند . مانند کد زير :</span></p> <p style="direction: ltr; text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: small;">#topMenu li&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">}</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: small;"><span title="display:inline;">display</span>:&nbsp;&nbsp;<span class="value">inline</span>;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">{</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">خب حالا يک منوي افقي ساده داريم با کمي زيرکي و يکي دو طرفند ديگر در همان کد css مي توانيم يک منوي بسيار زيبا و جذاب و حرفه اي داشته باشيم .&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 08 May 2013 07:42:00 GMT چاقوي دو لبه! http://hasanesaleh.ParsiBlog.com/Posts/172/%da%86%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%8a+%d8%af%d9%88+%d9%84%d8%a8%d9%87!/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">از همان قديم و نديم جماعت پارسي قصه ها و کل کل کردن ها داشته اند با <span style="color: #ff0000;"><strong>تکنولوژي</strong></span> و به قولي مظاهر تمدن جديد. به مرور زمان و تغييرات کلان در نوع نگاه مردم( چه خواص و چه عوام) اين مهمانان پيچيده و غرب آشنا به سرعت شدند<strong> خودي و بچه محل خودمان</strong>. البته اين خودي شدن ها خود داراي مراتب مختلف بود. برخي خوش نشيني ها خيلي زود اتفاق افتاد و سريع جزء لاينفک زندگي مردم شد و برخي با تاخير. موبايل از مصاديق بارز و بلکه شاه بيت قسم نخستين است. وسيله اي ارتباطي که به سرعت&nbsp;از يک شيء <strong>قلمبه</strong> چند صد گرمي تبديل شد به <span style="color: #00ff00;"><strong>نازدانه</strong></span> خوش دست و فراگير چند گرمي به طوري که اگر يک روز آن را همراه نبريم احساس مي کنيم تکه اي از وجودمان کم و در خانه جامانده است. از دست کارخانه دارها و تجار و مسئولين وهم چنين قيمت سرسام آور رسيد به دست تک تک مردم حتي بچه هاي تازه از شير گرفته شده با انواع قيمت هاي ارزان اعتباري! در اين ميان اپراتور جديد تلفن همراه در کشورمان&nbsp; با برند تجاري <span style="color: #ff0000;"><strong>رايتل</strong></span>&nbsp;چند شبانه روزي هست که در ميان تبليغات رسانه اي مخصوصا تلويزيون خودنمايي مي کند. عکس العمل ها نسبت به رايتل در کشورمان حداقل به <strong>سه دسته </strong>تقسيم مي شود. در <span style="color: #00ff00;"><strong>اولين</strong></span> نگاه برخي طرفدران رايتل گاه جوري درباره امکانات<strong> بکر</strong> وهم چنين ضرورت آن ، صحبت مي کنند که انگار از<span style="color: #ff0000;"><strong> نان شب</strong></span> هم &nbsp;واجب تر است .فهرست کردن مدام فوائد رايتل و تاکيد بر خصوصيت چشم پرکن آن يعني امکان مکالمه تصويري چيزي مثل نماز يوميه شده است که در شبانه روز چند بار تکرار مي شود.بعد هم با کمال افتخار مي گويند : شنيدن کي بود مانند ديدن ؟ <span style="color: #00ff00;"><strong>گروه ديگري</strong></span> که محتاطانه تر عمل مي کنندرايتل را نه نان شب و يا چيزي شبيه آن بلکه مانند <span style="color: #ff0000;"><strong>چاقوي دولبه</strong></span> &nbsp; مي دانند که در دست نااهلش آلت قتاله مي شود و در دست اهلش ابزار جراحي . مي گويند رايتل در کنارفوائد بي شمار مضراتي هم دارد که در استفاده از آن بايد فرهنگ استفاده اش هم به جامعه تزريق شود.&nbsp;در نگاه<span style="color: #00ff00;"><strong> سوم </strong></span>رايتل چيزي مثل <span style="color: #ff0000;"><strong>مواد مخدر</strong></span> به حساب مي آيد که نه منافع حداکثري و يا نسبي بلکه فوايد اقلي دارد. مخدرات&nbsp; بلاخره فوائدي دارد ولو در پزشکي ولي اين استفاده هاي عاقلانه در برابر مضرات ان اصلا به شماره نمي آيد . اگر بخواهم از قرآن مثال بزنم مانند<strong> شراب</strong> است که خود قرآن تصريح به فايده داشتن آن مي کند ولکن دعوتمان مي کند که دو دو تا کردن و اينکه مضرات ان بسيار بيشتر از نفعش است به طوري که شارع حکيم قانع شده است براي حرام کردن ان . حال در مورد رايتل هم با وجود فوائدي که دارد آنقدر باب بزه و سوء استفاده را زياد باز مي کند که برخي مراجع تقليد را قانع کرده است که نسبت به آن واکنش منفي نشان دهند.در تبليغات رايتل شديدا از<span style="color: #00ff00;"><strong> حس عاطفه</strong></span> مخاطب <strong>سوء استفاده</strong> شده است. اينکه پدري دور از وطن و کاشانه کارنامه خوش نمره فرزندش را از نزديک ببيند دروغ و بد نيست اما تمام ماجرا هم نيست. خود گردانند گان رايتل هم خوب مي دانند با توجه به &nbsp;شرايط بي سامان فعلي کشور از نظر فرهنگي، پيش و بيش از رد وبدن شدن کارنامه ، تصاوير مربوط به<span style="color: #ff0000;"><strong> ناموس</strong></span> همين مردم است که با رايتل اين سو و ان سو دست گردان مي شود و اين دقيقا آخرين هجمه ها به حريم خصوصي به حساب مي آيد.&nbsp;گاه <strong>ولع شديد</strong> به مدرن شدن در ميان طبقات بالا دستي مديريت کشور هوش و ذهن را مي ربايد از اينکه اندک نگاهي کنند به مضرات واردات تازه از راه رسيده .برخي <span style="color: #ff0000;"><strong>دفاع ها</strong></span> از رايتل هم قابل تامل است! آيا براستي<strong> رايتل</strong> فراگير و آسان و ارزان و غير قابل کنترل همان <strong>چت تصويري</strong> غير فراگير و کم سرعت و قابل کنترل نسبي است؟ آيا اينکه در سال هزار و چهارصد و اندي بلاخره مجبور به استفاده از آن هستيم مجوز استفاده در اين زمان که ضرورتي هم ندارد مي باشد؟آيا رايتل يک ضرورت و واجب تر از نان شب است و يا اينکه .....</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14.0pt; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><img src="http://www.imna.ir/images/docs/000088/n00088346-b.bmp" alt="" width="300" height="210" /><br /></span></p> Thu, 21 Feb 2013 08:40:00 GMT تا باد چنين بادا http://ghoghagar.ParsiBlog.com/Posts/16/%d8%aa%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d8%af+%da%86%d9%86%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7/ <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="center"><span style=" font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;" dir="rtl">تا باد چنين بادا</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style=" font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدتي است که به علت برخي مسائل جاري موفق به درج مطلب در اين وبلاگ نگرديده ام که پيشاپيش از مخاطبين گرامي عذر خواهي مي کنم .چندي قبل در يک همايش با عنوان &laquo;توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني&raquo; حضور يافتم و چون اولين باري بود که دريک همايش بطور مستقيم حضور داشتم جذابيت هايي داشت که بطور اجمالي در زير به آنها اشاره مي کنم.</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style=" font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;" dir="rtl">اولين جذابيت به اين علت بود که براي اولين بار موفق به نوشتن مقاله اي علمي شده بودم و برايم لذت بخش بود در حضور اساتيد و بزرگاني که مجري همايش بودند مطالبي را بياموزم و بکار بندم. در طي برگزاري همايش بود که دانستم مخارج زيادي براي برگزاري اين همايش صرف شده است، چراکه غذاها و امکاناتي که در آنجا به من تعلق گرفت در عمرم نظير آن را سراغ نداشته و ندارم. نکته جالب ديگري که در محتواي برخي مقالات مشاهده نمودم اصلاح سبک زندگي در زندگي جهادي مورد نظر رهبري بود که شکل اجراي اين همايش به طور کلي با اين موضوع منافات داشت.</span></p> <p style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style=" font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در ادامه بايد اذعان کرد محتواي برخي مقالات که ارائه گرديد به قدري غني و پربار بود که همان لحظه احساس مي کردم اگر اين مقالات اجرايي شود بسياري از مشکلات جامعه نيز حل مي شود و از اين بابت مشعوف بودم تا اينکه در پايان اين همايش نوبت به يکي از اساتيد رسيد تا پيرامون همايش نکاتي را بيان کند. ايشان در حين عرائض خود اين نکته را بيان نمود که در کشور ما از هر صد مقاله دو تاي آن جنبه اجرايي پيدا مي کند در حالي که در کشورهايي مثل کانادا از هر صد پژوهش لا اقل 27 تاي آن اجرايي مي شود . </span></p> Wed, 20 Feb 2013 14:54:00 GMT عملکرد کمي دبيران دور سوم http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/28/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af+%da%a9%d9%85%d9%8a+%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%b3%d9%88%d9%85/ <p style="text-align: justify; padding-left: 120px;"><span style="font-size: small;">به نام خدا&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">کاربران عزيز پارسي بلاگ سلام</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; text-align: center;">با توجه به اتمام دوره فعاليت دبيران گرامي دور سوم مجله دربيست وچهارم بهمن،گزارش فعاليت دبيران دور سوم درمدت زماني238روز</span><span style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp;به&nbsp;شرح&nbsp;آمار&nbsp;و&nbsp;نمودارهاي&nbsp;ذيل&nbsp;ارائه&nbsp;مي&nbsp;گردد.همچنين&nbsp;لازم&nbsp;به&nbsp;توضيح&nbsp;است که آمار مربوط به &nbsp;پيام هاي پيامرسان دردوره 192 روزه جمع آوري گرديده است چرا که پيش از آن، پيام ها بصورت صف بررسي نمي شده و بنابرين آماري از فعاليت قبلي هردبير دردست نيست.قابل ذکر است درطول دوره سه نفر ازدبيران ازجمع منفک شده اند که دراين آمار اشاره اي به فعاليت آنهانشده است. همچنين فعاليت هاي خانم توحيدي که دردور سوم به عنوان دبيراول به فعاليت اشتغال داشته اند علاوه برآمار ذيل،مشتمل بروظيفه رسيدگي به انتخاب ساير دبيران و همچنين اعتراض کاربران نيز بوده است که دراين گزارش اشاره اي به آنها نشده است.لازم است مجدداً از زحمات و خدمات يکايک دبيران گرانقدر دور سوم تقدير و تشکر نماييم .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; text-align: center;"><strong>براي ديدن تصاوير دراندازه بزرگتر روي هرکدام کليک کنيد.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<img title="گزارش عملکرد دبيران دور سوم پارسي نامه" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/3c1dcd2c6c196ec9074dd65f52e51902.png" alt="گزارش فعاليت کمي دبيران دور سوم" width="372" height="597" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img style="font-size: small;" title="سهم هردبير درتأمين مطالب مجله در238 روز" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/de270a0649304903bf91419c0bdaea4e.jpg" alt="سهم دبيران درتامين مطالب مجله" width="800" height="519" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="نمودار بررسي نوشته وبلاگ ها در238 روز" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/1b3bd7c5556d013d5df26369676b0acf.jpg" alt="نمودار بررسي نوشته" width="800" height="653" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="نمودار نسبت انتخاب به بررسي" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/b21c4b18bcc2f51e90ec671f607889ea.jpg" alt="نمودار نسبت انتخاب به بررسي" width="800" height="508" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="نمودار تيتز بندي انتخاب ها در238 روز" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/4a4c6deb504eb5753237e0fcdf1c526c.jpg" alt="نمودار تيتر بندي" width="800" height="518" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="نمودار انتخاب پيام هاي پيام رسان در192 روز" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/a5f7831d581c26a4b9271728f34f46fb.jpg" alt="نمودار انتخاب پيام هاي پيامرسان" width="800" height="547" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="نمودار انتخاب از ديگر پايگاه ها در238 روز" src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/b4a34d98a3fc5f22c92d3ca27947b047.jpg" alt="نمودار انتخاب از ساير پايگاه ها" width="800" height="476" /></p> Fri, 15 Feb 2013 20:22:00 GMT تحريم رايتل http://erfaneha.ParsiBlog.com/Posts/248/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%85+%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%84/ <p style="text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحيم<br />تکنلوژي با همه محاسنش معايبي هم دارد که ما را در استفاده از آن به شک و ترديد مي&zwnj;اندازد! شک و ترديدي که ريشه در اعتقادات و فرهنگ اسلاميمان دارد. اينترنت، ماهوراه، ....وحالا گوشيهاي موبايل که هر سال شاهد عرضه شدن نسل جديدي از اين تکنولوژي پرکاربرد و محبوب جوامع شرقي و غربي هستيم. اما نکته اينجاست که آيا توانسته&zwnj;ايم از عوارض و تبعاتمنفي نسلهاي گذشته از اين تکنولوژي فريبنده خود را برهانيم که حالا با شور و شعف و افتخار فراوان از ورود نسل جديد آن حرف به ميان مي&zwnj;آوريم!(تاسف برانگيزتر از همه اينکه آقايان حتي براي جذب مشتري بيشتر و متناسب با ذائقه مردم مذهبي از امام رضا عليه السلام هم خرج مي&zwnj;کنند! زيارت به سبک "مالتي&zwnj;مديايي" حضرت آن هم از راه دور!) احتمالا دوستاني که اين تکنولوژي را (فارغ از سود سرشاري که براي بعضيها دارد) به ارمغان آورده&zwnj;اند احتمالا از ديدن مجموعه سريالي "شوک" محروم مانده&zwnj;اند؛ چرا که اگر گوشه&zwnj;اي از مستندها را با تعمق ديده باشند خواهند فهميد که خودشان بستر ساز ساخته شدن مجموعه&zwnj;اي پرحاشيه&zwnj;تر و مخربتر از اين برنامه تلويزيوني شده&zwnj;اند. دوستان، برادران، آقايان و همه کسانيکه به آبرو و شرف و حيثيت اجتماعي و سياسي و اخلاقي و فرهنگي اين ملت علاقه&zwnj;منديد بياييد از حوادث گذشته درس عبرت بگيريم و دست به عصاتر و محتاتانه&zwnj;تر سراغ تکنولوژيهاي برويم که بر خلاف ظاهر جذاب و فريبنده&zwnj;اش، مي&zwnj;تواند اسيبهاي جدي به کانون خانواده&zwnj;ها و بنيان عفت و حياي جامعه اسلاميمان وارد کند. در نظر داشته باشد اين تکنولوژي زادگاه و موطنش فرهنگ و تمدن صنعت زده و مدرن غربي است که زندان اهنين زندگي آپارتماني و مکانيکي و تکنيک زده غربي روابط انساني را به حداقل خود رسانده لذا استفاده از چنين فراورده تکنولوژيکي شايد براي آنان مفيد باشد( که البته شايد چرا که آنها هم از تبعات شوم آن بي بهره نمي&zwnj;مانند) اما براي فرهنگ شرقي و اسلامي ايرانيمان ورود آن پديده تکنولوژيکي نه تنها به تحکيم اين روابط کمکي نمي&zwnj;کند بلکه به دليل گستردگي و پيچيدگيهاي اين فراورده&zwnj;هاي تکنولوژيکي تمدن غرب و کارکردهاي پيدا و پنهان تاثيرات غير قابل اجتناب اخلاقي و فرهنگي آن مي&zwnj;تواند به پيچيده تر شدن و به خطر افتادن روابط انساني و عاطفي ايرانيها منجر شود. چه بسا نسلهاي فعلي به دليل لذت و جذابيت نقد آن به اين فکر نکنند که در اينده چه براي خود و چه براي نسلهاي اينده چه ميراث شوم و مخربي را به يادگار مي&zwnj;گذارند. استقبال و استفاده افسار گسيخته و بدون حساب از محصولات تمدن غرب ما را به دامنه اتشفشاني خواهد افکند که خود غربيها دارند در آن دست و پا مي&zwnj;زنند و براي نجات از اين معضل دست به دامن فرهنگ و تمدنهاي شرقي نيز شده&zwnj;اند. فتواي عده&zwnj;اي از مارجع عظام تقليد حاکي از هوشياري اين بزرگواران و خطري جدي است که از جانب فرهنگ غربي فرهنگ اسلاميمان را تهديد مي&zwnj;کند و اين فتواها هشداري جديست براي مسئولاني که هنوز هم به خاطر پاره هاي منافع چشم پر کن و زودگذر اين محصولات سر از پا نشناخته و سراسيمه براي قرار گرفتن در صف مقدم فرهنگ و تمدن غرب مسابقه گذاشته&zwnj;اند!&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>آيات عظام مکارم، نوري همداني، علوي گرگاني و سبحاني رايتل را تحريم کردند!</strong></p> <div class="excerpt floatfix" style="text-align: justify;">قرار گرفتن چنين گوشي هاي موبايل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زيادي دارد، بايد از خريد و فروش آن جلوگيري شود و نبايد دولت چنين امکاناتي در اختيار مردم قرار دهد. فوائد جزئي در مقابل اين مضرات بسيار کوچک است. و الله العالم.</div> <hr style="text-align: justify;" /> <div class="content" style="text-align: justify;"> <p><img class="aligncenter" src="http://www.teribon.ir/base/wp-content/uploads/wr_toptitr_thumb_20130210_160854_rightel.jpg" alt="http://www.teribon.ir/base/wp-content/uploads/wr_toptitr_thumb_20130210_160854_rightel.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">به گزارش <strong>تريبون مستضعفين،</strong> مراجع تقليد در فتاوي جداگانه راه اندازي نسل سوم تلفن همراه و مکالمه تصويري را تحريم کردند و آن را بر خلاف مصالح جامعه دانستند.</p> <p style="text-align: justify;">متن فتاواي آيات عظام نوري همداني، سبحاني، علوي گرگاني و مکارم شيرازي بدين شرح است:</p> <p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-195992" src="http://www.teribon.ir/base/img/2013/02/image.jpeg" alt="فتواي مراجع تقليد" width="498" height="637" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>آيت الله العظمي نوري همداني:</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">بسمه تعالي<br /> سلام عليکم</p> <p style="text-align: justify;">با توجه به اينکه مفاسد اين کار زياد است و امکان از هم گسستن اساس خانواده ها نيز هست، به علاوه اينکه عفت عمومي را مورد تهديد قرار مي دهد، بنابراين اقدام به انجام آن جايز نيست.</p> <p style="text-align: justify;">8?9?91 | حسين نوري همداني</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>آيت الله العظمي سبحاني</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">بسمه تعالي</p> <p style="text-align: justify;">قرار گرفتن چنين گوشي هاي موبايل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زيادي دارد، بايد از خريد و فروش آن جلوگيري شود و نبايد دولت چنين امکاناتي در اختيار مردم قرار دهد. فوائد جزئي در مقابل اين مضرات بسيار کوچک است. و الله العالم.</p> <p style="text-align: justify;">30 ذي الحجه 1433</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>آيت الله العظمي مکارم شيرازي</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">به يقين مفاسد اين کار از فوائد آن بيشتر است و منشأ مفاسد جديدي در جامعه ما که متاسفانه درگير مفاسد مختلفي است خواهد شد و با توجه به اين که ضرورتي براي اصل اين کار نيست بنابراين شرکتهاي خصوصي و دولتي بايد از آن خودداري کنند و مکلفين نيز بايد از خريد آن خودداري نمايند.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>آيت الله العظمي علوي گرگاني</strong></p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">بسمه تعالي</p> <p style="text-align: justify;">نظر به اينکه نسل سوم اپراتور تلفن هاي همراه با آموزه هاي ديني در تضاد است، و مي تواند عفت عمومي جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده ها را به ورطه نابودي اخلاقي و بنياني بکشد و لذا نصب و راه اندازي اين اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصي به صلاح نيست و هرگونه اقدامي در اين مسير خلاف شرع است. البته لازم به ذکر است که ما در صدد تخطئه اصل فناوري نيستيم بلکه از آن جهت که اين صنعت زيان و ضررهاي فراواني مي تواند براي جامعه اسلامي چه از جهت امنيت اخلاقي و چه از جهت سياسي و ديني داشته باشد، و تهديد کننده بنيان خانواده است، راه اندازي اين اپراتور را جايز نمي دانيم.</p> <p style="text-align: justify;">منبع: سايت <a title="تحريم رايتل به وسيله مراجع عظام تقليد" href="http://www.teribon.ir/archives/195894/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF.html">تريبون</a></p> </blockquote> </div> Fri, 15 Feb 2013 19:26:00 GMT روش افزايش دوست http://mehrabooon.ParsiBlog.com/Posts/135/%d8%b1%d9%88%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4+%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/ <p><span style="font-size: 8pt; color: #ededed;"> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://rokh1.xzn.ir/uploads/posts/2012-12/1354663804_invaite1.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> سلام<br /> <br /> ابتدا بايد خدمت خوانندگان گزامي ميراب نوشت عرض کنم اين مطلب به هيچ وجه يک کپي از مطلب <span style="color: #ededed; font-size: 8pt;"> <a href="http://amirhesamkochebagh.ParsiBlog.com/Posts/1920/"><strong>روش افزايش تعداد دوستان خود در پيامرسان پارسي بلاگ&nbsp;</strong> </a></span>که توسط دوست خوبم جناب <strong>امير حسام قدرتي</strong> نگاشته شده، نيست بلکه جرقه نوشتن اين سطور به هنگامي ايجاد شد که در مجله پارسي نامه با لينک اين مطلب آموزشي در وبلاگ شاهتور مواجه شدم.<br /> <br /> و اما مي پردازيم به موضوع <strong>روش هاي افزايش تعداد دوستان در پارسي بلاگ</strong> که در همين آغاز از شما دوست عزيز خواهشمندم ابتدا به لينک موصوف در ابتداي اين مطلب مراجعه فرماييدتا ضمن مطالعه مطلب منتشر در وبلاگ جناب قدرتي به قصد و منظور مطروحه در پست اخير حقير هم نزديکتر شويد در حاليکه شخصا هرچه بييشتر يافتم کمتر به اين تشابه و نزديکي رسيدم و اصولا مقاله جناب امير خان بسيار علمي و جدي ميباشد اما اين مقال که ممهور به مهر ميراب عطش شده ، بيشتر شبيه يادداشت هاي يک عاقل نماي ديوانه است تا يک نويسنده ، تماما مزاح و بازگشت به دوران زبان فارس دري ، پشتو شايد هم سانسکريت باشد.<br /> <br /> و اينک افشاي يکي دو روش از راه هاي آسان افزايش تعداد دوست در اکثر&nbsp;&nbsp; جامعه هاي مجازي ( فرقي نمي کند ، اين روش در <em>فيس بوق</em> خارجکي و منسوبين داخلکي هم جواب ميدهد. باور نمي کنيد!؟ با يکبار استفاده ، مشتري اول و آخرش خواهيد بود. ) البته ما هيچ تضمين نمي کنيم با اين روش تعداد دوستانتان فزوني يابد بلکه احتمال ريزش تعداد زيادي از دوستانتان هم خواهد رفت و اين روش ها شايد در کوتاه مدت نظر تعدادي از کاربران را جلب نمايد اما در دراز مدت فقط بايد انتظار رسيدن به اعداد تک رقمي آن هم نه در کنکور يا رتبه بندي کميت افزايش دوستان که فقط در تعداد خود دوستانتان ، باشيد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://rokh1.xzn.ir/uploads/posts/2012-12/1354705615_212261.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"> <span style="font-size: xx-small;">داري به اين فکر ميکني که تصوير جناب مرسي چه ربطي به مطلب داره !؟<br /> <br /> عمرا اگر اقرار کنم! تا کل مطلب را نخواني محال است که يک کلمه در مورد اين عکس بگويم<br /> <br /> ... بله بله ... خواهش ميکنم .. مرسي .. دست شما درد نک</span>نه</span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">حال پس از اين مقدمه به آموزش اين روش ها مي پردازيم و سعي خواهد شد حتي المقدور کم گوييم و گزيده گوييم، هرچند دُر نباشد! که هيچ بلکه احتمال اينکه شما از طريق اين راه به يکي از کوير هاي چند گانه ايران که هر لحظه هم به تعداد آن ها افزوده ميشود و اين روزها زمين خواران( در لغتنامه کدخدا در باره ايشان آمده است : آنان که غذايشان زمين است و هرآز چند گاهي ويارشان ميشود و قسمتي خيلي کوچک از زمين هاي حومه و منسوبين را به قدر نيم تا يک نخود سياره پلوتون ميل ميکنند که البته از براي درمان است و کسي هم تا کنون نتوانسته حجم و يا اندازه نخود پلوتوني را اندازه گرفته و يا حدس زند و ادعاهاي بعدي&nbsp; دلالان ، دلاکان و صنف&nbsp; دل و جيگر، دلـمه پز و خلاصه هر آنچه که دل دل مي کنند از بهر دلعذار اين روزهاي اطراف چهارراه استانبول، مورد قبول طرفين اگر محکوم له باشند ، هست و اگر محکوم عليه باشند يقينا بي هيچ سوال و جواب نخواهد بود - توضيح مترجم البته اگر روزي اصل مطلب را يافتيم ) و نمک پاشان هر دو انتظار ميکشند شايد قطعه آبي هم به زودي به خاک آن يکي و به نمک اين يکي مبدل گردد و از اين وانفسا آب و ناني هم به گلوي مبارکشان برسدو احتمالا 4 ريال هم بابت اين پيشگويي به مولف پيش کش کنند.<br /> <br /> بهر حال دريايي که از فرط بي حالي نام آروميه داشته يعني در حال آرامش اما اجداد زمين خواراني که ذکرشان در بالا آمد&nbsp; به تدريج فنون کلاه برداري را براي نيل به مقصود به&nbsp; نويسندگان و تاريخ نگاران منتقل کرده و اينان نيز حتي کلاه الف را در نوشته هايشان از سر آ برداشتند و نهايتا به اروميه تغيير حالت داده است و شايد اين اولين کلاهبرداري تاريخي بود که هر دو عمل کلاه برداري و کلاه گذاري در آن واحد اتفاق افتاد چرا که پس از برداشتن کلاه ( آ ) اينبار يک ضمه&nbsp; (&nbsp; ُ ) بجاي کلاه الف بر سرش گذاردند ! و بقول بيل کنس ( به معني بيل خسيس، چرا که هيچ نخوردندي و جمع کردندي و جمع کردندي تا روز به روز ثروتمند ترين فرد عالم گرديدندي که در برخي متون قديمي بيل گيتس عنوان شده) غول يارانه اي قرون گذشته که احتمالا نامش را از روي ابزاري گرفته&nbsp; به همين نام که قرابت ديرينه اي با کلنگ هم داشته است و بيشتر براي آبادي زمين مصرف مي گردد، هرچند در برخي مواقع مشاهده شده است که از اين ابزاربراي رفع و محو آت و آشغال هايي از قبيل بـــوق و بــــوق و شايد بازهم يوق استفاده شده ( باور بفرماييد وقتي فهميدم دو کلمه اول سانسور و ّبه بـــــوق مبدل شده اند، مجبور شدم به جهت آزادي دهان! کلمه سوم را شخصا با کمال ميل به بوق نزديک کنم. البته انگار متوجه شديد که با زيرکي تمام سانسورچي اين ميراب نوشت را دور زدم چرا که&nbsp; سومين بوق به هيچ وجه نه شکلي و نه ماهوي ارتباطي به بوق ندارد و بجاي ّب از ي آنهم با دو نقطه چشمي استفاده نموده ام _ توضيح مترجم هرچند اصل زبان هنوز خلق نشده ) آنقدر مجبورم ميکنند تا نوشته اي خلاف خواسته قلبيم بنگارم که اصل موضوع را فراموش ميکنم. مثلا اينجا به زور وادار به درج توضيحاتي شدم که مواجب اصل و فرعش روي هم اندازه سود دريافتي آنهم از نظام بانکي و نهايتا براي 1 ميليون تومان ناقابل ، نمي شود. بهرحال معروض بودم که اين جنابي که شبيه ابزار بوق است و غول چراغ جادوي يارانه بوده يا برنده&nbsp; چوب جاروي اين بار بخوانيد سوبسيد( که هر دو در نگارش شبيه هم نشوند هر چند به يک معني باشند وبنده اصلا نمي دانم اين دو چند تا هستند و اصولا چه هستند!؟)و&nbsp; بيل کنس نام بود از هوليشتاين،&nbsp; قرنها پيش در مورد اروميه گفته است: اين دريا بخاطر شوري بيش از حدش فقط بايد محل آب تني افراد بي نمک باشد تا اين نمکش به آن دهد و آن شوري از اين گيرد و گفته است ميتوان مرکزي گردد شور + شي که در اين رابطه اصلا افکار بد به دل راه مدهيد چرا که نه شورشي در کار است نه دريا محل اين شوخي هاي سخيف ميباشد و يادتان باشد سزاي مزاح با بحر فقط جيره غذايي ماهيان شدن است و بس! منظور اين بيل خان بر شور يعني نمک و شي يعني جنس ميباشد که هر قدر زعفراني تر باشد بهتر است و مجموع معاني آن بر اجناس نمکي استوار است که نمکي هم به اين چيني هاي چشم تنگ بخيل ميگويند ، چرا که به قدر يک دانه نمک هم اجازه ديدن درون چشمانشان را نمي دهند تا مبادا اسرار درونشان هويدا شود و فرداي روز شما هم رقيبي شويد براي اين چيني هايي که خود رقيب همه ممالک جابلقا و قابلقا هستند!. جناب گيوتن ( البته فکر کنم ربطي به آن نيوتن معروف نداشته باشد) که به طرفه العيني سيب از وسط به دو نيم نمودندي در باره اين دريا گفتندي!، ها چه گفتندي!؟ . البته او که جرات اهانت به اين درياچه را نداشته و نخواهد داشت اما از باب دلسوزي عرض کرده</p> <p style="text-align: center;"><br /> <br /> <strong>اگر ما اروميه داشتيـــــــــم بسي<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; در دلش تونل مانش کاشتيم بسي<br /> <br /> &nbsp; نه با پل شبيـــــــه کويرت کنيـــــم<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; دقيـــــــق از وسط شور و پيرت کنيم</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <br /> بهر حال اين اجنبي ها خيلي وقتها حرفهايي ميزنند که نمي شود فهميد تمجيد است يا تحقير و اصولا زبان آدميزاد انگار حاليشان نمي شود و به همين جهت حتي المقدور سعي خواهد شد در اين مقال هيچ اسمي از اين ها برده نشود. حال يکي از دوستان به بنده بفرمايند علت چه بود که پاي اين اجانب به ماجرا باز شد!؟ يافتم يافتم ، بحث افرادي بود که ميخواستند با روش هاي پيشنهادي ما تعداد دوستان خود را افزايش دهند اما همانطور که عرض کردم بجاي افزايش سر از کوير و درياچه نمک و دانه هاي شن در آورديم. حال اگر شما دوست گرامي باز هم قصد داريد به اين روش هاي نه چندان با معرفت، به معرفت دوستي برسيد به بيراه رفته ايد چرا که اگر مسير صحيح بود الان بجاي کوير و ... به جنگل هاي خرم شمال رسيده بوديد هر چند که اگر از حقير مي شنويد قيد جنگل هاي شمال را هم بزنيد که بعضا مشاهده شده است برخي شاغلين صنف معتادين و مواد فروشان از ازدحام درختان اين خطه زيباي ايران زمين سو استفاده کرده و به راحتي به رفتار ناشايست خود و مصرف و فروش عمر و جواني خويش مشغول هستند.<br /> <br /> <em><span style="font-size: small;">مَخلَصِ اين مقال اينکه دوستي نه آن است که در ازدحام خيابان گم شود و نه ميتوان در هر کوي و برزن به يک پول سياه خريدش و يا از محصول زمين درو کردش. دوستي به قدر دوستي مي ارزد و هر انچه که به دوست بها دهي&nbsp;&nbsp; انگار آن ارزش را براي خويش پس انداز مي نمايي. و لاجرم روزي که هيچ نيروي گرانبهايي برايت باقي نمانده است ارزش دوستي از صندوق پس انداز عمرت بيرون خواهد آمد و ...... و اين روز و رسيدن به اين لحظه هيچ دور نيست حتي اگر هنوز در آغاز عمر باشي چرا که صدها سال قدر يک چشم بر هم زدني ميگذرد و چنان سريع تو را به انتها ميرساند که گويي آب از آب تکان نخورده است.</span></em><br /> <br /> و البته آنچه باقي ماند علت درج تصوير جناب مرسي در اين پست بود که بايد عرض کنم ديگر بر کسي پوشيده نيست که اين جناب مرسي منبعد اگر به هر کس درخواست دوستي دهد بايد جوابش فقط همين نام ايشان باشد و با يک عرض <strong><em>مرسي</em></strong> به معني تشکر ادامه دهيد:<em><strong> مرسي جان ! لطف شما مستدام ليکن حال که خيرتان نمي رسيد استدعا مندم شر مرسانيد ،</strong></em>و به راحتي با فشردن دکمه رد دوستي عطاي دوستاني چون مرسي را به لقائش ببخشيد. چرا که همين جناب مرسي!با هر که دوستي کند به سرعت در اولين ساعات ترک دوست ،يک دل نه صد دل ،مهر&nbsp; در گرو دشمن آن دوست مي سپارد. باور نمي فرماييد!؟ از سخنراني هاي قبل و بعد از کنفرانس عدم تعهد تهران آن هم به دو لحن مختلف و حتي متضاد يکي در دوستي و ديگري در تذکر به ايران و پس از آن هم اختلاط با حاکمان رژيم صهيونيستي و رفيق گرمابه و گلستان انان ،&nbsp; از او و بسياري از حکمرانان عرب، نماد يک دوست ساخته که اگر يکي از آنها را داشته باشيد مادام العمر نياز خود به دشمن را برطرف ميکنيد و اينگونه است که به هيچ وجه نبايد درخواست دوستاني! همچو او را تاييد نمود .<br /> <br /> دوستان گرانقدر ، اگر در اين مطلب خداي ناکرده باعث رنجش خاطري شدم و يا توقع از اين مطلب چيزي به جز اين بود صميمانه از تمامي بزرگواران خاصه دوستان فرهيخته ودانشمند و البته اهل معرفتم در سامانه وزين پارسي بلاگ عذر خواهي مينمايم.<br /> <br /> با يادي از استاد عزيز <em><strong>يوسفعلي ميرشکاک</strong> <strong>بزرگوا</strong>ر</em> که در ايام شباب مدتي افتخار شاگردي استاد را در سازمان تبليغات اسلامي و نشريه مهر آن سازمان ،داشتم ،<span style="font-family: helvetica;"><br /> &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: wingdings,zapf dingbats;"><strong>غصه ما به سر رسيد ، غلاغه به خونه اش نرسيد</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">=====================</p> <p style="text-align: right;">پي نوشت</p> <p style="text-align: right;">1- پدر کوير شناسي ايران :<a href="http://arshnews.ir/vdch6mnz.23nwmdftt2.html" target="_blank">درياچه اروميه خشک و تبديل به پارک بازي شود !</a></p> <p style="text-align: right;">2- <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/يوسفعلي_ميرشکاک" target="_blank">يوسفعلي ميرشکاک - زندگينامه</a></p> <p style="text-align: right;">3- <a href="http://www.aviny.com/aviny/shakkak.aspx" target="_blank">يوسفعلي ميرشکاک&nbsp; در وبسايت شهيد آويني</a></p> </span></p> Thu, 14 Feb 2013 18:09:00 GMT گوگل نگاه چشم چران http://seo.ParsiBlog.com/Posts/298/%da%af%d9%88%da%af%d9%84+%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87+%da%86%d8%b4%d9%85+%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p>گوگل نگاه چشم چران (تصوير مقابل مربوط به Larry Page و Sergey Brin مالکان گوگل است)</p> <p><br /><img style="float: left;" src="http://www.google.com/about/company/images/company-page_brin.png" alt="گوگل نگاه چشم چران" width="245" height="150" />جالبه امروز&nbsp; به يکي از شکايتهاي گوگل از کساني که نام هاي مشابه با گوگل ثبت کرده اند برخورد کردم<br />آنقدر جالب که تعجب کردم چرا در هيچ رسانه فارسي به ان اشاره نشده است و اينجا اولين محل انعکاس آن است<br />گوگل از دامنه هاي&nbsp; <strong>googlecheckout.com&nbsp; و </strong><strong>googlematching.com</strong> به دليل استفاده از نام تجاري google&nbsp; شکايت به عمل آورد<br />در پي اين شکايت که ادله هاي گوگل را هم در پي داشت (که مهمترينش اين بود که مالکان اين دامنه قصدشان از ثبت دامنه هاي فوق فروش آن به گوگل به قيمت 1.25 ميليون دلار بوده است) مالکان اين دامنه ها دفاع جالبي از خود به جا گذاشتند که خيلي بحث برانگيز شد</p> <p>تا اون روز همه باورد داشتند که دليل نام گذاري گوگل آن چيزي نيست که ادعا شده (گوگل نام يک عدد بسيار بزرگ 101رقميست (1به همراه 100عدد صفر)البته اين ادعاي گوگل است اينجا را بخوانيد</p> <p style="text-align: left;">Source: <a href="http://www.google.com/press/facts.html">Google Inc. Fact Sheet</a></p> <p>در آنجا مي خوانيد که شرکت گوگل با هدف رساندن تعداد صفحات جستجو به همچين عددي نام گذاري شده .اين عدد عددي بسيار بزرگ است که نه ميتوان ان را نوشت و نه ميتوان ان را خواند(تنها ان را ميتوان به صورت توان نوشت و خواند) همچنين در آنجا گفته شده اين عدد يک مشتق ديگر هم دارد که بهش گوگل پلکس ميگويند.اين عدد را به هيچ صورتي حتي توان نميتوان خواند و نوشت فقط ميتوان گفت 10 به توان گوگل.محاسبه شده که اين عدد به اندازه تعداد قطرات باران در يک ثانيه است)<br />اما در&nbsp; دفاعيه اي که در پي شکايت گوگل شد به معني ogle اشاره شده و گفته شده که همانطور که GoDaddy&nbsp; که اسم نرم افزاري مشهور است از کلمه هاي go به معني رفتن و dady به معناي بابا گرفته شده يا <strong>بروبابا</strong><br />و گفته شده که <strong>در اينجا نيز منظور ما گوگل نبوده بلکه بلکه نگاه چشم چران است</strong><br />نگاهي که الان در اختيار سازمان سيا آمريکا قرار گرفته است و در تمام امورد کشورها دخالت غير مستقيم را در پيش گرفته است که چشم چراندن در سياستهاي داخلي هرکشوري بخش کوچکي از آن است<br />جالب قضيه اينکه که&nbsp; با وجود اين دفاعيه همانطور که قضاوت هاي از نوع آمريکايي را هميشه شاهده بوده ايم که نتيجه اش چه ميشود در اين دادرسي نيز در نهايت اين دامنه در اختيار گوگل قرار گرفت و اگر شما هويز اين دامنه را در گوگل بررسي کنيد به نام شرکت گوگل مي رسيد و اينکه در تملک گوگل درآمده است</p> <table class="zWindow" dir="ltr" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="window_l"><br />&nbsp;<br /></td> <td style="background-color: #f4f4f4; width: 100%; height: 100%; padding: 4px;" dir="ltr" align="left"> <div> <div style="margin: 5px; padding: 5px; overflow: scroll; height: 200px; width: 300px; font-size: 11px; font-family: tahoma; white-space: nowrap; border: 1px solid #aaaaaa;">Domain Name: GOOGLEOUTDOORS.COM<br /> Registrar: MARKMONITOR INC.<br /> Whois Server: whois.markmonitor.com<br /> Referral URL: http://www.markmonitor.com<br /> Name Server: NS1.GOOGLE.COM<br /> Name Server: NS2.GOOGLE.COM<br /> Name Server: NS3.GOOGLE.COM<br /> Name Server: NS4.GOOGLE.COM<br /> Status: clientDeleteProhibited<br /> Status: clientTransferProhibited<br /> Status: clientUpdateProhibited<br /> Updated Date: 25-may-2012<br /> Creation Date: 26-jun-2005<br /> <div>Expiration Date: 26-jun-2013</div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>شرح اين دادرسي را در اينجا بخوانيد:<a rel="nofollow" href="http://domains.adrforum.com/domains/decisions/726096.htm" target="_blank">http://domains.adrforum.com/domains/decisions/726096.htm</a><br />اما مفهوم ogle&nbsp; چيست</p> <div>Verb<br />Stare at in a lecherous manner: "he was ogling her breasts"; "men who had turned up to ogle".<br />Noun<br />A lecherous look.</div> <p style="text-align: right;">گوگل نگاه چشم چران اگر از گوگل ترانسليت استفاده کنيد&nbsp; گوگل اين کلمه را چنين معني مي کند(جالبه که معناي ديگر ان که شهوتران است را در ترجمه گوگل ترانسليت نمي بينيم)</p> <p style="text-align: left;"><br /><br />چشم چراني کردن<br />New! Click the words above to edit and view alternate translations. Dismiss<br />noun<br />&nbsp;چشم چراني<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogle<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم چراني کردن<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogle<br />verb<br />&nbsp; نگاه عاشقانه کردن<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogle<br />&nbsp;&nbsp; چشم چراني کردن<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogle&nbsp; <br />&nbsp; با چشم غمزه کردن<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ogle</p> Wed, 13 Feb 2013 08:51:00 GMT معرفي پيامرسان http://amirhesamkochebagh.ParsiBlog.com/Posts/1957/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p>برچسب ها:شبکه اجتماعي|فيس ساز|فيس بوک فارسي|شبکه اجتماعي ايراني|بهترين شبکه اجتماعي|فيس بوک|بهرين شبکه اجتماعي دوست يابي ايران|فيس بوک|بهترين شبکه اجتماعي|معرفي بهترين شبکه هاي اجتماعي ايران|پيامرسان بهترين شبکه اجتماعي ايراني|بهترين شبکه اجتماعي ايراني</p> <p> <object width="120" height="240" data="Ads/1/278.swf" type="application/x-shockwave-flash"> <param name="src" value="Ads/1/278.swf" /> </object> </p> <p>پيامرسان پارسي بلاگ<br />اين سيستم کاملاً حرفه اي تنها براي وبلاگ نويسان پارسي بلاگ آماده شده است، به گونه اي که شما وقتي در سيستم پارسي بلاگ ثبت نام کرده ايد علاوه بر وبلاگ کاملاً پيشرفته بامنوي کاربري فوق العاده حرفه اي روبه رو خواهيد شد که بخشي از آن پيامرسان مي باشد.<br />پيامرسان محيطي کاملاً اجتماعي است که نظرات واعتقادهمگان در آن جاي دارد و بيشتر مبحث هاي ارسالي در بين کاربران بحث مي شود .<br />فضايي دوستانه با هموطن هاي خود را مي توانيد داشته باشيد .<br />براي اينکه شما بتوانيد در پيامرسان که يک فضاي اجتماعي مجازي کاملاً پيشرفته است مطالب خود را بهتر به اشتراک بگذاريد و دوستان خود را بيشتر بشناسيد و مطلب خود را به آن ها در سراسر ايران معرفي کنيد بايد دوستان خود را بيشتر کنيد.<br />لذا سايت شاه تورنيوز اين کار را براي کاربران پيامرسان آسان کرده است و هر هفته جديدترين کاربران پارسي بلاگ را به شما معرفي مي کند، که باعث خواهد شد به راحتي شما به آن ها تقاضاي دوستي بدهيد و در هر لحظه با ده ها نفر از کاربران صحبت کنيد.<br />براي همين شما را به لينک زير دعوت مي کنيم تا بتوانيد دوستان خود را در پيامرسان اجتماعي باارزش هامعيارجمهوري اسلامي ايران افزايش بدهيد.<br /><a class="example1" href="http://shahtor.ir/Posts/1956/" target="_blank">افزايش تعداد دوستان در پيامرسان</a><br />اگر از شبکه هاي اجتماعي بي بخار که تنها بر معيار دوستي وروابط نا صحيح است خسته شده ايد ما به شما پيامرسان را معرفي مي کنيم.<br />براي عضوشدن به سايت پارسي بلاگ با آدرس <a href="http://parsiblog.com/">parsiblog.com</a> برويد و پس از عضويت مي توانيد از لينک معرفي شده استفاده کنيد ودوستان خود را افزايش دهيد و از محيط اجتماعي با هم وطن هاي خود لذت ببريد.</p> <p>ضمناً مي تونيد محيط پيامرسان رو براي مثال از لينک زير ببينيد:</p> <p><a class="example1" href="http://amirhesamkochebagh.parsiblog.com/Feeds/" target="_blank">ديدن محيط پيامرسان پارسي بلاگ</a></p> <p>درصورتي که عضو شديد حتماً به اين قسمت زير بياييد و در قسمت پروفايل من اعلام کنيد که عضو سايت شديد تا شما را به دوستان معرفي کنم تا بهتر بتونيد فعاليت کنيد و دوستان خودتون رو افزايش بديد.</p> <p><a class="example1" href="http://amirhesamkochebagh.parsiblog.com/Profile/" target="_blank">مشخصات من در پيامرسان</a></p> <p>&nbsp;</p> <p> <object width="124" height="240" data="Ads/1/279.swf?v=3" type="application/x-shockwave-flash"> <param name="src" value="Ads/1/279.swf?v=3" /> </object> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 27 Dec 2012 14:32:00 GMT چهارمين انتخابات دبيران http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/20/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: justify;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">به نام خدا</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">سلامي گرم در زمستاني سرد؛&nbsp;خدمت شما کاربران قديم و جديد پارسي بلاگ!</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">همينطور که در جريان سيستم اجرايي پارسي نامه هستين؛ روزهاي پاياني دور سوم دبيري پارسي نامه را طي ميکنيم.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دور سوم، يکي ازبهترين دوره ها بود&nbsp;بخصوص از لحاظ اتحاد و همدلي&nbsp;که دبيران عزيز&nbsp;در مورد انتخاب مطالب داشتند.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">انشالله گزارش کاملي از فعاليت کمي و کيفي دبيران دور سوم پس از اتمام دوره در اين وبلاگ به حضورتان عرض خواهيم کرد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">و اما...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><img src="http://parsiname.parsiblog.com/Files/b9097d7e2c0ba8019d2c9e83e2d8a3fb.jpg" alt="" width="504" height="336" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">حالا&nbsp;</span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #ff0000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: #000000;">نوبت&nbsp;</span>ثبت نام از داوطلبان محترم براي دبيري دور چهارم</span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&nbsp;شده است.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">علاقمنداني که تمامي شرايط زير را دارند از امروز و از همين لحظه ميتوانند با يک نظر امضا دار و با نوشتن جمله اي شبيه اين :</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">"&nbsp;</span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #339966; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">من ... مدير وبلاگ ... علاقمند به شرکت در انتخابات دبيران دور چهارم هستم</span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">."</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">و اما شرايط:</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">1- از وبلاگ نويسان پارسي بلاگ باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">2-سن مدير وبلاگ بالاي 18باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">3-سن وبلاگ بالاي 6 ماه باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">4-مطالب وبلاگ توليدي باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">5-وبلاگ فعال باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">6-مدير وبلاگ در پيامرسان هم حضور داشته باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">7-مطالب وبلاگ(متن، عکس و...) مطابق باقوانين کشورمان باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">8-مدير وبلاگ داراي حسن سابقه ي اخلاقي باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">9-در نظردهي در وبلاگ هاي ديگر و فيدهاي ديگران مثبت، موثر و فعال باشد.</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">10-</span>تعهد به رعايت کامل قوانين سايت و قوانين کشور جمهوري اسلامي ايران و رعايت مسائل شرعي و اخلاقي<br />11-<span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">در دسترس داشتن اينترنت پر سرعت</span><br />در ضمن لازم است هرکدام از داوطلبان بدانند، در صورتي که در انتخابات راي لازم را بياورد بايد <strong>فرم تعهد نامه ي دبيري پارسي نامه</strong> را که ضمانت اجرايي کار است، امضا و همراه مدارک ذکر شده، در اولين جلسه ي حضوري دبيران به مدير مسئول، ارائه کند:<br /><br /></span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">1-تعهد شرعي و قانوني به رعايت دقيق ضوابط و شرايط انتخاب متون و پيامها براي مجله</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">2-تعهد شرعي و قانوني به پرهيز از انتخاب مطالب مجله خارج از ضوابط اعلام شده</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">3-دارا بودن اخلاق کار گروهي و تبعيت از مدير مسئول و سردبير و تعامل مثبت و سازنده با ديگر دبيران</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">4-پرهيز از هر گونه جنجال و فضاسازي منفي و بر هم زدن فضاي آرامش در شوراي دبيران و در فضاي عمومي پيام رسان و وبلاگها</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">5-توان تخصيص زمان کافي (روزانه حداقل يک ساعت) براي انجام وظايف دبيري</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">6-امکان شرکت در جلسات حضوري دبيران و آموزش ديدن دقيق شرايط فني و اجرايي دبيري</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">7-مطالعه دقيق و کامل ضوابط و شرايط دبيري و وظايف و تکاليف دبيران مجله پارسي نامه</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">8-احراز و اعلام مشخصات شناسنامه اي، آدرس پستي و مشخصات تماس و ارسال مدارک مورد نياز در صورت انتخاب</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: #993300;">مهلت ثبت نام تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 18 ديماه 1391 </span>خواهد&nbsp;بود.<br />بديهي ست تنها اعلام آمادگي هايي بررسي خواهد شد که در مهلت مقرر به اين يادداشت ارسال شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;">موفق باشيد</span><br style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font: 13px arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;" /></p> Tue, 25 Dec 2012 03:03:00 GMT دلبستگي مجازي http://haami.ParsiBlog.com/Posts/301/%d8%af%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%d9%8a+%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/ <p style="text-align: justify;">يکي از مشکلات فضا هاي مجازي سوء استفاده از روابط عاطفي و نياز هاي عاطفي خانم ها مي باشد اين موضوع خصوصا در جوامعي مانند کشور ما که روابط جنسي حرمت و حيطه خودش را دارد بسيار مشاهده شده است در ادامه قصد دارم با استفاده از دو مقدمه ريشه اين آسيب را بررسي نمايم.<br /><strong>مقدمه اول</strong>&nbsp;همانطور که در&nbsp;<a title="همديگر را بهتر بشناسيم بخش اول " href="http://finizadeh.ir/Posts/296">اينجا</a>&nbsp;بيان شد توجه خانم ها به اطراف شنيداري است. بدين معنا گوش خانم ها بيش از ساير حس هايشان نسبت به دريافت پيام از اطراف حساس است. اما بايد دقت داشت که وقتي متني را مطالعه مي کنيد در حقيقت داريد آن را براي خود مي خوانيد و لذا خانم ها روي متني که مي خوانند بسيار بيشتر از آقايان حساس هستند و تاثير بسياري از آن مي پذيرند. شبکه هاي اجتماعي نوشتاري هم از جمله مکان هايي است که برقراري ارتباط ميان افراد با استفاده از نوشتار است و لذا خانم ها تاثير زيادي از نوشته ها در اين فضا مي پذيرند.&nbsp;<br /><strong>مقدمه دوم</strong>: خانم ها در کنار دنياي واقعي که در آن زندگي مي کنند دنيايي مجازي دارند که در آن روياها و اوهام خود را براورده شده مي پندارند و سعي مي کنند از زندگي در آن دنيا لذت کافي ببرند. اين دنيا از آنجا که ساخته ذهن ايشان است همه چيزش مطابق خواست آنها مي باشد و به عبارت بهتر اين دنيا را آنگونه مي سازند که دوست دارند. نکته جالب توجه اينجاست که ايشان در دنياي ساختگي خود واقعا زندگي مي کنند.&nbsp;بعضاً پيش مي آيد به دلايل گوناگون آنقدر در اين دنياي رويايي خود زندگي مي کنند که تفاوتي ميان آن و دنياي واقعي قائل نيستند و همه چيز را در آن واقعي مي پندارند (در بسيار از موارد اين موضوع پيش مي آيد که در حال حاضر قصد پرداختن به آنها را نداريم -&nbsp;موضوع معروف شاهزاده سوار بر اسب سپيد مثالي از همين دنياي رويايي ايشان است) و اگر جايي از اين دنياي رويايي و شيرين با واقعيت تضاد داشته باشد بسيار برايشان سخت مي نمايد و خود را شکست خورد مي پندارند.<br /><strong>نتيجه:&nbsp;</strong>اگر به مقدمه يک دقت کنيد خواهيد يافت که يک رابطه عاطفي در يک شبکه اجتماعي عموما از يک نوشته يا چند نوشته که توسط آقايي در شبکه منتشر شده و تعمدا يا اتفاقا با روحيات خانم مطابقت دارد آغاز مي گردد. (دقت بفرماييد که نوشته بايد با روحيات خانم سازگار باشد اين نوشته مي تواند عاشقانه، عاطفي، سياسي، يا حتي مذهبي باشد- مثلا نوشته اي در فراق کربلا يا ... -).<br /> خانم (مجردي) که به دلايل گوناگون نياز دارد شخصي با روحيات نزديک به او را در کنارش داشته باشد (<a title="خانم ها نياز به يک تکيه گاه مقتدر دارند " href="http://finizadeh.ir/Posts/300">اينجا</a> را بخوانيد) پس از آنکه اين روحيات آقا را مشاهده نمود سعي کند در دنياي رويايي خود براي او جايگاهي تعريف کند شايد به عنوان دوست، شايد به عنوان فردي که عاشق آن خانم است و يا حتي به عنوان خواستگار يا ... و با گذشت زمان و در در اثر مطالعه بيشتر نوشته هاي آقا در صورتي که خانم حس کند اين هم خواني ها رو به افزايش است جايگاه او را ارتقاء داده و سعي مي کند بيشتر خود را به او نزديک نمايد.&nbsp;حال با عنايت به مقدمه دوم که بيان شد برخي از خانم ها دنياي رويايي خود را با دنياي واقعي منطبق مي دانند متاسفانه يکي از موارد زير رخ مي دهد که عموما بسيار خطر ناک است:&nbsp;<br /><strong>الف) &nbsp;</strong>آقا از ابتدا قصد سوء استفاده و کلاشي داشته که با عنايت به غير حضوري بود ارتباطات در شبکه هاي مجازي تشخيص آن بسيار سخت است و در اين گونه از موارد احتمال سوء استفاده و مسائل بعدي بسيار بالا است.<br /><strong>ب)&nbsp;</strong>آقا از ابتدا قصد سوء استفاده نداشته اما با مشاهده سيگنال هاي مثبت خانم طمع کرده و مي شود آنچه نبايد ...&nbsp;<br /><strong>ج)&nbsp;</strong>آقا قصد سوء استفاده نداشته و اتفاقا فردي پاک است اما به دلايل گوناگون (مانند عدم مناسب بودن شرايط، عدم متناسب بودن با خانم و ...) امکان ازدواج با خانم را ندارد و خانم که در دنياي روياييش، خود و آقا را قرين هم يافته با شکست عشقي و عاطفي سختي روبرو مي شود که ممکن است سال ها از آن رنج ببرد.<br /><strong>د)</strong>&nbsp;آقا قصد سوء استفاده نداشته و اين رابطه عاطفي منجر به ازدواج مي شود که مطابق آمار ها (و به دلايل عديده) چنين ازدواج هايي چندان هم محکم نبوده و به احتمال زياد منجر به طلاق مي گردد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><em>چه بايد کرد 1)</em></span></span>&nbsp;دوست بزرگوار دقت کن که خدا همواره شاهد و ناظر توست و تو دام در محضر ذات اقدس او هستي. پس چنان باش که خدا از تو راضي باشد و از اعمال منافي خواست او پرهيز کن که او ذوالانتقام است&nbsp;<br /><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><em>چه بايد کرد 2)</em></span>&nbsp;</span>دوست بزرگوار دقت کن که بسياري از ازدواج هاي اينترنتي حتي در جوامع غربي که شهروندانش آنچنان هم بنايي بر دينداري ندارند شکست خورده و ابتر خواهد بود چه رسد به جامعه ما که مبنايش ديني است پس همواره مراقب خود باش که به طمع فاسد دلان گرفتار نشوي.<br /><em><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">چه بايد کرد 3)</span></span><em>&nbsp;</em></em>خانم محترم (به نمايندگي از جامعه آقايان و از آنجا که همجنسان خودم را بهتر از شما مي شناسم؛ عرض مي کنم) زيادند افرادي که با قلبي فاسد آمده اند که توي را بِدَرَند؛ و اصولا دوستي آقايان با خانم ها عموما ريشه در سوء نيت آنها دارد پس دقت کن که<br /> &laquo;اي بسا ابليس آدم رو که هست / پس به هر دستي نبايد داد دست&raquo;&nbsp;<br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><em>چه بايد کرد 4)</em></span></span>&nbsp;خانم محترم يک اصل را همواره در نظر داشته باشد (البته عمومي نيست) و آن اينکه عموما افراد در شبکه هاي اجتماعي سعي مي کنند آنطور که دوست دارند شخصيتشان را طراحي کنند <span style="text-decoration: underline;">نه آنطور که در واقعيت هستند</span>. ممکن است آقايي خود را شوخ و خوش خنده جلوه دهد حال آنکه بسيار عصبي است و يا خود را مذهبي جلوه دهد حال آنکه اصلا بويي از دين و ديانت نبرده و ...<br /><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;"><em>چه بايد کرد 5)</em></span></span><em>&nbsp;</em>آقاي محترمي که قصدت از حضور در شبکه اجتماعي سوء استفاده نيست مراقب باش که با اعمال، رفتار و نوشتار خود موجبات دلبستگي کسي را فراهم نياوري که اگر اينطور شود مطابق قانون جذب خودت نيز چنان خواهي شد ... &nbsp;<br /><strong>توجه1:&nbsp;</strong>امکان دارد عکس اين اتفاق نيز بيافتد يعني آقايي فريب خانمي را بخورد که البته بسيار کم پيش مي آيد.<br /><strong>توجه 2:&nbsp;</strong>مطالب فوق را کنار کمبود محبتي که متاسفانه به دليل تعامل ناصحيح خانواده ها با دختران جوانشان در جامعه&rlm;يمان زياد شده و نيز بالا رفتن سن ازدواج و نياز خانم ها به تکيه گاه و محبت بگذاريد و ببينيد که چه فاجعه اي در حال وقوع است.<br /><strong><br /><span style="color: #000000;">و همه عرايضم يک ريشه دارد&nbsp;</span></strong><span style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">و آن اينکه</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;شبکه هاي اجتماعي مُولُود فرهنگ غرب است<br />و از اساس با فرهنگ ما سازگار نيست&nbsp;</span></p> Sun, 23 Dec 2012 19:58:00 GMT فضاي بي در و پيکر http://mehraban63.ParsiBlog.com/Posts/103/%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d9%88+%d9%be%d9%8a%da%a9%d8%b1/ <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://mehrabn63.persiangig.com/image/posts/majazi.jpg" target="_blank"><img title="فضاي بي در و پيکر!" src="http://mehrabn63.persiangig.com/image/posts/majazi.jpg" alt="فضاي بي در و پيکر!" width="242" height="208" /></a></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">در ندارد، ديوار هم ندارد، پس پنجره و سقف هم ندارد. يعني بفرماييد بي در و پيکر است. فضاي مجازي! بله، همين فضاي مجازي که در آن هستيم بي در و پيکر است. هر آنچه در فضاي حقيقي از آن مي&zwnj;ترسيم در اينجا از آن نمي&zwnj;ترسيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">چرا؟ چون در و پيکر ندارد، محدوديت&zwnj;ها و حريم&zwnj;ها و موانعِ فضاي حقيقي در اينجا وجود ندارد. حياء و غيرتي که در فضاي حقيقي است در اين فضا نيست. نامحرمِ حقيقي، مَحرم مجازي مي&zwnj;شود. <span style="color: #c00000;">حرامِ حقيقي، حلال مجازي مي&zwnj;شود.</span> هر آنچه که در برخورد با نامحرم در فضاي حقيقي، از آن دوري مي&zwnj;شد، در اين فضا انجامش آسان مي&zwnj;شود!</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">بد و خوب، زشت و زيبا، راست و دروغ همه پشت چهره و نقاب مجازي پنهان مي&zwnj;شوند. بيان کردن عقيده&zwnj;ها و نظرها و دعواها و جر و بحثها همه در فضاي مجازي چه آسان مي&zwnj;شود. در اين فضا گناه کردن <span style="color: #c00000;">چه آسان</span> و انباشته شدن کوله بار بندگي از گناه <span style="color: #c00000;">چه راحت!</span> بي در و پيکري&zwnj;اش فريبمان ندهد و احساس امنيت نکنيم.</span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #c00000;">و گاهي چه راحت توجيه مي&zwnj;کنيم و...</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">البته ناگفته نماند، افرادي هستند که فضاي حقيقيشان<span style="color: #c00000;"> هم</span> مثل مجازيشان در و پيکر <span style="color: #c00000;">ندارد</span> و صد البته افرادي هستند که فضاي مجازيشان<span style="color: #c00000;"> هم</span> مثل حقيقيشان در و پيکر <span style="color: #c00000;">دارد</span>. تعجب است از افرادي که <span style="color: #c00000;">فضاي حقيقيشان در و پيکر دارد و فضاي مجازيشان ندارد!</span></span></span></p> Wed, 19 Dec 2012 23:41:00 GMT فرشته ي پيوندها http://madoostan.ParsiBlog.com/Posts/112/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%8a+%d9%be%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7/ <p style="text-align: justify;"><strong>پيوند ها دات آي آر</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>کابوس روزهاي من </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>هرلحظه و هر جاي که من </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>با پاي لنگم مي روم</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>فکرش را بکنيد اگر قرار بود در اين دنياي حقيقي هم هرجا که مي خواستيم برويم و هر کاري که مي خواستيم بکنيم - و البته اون جاهها و کارها موافق طبع برخي نبود - صفحه اي يک دفعه از آسمون مي افتاد و جلوي راهت رو مي گرفت و وقتي گرد و خاک ها مي خوابيد با کمال تعجب مي ديدي عنوان روش نوشته <span style="color: #800000;">پيوندها دات آي آر </span>يا به زبون&nbsp;لاتين (payvandha.ir) واقعا فکرش بکنيد ، چقدر جالب مي شد . احتمالا توي شهرمون پر مي شد از صفحاتي که در اونها يکسري نصايح شيک و زيبا و گاهي اوقات گرافيکهاي نازنيني روش نوشته شده&nbsp;بود و در اين صفحات هم دريچه هايي باز مي شد که ما رو به يک زندگي خوب و خوش و سالم دعوت مي کرد ، دريچه هايي که فکر همه چيز را کرده بودند : سرگرمي ، بازي ، فرهنگي ، ادبي ، مذهبي ، سياسي ، اجتماعي&nbsp;و دهها دريچه ديگه که هر کدوم دنيايي را به ما نشان مي دادند که فقط يک قدم با ما&nbsp;فاصله داشتند و با يک قدم ساده و سريع مي تونستيم غرق نور و روشنايي و شادي شويم . اونوقت ديگه اصلا نياز نبود که قدم در تاريکي و جهل و ناداني برداريم اصلا چه معنايي داره که ما سر به جاهاي بد بزنيم و اين خيابانهاي راست و مستقيم را ول کنيم و به هر بيراهه و کوچه بس کوچه اي سر بزنيم و چه بسا که&nbsp;يک دفعه از کوچه&nbsp;باغهاي تو در تو و&nbsp;تنگ و تاريک سر در بياريم، &nbsp;تازه هيچم معلوم نيست که اون جاها چه بلاهايي ممکنه که سرمون بياد و يا ما بلايي سر کسي بياريم&nbsp; راستش هيچي بعيد نيست. اصلا&nbsp;مگه خودمون&nbsp;خيابون نداريم پارک نداريم ، سينما نداريم ، رستوران نداريم . ما کتابخانه ها&nbsp;و مراکز فرهنگي اي&nbsp;آنجناني داريم که الان - همين الاني - &nbsp;که شما مشغول خواندن اين خط خطي ها هستيد خيلي ها از خداشونه که اين مراکز را داشته باشند حال شما مي خواهيد به او ن جاها که معلوم نيست کجا هستند بروند خيلي بي انصافيد.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>واقعا فکرش را بکن يک نفر دائم کنارت باشه مثل اين فيلمهاي کارتوني و هي بهت بگه از اين جا نرو از اونجا برو چقدر خوب مي شد همه چي درست و عالي در مي اومد.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>دقيقا مثل همين دنياي مجازي خودمون که هرجا مي خوايي بري اون فرشته خوش اخلاق و مودب <span style="color: #800000;">پيوندها دات آي آر</span> از راه مي رسه و مي گه پسر خوبم ، دختر نازنينم از اين راه نري ها گرگه نشسته و کمين کرده که تو رو بخوره بيا دستت بده به من تا با هم از اين طرف بريم و حال کنيم به همين سادگي . و اونوقت تو در حالي که غرق در خوشحالي و شادي شدي قدم در دنياي جديد پ<span style="color: #800000;">يوندها دات آي آر</span> مي گذاري و آنچه ناديدني است آن بيني و اصلا هم نياز به اون جاهاي بد ، بد نداري و همه چيز خوب پيش مي ره .&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>مي گي نه ؟؟؟ قبول نداري؟؟؟ خب کاري نداره ، امتحان کن&nbsp;&nbsp;</strong></p> Wed, 19 Dec 2012 13:16:00 GMT ميان زمين و هوا http://sadehrang.ParsiBlog.com/Posts/48/%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%88+%d9%87%d9%88%d8%a7/ <p><span style="font-size: small;">ديروز</span></p> <p><span style="font-size: small;">رنگ رخسارت نيامده</span></p> <p><span style="font-size: small;">از قفس چهره ات</span></p> <p><span style="font-size: small;">پريد</span></p> <p><span style="font-size: small;">ديروز</span></p> <p><span style="font-size: small;">قلبت در آستانه ورودي&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">خانه احساساتمان</span></p> <p><span style="font-size: small;">ايستاد</span></p> <p><span style="font-size: small;">ديروز</span></p> <p><span style="font-size: small;">من بودم و تو</span></p> <p><span style="font-size: small;">و اميدي</span></p> <p><span style="font-size: small;">که کف دستهايمان</span></p> <p><span style="font-size: small;">از شدت آتش دلت</span></p> <p><span style="font-size: small;">ذره ذره آب مي شد</span></p> <p><span style="font-size: small;">نشسته بودي</span></p> <p><span style="font-size: small;">ميان زمين و هوا</span></p> <p><span style="font-size: small;">تاب ميخوردي</span></p> <p><span style="font-size: small;">با کاسه هاي چه کنم</span></p> <p><span style="font-size: small;">و مثل</span></p> <p><span style="font-size: small;">خواب هاي هميشه ات</span></p> <p><span style="font-size: small;">پرت مي شدي</span></p> <p><span style="font-size: small;">از بلندي هايي</span></p> <p><span style="font-size: small;">به اندازه ترس هاي تو خاليت!</span></p> <p><span style="font-size: small;">راه افتاده بودي</span></p> <p><span style="font-size: small;">از گوشه و کنار دلت</span></p> <p><span style="font-size: small;">شجاعت جمع مي کردي</span></p> <p><span style="font-size: small;">براي گفتن يک چيز</span></p> <p><span style="font-size: small;">اينکه :نمي توانم</span></p> <p><span style="font-size: small;">لحظه اي حتي</span></p> <p><span style="font-size: small;">غم به چشمانت</span></p> <p><span style="font-size: small;">ببينم!</span></p> Sun, 02 Dec 2012 08:05:00 GMT آداب فيس بوق http://30ya30bazi.ParsiBlog.com/Posts/53/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8+%d9%81%d9%8a%d8%b3+%d8%a8%d9%88%d9%82/ <p style="text-align: justify;">از بعد از جريان هشتاد و اشک و فتنه افرادي معلوم الحال ، واژه هاي جديدي بر سر زبان مردم افتاد که شايد تا آن زمان کمتر کسي در داخل آنها را شنيده بود و حتي کمتر آشنايي هم با آنها نداشتند و از پتانسيل هاي عظيم ،که در صورت بي توجهي شايد ميتوانستند آن چند ماه دفاع مقدس را طولاني تر کنند. کلماتي از قبيل فيس بوک، توييتر، اپوزوسيون، شبکه اجتماعي، فتنه گر، اغتشاش و ... .<br />شبکه هاي اجتماعي مجازي يکي از اين واژه ها بود&nbsp; که به سرعت در ميان فتنه گران و سياهي لشگرهايشان (همان جوانان ساده لوح خياباني) رواج پيدا کرد و عملا کارا ترين وسيله اطلاع رساني و يارگيري در آن چند ماه شد. غرب هم بسيار ميکوشيد تا اين رسانه يک لحظه هم از سرويس دهي باز نماند، براي مثال از مديران شبکه توييتر خواسته بود که برنامه تعميرات سايت را به تعويق بيندازند و يا حتي با ترجمه فارسي شبکه فيس بوک سرويس دهي را آسانتر کنند براي نيل به هدف بشر دوستيشان در قبال عناصر ضد بشر !!!...<br />در اين دوره شبکه توييتر وظيفه خبر سازي را به عهده داشت و شبکه به اصطلاح اجتماعي فيس بوق هم وظيفه سازماندهي اغتشاشات (همين شبکه که در پي تظاهرات مردم انگليس ،بسياري از صفحه هاي مخصوص به تظاهرکنندگان را فيلتر کرد و بعد از آن هم صفحات مرتبط با شورش هاي وال استريت را...) همان زماني که مسئولين فيلترينگ جمهوري اسلامي ايران هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بودند.<br />از آن چند ماه که بگذريم اين اجتماع با وجود اينکه فيلتر هم شده بود روز به روز بيشتر مورد اقبال جوانان ايراني قرار ميگرفت به گونه اي که اکنون چند ده ميليون کاربر فقط در ايران دارد. جواناني که (اغلب) در پي تبليغات جذب اين شبکه شده اند بدون هيچ گونه پيش زمينه لازم براي ورود به اين شبکه ها و بدون هيچ گونه کنترلي در خصوص اطلاعات شخصي و حتي خانوادگي ، بر روي اين شبکه اطلاعات شير(به اشتراک) ميکنند، وارد گپ و گفت با افراد ناشناخته و غير مطمئن ميشوندو اطلاعات در اختيار آنها قرار ميدهند، هر پيشنهاد دوستي را مي پذيرند، هر پيجي را که پيشنهاد ميشود بازديد مي کنند و وارد اتاق ها و گروه هايي ميشوند که از هيچ اصولي پيروي نمي کنند و همه ارزش ها و مباني ديني و ملي را از دم تيغ مي گذرانند و مورد اهانت قرار مي دهند و ... .<br />نکته قابل توجه اينکه به اين موارد ختم نميشود . اصولا اجتماع هاي اينگونه زمين بازي دشمن اند و قاعدتا هر طور که آنها بخواهند کاربر مجبور است بازي کند و گرنه حتما حسابشان بلاک خواهد شد، چرا اساسا مديران اين جوامع براي رصد هرچه بهتر عادات و رفتار کاربران ناچار از تعريف قواعدي هستند که در نهايت بتوانند ذهن وي را به آن سو که مي خواهند هدايت کنند؛ دقيقا همان روشي که کنترل ذهن ناميده ميشود.<br />بعد از تذکر همه اين نکات لازم است اذعان کنم که به نظر حقير هيچ کدام از اين موارد نبايد مانع از حضور قدرتمند حزب الله سايبر در اين عرصه گردد بلکه بايستي با آگاهي از اين قواعد، در اين ميدان جنگ نامتقارن، اصول جنگ را به دقت رعايت کرد که خداي ناکرده خودشان تبديل به ابزار دشمن نشوند. <br />براي ورود در اين جوامع نکاتي را بايد براي حفظ امنيت و کارايي بهتر رعايت کرد:<br />- به هيچ عنوان اطلاعات دقيق و صحيح در اين شبکه ها قرار ندهيد.<br />- به هيچ عنوان وارد گپ و گفت و گوهاي جهت دار و به عبارتي بو دار نشويد؛ مخصوصا هنگامي که قدرت مباحثه صحيح و اشراف بر مطلب نداريد.<br />- تا مي توانيد وارد گپ هاي بي مورد نشويد و اگر لازم شد مراقب باشيد چه مي گوييد و چه مي کنيد چرا که حرکات شما لحظه به لحظه توسط مديران شبکه رصد و ثبت ميشود. پس مراقب باشيد...!!!<br />- به هيچ عنوان در مورد مسائل شخصي، خانوادگي و حتي شهري و ملي مطلبي درج نکنيد و تا مي توانيد از خود رد پايي بر جاي نگذاريد.<br />- بر اساس برآورد هاي صورت گرفته به نظر ميرسد که خود زني بعدي امريکايي ها (از قبيل 11سپتامبر) در فضاي سايبر خواهد بود. پس چشمان خود را باز کنيد و متوجه جايگاه خود باشيد...!<br />- همان طور که مي دانيد هيچ چيز در اينترنت از بين نمي رود و هميشه افرادي هستند که از فايل ها و مطالب شما کپي برمي دارند براي سوء استفاده هاي بعدي. پس ساده نباشيد...!!<br />- مراقب باشيد که با که ارتباط برقرار مي کنيد و به که اطلاعات مي دهيد چرا که جعل عنوان در فضاي سايبر امري متداول و رايج است و چه بسيار افرادي که فريفته اين عناوين جعلي شده اند.<br />پس دانسته و هوشيار وارد شويد که در غير اين صورت هم خودتان متضرر ميشويد و هم ديگران را به خطر مي اندازيد، چرا که دشمنان از هيچ فرصتي براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي ايران رويگردان نخواهد بود و مثل يک حيوان درنده و گرسنه منتظر شکار طعمه هاي غافل و بازيگوش و سهل الوصول است.</p> <p style="text-align: left;">والسلام علي من اتبع الهدي</p> Mon, 26 Nov 2012 13:06:00 GMT کپي پيست http://newblog.ParsiBlog.com/Posts/425/%da%a9%d9%be%d9%8a+%d9%be%d9%8a%d8%b3%d8%aa/ <p style="text-align: right;">از جالب ترين ويژگي که مايکروسافت براي ويندوز هاي خود بوجود اورده شرايط <strong>کپي و چسباندن</strong> مطالب است</p> <p style="text-align: right;">من يک نوينسده پارسي بلاگي هستم &nbsp;انتظار دارم هر مطلبم يک بار حد اقل بازديد داشته باشد</p> <p style="text-align: right;">و خدا را شکر شرايط در پارسي بلاگ به نحوي هست که در مورد هر مطلب بحث و تحليل هايي از طريق نظر دهي و پيامرسان قابل بررسي است</p> <p style="text-align: right;">اما نمايشگاه مطبوعات و خبر گزاري ها که اين روزها حواشي خاص خود را دارند خود خبرساز ترين خبر شده است</p> <p style="text-align: right;"><strong>مشکل خبرگزاري ها با روزنامه ها درچيست؟</strong></p> <p style="text-align: right;">خبر سازترين خبر اين روزها در خبر گزاري ها ،شاکي شدن از روزنامه ها بخاطر کپي گرفتن از مطالب انها است که هر مطلب با نام نويسنده اي از همان رسانه بر روي کاغذ هاي رنگي درج مي شود و نامي از خبر گزاري ها ديده نمي شود. و ناراحتي هايي براني نويسندگان اين مطالب در پي دارد.</p> <p style="text-align: right;"><strong>اما مشکل روزنامه ها با خبرگزاري ها درچيست ؟</strong></p> <p style="text-align: right;">جالبه بدونيد که بيش&nbsp;از نيمي خبر هاي روزنامه ها تکراري شده است يعني اول از طريق خبر گزاري ها به سمع و نظر مردم مي رسد&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">و بعد از ان از طريق اين رسانه پويا منتشر مي شود اتفاقي در خور توجه است چرا که مشتري اين روزنامه ها روز به روز کم و کمتر مي شود.</p> <p style="text-align: right;">اتفاقي بسيار ناگوار براي برترين رسانه هاي کشور است.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">با تشکر</p> <p style="text-align: right;">مهدي حاجي نژاد</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> Mon, 29 Oct 2012 06:43:00 GMT سيبي فقط براي يک گاز! http://sina12.ParsiBlog.com/Posts/2453/%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d9%8a+%d9%81%d9%82%d8%b7+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d9%8a%da%a9+%da%af%d8%a7%d8%b2!/ <div class="entry-content"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">قطعه 26 رديف عشق مقدس/ عکس: علي اکبر بهشتي</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><a rel="slb[slb_16149]" href="http://www.ghadiany.ir/wp-content/uploads/2012/10/IMG_1226.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16153" title="هشت بهشت تکنولوژي، بهشت خدا نمي شود " src="http://www.ghadiany.ir/wp-content/uploads/2012/10/IMG_1226-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&laquo;حيوان خانگي&hellip; اما از جنس تکنولوژي&raquo;. هي! بفهمي نفهمي همين است اپل. ظريف، زيبا، ناز، نازک، اندامي و دلربا که بيشتر به کار نگاه کردن و لذت بردن مي&zwnj;آيد تا استفاده. اعجاز حضرت تکنولوژي در خلق اپل نيست؛ در استحمار فوق&zwnj; مدرن اغلب کاربران به شدت محترم سيب گاز زده است. سيبي فقط با يک گاز! بيشترش را حق نداري بخوري! سهم تو فقط اندازه يک گاز است! همين را بفهم و با همين حال کن و خوش باش، الباقي سيب پيشکش! يعني فعلا با همين يک گاز درگير باش که جاودانگي آدم در زدن همين گاز است. هبوط نه از بهشت خدا، بلکه ورود به هشت بهشت تکنولوژي!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">وه که چه تعامل عجيب غريبي دارند اغلب کاربران سيب گاز زده با محصولات اپل. به همان نرمي و مهرباني و عطوفت که آدمي با حيوان خانگي&zwnj;اش. ايام بچگي خروسي داشتم به اسم &laquo;دم سياه&raquo;. گردنش را که ناز مي&zwnj;کردم، بال&zwnj;هايش را تکان مي&zwnj;داد و باز مي&zwnj;کرد و سينه جلو مي&zwnj;داد و روي يک پا بنا مي&zwnj;کرد ايستادن! ديروز از دوستم پرسيدم: براي چي 4 ميليون پول زبان بسته را خرج اين موبايل اپل کردي؟! چند&zwnj; تايي دليل تکنولوژيک اقامه کرد و بعد، &laquo;آهان&raquo;ي حواله داد که؛ نگاه کن! اين دکمه را فشار بدهي، شمع خاموش مي&zwnj;کند! زمان دم&zwnj;سياه البته عصر اينترنت نبود که ببينم خروسم قادر است مرا به فضاي&zwnj; مجازي وصل کند يا نه اما دروغ نگفته باشم، همان زمان هم هنگام خاموش کردن شمع، منت هيچ حيوان خانگي&zwnj;اي را نمي&zwnj;کشيدم. خرجش يک پف بود! و البته لزومي نداشت براي يک پف ساده، پول بي&zwnj;زبان کشور را بزنم به شاخ گاو!</span></p> &lt;** ادامه مطلب... **&gt; <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">قبل از سفر به مقر سازمان ملل در نيويورک، با خيلي از اپل&zwnj;دان&zwnj;ها، اپل&zwnj;دارها و اپل&zwnj;بازها در همين باره&zwnj;ها بحث کرده بودم. جملگي در تعريف اپل اشاره به نکاتي مي&zwnj;کردند از اين قبيل:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> کار کردن با اپل بسيار راحت&zwnj;تر از ساير محصولات است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> ويژگي&zwnj;هاي منحصر به فرد اپل، يکي دو تا نيست؛ هم ممتاز است و هم متمايز.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> بسيار سبک، زيبا و نازک است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">- </span>&hellip; و رجزي که تقريبا همه&zwnj;شان بدان اشاره مي&zwnj;کردند؛ کسي که با اپل کار مي&zwnj;کند، هرگز نمي&zwnj;تواند با محصول ديگر کار کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">من خودم خيلي اهل تکنولوژي و اين حرف&zwnj;ها نيستم. اين را نه به قصد پز مي&zwnj;گويم و نه احيانا به سبب ملامت. واقعيتي است. بر همين اساس، سوالات فني&zwnj;ام از دوستان اپلي، بعضا سوالات ساده و پيش&zwnj;پا افتاده&zwnj;اي بود. و اما صرف&zwnj;نظر از بديهياتي که سر جاي خود، تمام و کمال درست مي&zwnj;شد، جواب اين دوستان عمدتا موارد زير بود:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> اين مورد در موبايل اپل بخواهد همچين شود، بايد اول فلان چيز را دانلود کني و&hellip; متاسفانه هنوز نسخه جديدش نيامده!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> نسخه جديدش آمده اما در ايران جواب نمي&zwnj;دهد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> ورژن بالاترش آمده، اتفاقا در ايران هم جواب مي&zwnj;دهد اما اين را بگيري، قابليت فلان و کار&zwnj;کرد بهمان را در لپ&zwnj;تاپ خود بايد بي&zwnj;خيال شوي!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> اپل اصلا فلان چيز را ندارد. شأن روح استيو جابز بالاتر از بلوتوث است!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008000;">-</span> اپل از هيچ محصول ديگري فلان و بهمان چيز را قبول نمي&zwnj;کند!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&hellip; و بالطبع وقتي دوستان اپلي ملتفت نگاه معني&zwnj;دارم مي&zwnj;شدند، از همان &laquo;آهان&raquo;&zwnj;هاي فوق&zwnj;الذکر حواله مي&zwnj;دادند که؛ اگر در صفحه تاچ اپل انگشت فلانت را با انگشت بهمان، در اين جهت بچرخاني، همچين مي&zwnj;شود و اگر با همين 2 انگشت، برعکس بچرخاني، همچون! القصه! &laquo;تاچ اپل&raquo; مرا ياد &laquo;تاج دم&zwnj;سياه&raquo; انداخت. آن مرحوم (استيو جابز را نمي&zwnj;گويم!) هم وقتي دست به بالاي تاجش مي&zwnj;کشيدي، سينه راست مي&zwnj;کرد و وقتي دست به پايين تاجش مي&zwnj;کشيدي، بالش را تکان مي&zwnj;داد! باز هم القصه! خودم را راضي کردم که شايد واقعا مشکل از من است&hellip; و اين منم که نمي&zwnj;فهمم. لابد اپل محصولي متعالي است اما من به دليل عدم رابطه با دنياي تکنولوژي، خيلي متوجه خوبي&zwnj;هاي اين برند نمي&zwnj;شوم&hellip; تا اينکه روزي از روزهاي نيويورک، ديدار احمدي&zwnj;نژاد با انجمن اسلامي يهوديان مقيم منهتن (!) را پيچاندم و رفتم ساختمان اپل واقع در قلب نيويورک. ميداني بود با نام ديگري، اما به خاطر ساختمان اپل، همگان ميدان اپل يا ميدان استيو جابز مي&zwnj;خواندندش. محل مراجعه ارباب رجوع، زيرزميني بود که تو را با پله برقي مي&zwnj;برد پايين. يک محل بزرگ، مجلل و کافي براي مراجعه عشاق اپل که محصولات اصل اصل اصل اپل را بخرند. نبض اپل در همين جا مي&zwnj;زد؛ در همين زيرزمين که تقسيم شده بود به چند بخش. جايي کوچک براي خريد اپل، جايي کوچک براي تعمير&hellip; و البته جايي بزرگ براي پرسيدن سوال، که شلوغ&zwnj;ترين جا، همين جا بود! کارمندان اپل همگي جوان بودند و لباس متحدالشکلي داشتند با همان نشان آشناي سيب گاز زده. فقط زيرزميني که من توش بودم نزديک 100 نفر کارمند داشت. اغلب سفيد و چند تايي سياه. ارباب رجوع اما خيلي بيش از اين حرف&zwnj;ها بود؛ شايد 300 نفر، شايد هم بيشتر. مقر اپل، با يکي از بچه&zwnj;هاي باشگاه خبرنگاران جوان رفته بودم. جمعيت ارباب رجوع را به همسفرم نشان دادم و گفتم: نگاه&zwnj;شان کن! نگاه کرد&hellip; و من هم با دقت بيشتري! انگار که کلاس فوق&zwnj;العاده! و قيافه&zwnj;ها؟ همه شبيه قيافه من ايراني، به همان بهت و حيرت، وقتي که داشتم سوال مي&zwnj;پرسيدم از دوستان اپلي در ديار خودمان. و ديدم اپل، برندي است که تو 4تا چيزش را بلدي، به اين قيمت که هر روز بايد بيايي اين زير&zwnj;زمين تا آن 400 تا سوال خودت را بپرسي! و همچنان سوالات ديگري و پرسش&zwnj;&zwnj;هاي جديدي! و فرقي نمي&zwnj;کند ايراني باشي يا چيني يا حتي آمريکايي ساکن در نيويورک! و به&zwnj;راستي اين عاليجناب اپل، موبايل است، لپ&zwnj;تاپ است، آي&zwnj;پد است&hellip; يا برندي فريبنده که تو را بنده خود کرده؟! ما براي اپل ايم يا اپل براي ما؟!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">گمانم سيب آقاي استيو جابز، سيب نيوتن نيست، بل تمثيلي است از آن سيب که آدم ابوالبشر به فريب شيطان خورد، فقط يک گاز! آدمي که پشيمان شد؛ ما ابناي آدم اما براي آنکه اين سيب، آسيبي به پرستيژ مدرن&zwnj;مان نزند، فعلا به سوالات خود از کارکنان اپل مشغوليم!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">اپل حتما امتيازاتي دارد که به سياق &laquo;کفتربازها&raquo; عده&zwnj;اي را &laquo;اپل&zwnj;باز&raquo; مي&zwnj;خوانيم. ليکن مساله اينجاست: اپل هرگز جلد آدمي نيست. و تو بايد دقيقا بيکار باشي تا بفهمي با فشار کدام دکمه، اين بيلبيلک قادر است شمع خاموش شده را دوباره روشن کند! دلم مي&zwnj;سوزد براي تنهايي انسان معاصر؛ با آيفون فلان نتوانست تنهايي&zwnj;اش را پر کند، انتظار آيفون بهمان را مي&zwnj;کشد! کاش روزي باور کنيم که اپل جز همان کارهاي سخت و آسان تکنولوژي، مهارت ديگري ندارد. در قلب غرب، زياد ديدم مردماني که يک دست&zwnj;شان قلاده سگ است اما بي&zwnj;خانه و بي&zwnj;خانواده و بي&zwnj;خاندان، گردن خود را به دست قلاده مدرنيسم سپرده&zwnj;اند و تک و تنها از اين سو به آن سو مي&zwnj;روند در زميني که نامش بهشت نيست. سوالات اپلي را ول کن. اين همه سوال، اين همه مساله، اين همه مصيبت، به آن يک گاز مي&zwnj;ارزيد؟!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #008000;">وطن امروز/ 2 آبان 1391</span></span></p> </div> Tue, 23 Oct 2012 19:06:00 GMT