1   2   3   4   5   >>   >

  انتفاضه
افسوس هست ماتم نان ترس جان هنوز/ خوف از فريب و توطئه ي اين و آن هنوز/ افساد مي کنند ستم گستران غرب/ بيداد مي کنند فرومايگان هنوز/ مي خواستيم تا که نباشد دريغ هست/ از ديو يادبود و ز شيطان نشان هنوز/ با فتنه هاي دائم شيطان اکبر است/ نسل بشر به زحمت و آتش به جان هنوز/در ادّعاي نظم نوينش يکي نگر.
  مدلينگ نياز اجتماعي يا جرم فرهنگي
با رونق گرفتن مُد و مُدگرايي که تاريخچه آن در ايران به 85 سال پيش بر مي گردد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مفهومي جديدي تحت عنوان « مُداسلامي يا فشن اسلامي» پا به ميدان پوشش و آرايش مردم گذاشت که حاميان اين پديده آن را رشته اي هنري – ترکيبي از هنر و جذابيت - با حضور مدل زنده ايراني، تعريف مي کنند.
  تحليلي از بي بي سي
BBC در تحليلي درباره اين صحبتهاي مقام معظم رهبري گفت که موضع ايشان نرمتر از حد تصور بود و دليل آن را غير قابل پيشبيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري دانست، در صورتي که اصل چيز ديگرست و دليل آن را غيرقابل پيش بيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري معرفي کرد.
  ترامپ! از کودک 5 ساله ايراني مي ترسي
شعارهاي امسال هم چون سنوات گذشته نشان گر اراده و عزم ملت ايران در حمايت از انقلاب اسلامي ، آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و هشدارهايي به سران کشورهاي متخاصم به ويژه آمريکا بود تا گزينه هاي پوشالي خود را به رخ ملت قهرمان ايران نکشند. شعارهايي چون « الله اکبر؛ خامنه اي رهبر»، « نصرمن الله و فتح قريب».
  راهپيمايي 22 بهمن امسال، تشکري متفاوت از ترامپ
بيست و دوم بهمن ماه، روز شکوه و عظمت ملتي است که سي و هشت سال پيش کاخ هاي استبداد چندين هزارساله را با غريو « الله اکبر » به لرزه در آوردند و با رهبري پير و مراد خود "خميني" بت شکن انقلابي را پديد آوردند که بر طليعه آن خورشيد فروزان " اسلام" مي رخشد.
  شبِ غم
در شب غم، روي گل گر نم شبنم باشد/يا اگر خانه ي دلها همه پر غم باشد/يا اگر در اثر حادثه اي كوثر وحي/هيجده ساله ولي قامت او خم باشد/بين ديوار و دري گر كه بماند گل ياس/و از اين حادثه پژمرده و درهم باشد/باغبان گر كه ز پژمرد گي اين گل ياس/در دلش صبح و مساء غصه و ماتم باشد/محور آل كساء بار سفر بست اگر.
  از عمامه ابوموسي اشعري چه خبر؟!
ما هر چقدر مي‌گفتيم ما عمامه داريم،کلاه سرمان نمي‌رود،مي‌گفتند؛ کلاه خيلي گشاد دارند فوق عمامه!»..عليرغم اينکه در ماههاي پاياني دولت سابق، با اذن رهبري در کشور عمان، بصورت مستقيم با آمريکائيها مذاکرات هسته اي را شروع کرد، ولي روحاني بدنبال اثبات شکست تابوي مذاکره مستقيم با آمريکا بنام خود است!
  چرا در ايجاد دولت اسلامي، ناموفقيم؟!
غمگينانه بايد گفت: هر گاه در کشور ايران، تفکر ليبراليسم به قدرت رسيده، همواره مصلحت دشمن را حتي در مجمع تشخيص مصلحت!، بر مصلحت کشور خود، ترجيح داده ولذا تنها مانع ايجاد دولت اسلامي طي به 28 سال گذشته، تفکر وارداتي ليبراليسم و نوکران غرب بوده اند.
  تقابل انقلابي گري و اعتدال مندي
گويا حرکتهاي انقلابي همگي نسنجيده و بي حساب بوده و افراط و تفريط داشته است. گويا انقلابي گري متضاد با اعتدال و ميانه روي است! گويا يا بايد انقلابي باشي و يا بايد اهل فکر ومنطق و اعتدال باشي و جمع اينها همچون جمع دو امر متقابل محال است که در زمان واحد و در شي واحد و از جهت واحد محال است!!
  چرا به قول و فعل امام اعتقاد نداريد؟!
اما چه کنيم که آقاي حسن روحاني، با داشتن تفکر ليبرالي، از آمريکا مي ترسد و ثابت نمود،به قول و فعل امام اعتقادي ندارد! بايد به جناب روحاني متذکر شد،وقتي شما از آمريکا ميترسيد و به قول و فعل امام و رهبري عزيز، اعتقادي نداريد، پس بدانيد!غاصبانه برمراکز مهم و حساس تصميم گير و تصميم ساز نظام نشسته ايد.

   1   2   3   4   5   >>   >
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003